Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Serghei Golubi?ki, Rusia   
Sâmbătă, 13 Octombrie 2012 21:22
Tezaur - ART EMISLa 24 mai 2005, Dumitru Prunariu, Ambasador Extraordinar ?i Plenipoten?iar al României în Federa?ia Rus?, dup? numai un an de mandat în aceast? func?ie de stat, la solicitarea Ministrului de Externe (pe atunci MRU) a fost chemat în ?ar? de c?tre Pre?edintele României, Traian B?sescu, pentru c? emisese demersuri c?tre guvernul Federa?iei Ruse, privind restituirea Tezaurului Românesc aflat la Moscova. (Ion M?ld?rescu)

„Rusia continu? politic? în a nega existen?a tezaurului românesc dus la Moscova în 1917, în timpul celui Primului R?zboi Mondial ?i se eschiveaz? c? cele 93,4 tone de aur în monede ?i lingouri s-au dus în contul datoriilor de r?zboi ale României fa?? de Rusia acumulate dup? ce de-Al Doilea R?zboi Mondial. În urma introducerii acestei chestiuni a tezaurului în textul rezolu?iei A.P.C.E. care are la baz? raportul privind îndeplinirea obliga?iilor ?i angajamentelor Federa?iei Ruse fa?? de Consiliul Europei, elaborat de raportorii Gyorgy Frunda ?i Andreas Gross, trei parlamentari români au cerut Rusiei înapoierea tezaurului dus la Moscova ?i care nu a mai fost înapoiat niciodat? de partea rus?. În schimb, Rusia vine cu o nou? tez? inspirat? de logica stalinist? de care nici ast?zi Moscova nu dore?te s? se lepede. În aceast? chestiune, M.A.E. rus vine cu o replic? delirant? care nu are niciun fundament de drept interna?ional sau istoric. „Nu este pentru prima dat? când parlamenŹtarii români încearc? s? interna?ionalizeze o tem? care ?i-a pierdut de mult timp actualitatea", a spus în acest sens Aleksandr Luka?evici, purt?torul de cuvânt al M.A.E. rus. Moscova consider? c? problema legat? de Tezaur a fost de mult timp reglementat? pe seama decontului reciproc, relateaz? postul guvernamental Vocea Rusiei. „Moscova nu a încasat de la Bucure?ti desp?gubiri în valoare de 300 de milioane de dolari. [...] Acela?i comportament îl au ?i unii istorici ?i cercet?tori ru?i care încearc? s? g?seasc? tot felul de scuze ?i mistific?ri ale adev?rului istoric ce nu poate fi interpretat. „În general, orice fapt istoric trebuie examinat in context. Ce ar fi ca Rusia sa ceara despagubiri in bani de la Franta pentru ceea ce a facut Napoleon in Moscova in anul 1812? Ar fi cel putin hilar. Îns? aceasta cerere ar fi mai întemeiat? decât preten?iile Moldovei fa?? de Rusia", a declarat pentru Vocea Rusiei, ?eful Centrului de Istorie a R?zboaielor ?i Geopolitic? din cadrul Institutului de Istorie General? de la Moscova, Mihail Miagkov. [...]

?eful diploma?iei române, Titus Corl??ean, a declarat c? Tezaurul de la Moscova r?mâne o tem? important? pe agenda bilateral? a celor dou? ??ri." (M?d?lin Nec?u?u[1]

„Aurul românesc"
(fragmente din articol)[2]

