Revista Art-emis
Iresponsabilitatea, sora tr?d?rii PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.   
Joi, 14 Februarie 2013 13:32
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, art-emisRecent am f?cut o vizit? la castelul Bran, pe care-l mai v?zusem de câteva ori înainte ca domnul C?lin Popescu-T?riceanu, primul ministru al României, ?i Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii ?i Cultelor, s? decid? retrocedarea acestuia mo?tenitorilor principesei Ileana. Documentul a fost semnat la 26 mai 2006, la mai pu?in de ?ase luni de la constituirea guvernului P.N.L.-P.D.-U.D.M.R.- P.U.R. M-am întrebat atunci, ?i m? întreb ?i acum: De ce atâta grab?? Castelul Bran este unul dintre cele mai renumite monumente istorice ?i de arhitectur? din România, din Europa ?i chiar din lume (a contribuit la aceasta ?i legenda despre Vlad Tepe? - Dracula).

„Actul de na?tere" al cet??ii Bran dateaz? din 19 noiembrie 1377. Ini?ial a avut un rol militar, care s-a diminuat în timp, astfel c? în 1888 a trecut în proprietatea ora?ului Bra?ov, fiind utilizat de Oficiul Silvic. La 28 decembrie 1916, dr. Karl Schnell, primarul ora?ului, anun?a c? a decis s?-l omagieze pe proasp?tul împ?rat Carol I al Austro-Ungariei, „din adâncul inimii", rugându-l „s? primeasc? drept cadou modest, proprietatea ora?ului Bra?ov, castelul Bran ?i parcul". Evolu?ia evenimentelor a f?cut ca respectivul împ?rat s? nu-?i poat? lua în primire cadoul, iar peste mai pu?in de doi ani a fost nevoit s? abdice.

Acela?i primar, Karl Schnell, cu cuvinte chiar mai m?gulitoare, se adesa reginei Maria la 1 decembrie 1920 - când se împlineau doi ani de la Unirea Transilvaniei cu România - rugând-o s? primeasc? actul de dona?ie a castelului Bran. Regina a acceptat, dup? care a început s? dea „via?? zidurilor moarte", dup? propria sa expresie. A efectuat repara?ii ?i transform?ri, a adus mobil? dup? gustul ei, a amenajat camere pentru membrii familiei regale, a adus aici obiecte de art?, vesel?, a plantat pomi, a cultivat folori, a populat lacul cu pe?ti, a amenajat terenuri de c?l?rie etc etc. Regina Maria, care a murit în iulie 1938, a l?sat prin testament castelul Bran principesei Ileana. Acesta se c?s?torise în iulie 1931 cu arhiducele Anton de Habsburg, stabilindu-?i - la cererea regelui Carol al II-lea, ?eful Casei Regale - re?edin?a în afara României. A revenit în ?ar? ?i a locuit la Bran din mai 1944, pân? în ianuarie 1948, când - dup? abdicarea regelui Mihai, la 30 decembrie 1947 - a fost nevoit? s? ia drumul exilului.

In 1948, castelul Bran a intrat în posesia statului român, care a efectuat ample lucr?ri de restaurare, iar în 1957 a devenit muzeu. In anii 1987-1993, acela?i stat român a cheltuit sume uria?e pentru consolidare castelului, inclusiv pentru stabilizarea stâncii pe care este construit. Dup? 1989, Muzeul Bran ?i-a amplificat activitatea, devenind - a?a cum men?iona directorul s?u, dr. Narcis Dorin Ion - „cel mai vizitat ?i cunoscut monument istoric din România". Era unul dintre pu?inele muzee din ?ar? care se autofinan?au, neavând nevoie de aloca?ii de la bugetul statului.

Firul acestei prestigioase institu?ii de cultur?, care face parte din patrimoniul na?ional, a fost rupt prin decizia lui C?lin Popescu T?riceanu ?i Adrian Iorgulescu din 2006. Pentru a demonstra c? sunt „capitali?ti adev?ra?i", care promoveaz? proprietarea privat?, ace?ti doi oameni politici, s-au l?sat convin?i de pledoariile unor avoca?i. Nu au vrut s? fac? m?car un minimum de cercet?ri privind situa?ia acestui castel în momentul când au decis retrocedarea. Ca de exemplu, faptul c?, spre b?trâne?e, principesa Ileana s-a c?lug?rit. Din câte ?tiu, pentru ca cineva s? fie primit la m?n?stire, trebuie s? renun?e la toate bunurile lume?ti. ?i principesa Ileana a renun?at, „de bun? voie ?i nesilit? de nimeni", la toate bunurile sale materiale, inclusiv la cele mo?tenite de la mama sa, regina Maria. Guvenul T?riceanu nu a încercat s? afle dac? acest fapt este real, ci s-a gr?bit s? înstr?ineze o valoare na?ional?. Nu este de mirare.

