Revista Art-emis
Ofensiva iredentismului unguresc PDF Imprimare Email
Pompiliu Manea & Viorel Cacoveanu   
Duminică, 03 Februarie 2013 19:48
Constitu?ia RomânieiAsist?m - termenul e dezolant ?i trist - de 23 de ani la ofensiva iredentismului maghiar, perfid ?i agresiv, împotriva poporului ?i a statului român. În ciuda faptului c? etniei maghiare din ?ara noastr? i s-a acordat mai multe drepturi ca niciodat?, dar ?i cel de a avea mai multe partide: U.D.M.R., de fapt o organiza?ie cu platform? cultural?, dar care face mai mult politic?; Partidul Civic Maghiar, care are înscris? în program autonomia (?!) ?inutului Secuiesc; Partidul Popular Maghiar, o forma?iune de dreapta care se ghideaz? dup? principii cre?tin-conservative ?i autonomiste. Maghiarii din România au fost tot timpul, din 1990 încoace, prezen?i în Parlamdent ?i în Guvern, în Administra?ia preziden?ial?, în conducerile prefecturilor, consiliilor jude?ene, în prim?rii de tot felul. Totodat?, au ?coli ?i facult??i în limba lor, emisiuni la rado ?i la televiziunea na?ional?, au ziare ?i reviste în limba matern?. Nu le este îns? îndeajuns. Au dorit s? împart? în dou? Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca, solicit? noi ?coli ?i universita?i numai ale lor ?i numai în limba maghiar?, cum e cazul la Târgu Mure?, cu fonduri numai din bugetul României. Cer regiuni, ora?e, comune, sate ?i c?tune suverane, fiind tot timpul nemul?umi?i. Se lamenteaz? c? ar fi nedrept??i?i ?i sunt permanent în ofensiv?, ca ?i cum maghiarii din România ar fi cea mai oprimat? etnie a Europei.

Cer ca România s? fie federalizat?. Cer s? se alc?tuiasc? un parlament al Transilvaniei, unde s? fie oficializat?, ca limb? de stat, limba maghiar?. Adic?, domniile lor. Vor eliminarea prevederii de stat na?ional din art. 1 al Constitu?iei României. Urm?resc ca România s? se dezmembreze, adic? s? creeze un stat în stat, iar într-o bun? parte a ??rii s? se renun?e la limba na?ional?, pe care o mo?tenim din mo?i str?mo?i. Ce-ar zice americanii s? vin? mexicanii, bun?oar?, cu astfel de preten?ii? Ba, mai mult, sunt politicieni maghiari care doresc ca Transilvania s? se alipeasc? Ungariei. Cât? insolen??!

Alte cazuri concrete care acutizeaz? rela?iile dintre români ?i cet??enii români de etnie maghiar?: se pun mereu pl?cu?e bilingve, înal?? statui ale etnicilor magiari sau ale unor ofi?eri horthy?ti care au avut o atitudinre ostil? fa?? de români în timpul ocupa?iei maghiare dup? Dictatul de la Viena, cum a fost cazul la Arad cu statuia lui Vass Albert - criminal de r?zboi declarat - sau la Cluj, unde se dau jos inscrip?iile în limba român?, f?cându-se ca totul s? par? c? acest p?mânt ar fi numai al lor, ca ?i când Romînia nu ar fi existat.

Politicienii maghiari, în marea lor majoritate, se vor „moderni", europeni, într-o Europa unit?, dar cu o atitudine retrograd?, cu apuc?turi specifice Evului Mediu. Ne întreb?m: pân? când autorit??ile statului român vor mai tolera mizeria moral? ?i politic? pe care o propag?, din p?cate, unii maghiari din ?ara noastr?? Una dintre cele mai recente obr?znicii este cea în leg?tur? cu Cimitirul Central din Cluj-Napoca pe care, în cârd??ie cu autorit??ile locale române?ti, vor s?-l declare monument istoric maghiar. (?!) ?i nu numai acestuia i-au pus gând r?u. Nu ne las? nici mor?ii s?-?i doarm? somnul de veci, vor s? ne scoat? ?i eroii din cimitire. O asemenea cerere, aberant?, înc?rcat? de prostie ?i nesim?ire, s-a aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local Cluj-Napoca, punctul 17, Ordinul 2054/2012, la propunerea ex-ministrului Kelemen Hunor, cel care a condus cultura ?i patrimoniul cultural al României timp de câ?iva ani. La interven?ia, prin pres?, a ex-primarului Clujului ?i ex-senatorului Gheorghe Funar ?i a scriitorului Viorel Cacoveanu, acest punct de pe ordinea de zi nu s-a mai discutat, fiind amânat pentru o alt? dat?, dup? ce va fi supus dezbaterii publice. Dar... numai o dezbatere on-line! Domnii din administra?ia local? nu vor s? stea fa?? în fa?? cu clujenii, s? le asculte opiniile ?i reac?iile.

Mai mult decât atât, tot ei spun despre români c? sunt na?ionali?ti, ?ovini, primitivi, - declarând în gura mare - c? sunt cinsti?i, progresi?ti ?i democra?i. Dorim s? le spunem doar atât: românii vor s? tr?iasc? în fr??ietate cu toate etniile de pe teritoriul României, cu to?i cet??enii maghiari, pe care îi rug?m s? în?eleag? pentru totdeauna c? 6% dintr-o popula?ie nu poate supune, oprima ?i batjocori un popor întreg. Noi vrem s? tr?im în pace, în bun? în?elegere, prin respect reciproc.

Cerem autorit??ilor statului român s? treac? la m?suri ferme pentru ap?rarea Constitu?iei României. Acum ?i în veci, România este ?i va fi un stat na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil. Pe parlamentari i-am votat s? apere libertatea ?i demnitatea statului, a întregului popor român, în care sunt incluse toate etniile care tr?iesc pe p?mântul milenar d?ruit de Dumnezeu ?i ap?rat veacuri de-a rândul cu sânge de român. Tr?im în limba român? ?i vom muri în limba român? pe p?mânt românesc!

Pompiliu Manea ?i Viorel Cacoveanu, al?turi de to?i prietenii lor transilv?neni ?i de to?i românii. footer