[...] Cu totul aparte st? chestiunea „aurului românesc", care nu permite în nici un chip, sub nici o form?, niciun fel interpret?t?ri ambigue. ?i vreau s? subliniez înc? o dat? c? aceast? chestiune are o importan?? principial? anume pentruSerghei Golubi?ki Rusia, anume pentru noi, ?i într-o m?sur? cu mult mai mare, decât pentru România ?i, cu atât mai mult, pentru Moldova, ai c?rei parlamentari, apropo, au ?i intervenit pentru includerea chestiunii în rezolu?ia A.P.C.E.. De ce are aceast? chestiune o importan?? principial? anune pentru noi, dar nu pentru România? Pentru c? în cazul României este vorba pur ?i simplu despre pierderea unor bunuri materiale, în timp ce în cazul Rusiei aceast? chestiune se pune într-un cu totul alt plan, în cel moral. Dac? noi nu recunoa?tem aceast? chestiune, noi îi spunem nu atât str?in?t??ii, câte ne spunem nou? în?ine c?, da, noi suntem ni?te ho?i! Noi recunoa?tem con?tient, în deplin?tatea facult??ilor mintale, c? suntem urma?ii ?i continuatorii de drept ai unei ho?ii bol?evice, c? suntem pui destoinici din cuibul lui Tro?ki. Doar a?a ?i nicidecum altfel. ?i nici un fel de inep?ii de genul comentariilor oficiale ale cinovnicilor ru?i despre faptul c?, adic?telea, tema „aurului românesc" ?ine de timpurile demult apuse, este o chestiune istoric?, f?r? nici o tangen?? cu politica actual?, nu pot acoperi monstruoasa pr?pastie moral? care ne separ? pe noi de Lumea Binenului ?i a Luminii dac? refuz?m s? ne recunoa?tem obliga?iunile de returnare a ceea ce am furat în mod deschis, cinic ?i impertinent. Presupun c? atât colegii mei, cât ?i marea majoritate a cet??enilor ru?i, nu au nici cea mai vag? idee despre ceea ce reprezint? chestiunea „aurului românesc", motiv din care nu exist? nici cel mai mic temei s? trag? vreo concluzie pripit? ?i, cu atât mai mult, s? se lanseze în acuza?ii de imoralitate împotriva cuiva. Întrucât mass-media oficial? din Rusia nu s-a obosit s? aduc? faptele la cuno?tin?a cititorilor s?i, voi încerca, pe cât îmi st? în putin??, s? completez aceast? lacun? m?car pentru publicul cititor al Re?elei Na?ionale a Oamenilor de Afaceri.

În august 1916, România a intrat în Primul R?zboi Mondial de partea Alia?ilor ?i a ocupat Transilvania. Las în spatele scenei motivele care au determinat aceast? ?ar? s? adopte, timp de doi ani, starea de neutralitate: politica ??rilor mici este o chestiune complicat? ?i - ceea ce este mai important! - absolut neprincipial? din punctul de vedere al demersului nostru. Aici ?i cum, nu m? intereseaz? România, pe mine m? intereseaz? doar Rusia. Demersul României a avut consecin?e foarte deplorabile: armatele aliate ale Mittelmächte (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria ?i Imperiul Otoman) au replicat imediat printro contraofensiva, care, în cel mai scurt timp posibil, a înfrânt Armata Român?. Guvernul României a fost evacuat în grab? de la Bucure?ti la Ia?i, la grani?a cu provincia Basarabia din Imperiul Rus. Dobrogea, Oltenia ?i Muntenia fuseser? deja ocupate, astfel încât cotropirea total? a teritoriului na?ional p?rea, pe bun? dreptate, doar o chestiune de timp. În noiembrie 1916, Consiliul Na?ional al B?ncii Centrale a României a decis s? transmit?, pentru p?strare temporat?, întregul s?u Tezaur aliatului s?u - Rusia, care, de fapt, î?i oferise cu amabilitate serviciile. O variant? alternativ? luat? în calcul era transportarea Tezaurului la Londra, dar pozi?ia dominant? pe care o aveau submarinele germane în spa?iul maritim a fost determinant? pentru alegerea f?cut? în favoarea Imperiului Rus. La 2 decembrie Banca Central? a decis, iar la 12 decembrie Consiliul de Mini?tri al României a aprobat aceast? decizie. Ca precedent interna?ional s-a apelat la experien?a Fran?ei, care transmisese deja Tezaurul s?u spre p?strare Statelor Unite ale Americii.

