Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 08 August 2012 18:58
Prof. Univ. Dr. Ion CojaPetre Burlacu: Domnule profesor Ion Coja, ce zice?i de ce se întâmpl? în România?

Prof. Univ. Dr. Ion Coja: E greu s? ai o p?rere ?i s? nu te treze?ti înjurat c? ?ii cu Ponta sau cu B?sescu!... Toat? aceast? încurc?tur? provine îns? de la un concept electoral, pe care nu-l st?pânim ?i ar fi fost mai bine s? nu-l folosim: conceptul de „50% plus unul dintre aleg?tori înscri?i"! Un concept care a fost introdus în legea referendumului din 29 iulie f?r? a fi noi preg?ti?i s?-l aplic?m! Noi nu am ?tiut niciodat? câ?i sunt acei 50% plus 1 dintre românii cu drept de a figura pe listele electorale. Lucrul acesta nu are mare importan?? decât atunci când introduci în ecua?ia electoral? cvorumul de 50% plus 1, prevedere care lipse?te din majoritatea sistemelor electorale europene. Nota bene: la referendumul din 2007, pentru demiterea aceluia?i pre?edinte de belea, nu s-a ?inut seama de aceast? condi?ie! Ea a func?ionat îns? la referendumul din 2003 ?i, dac? ?i-aduci aminte...

P.B.: Mi-aduc aminte c? nu s-a îndeplinit aceast? condi?ie, drept care Adrian N?stase, ca prim ministru, a comis o mare ilegalitate, un abuz f?r? seam?n, ?i a mai prelungit alegerile cu o zi, ca s? le poat? frauda ?i declara c? s-au prezentat la vot majoritatea românilor.

I.C.: ?i-aduci aminte care a fost reac?ia clasei politice, a „antenelor" de tot felul, radio, tv sau a presei, a a?a zi?ilor formatori de opinie, în frunte cu alde Ion Cristoiu ?i al?ii ca el?

P.B.: N-a existat nicio reac?ie propriu zis?, niciun protest! Iar miza era extrem de important?: modificarea Constitu?iei!

I.C.: Miza de fapt era intrarea noastr? în Uniunea European?. Politrucilor europeni?ti le-a fost fric? s? o pun? pe tapet, s-o supun? unui vot liber, în cuno?tin?? de cauz?. S-au temut c? euro-scepticii vor avea câ?tig de cauz?, c? vor fi mai conving?tori decât activi?tii politici ai europenismului... ?i nu au f?cut un referendum cum s-a f?cut în toate ??rile din Europa! Au b?gat intrarea în Uniunea European? în textul unui articol din Constitu?ie ?i le-au cerut oamenilor s? voteze pro sau contra noii Constitu?ii, care con?inea ?i multe alte modific?ri... O mâr??vie din partea lui Adrian N?stase ?i a întregii clase politice! La data aceea am reclamat acest abuz, inclusiv la câteva ambasade. Singura ambasad? care mi-a r?spuns a fost a Statelor Unite. M-au invitat la o discu?ie cu un consilier al ambasadei, un tinerel, care s-a ar?tat mirat c? sunt nemul?umit de votarea noii Constitu?ii. Doar este clar, zicea democratul de peste ocean, c? noua Constitu?ie este mai bun? decât precedenta! I-am r?spuns: Asta e p?rerea dumitale, ca american, probabil! Eu, ca român, am alt? p?rere! Eu ?i probabil mul?i al?i români! ?i cred c? intrarea în UE trebuia s? treac? printr-un referendum corect conceput ?i organizat!... ?i-a cerut scuze imberbul consilier, a acceptat c? aveam ?i eu dreptul la propria mea opinie. Nu am mai insistat nici eu, dac? am v?zut cu cine stau de vorb?!...
Drept urmare, dup? insuccesul din 2003, sforarii vie?ii noastre politice au scos din legea referendumului prezen?a la vot a majorit??ii aleg?torilor. A reintrodus-o B?sescu, în al doilea mandat, de teama unei noi suspend?ri, iar guvernul Ponta, preg?tind suspendarea ?i demiterea B?sescului, a scos din regula referendumului ideea de cvorum majoritar. A intervenit acel ardei umplut care r?spunde la numele de Emanuel Baroso: a insistat în chip ultimativ, probabil la cererea lui B?sescu, ca USL s? accepte aceast? condi?ionare imposibil de realizat!...

P.B.: „Ardei umplut"?

I.C.: Asta era o porecl? frecvent? cu ani în urm?, se d?dea persoanelelor antipatice, cu aspectul fizic pe care-l are marele tartor de la Bruxelles. Ce a fost ?sta în tinere?ea sa?

P.B.: Nu ?tiu.

