Revista Art-emis
Charlie Chaplin era ?igan?! PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 03 Februarie 2013 20:52
Charlie Chaplin, art-emisTu ce-ai p?zit, Valeric? Oi?teanu?!

Peste Ocean apar o mul?ime de publica?ii române?ti, care mai de care mai interesant?. Printre ele ?i „Faptu' Divers". Excelent? sub toate aspectele. Într-un num?r mai vechi, din 22 februarie 2012, am dat peste un text intitulat Dezv?luiri incredibile despre Charlie Chaplin din dosarele secrete ale MI5. Sursa textului, Mediafax. A?adar, o surs? tot româneasc?, ?i tot a?a, demn? de toat? încrederea. Adaosul de autoritate ?i onorabilitate al publica?iei canadiene face ca dezv?luirile respective s? merite a fi luate în serios. Dintre aceste dezv?luiri, cea mai nea?teptat?, adev?rat cutremur mediatic, este aceea cu care se încheie lista de „dezv?luiri": „Anul trecut a ap?rut o scrisoare scris? de Chaplin în anii '70 ?i p?strat? de actor cu grij? într-un sertar. Aceasta dezv?luie c? Charlie Chaplin s-a n?scut în „Black Patch", lâng? Birmingham, într-o caravan? ?ig?neasc?!" ...?i punct. F?r? niciun comentariu! A?adar, în urm? cu doi ani a ap?rut aceast? cu totul ?i cu totul nea?teptat? dezv?luire, c?reia nu i s-a dat îns? prea mare aten?ie, de?i importan?a ei este cu totul deosebit?, nu numai pentru ?igani ?i evrei, dar ?i pentru cei de pe marginea terenului - îmi vine s? zic!...

Cum s? comentez?... S? încerc s-o fac metodic, adic? more mathematico, apelând la exactitatea cifrelor, a numerelor. A?adar voi enumera ?i eu comentariile. M?car atâta matematic? pot ?i eu.

Charlia Chaplin ?i s?punul R.I.F.

1. Prima mea asocia?ie de idei, de gânduri ?i impresii, este s?-l compar pe Charlie Chaplin cu... s?punul evreiesc. De unde ?i pân? unde vreo asem?nare între cele dou?... „entit??i"?! P?i s-a vorbit atât de mult despre s?punul nem?esc inscrip?ionat R.I.F. dac? nu m? în?el, cum c? este s?pun f?cut din cei peste 900.000 de evrei extermina?i în acest scop!... S-au f?cut ?i filme, s-au ridicat ode, epode ?i monumente funerare în memoria victimelor umane înmagazinate (altfel cum s? spun?!) în odioasele calupuri de s?pun! Au fost oameni b?ga?i în?untru sau m?car da?i afar? de unde erau pentru c? nu au crezut în s?punul R.I.F.[1] c? ar fi ceea ce toat? lumea ?tia: s?pun evreiesc... Mai exact spus, s?pun evreiesc german/nem?esc, Made in Germany. Etc., etc! Iar când la câteva universit??i americane, de nimeni solicitate, adic? de capul lor, s-a f?cut analiza, meschin? ?i bio-chimic?, a detergentului respectiv ?i s-a constatat c? nu con?ine nici urm? de A.D.N. uman, s-a dat un comunicat de numai câteva rânduri, care, a?a scurt cum era, tot n-a înc?put în niciun ziar mai citit, pe nicio prim? pagina a vreunei publica?ii, în niciun comunicat mai oficial al oficialilor, care sunt salaria?i pentru a administra judicios ?i f?r? eroare amintirea ?i mo?tenirea Holocaustului! Ba, în continuare, dac? spui c? nu exist? s?pun f?cut din gr?sime uman?, fie ea ?i evreiasc?, te pa?te pu?c?ria! Nici la poli?ie înc? nu s-a aflat de povestea cu s?punul nem?esc evreiesc c? este numai nem?esc. Nu are nimic evreiesc. Nimic altceva decât povestea, ideea de a-l declara evreiesc! S?pun evreiesc! S?punul „acela"!... A cui o fi fost ideea? În ce scop?! Cine mai ?tie ?i ce mai conteaz? asta acum?! Bine c? nu este adev?rat? sinistra poveste!

Mai ceva ca-n filmul mut!

