Revista Art-emis
Angela Merkel ?i privatizarea OLTCHIM-ului PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 12 Septembrie 2012 13:59
Prof. Univ. Dr. Ion Coja
Liga
pentru Combaterea Anti-Românismului

Denun? public

În leg?tur? cu  privatizarea OLTCHIM, Liga pentru Combaterea Anti-Românismului (L.I.C.A.R.) face urm?toarele constat?ri ?i aprecieri:

1. Dup? 1990 industria româneasc? a intrat într-un vast proces de Distrugere. Oficial ?i pentru a p?c?li lumea, acestui proces i s-a spus Privatizare. Termen cu totul nepotrivit, termen fals, mincinos, menit s? ascund? inten?iile criminale ale guvernan?ilor de dup? 1990.

2. Printre ?intele principale ale Distrugerii asistate de guvern s-a aflat petro-chimia româneasc?. În 1990, petro-chimia româneasc? era competitiv? la nivel mondial, era printre primele din lume. Dup? 1965, românii au rupt de la gura copiilor ca s? sprijine proiectele de industrializare a României. Nu erau proiectele unui nebun, ci ale unui vizionar inspirat, în ciuda altor p?cate ?i gre?eli ale sale. Industrializarea României era o necesitate care se impunea oric?rui voitor de bine pentru neamul românesc. Dezbaterile pe aceast? tem? dinainte de 1944 stau m?rturie c? aceast? cale a industrializ?rii accelerate era singura cale de urmat pentru a asigura României un statut demn printre ??rile lumii.

3. În 1989 poporul român a ajuns în situa?ia de a începe s? se bucure de sacrificiile f?cute pentru edificarea „socialismului multilateral dezvoltat". Aveam o economie puternic?, nu aveam nicio datorie extern?, dimpotriv?, al?ii erau datori la noi cu câteva miliarde de dolari. Erau semnele unei apropiate bun?st?ri meritate, îndelung a?teptat?.

4. Ceea ce nu a prev?zut nimeni, nici Ceau?escu ?i nici al?i sus?in?tori ai ideii de industrializare, a fost Tr?darea, dimensiunile inimaginabile ale tr?d?rii celor care au organizat lovitura de stat din decembrie 1989, a celor care au guvernat România de atunci ?i pân? azi. E greu s? te opui tr?d?rii înainte ca aceasta s?-?i v?deasc? efectele. Mai ales când tr?d?torii se afl? în structurile ?i institu?iile menite s? protejeze statul ?i avu?ia statului.

5. A?a zisa privatizare a OLTCHIM face parte din proiectul de Distrugere a industriei, a economiei române?ti, face parte din proiectul de transformare a României într-o colonie, ai c?rei proprietari nu mai sunt românii, ci ni?te str?ini, greu de identificat în spatele unor firme anonime, cu denumiri în?el?toare: Banca Mondial?, Fondul Monetar Intena?ional. Guvernul român a cedat în favoarea acestor institu?ii toate pârghiile puterii, ale guvern?rii. Degeaba mergem noi s? vot?m cine s? guverneze în România. Votul nostru nu mai conteaz?, deoarece prin angajamentele deja luate, deciziile politice ?i economice importante le iau Bruxelles-ul ?i FMI-ul, indiferent cine ar veni la guvernare!

6. Cazul OLTCHIM este dureros de semnificativ. Privatizarea OLTCHIM-ului a fost decis? de guvernul Boc, la presiunile - a se citi ?antajul F.M.I.-ului. Guvernul actual, cel pu?in la prima vedere, nu are cum s? se dezic? de semn?tura guvernului precedent. Mai ales c? este un guvern slab, u?or de contestat, de înl?turat. Chiar dac?, a?a cum pare, ar exista o predispozi?ie pentru anularea sau m?car amânarea privatiz?rii, nu prea are cum s-o întoarc?! Slabe speran?e de la guvern, de la Parlament, de la clasa noastr? politic?...

7. Preconizata privatizare se face în beneficiul unei firme germane, cu sediul în Polonia, firm? concurent? cu OLTCHIM. Principalul interes al firmei germane este dispari?ia OLTCHIM-ului. Chiar dac? va semna un contract cu statul român prin care se angajeaz? solemn c? va continua produc?ia ?i va continua s? pl?teasc? taxe ?i impozite, c? va continua s? ofere de lucru la zeci de mii de români care sunt interesa?i vital ca OLTCHIM s? produc? în continuare, firma german? are nenum?rate posibilit??i ca în modul cel mai legal (dar nu ?i legitim!) s? opreasc? produc?ia! Mai ales c? contractul dintre firma german? ?i statul român are multe clauze secrete.

8. S-a afirmat c? sprijinul pe care l-a avut suspendatul pre?edinte B?sescu de la liderii europeni ?i în mod special de la Angela Merkel are explica?ii economice, financiare. OLTCHIMul este de mult vânat de FMI. Guvernul Boc a semnat toate acordurile premerg?toare necesare acestei schimb?ri de proprietar. Dup? c?derea guvern?rii P.D.L., Traian B?sescu este singura garan?ie pentru F.M.I. & Comp., alde Merkel, Barroso, Gordon etc., c? România nu-?i va încetini rimul transform?rii ei în colonie. Avem acum toate motivele s? deducem c? într-adev?r a?a stau lucrurile. Revenirea lui B?sescu la Cotroceni era esen?ial? pentru aceste strategii ?i proiecte anti-române?ti.

