Revista Art-emis
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar?... PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Joi, 06 Iunie 2013 20:27
Mare?al Ion Antonescu - Prof. Gh-Buzatu, art-emisPe data de 1 Iunie 1946 a fost asasinat Mare?alul Ion Antonescu; pe data de 2 iunie 1889 dup? unele surse, se n?scuse.
Pe data de 20 mai 2013 a murit istoricul Gheorghe Buzatu, unul dintre pu?inii istorici care a avut curajul s? scrie despre Mare?al ?i s? vad? în el ceea ce a fost, adic? un mare patriot.

Întâmpl?tor sau nu, despre nici unul din ei presa nu a scris, televiziunile nu au prezentat nici m?car câteva cuvinte, de parc? nici nu ar fi existat. Dac? despre Antonescu este de în?eles teama presei vândute de a scrie, nu în?eleg ce au avut cu marele istoric Gheorghe Buzatu. De ce nu a pomenit nimeni despre el nici cât un rezultat al meciului România -Trinidad Tobago? Despre soarta lui Becali, „s?racul" pu?c?ria? care pl?te?te cu bani grei televiziunile ?i politicienii s? îi sus?in? cauza, s? introduc? legea amnistierii colective ?i s? îl scoat? din pu?c?rie, de?i are de isp??it dou? condamn?ri, discut? to?i „democra?ii" de peste dou? s?pt?mâni; de?i au f?cut cl?buci ca dero, nu dau semne de oboseal?. Despre Antonescu sau Buzatu, nimic! poate doar în ?oapt?. Am uitat c? Mare?alul Antonescu a salvat ?ara ?i c? regele, când i-a încredin?at conducerea ??rii, a afirmat: „Antonescu, î?i dau conducerea ??rii pe mân?. În nimeni altul nu am încredere decât în tine. Nu po?i refuza deoarece tu e?ti un patriot." Au uitat to?i c? EL a fost singurul care a acceptat s? î?i asume r?spunderea prelu?rii puterii, într-o perioad? nu critic? ci dezastruoas? pentru ?ar?, singurul care a avut curajul s? se înhame la o munc? aproape f?r? ?anse de izbând?, strivit între dou? for?e din Est ?i Vest, care doreau supunerea României. Nu a luat puterea c? a vrut el, ci rugat de rege, nu prin lovilu?ie, nici prin furt electoral.

Drept mul?umire, românii se fac c? uit? ?i ziua na?terii ?i ziua uciderii lui, pentru c? a?a vor al?ii. Mai mult, Armata, prin conduc?torii ei, comite un gest de tr?dare na?ional?, punând la dispozi?ia celor care au ordonat uciderea memoriei Mare?alului, arhivele militare dintre anii 1938 -1964, pentru a studia ce? În Comunicatul de pres? al M.Ap.N. se spune c? au f?cut aceasta, pentru a „extinde accesul reprezentan?ilor Consiliului Memorial al Holocaustului din S.U.A. la inventarele ?i documentele referitoare la perioada 1938-1964, din depozitele de arhiv? ale M.Ap.N." Care holocaust? Unde? Când? A decretat un tr?d?tor de ?ar? c? în România a fost Holocaust ?i acuma gata, am devenit to?i criminali ?i vine cine vrea s? ne studieze arhivele pentru c? vrea s? vad? unde sunt criminalii de r?zboi? Ce porc?rie mai e ?i asta? ?i dac? holocaustul a avut loc conform celor care îl revendic? în perioada r?zboiului, ce treab? au ei cu arhiva pân? în '64? Pe cine abure?te domnul Du?a? Sau Holocaustul a ?inut pân? în 64? Pentru cei care încearc? s? pun? în spatele Mare?alului victime ale bol?evicilor ?i cominterni?tilor evrei, le dau spre citire, ca s? nu mai caute în arhive, ordinul Mare?alului dat armatei pe timpul r?zboiului: „Vreau ordine! S? se în?eleag? c? noi suntem o armat? civilizat? care aduce cu ea ordinea ?i siguran?a ?i nu suntem hoarde barbare ce distrug ?i prad? totul în calea lor. Vreau ordine ?i iar ordine. S? fie împu?cat militarul care va fi prins furând sau comi?ând crime în spatele frontului." Acest om, acest commandant, acest patriot, erou al neamului, este scos în afara legii de un guvern românesc, la cererea altor conduc?tori de ??ri care se vor conduc?torii lumii ?i declarat „vinovat de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii." A?a prevede - la cererea du?manilor de ?ar? -, O.G.- 31 din 2002. S? nu î?i vin? grea??? Iar mai marii ??rii, de atunci ?i pân? acuma, oamenii de cultur?, istoricii, Armata, presa, televiziunile, to?i tac ?i accept? aceast? umilire a nemului, acest? crim? oribil? contra valorilor, eroilor nemului românesc. To?i TAC!
Antonescu, criminal de r?zbo? Culmea culmilor. Pentru ce ? Pentru c? ?i-a slujit ?ara cu credin???
Atunci hai s? vedem cum î?i trateaz? „criminalii" celelalte ??ri:

S.U.A.