I.C.: A?a s-a ajuns la încurc?tura de azi! Pe mâna celor de la Bruxelles care s-au amestecat acolo unde, oficial, nu le fierbea oala! De fapt le fierbe, ?i înc? ce ditamai oala! Adic? au mari interese ca B?sescu s? r?mân? în func?ie! La cât a furat B?sescu ?i ai s?i, e un mizilic s? fi „direc?ionat" câteva zeci, poate chiar sute de milioane de euro, pe la înal?i func?ionari ?i demnitari din cancelariile apusene, precum ?i în mass media interna?ional?, mercenari cu to?ii! B?sescu cunoa?te bine aceast? regul? de pe vremea când, c?pitan de vas fiind, era vestit pentru bunele sale rela?ii cu vama din port! Pe mâna lui mergea tot echipajul, pl?tind c?pitanului ce era de pl?tit pentru aranjamentele de la vam?! Acesta era motivul pentru care era c?utat de marinari s? le fie c?pitan de vas!... Le aranja s? scoat? ilegal „buful", marfa cu care veneau din voiaj! Contra cost, desigur... Dar, una peste alta, renta!
De aceea zic: Este exclus ca la Bruxelles s? nu se cunoasc? matrapazlîcurile lui B?sescu & comp., ?i este exclus ca ni?te oameni serio?i ?i cinsti?i s?-l sus?in? pe unul ca B?sescu! Repet: gol?niile ?i fraudele lui B?sescu sunt bine cunoscute la Bruxelles, la Berlin, la Washington, Moscova!... Dac? g?se?te sus?in?tori pe acolo, nu este lucru curat! Ori le d? cash în mân? sau prin b?nci milioane de euro ori sus?ine proiectele anti-române?ti ale unor a?a zis investitori strategici, iar ace?tia achit? ei nota de plat? pe la înal?ii func?ionari!
S? ne aducem aminte de embargoul impus Serbiei la începuul anilor 1990: au venit la noi ni?te înal?i comisari interna?ionali occidentali, s? supravegheze respectarea embargoului. Cei mai mul?i, când au plecat din România, nu s-au mai întors la vechiul domiciliu, la vechii vecini, ca s? nu se vad? cât de mult s-au îmbog??it, cât de mult li s-a schimbat standardul vie?ii! Furaser? cot la cot cu ai no?tri! Poate chiar mai mult... Felul cum Bruxelles-ul a intervenit s?-l salveze pe B?sescu este pentru mine semnul sigur c? respectivii „au pus botul" la câteva din milioanele de euro furate de B?sescu. ?tie B?sescu cu cine s? le împart? ca s?-i r?mân? ?i lui destul ?i ca s? se asigure c? nu-l deranjeaz? nimeni cu anchete sau întreb?ri incomode!...

P.B.: În concluzie?

I.C.: Se vor certa la nesfâr?it pe tema acestor liste electorale: cine s? fie trecut pe liste ?i cine nu! Un lucru trebuie s? fie clar: faptul c? mul?i români din str?in?tate nu se vor mai reg?si pe listele electorale din ?ar? nu înseamn? c? ei nu mai au dreptul s? voteze, a?a cum insinueaz? sau chiar declar? ap?r?torii dispera?i ai lui B?sescu, ba chiar ?i împricinatul însu?i!... La fel, nu exist? decât o singur? leg?tur? între referendum ?i intrarea în spa?iul Schengen: f?r? B?sescu la Cotroceni, adic? f?r? cel mai mare infractor coco?at în fruntea clasei politice, sunt ?anse mai mari de a îndeplini condi?iile pentru intrarea în spa?iul Schengen. Este jenant s? consta?i cât poate fi de la? c?pitanul nostru, pre?edintele nostru!... Nu mai are niciun sim? al onoarei!... Nu mai este în stare nici m?car s? mimeze un comportament demn, onorabil! Ne face de ru?ine mai mult decât to?i ceilal?i pre?edin?i care l-au precedat!
S? nu uit: am scris mereu împotriva lui Emil Constantinescu. Trebuie s? recunosc c? ?i-a sp?lat o parte – mic? de tot, dar parte din p?catele sale prin scrisoarea deschis? adresat? hahalerelor de la Bruxelles!...
Îns? mai presus de orice este num?rul atât de mare, de impun?tor, al românilor care au votat pentru demiterea B?sescului! Jos p?l?ria! Cine spunea c? românii nu au spirit civic?! Aceast? impresionant? majoritate anti-B?sescu trebuie s? conteze pentru to?i cei care mai au de spus ceva în sprijinul pre?edintelui pu?c?riabil!...

P.B.: Cum r?mâne cu Ponta, cu USL?

I.C.: Ponta se ?tie cu musca pe c?ciul?! Atârn? greu acuza?ia de plagiat, un plagiat greu de infirmat! Nu mai zic de povestea cu masteratul din Italia!... S-ar putea spune îns? - nu numai de dragul paradoxului, c? aceste p?cate îl fac pe Ponta de preferat altora, în acest moment. Repet: în acest moment! Cu asemenea tinichele atârnate de coada sa, Ponta nu are un viitor de lung? durat? în via?a noastr? politic?. Nu-l va mai propune nimeni prim-ministru. La toamn? mandatul s?u expir? în mod sigur! Îns??i USL cred c? se gânde?te ?i trebuie s? se gândeasc? la alternativa necesar?, imperios necesar?, indiferent cât de mare va fi sucesul USL la alegerile parlamentare din toamn?. Ponta se va str?dui îns?, în aceste câteva luni, s? fie un func?ionar, adic? un prim ministru corect ?i eficient. Este singura ?ans? de care î?i poate lega vreo speran??, cât de mic?, de a i se face uitat sau iertat plagiatul!... Mai devreme sau mai târziu va trebui s? pl?teasc? îns?. S-ar putea ca atunci când va pl?ti ?i va ie?i de pe scena politic? s? ne par? tuturor r?u c? dispare un prim ministru altminteri acceptabil!... D? semne bune în acest sens. Dar principiul nostru de autentici europeni, de arieni, de urma?i deopotriv? ai Eladei lui Pitagora ?i ai Romei lui Cato sau Sylla, trebuie s? r?mân? viu: pereat mundus, fiat justitia! Dreptate s? se fac?, cu orice pre?!

P.B.: Adic??

I.C.: S? ne bucur?m c? am sc?pat de B?sescu - sper! S?-i l?s?m pe Ponta ?i ai s?i s? se dedice func?iei lor, iar la toamn? s? sper?m c? vom avea cu cine s?-i înlocuim! Este musai ca la toamn? s? avem de unde alege oameni capabili ?i corec?i! Adic? al?ii decât cei pe care îi vedem în ce situa?ie ne-au adus!

P.B.: Ce repro?a?i USL?

I.C.: Adic? ce le repro?ez celor care l-au demis pe B?sescu?!... Le repro?ez c? nu au spus nimic de adev?ratele motive pentru care B?sescu trebuie demis! Marile fraude! Marile tr?d?ri!... E drept c? nu puteau fi invocate oficial, în cererea de suspendare, nefiind confirmate în justi?ie! Sper s? urmeze interven?ia justi?iei imediat dup? destituirea lui B?sescu!... Dar m? refer mai ales la cei care, ca reprezentan?i ai USL, comentatorii de la Antena 3, bun?oar?, atât de porni?i împotriva lui B?sescu, nu au pomenit nimic de aceste veritabile crime ale lui B?sescu! Nimic despre sus?inerea ar?tat? de B?sescu proiectului Ro?ia Montana, de exemplu! Nimic despre destina?ia la care au ajuns banii împrumuta?i de B?sescu de la FMI sau Banca Mondial? sau banii economisi?i prin reducerea salariilor ?i a pensiilor. Nimic despre fraudele electorale de la precedentele alegeri. Nimic din ceea ce îl face pe B?sescu de nesuportat în continuare!

P.B.: Nu vi se pare un semn bun pentru USL demisia lui Patapievici?!

I.C.: Un semn bun mi se pare motiva?ia demisiei: U.S.L. ar fi, cic?, o forma?iune politic? na?ionalist?! Sper ca gura p?c?tosului s? gr?iasc? adev?rul. Oricum, se impune o anchet? serioas? ?i asupra acestei institu?ii deraiate r?u de la rosturile ei! Nu vom avea parte de o asemenea anchet?, din p?cate. Chiar dac? Ponta ar avea cele mai nobile ?i mai potrivite inten?ii ?i proiecte, nu va avea timp pentru ele! Oricum, este bine c? s-a pus cap?t imposturii de la Institutul Cultural Român.

P.B.: Ce-i repro?a?i lui Patapievici?

I.C.: Nu-i repro?ez nimic. E destul ce-?i repro?eaz? însu?i numitul Patapievici: faptul c? exist?, c? s-a n?scut... Ar fi o situa?ie tragic?, dac? individul, un tarat, n-ar fi ?i odios!... ?tiu ce vorbesc ?i nu-mi face pl?cere ce ?tiu! Când m? gândesc la Patapievici m? cutremur... Îl comp?timesc sincer! Vina este a celor care l-au inventat: Ple?u, Liiceanu, B?sescu, l-au expus în public...

P.B.: Ce proiecte ave?i pentru toamna electoral? din acest an? Mai candida?i?

I.C.: Nu, nu mai candidez! Mi-o fi ?i mie destul în aceast? postur?. Dar m? voi face agent electoral pentru candida?ii pe care îi voi considera mai valabili, propriu zis valabili!... Sper s? apar?! M? voi str?dui s? apar?!

P.B.: V? ve?i str?dui s? apar?... S? v-ajute bunul Dumnezeu!

A consemnat Petre Burlacu
Bucure?ti, 5 august 2012 footer