9. Statul român, ca ac?ionar principal la OLTCHIM, reprezentat de guvernul Boc, a avut un comportament straniu pentru un proprietar. Pur ?i simplu a sabotat bunul mers al Combinatului, a împiedicat prin sanc?iuni financiare ca OLTCHIM s? reziste, s? mai produc?. Datele prezentate de liderii OLTCHIM denot? clar c? guvernul României a ac?ionat cu totul contrar intereselor române?ti elementare, fiind principalul vinovat de falimentul provocat al OLTCHIM. B?sescu ?i Boc, în persoan?, amândoi, se cuvine a fi cerceta?i pe acest subiect. Nu putea Boc s? pun? nicio semn?tur? a sa f?r? s? primeasc? acordul de la B?sescu. R?splata tr?d?rii a venit în mai multe feluri, unul fiind cu siguran?? manevrele disperate ?i incorecte la care s-au pretat liderii europeni, ca servan?i ai intereselor ?i ai politicilor anti-române?ti, pentru a împiedica demiterea pre?edintelui sperjur ?i tr?d?tor de ?ar?.

10. Ce putem face acum?
F?r? preten?ia c? identific?m exact calea de urmat, suger?m urm?toarele:
Mai înainte de orice:

(A) s? împiedic?m sau m?car s? amân?m semnarea contractului de privatizare, în speran?a c? un guvern viitor sau - mai pu?in probabil, cel actual va g?si procedura prin care s? salveze OLTCHIMul ?i ce a mai r?mas din petrochimia româneasc?. Primul pas const? în a câ?tiga timp. S? nu le permitem infractorilor, criminalilor economici, s? profite de încetineala cu care se mi?c? guvernul. To?i cei implica?i împotriva proiectului de distrugere a OLTCHIM s? înceap? prin a cere desecretizarea contractului de privatizare în totalitatea acestuia. Odat? desecretizat acest contract, avem nevoie ca mai mul?i speciali?ti, desemna?i de salaria?ii OLTCHIM (nota bene: nu de ac?ionarii majoritari!) ?i de societatea civil?, s? se pronun?e asupra acestui contract. Ceea ce va necesita timp!

OLTCHIM ?i, în general, petrochimia româneasc?, sunt componente esen?iale ale economiei române?ti, soarta lor dep??e?te dreptul de decizie al Guvernului, al Parlamentului chiar! Pentru edificarea acestei petrochimii s-au sacrificat sute de mii de români, care s-au ?tiut ?i se consider? proprietari ai acestor întreprinderi, ca parte component? din „avu?ia întregului popor"! Constitu?ia ?i legile dinainte de 1990 nu f?ceau statul român proprietar, ci numai administrator al avu?iei na?ionale. Nu cumva este momentul ca, m?car în ceasul al 12-lea, s? l?murim care este statul juridic pe care l-au avut înainte de 22 decembrie 1989 a?a numitele întreprinderi de stat? Ca parte componnt? a avu?iei na?ionale, a întregului popor, puteau fi acestea puse la dispozi?ia unor legi iresponsabile, a?a cum au fost legile privatiz?rii?

(B) Protestele publice trebuie s? capete amploare mai mare ?i o corect? direc?ionare! Avem motive temeinice pentru ca protestele împotriva revenirii pre?edintelui tr?d?tor s? le asociem cu protestele împotriva înstr?in?rii ?i demol?rii OLTCHIM-ului. Deci: demiterea lui B?sescu este, în mare m?sur?, sinonim? cu salvarea OLTCHIMului! Numai c? aceste proteste nu trebuie f?cute nici în Pia?a Universit??ii, nici în fa?a Guvernului sau la Cotroceni. Locul cel mai potrivit este în fa?a ambasadei Germaniei, a ambasadei SUA, a reprezentan?ei Uniunii Europene, la sediul FMI.

(C) Nu în ultimul rând, cred c? este cazul s? ne gândim foarte serios la un sprijin interna?ional. Nu pentru OLTCHIM, ci pentru toat? România! Suntem o ?ar? agresat? ?i ocupat?, nu cu for?a militar?, ci prin intrigi ?i crime financiare! Suntem o ?ar? supus? prin cele mai perfide mijloace la destructurare ?i dispari?ie de facto de pe scena politic? a lumii! Suntem un popor pe care se experimenteaz? cele mai tic?loase strategii de înrobire ?i distrugere! Nu se poate s? nu existe în omenirea asta atât de mare ?i de minunat? (totu?i!), persoane ?i entit??i publice care s? nu arate sensibilitate ?i solidaritate cu cauza supravie?uirii noastre ca popor, ca ?ar?, ca stat! Trebuie s? le identific?m cât mai repede ?i s? ne adres?m acestora cu un mesaj „scurt ?i cuprinz?tor", s? punem toat? documenta?ia necesar? celor pe care apelul nostru îi va mi?ca! S? sper?m c? printre ace?tia se vor num?ra liderii religio?i ai Planetei, personalit??ile academice de notorietate interna?ional?, laurea?ii premiului Nobel pentru economie, pentru pace, marile cancelarii ale lumii, marii ziari?ti ?i publici?ti, inclusiv cei care, cu mijloace proprii oricât de precare, se încumet? s? se împotriveasc? R?ului planetar!

În cazul special pe care îl reprezint? OLTCHIM, cred c? se impune ?i o corect? informare a opiniei publice din Germania asupra felului în care Angela Merkel ap?r? interesele con-cet??enilor s?i. Este acesta conform exigen?elor morale caracteristice mentalit??ii comunitare a nem?ilor? M? îndoiesc...

Liga pentru Combaterea Anti-Românismului (L.I.C.A.R.)
Pentru conformitate, Ion Coja
Bucure?ti, 9 septembrie 2012 footer