Generalul Custer - cel care a masacrat ?i f?cut s? dispar? triburi ?i neamuri întregi de indieni vechii locuitori ai Americii de Nord - a ac?ionat ?i a f?cut cunoscut principiul conform c?ruia „un Indian bun este un Indian mort!". Asta l-a ghidat, asta a pus în practic?. ?i este considerat erou al S.U.A., îi poart? numele 6 ora?e din 6 state americane, nu ?tiu câte cimitire, o rezerva?ie militar? na?ional? ?i Divizia 85 Infanterie. Antonescu nu a spus c? un evreu bun este un evreu mort, nici nu a ordonat decimarea evreilor, în cel mai r?u caz le-a dat voie, ba chiar i-a ajutat s? plece din România, ca s? nu fie prin?i de Gestapo ?i totu?i este declarat criminal de r?zboi. Mai nou, dac? le-ai dat voie evreilor s? î?i scape pielea, asta se cheam? Holocaust.

Hiro?ima - 80.000 de japonezi civili omorâ?i în primele ore ale dimine?ii de 6 august 1945, de o bomb? aruncat? dintr-un avion militar american, condus de Paul Tibbets, la ordinul pre?edintelui S.U.A. de la acea vreme, Harry Truman. Înc? 190.000 de oameni au murit apoi ca urmare a efectelor secundare ale bomei atomice. „Enola Gay" era numele avionului care a purtat ?i a lansat bomba uciga??, nume dat dup? cel al mamei lui Tibbets. Deci ambii, mam? ?i fiu asasini, criminali în mas? ?i totu?i, imediat dup? încheierea misiunii, pilotul asasin este decorat de generalul Karl Spaatz cu „Distinguished Service Cross" ?i va fi avansat, dup? aceast? fapt? „eroic?", general de brigad? în armata american?. A murit la 92 de ani, onorat de întreaga Americ?, nimeni niciodat? nu a dat o H.G. ?i/sau O.G. ?i nu l-a g?sit „vinovat de s?vâr?irea unor infrac?iuni contra p?cii ?i omenirii." Dimpotriv?, se spune c? prin crima comis? a adus pacea. A adus pace „My Ass" cum ar spune chiar ei, americanii. De Truman ce s? mai spun ? A dat ordin s? fie aruncate dou? bombe atomice peste Japonia. ?i, cui îi pas? ? Saddam a fost omorât numai pentru c? se b?nuia c? „le-ar avea", dar nici asta nu mai conteaz?.

Anglia

Francis Drake, cel mai celebru pirat al vremurilor, traficant de carne vie, cum li se spune acum celor care comercializeaz? fiin?e vii, sau sclavi cum li se spunea atunci prin secolul al XVI-lea, a fost folosit mai pe fa??, mai pe ascuns de regina Angliei Elisabeta I care pe de o parte îl ridica la rang de Sir, pe de alta spunea c? nu are nici o leg?tur? cu actele lui de piraterie la adresa vaselor spaniole care se întorceau cu aur ?i sclavi din „Lumea Nou?". A murit la 56 de ani, onorat ?i adulat. Este considerat erou al Marii Britanii, de?i a fost un negustor de sclavi, pirat, asasin pl?tit. Nimeni nu l-a declarat în afara legii, nimeni nu a cerut s? fie studiat? arhiva pentru a se vedea pe cine a omorât, pe cine a luat în sclavie, câ?i africani au avut de suferit de pe urma „c?l?toriilor" lui.

Spania
Francisco Pizarro, conquistador spaniol, cuceritorul, sau masacratorul a zeci de mii de inca?i, a decimat pur ?i simplu popula?iile b??tina?e din America de Sud, pentru a le lua aurul, a distrus dovezi ale civiliza?iilor maia?e ?i inca?e din r?zbunare ?i pentru a spori averea sa personal? ?i a reginei Spaniei. Numai într-o b?t?lie, în timpul atacului din Cajamarca în 1532 sunt uci?i între 2 000 ?i 8 000 de amerindieni. Nu cere nimeni s? vad? arhivele Spaniole, sau ale Ecuadorului, pentru a vedea m?car dac? au fost 2.000 sau 8.000 de mor?i? Nu s-a înfiin?at nici un Consiliu Memorial al Holocaustului din America Latin? pentru a afla numele asasinilor inca?ilor pentru a culpabiliza Spania. Nu, dimpotriv?, familia lui Pizzaro s-a întors în Spania dup? ce acesta a fost ucis s-a stabilit la Trujillo unde a construit un palat pe care Becali l-ar pizmui, iar numele lui Pizzaro este venerat ?i respectat, are statui în Spania ?i toat? America de Sud, nimeni nu a scos din muzee tablourile care îl reprezint?, cum au fost scoase tablourile lui Ion Antonescu pân? ?i din Academia Militar? unde fusese comandant.

