Revista Art-emis
Transilvania nu a f?cut parte din regatul ungar PDF Imprimare Email
Prof. Miodrag Stanojevic   
Miercuri, 10 Aprilie 2013 09:30

Miodrag StanojevicUn profesor de istorie sârb din Voivodina, în trecere prin Satu Mare, a transmis redac?iei o reac?ie pe marginea articolului „Afront adus românilor pe bani europeni", ap?rut în num?rul din 4.12.2012 al Gazetei de Nord Vest. Reproducem integral textul transmis de profesorul sârb Miodrag Stanojevic:

„M? numesc Miodrag Stanojevic, sunt sârb din Vojvodina ?i profesor de istorie în Novi Sad. Aflându-m? într-o c?l?torie c?tre Ucraina, am z?bovit trei zile în urbea dvs., bucurându-m? de ospitalitatea unui vechi prieten ?i a familiei sale. Men?ionez c? vorbesc fluent limba român? deoarece am copil?rit într-un sat mixt vlaho-sârbesc.

Exerci?iu de imagina?ie

?tiind c? sunt profesor de istorie ?i bun cunosc?tor al revizionismului unguresc, amfitrionul meu mi-a ar?tat articolul « Afront adus românilor pe bani europeni » ap?rut în ziarul Dvs. Totodat? mi-a relatat câteva evenimente recente de acest gen:
- Fenomenul Csibi Barna, un degenerat care î?i permite s? dea foc în centrul României unei p?pu?i reprezentând un erou na?ional al românilor (Avram Iancu - n.r.), autorit??ile române ignorând acest gest.
V? propun un exerci?iu de imagina?ie: Ce s-ar fi întâmplat dac?:
- un român ar fi dat foc la Budapesta unei p?pu?i reprezentându-l pe Kosuth Lajos;
- un turist german ar fi incendiat la Tel Aviv o p?pu?? reprezentându-l pe David Ben Gurion (primul premier al Israelului - n.r.) sau pe Golda Meir (de asemenea premier al Israelului - n.r.);
- un ungur din Vojvodina ar fi incendiat la Novi Sad o p?pu?? reprezentându-l pe Milos Obilic, eroul na?ional al sârbilor de la Kosovopolje;

Dac? ar fi fost atât de tâmpi?i s? o fac?, în aceea?i sear? ar fi cinat în Infern

Meciul Steaua - Ujpest de acum 3 ani: la intrarea în România, suporterii unguri afla?i în tren au afi?at « Transilvania apar?ine Ungariei », iar pe stadionul Steaua din Bucure?ti au afi?at românii = ?igani. Acela?i scenariu:
- ce s-ar fi întâmplat dac? Ujpest ar fi jucat la Beograd cu Partizan sau Steaua Ro?ie. Oare ar fi avut curajul ungurii s? afi?eze mesajele « sârbii = ?igani sau Vojvodina apar?ine Ungariei »? Nu, nu ar fi îndr?znit, iar dac? ar fi fost atât de tâmpi?i s? o fac?, în aceea?i sear? ar fi cinat în Infern.

Afirm cu t?rie c? nu exist? nic?ieri în lumea civilizat? o ?ar? care s? acorde atâtea drepturi unei minorit??i alogene cum acord? România

De ce î?i permit asta în România? De ce nu î?i permit acela?i lucru în celelalte ??ri unde au minorit??i maghiare ?i revendic?ri revizioniste, adic? Slovacia, Serbia, Ucraina? Simplu, pentru c? ei ?tiu (a?a cum au men?ionat în « Traseul Legendelor S?tm?rene) » c? românii sunt « un popor pa?nic, binevoitor ?i primitiv » ?i, completez eu, un popor « imbecil de tolerant ». Totodat? ei ?tiu c? slavii (din Slovacia, Serbia, Ucraina) nu sunt a?a. ?i nu î?i permit.
Afirm cu t?rie c? nu exist? nic?ieri în lumea civilizat? o ?ar? care s? acorde atâtea drepturi unei minorit??i alogene cum acord? România minorit??ii maghiare. ?i totu?i nu vor fi mul?umi?i niciodat?, sâcâindu-v? perpetuu (ca un ?ân?ar în miezul nop?ii) cu aceea?i preten?ie imbecil?: autonomie. Tupeul lor se manifest? ?i prin faptul c? ei consider? ca fiind similar? preten?ia lor de autonomie teritorial? în România cu cea a catalanilor din Spania, ignorând cu bun? ?tiin?? marea diferen??: catalanii sunt b??tina?i în Spania, pe când maghiarii sunt alogeni asiatici în România.