La fel ?i cu Chaplin! S-a spus de atâtea ori c? este cel mai mare actor al tuturor timpurilor, genialul genialilor etc. Pentru ca în propozi?ia urm?toare s? se fac? din când în când, într-o doar?, men?iunea: Charlie Chaplin este evreu. A fost, este ?i r?mâne de-a pururi evreu. Concluzia: cel mai mare evreu este... adic? invers: cel mai mare actor este evreu! Iar acum, când se descoper? m?rturia lui însu?i Chaplin c? era altceva, nu evreu, nici musca nu se mai aude! Mai ceva ca-n filmul mut! Ba, dac? ascult bine, se aude mai departe vechea melodie, despre evreul care din via?a de ghetto a ?tiut s? fac? cel mai ?i cea mai subtil?, mai înduio??toare, mai... etc., etc.

Au trecut doi ani de la descoperirea adev?rului, sau, mai exact spus, de la apari?ia acestei ipoteze, ?i mai nimeni dintre noi nu a aflat de ea. Nici m?car comentatorii care bântuie pe Internet, în vârf de b?? cu lista evreilor mult mai de?tep?i ?i mai educa?i decât arabii ?i orice alt neam de pe planet?. Printre marii evrei, al?turi de Marx, Freud ?i Einstein, nelipsit inegalabilul Charlot.
Mi-am consultat ?i electoratul, a?a restrâns cum e numai la prieteni: to?i ?tiu mai departe c? cel mai mare actor a fost un evreu: Charlie Chaplin!... Charlot!

Charlot a mai f?cut o boac?n? de-a lui, post mortem

2. A?adar, n?stru?nicul Charlot a mai f?cut o boac?n? de-a lui, post mortem: era ?igan! Nu evreu! De ce a ascuns c? era ?igan? De ce a ascuns c? nu era evreu? De ce a ales s? fie evreu, iar nu ?igan? De ce nu a l?sat lucrurile s? r?mân? a?a cum le ?tia toat? lumea? Iat? numai câteva dintre întreb?rile care te încearc? la aflarea marii... marii... cum s-o numesc? Veste? Cacealma? Escrocherie! ?mecherie?...

3. Înainte de a merge mai departe ?in s? fac o m?rturisire: m? bucur, tare mult m? mai bucur s? aflu ce am aflat! ?i asta pentru c? niciodat? nu mi-a pl?cut acest actor genial, inclusiv ?i îndeosebi în capodopera sa Dictatorul. Dar m? feream s-o spun, cum s? spun eu c? Charlie Chaplin nu-i genial, cel mai genial chiar?! Mi-am zis, dac? zic ?i asta, iar m? fac to?i pro?tii antisemit! ?i am t?cut. Pân? azi. Ce u?urare când po?i s? spui ce ai pe suflet! ?i o spun ca ?i când a? trage o gur? de aer: nu mi-a pl?cut niciodat? Charlie Chaplin! ?i chiar dac? aflu c?-i ?igan, tot n-o s?-mi schimb verdictul! Cel mult dac? aflu c? este const?n?ean!...

4. Ne întoarcem la întreb?rile de la punctul 2. De ce s? fi ascuns Charlie Chaplin c? era ?igan? Numai ?iganii pot da un r?spuns la aceast? întrebare f?r? s? fie acuza?i de discriminare.

Trecem deci la întrebarea urm?toare: de ce a ascuns c? nu era evreu? Întrebare gre?it?, pe care o elimin? întrebarea urm?toare, mult mai cu miez: De ce a ales s? fie evreu, s? treac? drept evreu, s? fie considerat evreu? R?spunsul la aceast? întrebare mi-l d? o amintire pe care mi-o stârne?te turnura nea?teptat? a C.V.-ului chaplinesc: România anilor '70 ?i ceva, poate '80. Se poate stabili anul cu maxim? exactitate, este anul în care Valeriu Oi?teanu a ales libertatea ?i a plecat, cu acte în regul?, s? se „repatrieze" în Statele Unite ale Americii, ca orice b?iat de viitor. Frate-su, mai încet la minte, mai nedotat - ca orice frate mai mare!, a r?mas la vatr?, la c?lduric?, n-a îndr?znit marea aventur?: s? încerce oceanul cu degetul!

Î?i dau un sfat: f?-te evreu!