Fran?a

Napoleon Buonaparte, un tip mic de statur?, n?scut în 1769 la Ajjacio, corsican de origine, ofi?er al armatei franceze se face remarcat în câteva lupte, apoi în 1799, la vârsta de 30 de ani a organizat o lovitur? de stat ?i s-a proclamat Prim Consul al Fran?ei. Deci un uzurpator de tron care - vezi Doamne - lup? pentru democra?ie, ?i cere moarte nobilimii ?i regilor care reprezentau simbolul r?ului, dar, în 1804, se proclam? împ?rat uitând c? a luptat pentru „democra?ie" ?i î?i nume?te fra?ii regi prin diferite ??ri cucerite. Inutil s? mai pomenim câte r?zboaie a purtat dintr-o ambi?ie personal?. Câ?i oameni au murit din cauza ambi?iei lui. Întreaga lume cade pe spate ?i acum, când îi aude rostit numele. Epoca lui este sl?vit? pentru c? a adus Fran?a acolo unde nu ajunsese în toat? istoria ei de pân? atunci, nimeni nu îi întineaz? memoria, nici austriecii, nici ru?ii, nici englezii, nici polonezii, nimeni, de?i a provocat pierderi imense în vie?i omene?ti în aproape toate ??rilor Europei. Nu îl declar? nici un stat criminal de r?zboi? A fost legalizat? invazia unui stat de c?tre alt stat sau ce se întâmpl??

Exemplele ar putea continua la nesfâr?it, cu zeci, sute, mii de cazuri din întreaga lume. Nici chiar Stalin, despre care to?i spun c? a comis crime ?i a ordonat suprimarea a sute de mii de oameni, nu a fost declarat criminal. Ru?ii îl ador?, îl glorific?, nimeni nu cere s? se vad? arhivele ruse, nici nu ar îndr?zni, de?i motive sunt. Numai Hitler ?i to?i cei care au avut contact sau au tr?it în perioada lui ?i i-au fost alia?i sunt blama?i. ?i nici ?ia to?i. Horty este considerat erou la Unguri, Mussolini nu a fost dezavuat de italieni, italienii îi pot p?stra tablourile ?i statuile, nu a cerut nimeni s? fie date jos, în noiembrie 2004 a fost votat drept al 34-lea mare italian într-un sondaj de opinie TV. A fost înmormântat în secret, dar nu din ur?, ci de team? ca popula?ia, simpatizan?ii s? nu fac? pelerinaj la mormântul lui. În 1957-1958, la cererea v?duvei sale, Benito Mussolini a fost deshumat ?i înmormântat lâng? Predappio.

Pe lâng? toate aceste personaje, Mare?alul Antonescu este un sfânt. Oricum este un sfânt.
La noi nu se ?tie ?i nu se spune unde a fost înmormântat Mare?alul Antonescu ?i nici nu se va mai afla vreodat?. Arhivele Ministerului Ap?r?rii au fost date „spre studiu" celor care i-au asasinat pân? ?i memoria.
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în lumea asta, care-?i bate joc de eroii s?i!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care conduc?torii ei s?-?i bat? joc de valorile, de tradi?iile ?i de istoria ei, de dovezile arheologice ale Neamului, a?a cum se întâmpl? în România!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? c?reia guvernan?ii s?-i vând? p?mântul, s?n?tatea, apele, aprobând otr?virea p?mântului cu cianuri ?i distrugându-l prin metode criminale! Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care s? se aprobe un plan de intoxicare ?i cancerizare a popula?iei prin acel Codex Alimentarius criminal!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care un ambasador al unei ??ri str?ine s? propun? procurorii ??rii, s? fac? legi ale statului unde este un simplu trimis cu sarcini diplomatice, nu de guvernare!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care pre?edintele s? afirme c? nu interesele na?ionale conteaz?/primeaz?, cinteresele str?ine!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care minoritatea etnic? s? fac? legea, ?antajând sistematic puterea politic? ?i legislativ? cu retragerea voturilor dac? nu li se acord? autonomie!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care toate guvernele s? î?i bat? joc de s?n?tate ?i de înv???mânt, purtându-se a?a cum nici domnitorii fanario?i nu s-au comportat, de?i guvernau o ?ar? str?in?!
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care Pre?edintele ?i candidatul la func?ia de prim-ministru - pentru asta era pozi?ia actualului premier când a semnat actul de supunere cu Pre?edintele - s? fac? un act de mân?, „institu?ional" prin care s?-?i împart? puterea.
Ar?ta?i-mi o alt? ?ar? în care popula?ia s? fie atât de indiferent?, de tembelizat?, de dezumanizat?, atât de ira?ional?, depersonalizat? ?i devalorizat?, încât s? plâng? pe um?rul unui cioban condamnat de trei ori pentru fraud?, fals în declara?ii, sechestrare de persoane, mit?, dar s? nu ?tie când s-a n?scut ?i a murit unul dintre cei mai mari patrio?i ?i când a murit unul dintre cei mai mari istorici ai acestui Neam!
Ar?ta?i-mi, v? rog, o alt? ?ar? unde s? se întâmple toate astea, înainte s? îmi plezneasc? inima de ru?ine c? fac parte din acest popor îndobitocit!
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer