Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Eminescu   
Duminică, 25 Noiembrie 2012 22:45
Mihai Eminescu,art-emis
„Uzurpatori, demagogi, capete de?arte, lene?i care tr?iesc din sudoarea poporului"

„Ce caut? aceste elemente nes?natoase în via?a public? a statului? Ce caut? ace?ti oameni care pe calea statului voiesc s? câ?tige avere ?i onori, pe când statul nu este nicaieri altceva decât organizarea cea mai simpl? posibil? a nevoilor omene?ti? Ce sunt aceste p?pu?i care doresc a trai f?r? munc?, f?r? ?tiin??, f?r? avere mo?tenit?, cumulând câte trei, patru îns?rcin?ri publice dintre care n-ar putea s? împlineasc? nici pe una în deplin? con?tiin??? Ce c?uta d. X profesor de universitate, care nu ?tie a scrie un ?ir de limb? româneasc?, care n-are atâtea cuno?tin?e pozitive pe câte are un înv???tor de clase primare din ??rile vecine ?i care, cu toate acestea, pretinde a fi mare politic ?i om de stat? Ce caut?? Vom spune noi ce caut?. Legile noastre sunt str?ine; ele sunt f?cute pentru un stadiu de evolu?iune social? care în Fran?a a fost, la noi n-a fost înc?. Am f?cut strane în biserica na?ionalit??ii noastre, neavând destui notabili pentru ele, am durat scaune care trebuiau umplute. Nefiind oameni vrednici, care s? constituie clasa de mijloc, le-au umplut caraghio?ii ?i haimanalele, oamenii a c?ror munc? ?i inteligen?? nu pl?te?te un ban ro?u, stârpiturile, plebea intelectual? ?i moral?. Arionii de tot soiul, oamenii care risc? tot pentru c? n-au ce pierde, tot ce-i mai de rând ?i mai înjosit în ora?ele poporului românesc. C?ci, din nefericire, poporul nostru st? pe muchia ce desparte trei civiliza?ii deosebite: cea slav?, cea occidental? ?i cea asiatic? ?i toate lep?d?turile Orientului ?i Occidentului, grece?ti, jidove?ti, bulg?re?ti, se gr?m?desc în ora?ele noastre, iar copiii acestor lep?d?turi sunt liberalii no?tri. ?i, când love?ti în ei, zic c? love?ti în tot ce-i românesc ?i c? e?ti r?u român...

Dar acum, de ne ve?i fi iertat sau nu, s? st?m de vorb? gospod?re?te ?i s? v? întreb?m ce pofti?i d-voastr?? ?i, ca s? ?tim c? ave?i dreptul de a pretinde, s? întreb?m ce produce?i? Ar?ta?i-ne în Adun?rile d-voastr? pe reprezentan?ii capitaliilor ?i fabricelor mari, pe reprezentan?ii clasei de mijloc care s? se deosebeasc? de fabrica de mofturi ale „Telegrafului", ?i ale „Românului" ?i de fabrica d-voastr? de palavre din Dealul Mitropoliei?... Ciudat? ?ar?, într-adev?r! Pe cei mai mul?i din ace?ti domni statul i-a crescut, adic? i-a hr?nit prin internate, ca dup? aceea s?-?i câ?tige, printr-un me?te?ug cinstit, pâinea de toate zilele. Dar statul a ajuns la un rezultat cu totul contrar. Dup? ce ace?ti domni ?i-au mântuit a?a-numitele studii, vin iar la stat ?i cer s?-i c?p?tuiasc?, adic? s?-i hr?neasc? pân? la sfâr?itul vie?ii. Dar nu-i numai atâta. ??rani? Nu sunt. Proprietari nu, înva?a?i nici cât negrul sub unghie, fabrican?i - numai de palavre, meseria?i nu, breasl? cinstit? n-au, ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, capete de?arte, lene?i care tr?iesc din sudoarea poporului f?r? a o compensa prin nimic, ciocoi boiero?i ?i fudui, mult mai înfumura?i decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ??rii. De acolo pizma cumplit? pe care o nutresc aceste nulit??i pentru orice scânteie de merit adev?rat ?i goana înver?unat? asupra elementelor intelectuale s?n?toase ale ??rii, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din be?ia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.

Alunga?i turma acestor netrebnici!

Într-adev?r, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice: «Ia sta?i, oameni buni! Voi pl?ti?i profesori care nici v? înva?? copiii, nici carte ?tiu; pl?ti?i judec?tori nedrep?i ?i administratori care v? fur?, c?ci nici unuia dintr-în?ii nu-i ajunge leafa. ?i ace?tia v? ame?esc cu vorbe ?i v? îmbat? cu ap? rece. Apoi ei to?i poruncesc ?i nimeni n-ascult?. Nefiind st?pân care s?-i ?ie în frâu, ei î?i fac mendrele ?i v? s?r?cesc, creându-?i locuri ?i locu?oare, deput??ii, prim?rii, comisii ?i multe altele pe care voi le pl?ti?i pe?in, pe când ei nu v? dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contr? v? mai ?i dezbrac?, dup? ce voi i-a?i în?olit. N-ar fi mai bine ca s? stapâneasc? cei ce n-au nevoie de averile voastre, având pe ale lor proprii? Sau cel pu?in oameni care, prin mintea lor bine a?ezat?, v? pl?tesc ce voi cheltui?i cu dân?ii? De aceea, alunga?i turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic ?i n-au nimic ?i vor s? tr?iasc? ca oamenii cei mai boga?i, nu ?tiu nimic ?i vreau s? v? înve?e copiii, ?i n-au destul? minte pentru a se economisi pe sine ?i voiesc s? v? economiseasc? pe voi to?i.»"

Din ciclul „Icoane vechi ?i icoane nou?", publicat în „Timpul" - 1877 footer