Guvernul rus a garantat integritatea necondi?ionat? a Tezaurului României

Pentru Rusia procesul verbal cu privire la transmiterea Tezaurului a fost semnat de general-locotenentu Aleksandr Aleksandrovici Mosolov, ?eful cancelariei ministeriale a Cur?ii Imperiale, iar din toamna anului 1916 - ministru-delegat în România. Guvernul rus s-a angajat nu doar s? preg?teasc? transferarea, dar a ?i garantat integritatea necondi?ionat? a Tezaurului României atât în timpul transport?rii, cât ?i pe întreaga durat? a ulterioarei lui p?str?ri. Trebuie s? spun c? în Rusia au fost trimise nu numai rezervele de aur ale B?ncii Centrale a României, dar, efectiv, toate economiile b?ncilor private române?ti, ale companiilor ?i ale cet??enilor. Inventarul a cuprins: documente, manuscrise, monede vechi, tablouri, c?r?i rare, arhivele m?n?stirilor din Moldova ?i ?ara Româneasc?, colec?iile muzeistice apar?inând institu?iilor publice ?i celor private, precum ?i 93,4 tone de aur. Întrucât toate aceste comori au fost descrise în cel mai am?nun?it mod cu putin?? în procesul verbal de transmitere, nu este dificil s? calcul?m valoarea lor actual? (desigur, cu excep?ia valoarii pur istorice a exponatelor de muzeu) : 2 miliarde 800 milioane de dolari.

„Guvernul U.R.S.S. ?i poporul sovietic au tratat întotdeauna aceste valori ca fiind proprietatea inalienabil? a poporului român."

Trotzki-Mosolov„Aurul românesc" a fost transmis în Rusia în dou? etape: la 12 ?i 14 decembrie 1916 - în 17 vagoane cuprinzând 1738 l?zi, cu un con?inut în valoare de 314.580 456 lei ?i 84 de bani. Acestor l?zi li s-au ad?ugat altele dou? cu bijuteriile ale Reginei Maria, toate în valoare de 7 milioane de lei. În zilele de 23-27 iulie 1917 (deja dup? revolu?ia din februarie), a fost trimis la al doilea e?alon cu p?r?i ale Tezaurului României: 24 de vagoane, bunurile având o valoare de inventar de 7,5 miliarde de lei. Sub paza unei unit??i de cazaci trenul a ajuns cu bine la Moscova, la 3 august 1917. Apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat: o band? bol?evic? de terori?ti a acaparat puterea sub directa conducre a Statului Major german, iar la 26 ianuarie 1918 Leiba Dovidovici Bronstein, alias Tro?ki, a declarat public cu cinism: „Activele române?ti plasate la Moscova, vor fi indisponibile pentru oligarhia român?. Guvernul sovietic î?i asum? obliga?ia de p?strare a acestor active, ca ?i pe cea de returnare ulterioar? a lor în mâinile poporului roman". Cuvântul lui Leiba este lege, astfel încât poporul român, care de mult ?i-a r?sturnat regii, a?teapt? ?i în prezent s?-i fie restituit propriul Tezaur. Pentru a aprecia întreg cinismul situa?iei trebuie s? amintim în mod neap?rat despre cele trei restituiri oficiale, f?cute în 1935, în 1956 ?i 2008. Aceste restituiri au fost înso?ite de o retoric? triumfalist? de genul celei din urm?torul comunicat publicat la 12 iunie 1956 în presa sovietic?: „În to?i ace?ti ani poporul sovietic a p?strat cu meticuloas? grij? operele de art? de o mare valoare istoric? ?i artistic?. Guvernul U.R.S.S. ?i poporul sovietic au tratat întotdeauna aceste valori ca fiind proprietatea inalienabil? a poporului român". E frumos, nu-i a?a? E nobil. E onest. Cum i se ?i cuvine oric?rei ??ri cu demnitate, nemaivorbind despre o superputere. Am înapoiat picturi, desene, manuscrise, hrisoave, arhive, monede de aur, medalioane, icoane, odoare biserice?ti, am înapoiat pân? ?i r?m??i?ele p?mânte?ti ale eminentului gânditor Dimitrie Cantemir. Am uitat îns? un „mizilic" colea: s? restituim 93,4 tone de aur. Acest „mizilic" nu a f?cut obiectul sentimentelor bol?evicilor de solidaritate de clas? cu poporul român. Dup? cum nu a f?cut nici obiectul obliga?iunilor de restituire a ceea ce nu-?i apar?ine.

„Tezaurul furat altui neam, propriului nostru aliat, care ne-a încredin?at toat? averea sa, e un fleac."

România nu a încetat niciodat? s? revendice restituirea de c?tre Rusia a ceaa ce fusese transmis, pe cuvânt de onoare, spreTezaurul românesc de la Moscova p?strare în anii Primului R?zboi Mondial. Din toate declara?iile publicate în presa sovietic? reiese clar ?i univoc faptul c? Uniunea Sovietic? a recunoscut întotdeauna dreptul de proprietate al României asupra Tezaurului s?u. ?i atunci, care-i problema?! De unde apar ast?zi aceste cinice ?i monstruoase fraze ale oficialilor ru?i privind chestiuni de interes pur istoric?! Au furat ceea ce nu ne apar?ine! ?i ne-au f?cut pe to?i ostatici ai acestei meschin?rii! Pe to?i cet??enii Rusiei! De ce eu, de ce anume eu, trebuie s? tr?iesc cu sentimentul c? sunt cet??ean al unei ??ri care s?vâr?e?te pe fa?? ?i cinic cea mai oribil? crim? damnat? de codul moralei cre?tine: în?elarea celor care ?i-au dat încredere? La Dante Alighieri, cei care au în?elat încrederea sunt supu?i celor mai îngrozitoare cazne în cea de-a noua - ultima - treapt? a Iadului: pe lacul înghe?at, Cozit, dracii le reteaz? capetele. Pentru orice cre?tin nu exist? o crim? mai oribil? decât în?elarea celor care ?i-au dat încredere. ?i aici nu mai este vorba despre cântecelele ?i ?op?iturile celor de la Pussy Riot în biseric?, aici este vorba despre un lucru cu mult mai îngrozitor. Din p?cate îns?, nim?rui nu-i pas? de „aurul românesc". De Riot Pussy - da, aceasta este o crim? strig?toare la cer împotriva puterii. Pe când tezaurul furat altui neam, propriului nostru aliat, care ne-a încredin?at toat? averea sa, e a?a, un fleac , „o chestiune istoric?".

Not?: Serghei Golubi?ki este un scriitor, filolog ?i journalist rus, specialist în internet-trading. S-a n?scut la 11 iulie 1962. A absolvit magna cum laude (diplom? ro?ie) Facultatea de litere a Universtit??ii de Stat din Moscova, în 1984, iar în 1989 ?i-a sus?inut teza de doctorat cu tema „Mitologia social? ?i nomenologia filosofic? în lirica românesc? contemporan?", la aceea?i universitate. Este cunosc?tor al limbilor: rus?, englez?, francez?, german?, portughez? ?i român?. În 2004 a publicat o carte în dou? volume cu titlul „Care este numele Dumnezeului vostru? Marile afaceri oneroase ale secolului al XX-lea", în care descrie peste dou?zeci de afaceri oneroase din Statele Unite ale Americii, începând cu scandalul panamez ?i terminând cu cazul Enron. Este autor al cursului multimedia „TeachPro Internet Trading", care, potrivit revistei de burs? „Technical Analysis Of Stocks And Commodities", nu are analogie pe pia?a american?. În clasamentul celor „100 de creatori din spa?iul postsovietic", stabilit de „Global Intellect Monitoring" în anul 2009, a fost plasat pe locul 30, „pentru gândirea creatoare asupra realit??ilor în transformare dinamic?".

