Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petric? Dima   
Sâmbătă, 04 Mai 2013 21:10
Justitie ?i DreptateEu, Col.(r) de Poli?ie, Dima Petric?, cet??ean român, v? acuz pe voi politicienii ce a?i condus România în ultimii 23 ani de urm?toarele fapte s?vâr?ite împotriva României ?i a poporului român:
- A?i în?elat poporul spunând ca vre?i s? îi oferi?i o via?? mai bun?. În fapt a?i vrut o via?? mai bun? doar pentru voi, pentru familiile voastre ?i acoli?ii vo?tri.
- A?i furat miliarde de dolari din bugetul statului deturnând banii de la buget spre conturile firmelor voastre ?i ale acoli?ilor vo?tri.
- A?i c?pu?at vreme de 23 ani toate firmele de stat, distrugând întreaga economie.
- A?i înc?lcat drepturile omului f?când legi strâmbe ce v-au protejat pe voi, pe interlopi ?i pe gangsterii ce v? înconjoar? ?i prin acelea?i legi strâmbe a?i înrobit poporul.
- A?i privat poporul de dreptul la o via?? decent?, a?i dus o adev?rat? politic? de genocid împotriva acestui popor prin distrugerea inten?ionat? a sistemului sanitar, prin privarea de asisten?? medical?, prin încurajarea migra?iei medicilor de valoare, prin lipsa de medicamente, prin desfiin?area spitalelor.
- A?i furat dreptul la o b?trâne?e decent? al pensionarilor ce au muncit o via?? ?i ?i-au pl?tit asigur?rile în mod corect.
- A?i distrus toat? industria româneasc? aducând ?ara intr-o pr?pastie, f?r? ?ansa de a se mai ridica. A?i distrus industria chimic?, industria constructoare de ma?ini, industria naval?, industria electrotehnic?, industria de utilaj minier, industria extractiv?, industria alimentar?, TOT,TOT, TOT.
- A?i distrus toat? agricultura. România ajungând dintr-un mare exportator, un mare importator.
- A?i distrus tot sistemul de iriga?ii ?i toate serele renumite ale României.
- A?i distrus toate livezile ?i fondul genetic de excep?ie al pomiculturii române?ti.
- A?i transformat România dintr-un mare exportator într-o societate de consum, într-un importator care nu mai produce mai nimic în ?ar? ?i import? pân? ?i cereale, legume ?i fructe.
- A?i distrus industria turistic? a ??rii aducând în ruin? toate hotelurile ?i sta?iunile turistice înfloritoare pân? în 1990, cu scopul de a va autoîmpropriet?ri voi cu ele, la pre?uri de nimic.
- A?i distrus tot sistemul economic privat înrobindu-l cu taxe care s? v? asigure vou? bani pe care sa îi pute?i deturna din bugetul de stat.
- A?i sufocat sistemul economic privat cu o birocra?ie nemaiîntâlnit? nic?ieri pe planet?, cu scopul de a da de lucru, cu salarii enorme, nejustificate, unor func?ionari, unei caracati?e clientelare imense.
- A?i dat str?inilor toate bog??iile naturale ale ??rii, bog??ii pe care str?bunii no?tri le-au ap?rat vreme de 2.000 de ani cu pre?ul vie?ii.
- A?i îndatorat aceast? ?ar? cu peste 150 miliarde de euro f?r? s? fi f?cut absolut nimic pentru ?ar? cu ace?ti bani.
- A?i distrus înv???mântul românesc care a ajuns, în 23 de ani, de pe primul loc în Europa, pe ultimul loc.
- A?i favorizat apari?ia, dezvoltarea ?i înmul?irea clanurilor interlope care terorizeaz? ora?ele ??rii prin violen??, furt, în?el?torie, jafuri, c?m?t?rie, trafic de persoane, promiscuitate ?i taxe de protec?ie.
- A?i batjocorit istoria acestei ??ri impunând în ?coli o istorie mincinoas? ce murd?re?te trecutul acestui popor cu scopul de a-i fura sufletul, demnitatea, mândria ?i patriotismul.
- A?i distrus cultura acestui popor prin subfinan?are ?i dezinteres, încurajând proliferarea culturii de cârcium? ?i de maidan, a manelelor ?i a filmelor agresive ?i de proast? calitate.
- V-a?i f?cut facult??i private prin care stoarce?i de bani poporul ca s? vinde?i a?a zise diplome, în realitate, hârtii f?r? valoare, unor tineri dezorienta?i care nu mai în?eleg nimic din principiile selec?iei pe baz? de cuno?tin?e ?i valoare.
- A?i f?cut de ru?ine numele ??rii noastre, România fiind azi ru?inea Europei, iar românii cei mai dispre?ui?i cet??eni ai Europei.
- A?i provocat cel mai mare exod din istoria acestei ??ri, a?i transformat românii în ultimul popor migrator al istoriei.
- I-a?i r?pit unei întregi genera?ii de copii dreptul la mam?, dreptul la tat?, dreptul la familie prin plecarea p?rin?ilor la munca în str?in?tate.
- A?i defri?at p?durile ??rii ca s? le da?i, pe mai nimic, str?inilor, îmbog??ind doar câ?iva politicieni.
- A?i înstr?inat tot sistemul bancar al ??rii, f?când din români slugi la str?ini.
- A?i distrus tot comer?ul românesc aducând în ?ar? marile hypermarketuri care au transformat sute de mii de mici întreprinz?tori români în sclavi.
- A?i distrus cercetarea româneasc?, una dintre cele mai competitive din lume în urm? cu 23 de ani.
- A?i distrus un întreg sistem organiza?ional care fusese construit cu mari sacrificii înainte de 1990.
- A?i înstr?inat sistemul energetic atentând în acest fel în mod grav la suveranitatea ??rii.
- A?i f?cut din România o ?ar? murdar? ?i poluat?, dup? chipul ?i asem?narea voastr?.

Pentru toate acestea v? acuz de crim? împotriva poporului român ?i cer organelor de stat îndrept??ite s? treac? la anchetarea ?i judecarea tuturor celor responsabili de cele mai sus ar?tate. În cazul în care organele de stat abilitate nu vor dori sau nu vor putea s? fac? dreptate, noi poporul român ne rezerv?m dreptul de a face toate demersurile necesare, astfel încât cei vinova?i s? fie ancheta?i, judeca?i corect ?i condamna?i dup? faptele fiec?ruia.
Num?r?toarea invers? a început!
footer