Revista Art-emis
Ni se impune s? cer?im limba str?mo?easc? PDF Imprimare Email
Todor Nicolaevici   
Duminică, 09 Iunie 2013 14:22
Zorile Bucovinei ziarTr?im într-o perioad? foarte politizat?. Fiecare caut? s? comenteze ?i s? modeleze cele auzite dup? chipul ?i asem?narea sa. Or, putem face o deducere: a?teapt?, câine, s? piar? calul ?i vei mânca carne. În ultima vreme, la cele discutate s-a mai ad?ugat ?i problema limbii române - s? fie sau s? nu fie? Legea spune clar: „Da!", iar protivnicii o ?in una ?i bun? - „Nu!".
Se ?tie c? orice etnie a ap?rut odat? cu limba ei ?i dispare odat? cu pierderea ei. Orice neam î?i cinste?te ?i-?i ap?r? graiul str?mo?esc. Aceast? lege e recunoscut? chiar de Biblie (Geneza 11: 1-9; Estera cap.1; Faptele cap.2; Corintieni 14-39; Romani 13:1-10 etc.). În cuvântul Domnului g?sim scris: „S? nu-l pedepse?ti pe semenul t?u str?in, fiindc? ai fost ?i tu str?in, sclav, în ?ara Egiptului, iar Dumnezeul t?u te-a eliberat...". Dac? legile acestea-s consfin?ite chiar de ceruri ?i dac? str?mo?ii ne-au l?sat limba cu jur?mânt pentru p?strare, atunci cine mai are dreptul ?i cum de mai îndr?zne?te s? pun? la îndoial? existen?a limbii noastre?

Încerc?rile, din 1924, ale stalini?tilor de a impune românei apendicele „limba moldoveneasc?" s-au pr?bu?it odat? cu destr?marea imperiului sovietic. În prezent, limba-fantom? „moldoveneasc?" e recunoscut? doar de Ucraina.
Ast?zi, româna nu e numai o limb? pe care o plâng ?i o cânt? pe la vetrele lor ??ranii, ci ?i un grai al unei genera?ii întregi, recunoscut? de toat? lumea. Nu în zadar limba român? se studiaz? în 150 de universit??i din lume. Nou? ne-a fost dat s? trecem prin multe vaduri ?i încerc?ri, dar am rezistat ?i am supravie?uit gra?ie Maternei, care ne-a unit ?i ne-a îndrumat calea. Limba fiec?rui neam este un ve?mânt sfânt, care îi d? nu numai o anumit? form?, dar ?i un anumit con?inut.

Ne mândrim cu graiul nostru, c?ci în aceast? limb? a vorbit ?i apostolul Pavel, propov?duind cre?tinismul pe aceste locuri; toponimele, hidronimele ?i onomastica din aceste timpuri sunt strâns legate de limba noastr?. Cum de-i în?eles atunci pe unii birocra?i, care afirm? c? în Bucovina lui E. Hurmuzachi, N. Vasilco, Ia. Flondor ?i a noastr? suntem impu?i s? ne cer?im limba str?mo?easc? prin diverse hot?râri, procese verbale, vot?ri ?i fel de fel de „inven?ii"?

E timpul s? ?ti?i, tovar??i, c? pe timpul domina?iei austriece limba noastr? era recunoscut? ca oficial? în Bucovina, aveam stema ?i chiar drapelul nostru. Iar O. Dovdu?, devenind deputat la Viena ?i ne?tiind germana, în timpul ?edin?elor i s-a dat un traduc?tor. Iat? adev?rata democra?ie, fra?ilor! ?i dac? în Constitu?ia Ucrainei (articolul 10, punctul 5, aliniatul 2, punctul 6) în limba statului e scris scurt ?i clar: „? ??????? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????????, ????? ??? ???????????? ?????? ??????", pentru ce mai e nevoie de fel de fel de hot?râri. Aceste piedici cred c? sunt n?scocite în scopul de a da mancur?ilor un câmp mai larg de manevrare. Folosindu-se de aceast? posibilitate, unele prim?rii au ?i votat contra articolului 10 (p.2) din Constitu?ie, adic? împotriva legii. Dac?-i a?a, atunci i-a? întreba: „Cum a?i îndr?znit s? vota?i împotriva legii? În ce limb? se va preda în ?coli, în ce limb? se vor oficia slujbele în biseric?? În ce limb? ve?i boci mor?ii, dac? pe teritoriul respectiv limba român? nu e recunoscut? ca limb? regional??".
Mihai Eminescu spunea într-o poezie: „...numai românul s?racul,/ înapoi tot d? ca racul...".

În aceast? chestiune dificil? prim?riile se afl?, într-adev?r, într-o stare complicat? ?i nimeni nu ?i-a luat îndr?zneala s? le vin? în ajutor. ?i doar ziarul „Zorile Bucovinei" a decis s? le sprijine conving?tor, dar ?i-au aprins paie în cap din partea presei de limb? ucrainean?. Asta-i fr??ie, nu glum?... Personal, ca cre?tin, îi iert pe to?i, deoarece ei vor da socoteal? de cele s?vâr?ite în fa?a judec??ii de apoi, unde nu-s grani?e, nu-s partide, nu-i ideologie, unde cu to?ii vom fi egali.
Sursa: Zorile Bucovinei[1]
-----------------------------------------
[1] http://www.zorilebucovinei.com/news/show/179/
footer