„????????? ??????" - ?????? ??????????
- Articolul original în limba rus? -

?????????? ?????? ????????? ????????? ????????????? ????????? ?????? ?????? (????), ?????? ?????????? ???????? ?????????, ???????? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????? ?? ????????. ? ???????? ???????, ?????????????? ??????????? ????????? ????????? ??????? ? ??????? ???????? ???????, ?????????? ??????????????? ????? ????????? ? ????? ??????. ?????????? ?????? ????? ??????, ??? ????? ????? ???????? ? ?????? ????????????? ? ????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ????????? ? ?????? ???????????? ??????????. ??????? ??????, ?? ??? ??????, ??????? ????????? ????, ??????????? ? ?????????? ? ????? ???? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ?? ?????????? ????? - ???? ?????? ???????????, ???? ????????????, ??????? ???????????, ???? ??????????, ??????? ?????????????, Pussy Riot, ???????? ? ??????? ? - ?????? ?????? ????????????? ???????????-????????????????? - "?????????? ??????".
????, ???????, ???? ????? ??????, ?????? ??? ?????? ?????????-??????????????? ???????????, ??????????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????????? ????????? ??????, ????? ???????? ??????????? ????????? ?????????? ???????. ??? ? ?????????? ??? ?????? ? ????: ? ?????????, ? ????????, ? ????? ????????, ? ???????????? ??????????. ??????? ????, ??? ?? ?? ???? ?????????? ?? ????? ???????: ???? ?? ????????????? ????????? ???? ??????? ????????? ?????? ????? ?????? ? ????? ?????, ??????????? ? ???? ???????? ??????, ??? ??, ??????? ??, ?? ?????????? ???????? ?? ?????????, ? ???????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???????, ?? ???? ?? ?? ?????? ??????????. ???, ?? ?????? ?? ? ????, ?? ? ?????? ?? ???????, ??????? ?????????? ?????????????? ???????? ????? ?? ??????.
????? ??? ????? ??????? ??? ?????? ???????????? ?????????. ??? ????????? ??? ?????, ??? ???????????, ??? ???????????? ????????, ???????????? ?????????, ????? ? ?????????? ???????? ???????. ???????, ???????, ??????? ??????, ??? ?? ????? ???????????? ? ????????????. ?????? ??? ???? ??? ????? ????????, ???????????? ???????, ????? ?????? ???????? - ??? ????????????? ?? ?????????-???????? ???????????? ???????? ? ??????????? ??????????? ??????? ????? ????????????? ????????? ????????.

????, ? ????? ????????? ????? ?? ?????? ???? ????? ???????, ?????, ??? ??????????, ??? ???? ???? ? ????, ?????????? ? ????????? ???????????? ?????. ???? ? ???, ??? ??????????? ?????? ???????????, ???? Pussy Riot, ??????????? ???????? ? ??????????, ??????? ?????????????, ????? ??? ? ???? ????????? ?????? ????????? ???? ?? ??????? "????????? ????????????? ???? ????????", ??? ???????, ???????? ??????????? ?????????? ??? ??????, ? ?????? ??????? ??????????? ? ?????? ???? ?? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ??? ?????????? ??????? ??????????????? ?????????. ?????? ?? ????????????? ????????? ??? ????????????? ??????? ??????????, ??????. ?? ?? ????? ????, ?????? ??? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?? ??? ???? ??????? ? ?????????: ???????? ??????? ??????????? ???? ??? ?? ????????, ?????????? ????????????? ??????? ??? ?? ??????????, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? ??? ?????????????? ???.

????? ???????, ? "????????????? ?????" ???? ?????. ?????????? ????????? ????? "????????? ??????", ??????? ?? ????????? ?? ? ????? ?????, ?? ? ????? ????, ?? ??? ????? ?????????? ????????????? ??????????. ?????? ??????? ??? ??? ???????????, ??? ?????? ???? ????? ?????????????? ???????? ?????? ??? ??????, ?????? ??? ???, ? ? ??????? ??????? ???????, ??? ??? ??????? ? ?? ??????? - ??? ????????, ??? ?????????????, ??????, ? ??????????????? ? ????????? ??????? ? ????????? ????. ?????? ???? ?????? ????? ?????????????? ???????? ?????? ??? ???, ? ?? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ???? ???? ?????? ? ?????? ???????????? ????, ????? ??? ??? ?????? ?????? ???????? ? ?????????? ???? ????????? - ????????????. ???? ?? ?? ???????? ???, ?? ?? ??????? ???????? ????, ??????? ???? ????? ???????, ??? - ??, ?? ????! ?? ? ?????? ??? ? ???????? ???????? ???? ???????????? ? ???????????????? ??????????????? ????? ? ?? - ????????? ?????? ?????? ????????.

?????? ??? ? ????? ?????. ? ??????? ?????????, ????? ??????????? ???????????? ?????????? ?????????? ? ???, ???, ???, ???? "?????????? ??????" - ??? ???? ????? ???????? ????, ?????? ???????, ?? ????? ?? ??????????? ????????, ?? ????? ????????? ?????????? ???????????? ????????, ??????? ???????? ??? ?? ???? ????? ? ????? ? ??? ??????, ???? ?? ???????????? ???????? ????????????? ?? ???????? ??????????, ????? ? ??????? ???????????. ? ????????, ??? ???????, ??? ? ??????????? ??????????? ??????? ??????, ??????? ?? ????? ? ???, ??? ???????????? ????? ??? ???? - "????????? ??????", ??????? ??? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ?? ?? ?? ???? ???????????????? ?????? ?, ??? ?????, ????-?? ??? ???????? ? ?????????????????. ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ?? ???????????, ????????? ?? ???? ??? ?????????????? ??? ???? ?? ??? ????????? ???????????? ??????? ????.

? ??????? 1916 ???? ??????? ???????? ? ?????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ? ???????????? ?????????????. ? ???????? ?? ?????? ??????, ??????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ???????????? ? ????????????: ???????? ????? ???? ???? - ???? ???????, ? - ???????! - ??? ????? ?????? ?????????? ????????????????. ?????? ???? ?? ?????????? ???????, ???? ?????????? ?????? ??????. ????????? ?????????? ??????? ???????? ????? ?????????: ???????????? ????? Mittelmächte (????????, ??????-???????, ???????? ? ??????????? ???????) ??? ?? ???????? ?????????????????, ??????? ? ????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????. ????????????? ??????? ???? ???????? ???????????? ?? ????????? ? ????, ?? ??????? ? ???????????? ????????? ?????????? ???????. ????????, ??????? ? ???????? ??? ???? ????????????, ??? ??? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???????. ? ?????? 1916 ???? ???????????? ????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ? ????????? ???????? ?? ???????? ???? ????? ??????? ??????? ?????? ???????? - ??????, ???????, ??????????, ???? ??????? ? ?????????? ??????. ? ???????? ??????????????? ???????? ??????????????? ??????????????? ???????? ? ??????, ?? ?????????? ???????? ????????? ????? ?? ????? ????????? ????????????? ????? ? ?????? ? ?????? ?????????? ???????.

2 ??????? ???? ??????? ??????? ????????????, 12 ??????? - ?????????? ??????? ????????? ???????. ? ???????? ?????????????? ?????????? ????????????? ???? ???????, ??????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ?? ???????? ??????????? ?????? ???????. ?? ?????? ???????? ? ???????? ???????? ??? ???????? ???????-??????????? ??????????? ??????????????? ?????????, ??????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ?????, ? ? ????? 1916 ???? - ?????????-??????????? ? ???????. ????????????? ?????? ?? ?????? ????????? ??????????? ?????????, ?? ? ????????????? ?????????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ?? ????? ???????????????, ??? ? ?? ????? ????? ????? ???????????? ????????. ???? ???????, ??? ? ?????? ???? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????? ???????????? ????? ???????, ?? ? ??????????? ??? ?????????? ??????? ????????? ??????, ???????? ? ???????. ?? ????? ?????????: ?????????, ???????????, ????????? ??????, ???????, ?????? ?????, ???????????? ?????? ?? ??????? ? ????????, ??????????? ?????????, ????????????? ???????????? ? ??????? ????????????, ? ????? 93,4 ????? ??????.

????????? ??? ??? ????????? ???? ???????????? ??????? ??????? ? ???? ? ????????, ?? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ??????????? ????????? (??? ?????, ??????????, ????? ???????????? ???????? ???????? ??????????) - 2 ????????? 800 ????????? ????????. "????????? ??????" ???? ???????????? ? ?????? ????? ???????: 12 ? 14 ??????? 1916 ???? - ? 17 ??????? ? 1738 ??????, ????? ?????????? 314 580 456 ???? 84 ????. ? ???? ?????? ???? ????????? ??? ??? ? ??????????????? ???????? ????? ?????????? 7 ????????? ????.