Fiind Valeric? Oi?teanu fiul ?i nepotul cui le era nepot ?i fiu, plecarea sa a stârnit oarecari emo?ii, nu a trecut neobservat?, necomentat?. Printre alte comentarii l-am auzit ?i pe acesta, de la cel în cauz?: un literat dintre cei mai dota?i, mai prezen?i, mai invidia?i pe la cenacluri etc., cam prieten cu Valery - cum v?d c? semneaz? peste ocean, este abordat direct de acesta la un moment dat: Colega, e?ti cam cel mai tare din parcarea asta îngust? care se nume?te România. ?i-ar trebui un spa?iu de manevr? ?i de desf??urare mai vast, unul interna?ional, universal propriu zis. Din p?cate nu ai nicio ?ans? la a?a ceva ca român! Î?i dau un sfat: f?-te evreu, dac? vrei s? cape?i ceea ce meri?i, ba chiar ?i ceva în plus!

Cum adic? evreu?! Foarte simplu! Nu ai nimic de f?cut! Dar absolut nimic!... La?i totul pe seama mea! M? ocup eu, inclusiv de dosarul de plecare în Occident. Numai c? atunci când va ajunge la urechile tale zvonul c? e?ti evreu, tot a?a: nu faci nimic, cum spuneam. Te faci c? n-auzi. Taci ?i-?i vezi de treab?! Iar dac? vreun mitocan chiar se mir? c? ai fi evreu, tu nu zici ba! Sau bagi celebra replic?: „Ce vrei? Nimeni nu este perfect!" ?i ca s?-?i fie mai u?or, te scoatem afar?, faci carier? la Paris sau în State... Ehe, ce carier? po?i tu s? faci cu talentul t?u! Nu vezi c? aici to?i te-ar mânca de viu, dac? ar putea?!

Eventual v? b?g?m ?i un „K" sau „W"

Poate c? a? fi uitat ciudata relatare, dac? una asem?n?toare nu mi-ar fi f?cut ?i colegul meu de liceu Corneliu Dida. Un student, aflat în stagiu la spitalul Cantacuzino, ?i-a dat seama imediat ce calibru ?i câte carate avea medicul Dida, ?i într-o gard? lini?tit?, la o ?uet? mai amical?, studentul i s-a dest?inuit plin de admira?ie c? poate s?-l scoat? din ?ar? ?i s?-i aranjeze o carier? str?lucit? în Occident.
- De unde ai dumneata asemenea putere?, s-a mirat Cornel. „Sunt nepotul celui mai puternic om din România!" (Am pus ghilimele, este un citat exact, întocmai.)
- E?ti nepotul lui Nicolae Ceau?escu?
- Nu, eu sunt nepotul rabinului Moses Rozen. ?i el v? va ajuta!
- De ce m-ar ajuta?, s-a mirat iar machedonul Dida Corneliu. ?i citez din nou vorbele nepotului:
- Rabinii sunt dintotdeauna un fel de „geamba?i de oameni"! Unul ca dumneavoastr? e mare p?cat s? lâncezeasc? într-un spital mizerabil ca ?sta. Iar dac? vre?i, v? facem ?i pu?in evreu, o bunic? m?car, ?i nici nu v? închipui?i dumneavoastr? ce carier? v? a?teapt?!... Eventual v? b?g?m ?i un „K" sau „W", Corneliu K. Dida sau W. Dida...

5. Înapoi la Charlie Chaplin, ca s? mai punem o întrebare: ar mai fi ajuns Charlie Chaplin a?a de mare dac? nu „era" evreu? Întrebarea trebuie pus? cu o anumit? intona?ie, ca s? rezulte clar c? este o întrebare retoric?. Adic? o întrebare la care r?spunsul este prea bine cunoscut!

La cât este de original în toate, nici nu e de mirare!...

6. O întrebare la care nu cunosc r?spunsul: cine o fi avut ideea? Charlie Chaplin însu?i sau vreun Valeric? Oi?teanu din vremea aceea?... Iar Valeriu al nostru, l-a luat cineva în serios? A re?apat niscai evrei?! Ce ?tiu bine, din lumea noastr? scriitoriceasc?, e c? despre mul?i ?tiam c? sunt evrei - intr? aici ?i câteva „evreice", iar eu, având posibilitatea s? verific, am aflat c? nici vorb?, vorbe?te lumea, dar naiba ?tie de ce! Iaca de ce!... Nu dau nume! Mai citez un caz, un nume chiar mare de tot, care ?i-a fabricat, ?i-a inventat o linie ascendent? mai sefardo-kazar?, matern?, ?i tare bine i-a mai prins. De data aceasta, ?tiu bine c? ideea i-a apar?inut n?stru?nicului artist! La cât este de original în toate, nici nu e de mirare!...

La vârsta asta nu se mai umbl? cu minciunica!