In timpul aceluia?i guvern T?riceanu, ministrul de externe R?zvan Mihai Ungureanu a semnat, la 20 octombrie 2005, împreun? cu omologul s?u de la Budapesta, un acord privind renun?area la averea Castelul Branpe care marele patriot român Emanoil Gojdu a l?sat-o prin testament „acelei p?r?i a na?iunii române din Ungaria ?i Transilvania care se ?ine de religia r?s?ritean? ortodox?". Prin acel acord s-a decis înfiin?area „Funda?iei Româno-Ungare Gojdu". Situa?ia a r?mas neclar?, deoarece Parlamentul nu a votat Ordonan?a Guvernului, dar cl?dirile apar?inând Funda?iei Gojdu au fost vândute, bucat? cu bucat?, de prim?ria ora?ului Budapesta unor persoane particulare. Astfel, testamentul patriotului român Emanuil Gojdu a fost c?lcat în picioare.

Se vede aici dubla m?sur? cu care acest guvern a tratat problema valorilor na?ionale: In cazul castelului Bran - cedarea rapid? c?tre copiii principesei Elena. In cazul Funda?iei Gojdu - renun?area de c?tre statul român. Adic? cedare pe toat? linia: înstr?inarea ?i abandonarea valorilor na?ionale. De?i legea privind restituirea se referea la bunurile confiscate de „statul comunist", adic? dup? 6 martie 1945, guvernele române - nu numai cel condus de T?riceanu - au acceptat restituirea unor monumente de arhitectur? datând din evul mediu. Astfel, bisericile catolice ?i luterane au intrat în posesia unor imobile vechi, dar care care apar?ineau statului român înc? din 1918-1920. La rândul ei, Biserica Ortodox? Român? a declan?at o ampl? campanie vizând anularea „de facto" a legii privind secularizarea averilor m?n?stire?ti din 1863, adpotat? în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Printr-o suit? de legi ?i Ordonan?e de Guvern au fost retrocedate localuri de ?coli, spitale, teatre, filarmonici, case memoriale ?i alte institu?ii de cultur?, fapt f?r? precedent în Europa. In nici o ?ar? fost? socialist? nu s-a aplicat o asemenea politic? de devalizare a patrimoniului na?ional.

S-a creat o situa?ie bizar?: urma?ii unor nobili unguri, nu revendic? retrocedarea castelelor ?i a altor bunuri aflate pe teritoriul Ungariei, pentru simplul motiv c? legea nu le permite. Ei primesc o r?scump?rare, într-o sum? limitat?, stabilit? de guvernul de la Budapesta. Pe de alt? parte, ei pretind ca statul român s? le restituie „in integrum" palatele, castelele etc. etc. din Transilvania, chiar dac? respectivele propriet??i fuseser? vândute imediat dup? Unirea din 1918. Iar guvernele României - cu o iresponsabilitate vecin? cu tr?darea - au acceptat.

Am avut o strângere de inim? vizitând castelul Bran, unde au fost plasate tot felul de obiecte de mobilier, care nu au nici o leg?tur? cu ceea ce a creat, cu talent ?i pricepere, regina Maria. Se cuvine subliniat un fapt esen?ial: aceasta a primit respectivul castel din partea prim?riei Bra?ov în calitate de regin? ?i nu de bunic?. Prin retrocedarea din 2006, regina Maria a fost tratat? doar a bunica unor habsburgi, de?i ea a fost - înainte de toate - regina României. Semnificativ este faptul c?, ultima ei scrisoare nu a fost adresat? nepo?ilor, ci României ?i poporului român: „Te binecuvântez, iubit? Românie, ?ara bucuriilor ?i durerilor mele, frumoas? ?ar? care ai tr?it în inima mea ?i ale c?rei c?r?ri le-am cunoscut toate... Fii ve?nic îmbel?ugat?, fii tu mare ?i plin? de cinste, s? stai ve?nic falnic? printre alte na?iuni, fii cinstit?, iubit? ?i priceput?. Si acum v? zic un r?mas-bun pe veci, de acum înainte nu v? voi putea trimite nici un semn, dar mai presus de toate aminte?te-?i poporul meu, c? te-am iubit ?i c? te binecuvântez cu ultima mea suflare".

Fa?? de aceste cuvinte, rostite de cea care a primit în dar castelul Bran, reclama care se face acum acestui monument istoric ?i de art? mi se pare o adev?rat? blasfeme: „Contele Dracula v? invit? la o petrecere de Halloween la castelul Bran", unde se serve?te vinul «Chateau Bran»". Ar fi cazul ca actualul Parlament s? pun? cap?t înstr?in?rii a ceea ce a mai r?mas din patrimoniul na?ional al României ?i s? adopte o lege prin care s? alinieze România la standardele aplicate în celelalte state foste socialiste.

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer