Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Eleonora Cercavschi, Tiraspol   
Joi, 18 Octombrie 2012 04:33
Alexandru Bejan,TiraspolAlexandru Bejan, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga" din Tiraspol, a fost r?pit în februarie din ?coal? de doi ofi?eri KGB, potrivit site-ului moldova.org. Timp de ?ase ore a fost supus unor presiuni inimaginabile, fiind for?at s? semneze un autodenun?, dup? ce a fost acuzat c? a trimis bilete de amenin?are unor gr?dini?e din localite, fiind ?antajat ?i cu o „expertiz? grafologic?" legat? de acele scrisori. B?iatul în vârst? de 17 ani a fost amenin?at c?, în cazul în care nu-?i va recunoa?te „vina", va fi dus la mili?ie, unde va fi b?tut ?i va fi închis timp de 16 ani. În iunie, elevul a fost condamnat de c?tre autorit??ile din Tiraspol la trei ani de închisoare sub acuza?ia de terorism, f?r? s? în?eleag? m?car de ce i se întâmpl? tocmai lui acest lucru. „În 2009, atunci când venisem din satul meu, Tocmagiu, în ora?ul Tiraspol, la studii, am avut un singur incident. O cuno?tin?? de-a mea s-a luat la b?taie cu un locuitor, iar eu am fost re?inut ?i am depus m?rturii, ulterior condamnat pentru «huliganism». Atât. Nu în?eleg de ce am figurat pe lista lor de suspec?i ?i nici rezultatele expertizei lor n-o în?eleg pentru c? n-am scris nicio scrisoare de amenin?are niciodat?", a explicat Alxandru.[1]
Un elev din Br?ila a aflat de Alexandru ?i s-a mobilizat pentru a-l ajuta. Alin Cristea, pre?edintele Consiliului Jude?ean al Elevilor din ora?, este singurul român care a luat pân? acum atitudine. El a sesizat pân? acum autorit??ile din Republica Moldova, pe cele România ?i a formulat o peti?ie on-line, la care a strâns, în 72 de ore, peste 160 de semn?turi.

ADRES?

Ambasadorilor statelor membre ale OSCE, acredita?i în Republica Moldova
Reprezentanului Special al Pre?edin?iei Irlandeze a OSCE pentru conflictul transnistrean
Inaltului Comisar pentru Minorit??i al OSCE
Misiunii O.S.C.E. în Republica Moldova
Expertului superior O.N.U. cu privire la drepturile omului în Transnistria
Secretarului General O.S.C.E.
Pre?edintelui Republicii Moldova
Prim-ministrului Republicii Moldova
Pre?edintelui Parlamentului al Republicii Moldova
Biroului pentru Reintegrare

Excelen?ele Voastre,

Asocia?ia „Lumina" a Pedagogilor Transnistreni din Republica Moldova este nevoit? s? apeleze la domniile Voastre pentru a împiedica organele administra?iei separatiste din regiunea transnistrean? s? distrug? via?a, destinul elevului clasei a XII-a, din Liceul Teoretic „Lucian Blaga" din or. Tiraspol, Alexandru Bejan, care este învinuit de terorism.
Prin aplicarea violen?ei de c?tre „organele de drept" din regiunea transnistrean?, fiind lipsit de asisten?a unui avocat, tîn?rul a fost obligat s? recunoasc? comiterea unei presupuse infrac?iuni de terorism.
Este vizibil faptul c? dovezile vinov??iei acestui elev au fost ob?inute prin falsificare ?i metode inumane, cu grave înc?lc?ri ale legisla?iei Republicii Moldova, dar ?i ale celor interna?ionale, în condi?iile unor mari ?i frecvente presiuni psihologice asupra lui ?i a p?rin?ilor dînsului.
Aceste fapte denot? esen?a regimului separatist, instaurat prin minciun? ?i violen?? de c?tre for?ele antina?ionale ?i antidemocratice, dirijate din centrul fostului imperiu sovetic.

Totodat? noi, pedagogii celor opt institu?ii de înv???mînt, din regiunea transnistrean?: Liceul Teoretic „Lucian Blaga" din or.Tiraspol, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun" din or. Bender, Liceul Teoretic „Evrica" din or. Râbni?a, Liceul Teoretic „?tefan cel Mare ?i Sfînt" din or. Grigoriopol, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din or. Dub?sari, gimnaziul-internat pentru copii orfani din or. Bender, gimnaziile din satele Corjova ?i Roghi, raionul Dub?sari, care activeaz? în baza grafiei latine ?i a Curriculumului Ministerului Educa?iei al Republicii Moldova, consider?m c? ceea ce vor s? înf?ptuiasc? for?ele secesioniste nu este întîmpl?tor. Ei caut? s? demonstreze c? în institu?iile sus-nominalizate elevii primesc o educa?ie orientat? spre violen??. Aceast? inten?ie a lor noi o respingem cu vehemen??. Consider?m c? aceast? ac?iune este o nou? încercare a administra?iei separatiste de a compromite imaginea institu?iilor nominalizate ?i de a descuraja popula?ia local?, de a o lipsi de dorin?a de a-?i alege una din aceste institu?ii pentru instruirea copiilor s?i.

În realitate, modul de educa?ie al elevilor no?tri este unul îndreptat spre toleran??, respect reciproc, valori na?ionale ?i europene. Administra?iile acestor institu?ii ?i profesorii suntem ?i am fost deschi?i pentru colaborarea cu succes pentru realizarea educa?iei ?i instruirii de calitate. Drept dovad? serve?te ?i faptul c? în institu?ile noastre se predau mai multe limbi str?ine, printre care, ca disciplin? obligatorie ?i limba rus?, pe care elevii no?tri o cunosc la perfec?ie, comunic? în acesta la nivel avansat.

Este un fapt care merit? s? fie luat drept exemplu demn de urmat ?i de pretin?ii conduc?tori ai „republicii moldovene?ti nistrene" (RMN), care au declarate oficiale trei limbi de stat, dar în realitate nu cunosc decât una - limba rus?. Ei îi for?eaz?, folosind diferite metode, pe to?i locuitorii din stânga Nistrului, inclusiv pe localnici, s? vorbeasc? în limba rus? în mod obligatoriu, uitând de faptul c? anume ei sunt aceia, care-s obliga?i s? cunoasc? trei limbi: româna (dân?ii o numesc moldoveneasc?), rusa ?i ucraineana.

Declara?iile ostile anterioare ale a?a-zisului ministru al afacerilor externe al autoproclamatei „RMN", Nina ?tanski, îndreptate contra acestor licee ?i gimnazii, precum ?i cazul acuza?iilor nemotivate aduse elevului Liceului „Lucian Blaga" din ora?ul Tiraspol, Alexandru Bejan, de terorism, vorbesc despre faptul c? actuala conducere transnistrean?, la indica?iile Moscovei, continu? politica de lichidare a institu?iilor noastre de înv???mînt, folosind acelea?i metode condamnabile ca ?i predecesorii s?i, pe care îi consider?m cu o mentalitate demodat? ?i lipsit? totalmente de dorin?a de a progresa.

În contextul celor expuse, solicit?m:
sprijinul Domniilor Voastre, folosind toate pârghiile posibile, pentru salvarea, în cazul dat, a liceanului Alexandru Bejan, de a nu permite întemni?area acestuia în baza presupuselor probe, care au fost ob?inute sub presiune, aplicând metode inadmisibile, precum ?i salvarea de la dispari?ie a liceelor ?i gimnaziilor nominalizate. În modul acesta va fi salvat viitorul a mii de copii, care înva?? în institu?iile de înv???mânt enumerate mai sus.

Domnilor ambasadori ?i conduc?tori ai Republicii Moldova,
V? rog s? primi?i respectul ?i asigur?rile înaltei noastre considera?iuni.

Pre?edintele Asocia?iei „Lumina" a Pedagogilor Transnistreni din Republica Moldova

Eleonora Cercavschi
15 octombrie 2012

Tel: (373) 69156031
Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
---------------------------------------------------------
[1] Alexandru Bejan - http://www.youtube.com/watch?v=fmlHuFS9qnA footer