7. În încheiere, c?ci am ajuns la 7, care în Kabal? este un num?r sacru, m? opresc ?i m?rturisesc: n-a? fi scris aceste rânduri niciodat?. Nu mai ?tiam nimic de Valeriu Oi?teanu. Ce treab? aveam eu s?-i tulbur b?trâne?ile?! Dac? am ceva, am pic? pe frate-su, câte minciuni spune ?i ce bine i-au mai prins. Valeric?, mai gol?na? ?i mai non-conformist ca nen-su, îmi fusese simpatic. Dar a avut ghinionul s? scrie ?i s? ajung? chiar azi la mine un text al s?u despre „onirism ?i suprarealism", în care se pomene?te ?i pe sine. Min?ind aiurea-n tramvai! Putea s? nu mint? ?i n-a putut s? nu mint?! Teribil n?rav!

M?i, Valery! Faci ?i tu 70 de ani mâine-poimâine! La vârsta asta nu se mai umbl? cu minciunica! Dac? te afl? copiii? Sau nepo?ii de-acum? Tare-mi pare r?u s? constat c? cine-i frate cu pisica ?oareci ?i bor? m?nânc? cu polonicul. M?nânc? orice!

Fiind ei fra?ii Oi?teanu atât de mincino?i, g?inar de mincino?i, m? întreb: i-o fi vreunuia ru?ine pentru ce face frate-su? Iar??i o întrebare de-aia, retoric? r?u! Ultima!

Post scriptum.

Cu a?a frate n-aveam nicio ?ans? s? m? fac? Valeric? mai de?tept ?i mai talentat decât m-a f?cut mama. Mâncam o b?taie... ca de la nenea mai mare!

Un amic, citind aceste rânduri înainte de a le face publice, m? întreab?: coane Ioane, nu cumva e?ti tu ofticat c? Valeric? al t?u nu ?i-a f?cut ?i ?ie propunerea cu pricina? Te f?cea evreu, ?i s-ar fi jucat ?i ?ie piesele, ie?eai la pensie cu alt? pensie. A?a, ai s? mori mâine-poimâine, ca autor al celor mai frumoase piese de teatru nejucate, c?r?i nemaipomenite de care niciun critic literar nu pomene?te. La TV nu te mai cheam? nimeni. Cred ?i eu c? ai oftic? pe Valeriu acesta! O fi zis b?iatul c? n-ai valoare pentru a fi evreu! E?ti sup?rat pe el cumva? Ia uit?-te mai bine în portofel!

Ce pot s? zic? Incon?tientul lucreaz? tot timpul, ca viermii cei neadormi?i. O fi ceva! Niciodat? n-am ?tiut exact-exact ce se întâmpl? sub freza mea... mai ales de când n-o mai amm Chiar! Dac?-mi f?cea Valery Oi?teanu propunerea cea ru?inoas?, eu cum reac?ionam?...

Dac? m? gândesc, ?tiu bine doar cum ar fi reac?ionat frate-meu, c?ci am ?i eu un frate! Cu a?a frate n-aveam nicio ?ans? s? m? fac? Valeric? mai de?tept ?i mai talentat decât m-a f?cut mama. Mâncam o b?taie... ca de la nenea mai mare!
Deh, Valeriule, drag?, dac? n-ai avut ?i tu noroc de un frate mai ca lumea!... Numai Dumnezeu ?i-l putea da! Se pare c? nu pe tine, ci pe mine m-a ales bunul Dumnezeu s? am un frate ca al meu! Ce m-a? fi f?cut cu unul ca al t?u?!... Oare m-a? fi f?cut ?i eu... nu mai zic ce?
Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] R.I.F. - În traducere „comercial?", ini?ialele doreau s? însemne Reine Jüdisches Fett [...] traducere corect?, îns? ini?ialele în limba german? ar fi trebuit s? fie R.J.F. (cu „J"), nu R.I.F. (cu „I"). Ini?ialele R.I.F. - cum au fost cele imprimate pe s?pun - au cu totul alt? semnifica?ie: Reichstelle für Industriele Fettversorguns - Intreprinderea de stat pentru aprovizionarea cu s?pun industrial. Scris R.J.F., ar fi însemnat Reine Jüdisches Fett (Gr?sime curat evreiasc?) - cum s-a interpretat în mod voit-eronat.
Vezi ?erban C. Andronescu, http://www.art-emis.ro/analize/151-sapunul-rif-o-legenda-fabricata1.html ?i http://www.art-emis.ro/analize/155-sapunul-rif-o-legenda-fabricata-2.html footer