Revista Art-emis
Cel mai mare asasin din istoria umanit??ii PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 19 Mai 2013 01:23
Vladimir Jirinovki, art-emis
„Lenin al vostru este cel mai mare asasin din istoria umanit??ii"

Deputatul Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat din Federa?ia Rus?, a ?inut un discurs la tribuna Dumei de Stat, în fa?a colegilor s?i, în care le-a vorbit despre teroarea leninist-stalinist? din secolul trecut. Se pare c?, uneori, e util un „Jirinovski" la casa omului. Citi?i mai jos un fragment din discursul men?ionat. (Redac?ia)

„Deputa?ii din frac?iunea pe care o conduc organizeaz? periodic mese rotunde. La una din aceste întâlniri a fost propus? tema Rolul personalit??ii lui Lenin. Comuni?tilor nu le-a pl?cut ?i ne-au recomandat s?-l l?s?m în pace pe Lenin. Cred c? se tem de campania care s-a pornit în ultimul timp pentru a-l scoate din mausoleu. Acolo e doar un gard, mascat sub reconstruc?ie, deci poate fi scos întâmpl?tor. De aceea ei, comuni?tii, au hot?rât c? noi facem aceasta inten?ionat. Nimic inten?ionat nu s-a f?cut. Eu nici n-am participat la aceast? mas? rotund?. [...] De aceea, dac? voi spune?i s? nu ne ag???m de Lenin, atunci duce?i-v? pe Miasni?kaia. To?i deputa?ii, unu, doi... Cump?ra?i toate c?r?ile despre Teroarea Ro?ie, privi?i toate arhivele, toate cifrele. 24 de milioane de oameni au fost b?ga?i în p?mânt de c?tre bol?evici în r?zboiul civil. V? imagina?i? În r?zboiul mondial înc? 30 de milioane. Timp de o sut? de ani au fost omorâ?i 100 de milioane de oameni. ?i asta nu e tot. Bol?evicii au înl?turat toat? elita, pe cei mai buni conduc?tori, oameni de ?tiin??, ofi?eri, poli?i?ti, detectivi, pe cei mai buni. Ori erau du?i în gulagurile din Siberia, ori erau împu?ca?i pe loc. Deschide?i c?r?ile scrise de sfântul vostru Lenin, pe fiecare pagin? g?se?ti scris: executat, executat, executat. Deschide?i ?i citi?i 55 de volume ?i ve?i vedea c? cel mai întrebuin?at verb al lui Lenin era: « a executa ».

Dar unde e tot aurul pe care l-a avut Rusia, bijuteriile? Tot ce a strâns ?arul ?i poporul rus timp de o mie de ani a fost dus peste hotare, în Occident. Da, construiau fabrici ?i uzine, în schimb furau ?ara. Cum construiau ei fabrici ?i uzine? Construiau gulagul! Erau muncitori, oameni care erau condamna?i la moarte. ?ine a introdus no?iunea de katorga (munc? silnic?)? În timpul domniei ?arului, katorga a fost eliminat?. Bol?evicii. În anul '43, Stalin al vostru introduce no?iunea de katorga. ?i ce mai face iubitul vostru Stalin? El taie tot partidul leninist. Pe cine a ucis pân?-n '40? Au fost cei mai buni comuni?ti. Pe to?i i-a împu?cat. De-acum era crescut un colectiv sovietic nou, 30 de mii de ofi?eri ?i generali, pe to?i i-a nimicit.

Stalin al vostru a interzis paradele militare. I-a fost ru?ine, ?tia c? nu el e înving?torul. Înving?torul e poporul rus, dar el l-a trimis în lag?re în '45. Ru?ii ie?i?i din închisorile naziste erau întâmpina?i în Occident cu medalii, onoruri etc. Numai autorit??ile sovietice îi trimiteau din nou în lag?rele din Siberia, dup? care în '55 le-au dat drumul. În fiecare ora? exist? câte un monument al acestui om. Este cel mai mare asasin al umanit??ii, Lenin al vostru.

Prima lozinc? a lui Lenin: « S? transform?m r?zboiul imperialist în r?zboi civil ». De-atunci s-a început totul, din anul 1916, ?i continu? pân? în zilele noastre..."[1]

Noi, românii, am spus-o mai demult. Dintotdeauna

Dac? a? face un inventar al motivelor pentru care sunt tare mândru ?i fudul c? mi-s român ?i nu alt? na?ie de om, unul din motive ar fi ?i acesta: românii sunt primii care au demolat statuia „celui mai mare asasin din istoria umanit??ii"! Presa de partid de dup? 1990 nu a tratat cum se cuvine subiectul „Demolarea lui Lenin" petrecut? în primele zile ale lui 1990, dac? mi-aduc bine aminte! A durat dou? zile, se l?sa greu dat jos, nu era obi?nuit, i se întâmpla prima oar?!... Poate g?sim în arhiva televiziunii apelurile disperate pe care le f?ceau noii lideri, rugându-se de bucure?teni s? lase statuia la locul ei! Ce telefoane or fi sunat de la Moscova, în direct, pe firul ro?u: „Tovar??i români, dar parc? a fost vorba s? l?sa?i statuia în pace! Nu v? împiedic? cu nimc s? face?i perstroika!... "

Invit pe cei care o pot face s? salv?m de la uitare detaliile acelui eveniment planetar! Cine a avut ini?iativa, cine a adus agregatele cu ajutorul c?rora s-a dat jos n?maia, fotografii, filme dac? exist? etc?! E p?cat c?, din nou, ca de atâtea ori de-a lungul veacurilor, românii fac istorie, dar nu se ostenesc s? o consemneze! Este o aleas? noble?e ?i aristocra?ie în aceast? atitudine! Numai c? nu tr?im printre aristocra?i, ci printre indivizi stupizi, invidio?i pe noble?ea noastr? „congenital?"! Inimici care ne contest? tot ce avem, tot ce însemn?m!
„Demolarea lui Lenin" trebuie amintit ?i ?tiut c? a fost precedat? de „Demolarea Statuii Soldatului Sovietic victorios"! Alt moment de excelen?? româneasc? trecut neobservat, absent pe nedrept din con?tiin?a public?.

Sunt convins c? mai tr?iesc „tovar??i" de-ai mult iubitului ?i mult împu?catului, care ar putea s? ne povesteasc? cum au decurs discu?iile cu Ambasada U.R.S.S. ?i al?i oficiali sovietici, discu?ii preliminare demol?rii monumentului din Pia?a Victoriei. Monumentul victoriei altora asupra noastr?! O victorie precedat? de alt moment unic, creat de români în istoria lumii: ?eful de stat care îl aresteaz? pe ?eful guvernului ?i pred? ?ara inamicului f?r? nicio condi?ie! Atât numai c? acel ?ef de stat nici azi nu se ?tie bine ce na?ie de om este!
Ce se ?tie absolut sigur este c? nu avea pic?tur? de sânge românesc, nici atunci, nici acum!

Ion Coja

Post scriptum: M? pune pe gânduri întrebarea lui Jirinovski: „unde este aurul, bijuteriile Rusiei, ale ?arului?" ?i adaug eu: ale României? Deci le-a luat cineva ?i le-a dus în Occident! Ghici ciuperc? cine? Oricum, bravo lui Jirinovski! P?rea c? avem ?i noi un Jirinovski, dar de unde?!
-----------------------------------------------------
[1] http://www.timpul.md/articol/vladimir-jirinovski-lenin-al-vostru-este-cel-mai-mare-asasin-al-umanitaii-43771.html footer