23-27 ???? 1917 ???? (??? ????? ??????????? ?????????!) ??? ????????? ?????? ????? ? ?????????? ???????????: 24 ??????, ?? ????? - 7,5 ????????? ????. ??? ??????? ????????? ????????????? ????? ???????????? ?????? ? ?????? 3 ??????? 1917 ????. ?????? ?????????, ??? ?????????: ?????????????? ????? ??????????? ????????? ?????? ??? ?????? ???????????? ????????? ????????, ? 26 ?????? 1918 ???? ????? ????????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ????: "????????? ??????, ??????????? ? ??????, ????? ?????????? ??? ????????? ?????????. ????????? ????????????? ????? ?? ???? ????????????? ?? ???????? ???? ??????? ? ??????????? ?? ???????? ? ???? ?????????? ??????". ????? ????? - ?????, ??????? ????????? ?????, ??????-????? ??????????? ????? ?????, ???? ??????? ???? ?????? ? ??????. ????? ??????? ??? ?????????? ????????, ?????????? ?????????? ?????????? ? ???? ??????????? ?????????, ??????? ???? ??????????? ? 1935, ? 1956 ? ? 2008 ?????. ??? ???????? ?????????????? ???????????? ????????? ????? ?????????? ?????????, ??????????????? 12 ???? 1956 ???? ? ????????? ???????: "??? ??? ???? ????????? ????? ? ?????????? ??????? ?????? ???????????? ?????????, ?????????????? ???????? ???????????? ? ?????????????? ????????. ????????????? ???? ? ????????? ????? ?????? ????????????? ??? ???????? ??? ???????????? ????????????? ?????????? ??????".

???????, ?? ?????? ??? ??????????. ??????. ??? ? ?????????? ????? ????????? ??????, ?? ?????? ?? ? ????????????. ??????? ???????, ???????, ????????, ??????, ??????, ??????? ??????, ?????????, ?????, ????????? ??????, ???? ??????? ??????? ??????????? ????????? ??????? ?????????, ? ?? ???????. ?????? ???? ??????? ????? ?????? - 93,4 ????? ??????. ?? ???? ? ??????????? ?? ???????????????? ??????? ????????? ???????????? ? ????????? ???????. ????? ??? ? ?????-?? ????????????? ?? ???????? ??????.

??????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??, ??? ???? ???????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ? ???? ?????? ??????? ?????. ?? ???? ?????????????? ? ????????? ?????? ????????? ?????????? ????????, ??? ???? ?????? ?????????? ????? ?????????????

??????? ?? ???? ??????? ?????.

??? ?? ??? ?? ?????! ?????? ??????? ??????? ??? ?????????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ? ????????, ?????????????? ????? ???????????? ????????! ????? ??????! ? ??????? ??????????? ???? ???????? ???? ???! ???? ??????? ??????! ?????? ?, ??? ????? ?, ?????? ???? ? ?????????? ????, ??? ??????? ??????????? ??????, ??????? ??????? ? ??????? ?????? ????? ???????? ????????????, ????? ?????? ????????? ? ???????????? ??????? ??????????????, - ????? ????????????? ? ????? ???????? ??, ??? ??????? ????????????, ???????????? ????? ???????? ?????? ? ????????? - ??????? - ????? ???: ? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ??????. ??? ?????? ??????????? ??? ????? ????????? ????????????, ??? ????? ????????????. ? ??? ?? ????? ? ?????? Pussy Riot ? ?????, ??? ??????? ????? ???????? ?????. ??, ???, "????????? ??????" ?????? ?? ??????????. Pussy Riot - ??? ??, ??? ???????? ???????????? ??????. ? ?????????? ????????? ??????? ??????, ?????? ????????, ??????????? ??? ??? ???? ?????????, - ??? ???, ??????, "?????? ???????".

Serghei Golubitki, Taguri: ?????? ??????????, Alexandr Alexandrovici Mosolov ????????? ????????????? ???????, Leiba Dovidovici Bronstein-Trotzki, Tezaurul romanesc de la Moscova
------------------------------------------------------------------------------
[1] http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012100578448/Actualitate/Tezaurul-Romaniei-inca-o-tema-de-mistificare-stalinista-pentru-Moscova.html
[2] ????????? ?????? - ?????? ?????????? http://i-business.ru/blogs/23309 (Re?eaua Na?ional? a Oamenilor de Afaceri din Rusia) footer