Personalit??ile proeminente ale istoriei lor nu au fost unguri

Gazda mea mi-a spus c?, pe lâng? « valahi puturo?i » maghiarii v? mai numesc ?i « m?m?ligari". Î?i permit asta în ?ara voastr?. Sunt derutat ?i confuz, neputând în?elege cum este posibil s? nu existe în rândurile poporului român, « pa?nic, binevoitor ?i primitiv » un profesor de istorie altruist care s? explice ungurilor ABC-ul istoriei lor efemere;
- în anul 700 sunt men?iona?i în cronicile coreene ca fiind ni?te nomazi primitivi care jefuiau prin nordul Coreei ?i estul Chinei;
- în 896, ?apte triburi maghiare ?i trei triburi de turci khazari, fug?rite din stepele Asiei de c?tre pecenegi, se stabilesc în Panonia (locuit? atunci de slavi, valahi, avari, germanici), în total 225.000 de nomazi sub conducerea lui Arpad. Prima lor preocupare dup? stabilirea în Panonia a fost jaful (logic). Incursiunile lor sângeroase s-au desf??urat în toat? Europa ajungând pân? în Spania, pân? când Otto I cel Mare i-a umilit la Lechfeld în 955.
- ?tefan cel Sfânt (997-1038) unific? triburile ungure?ti ?i îi cre?tineaz?. Totodat? începe ?i procesul de maghiarizare agresiv? a popula?iilor din jur: germanici, valahi, slavi, acest proces fiind de fapt esen?a strategiei de supravie?uire a acestui mic popor migrator asiatic în Europa. Personalit??ile proeminente ale istoriei lor nu au fost unguri: Matei Corvin, Petofi Sandor (Petrovici Alexandar - sârb, p?rin?ii lui nu cuno?teau limba maghiar?), Kosuth Lajos - slovac, precum ?i majoritatea regilor Ungariei. În 1910 un istoric maghiar recunoa?te c? doar 10% din unguri sunt urma?ii celor ?apte triburi maghiare stabilite în Europa în 896, restul fiind popula?ii maghiarizate de-a lungul timpului (valahi, germanici, slavi). De fapt cum ar putea un ungur blond din zilele noastre s? fie urma?ul cetelor mongoloide venite în Europa în secolul al IX-lea?

Transilvania nu a f?cut parte niciodat? din regatul ungar

Ceea ce trebuie accentuat este faptul c? începând de la ?tefan cel Sfânt ?i pân? la dispari?ia regatului ungar în 1526, Transilvania nu a f?cut parte niciodat? din regatul ungar, fiind întotdeauna voievodat autonom.
- Înfrângerea de la Mohacs din 1526 în fa?a turcilor ?i cucerirea capitalei Buda în 1541 are ca urmare dispari?ia de pe harta Europei a regatului ungar. Partea occidental? a Ungariei este anexat? de Imperiul Habsburgic, iar restul, inclusiv Buda, devine pa?alâc turcesc. Transilvania r?mâne principat independent sub suzeranitate otoman?.
- Dup? respingerea asediului otoman asupra Vienei (1683), Imperiul Habsburgic ocup? teritoriul fostului regat ungar ?i Transilvania, anexiuni recunoscute prin tratatul de la Karlowitz (1699).
- În 1849 Kosuth Lajos proclam? Ungaria stat independent, dar interven?ia habsburgic? ?i ?arist? în?bu?? aceast? preten?ie.
- În urma pactului dualist din 1867, Ungaria devine regat în cadrul imperiului Habsburgic (numit din acel moment imperiul Austro-Ungar), având constitu?ie proprie ?i o oarecare autonomie.
- În 1918, în urma înfrângerii din primul r?zboi mondial, imperiul Austro-Ungar se destram?, Ungaria devine stat independent iar Transilvania alege s? se uneasc? cu România.

Trebuie s? subliniez imbecilitatea revizioni?tilor unguri

Trebuie s? subliniez imbecilitatea revizioni?tilor unguri. Cum pot sus?ine c? Transilvania a apar?inut Ungariei 1.000 de ani, când regatul Ungariei a disp?rut din 1541 pân? în 1867, perioad? în care a fost pa?alâc sau provincie habsburgic?, în timp ce Transilvania a fost voievodat autonom de la ?tefan cel Sfânt (997-1038) pân? în 1699 când devine provincie austriac? (ca ?i Ungaria de altfel). Deci Transilvania ?i-a pierdut independen?a în 1699 ?i a apar?inut pân? în 1918 Imperiului Habsburgic, nicidecum Ungariei (care din 1526 pân? în 1867 nu a existat).
- În 1940, în urma Dictatului de la Viena, o parte a Transilvaniei este cedat? (pentru prima dat? în istorie) Ungariei. Pân? în 1944, când revine României, ce fac ungurii în Transilvania? Ce ?tiu mai bine: ucid valahi ?i evrei, considera?i rase inferioare. Gena lor asiatic? i-a ajutat pe unguri s? devin? cei mai zelo?i executan?i ai teoriilor rasiale naziste, golind practic Transilvania de evrei. În perioada 1940-1944, timp în care Transilvania a apar?inut Ungariei, popula?ia evreiasc? de aici a sc?zut cu 90%, marea majoritate fiind trimis? de c?tre autorit??ile maghiare c?tre lag?rele de exterminare naziste. La fel s-au purtat ?i în Serbia odat? cu invadarea al?turi de germani a Iugoslaviei în 1941.

Urm?toarea lor dorin?? va fi casa voastr?

În încheiere, ca s? sintetizez rela?ia dintre b??tina?ii valahi ?i alogenii unguri, îmi îng?dui un scenariu: un ungur pribeag bate la u?a unui valah. Acesta, ospitalier, îl prime?te în cas?. Îi întinde masa, oferindu-i ce are mai bun în c?mar?. Ungurul, în timp ce se osp?teaz?, pune ochii pe nevasta valahului (frumoas?, bineîn?eles) considerând c? ar fi normal ca dup? osp?? valahul s? îi ofere ?i un desert, adic? nevasta. Indignat de faptul c? dup? ce s-a s?turat, valahul nu-i ofer? ?i nevasta, ungurul îi trage o palm? zdrav?n? valahului ?i înc? una. Înainte ca m?m?ligarul s? se dezmeticeasc?, ungurul fuge pe uli?? strigând din to?i r?runchii: s?ri?i oameni buni, c? m? omoar? valahul, sunt o victim?. A?a c?, valahi, fi?i în?eleg?tori ?i da?i-le ?i nevasta, dar v? avertizez c? nu le va ajunge. Urm?toarea lor dorin?? va fi casa voastr?."

footer