Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
MarĹŁi, 26 Iunie 2012 23:00
Asocia?ia Românilor din Italia - siglaAsocia?ia Românilor din Italia protesteaz? fa?? de modul în care consulatul României din Roma ?i Ministerul de Externe al României se comport? fa?? de copiii români n?scu?i în Italia. Asocia?ia noastr? intermediaz? gratuit ob?inerea de program?ri pentru înscrierea certificatelor de na?tere în registrele de stare civil? române?ti, pentru copiii români n?scu?i în str?in?tate. Pe 18 iunie 2012, la cererea noastr? de programare pentru o familie de români din Roma, am primit un r?spuns halucinant :

„V? aducem la cuno?tin?? faptul c?, din cauza epuiz?rii stocului de registre de na?tere aferente Ministerului Afacerilor Externe, Sec?ia Consular? se afl? în imposibilitatea de a mai prelua cereri de înscriere a certificatelor de na?tere.
Legea 201/2009 prevede c?, dac? întocmirea actului nu se efectueaz? la oficiul consular, acesta se efectueaz? în România la serviciul public comunitar local de eviden?? a persoanelor sau, dup? caz, de ofi?erul de stare civil? din cadrul prim?riei unit??ii administrativ teritoriale pe a c?rei raz? se afl? domiciliul. Ca urmare, v? inform?m c? ave?i posibilitatea de a solicita acest document personal în România sau prin procur?. Procura poate fi efectuat? la Sec?ia Consular? de c?tre unul dintre p?rin?i."

Pe lâng? faptul c? taxele consulare sunt un atac banditesc la buzunarele românilor din str?in?tate, acum, nici cu bani consulatul din Roma nu mai înregistreaz? na?terile copiilor români. Reamintim c? dup? ultima m?rire de taxe consulare, care a provocat numeroase proteste în diaspora, pentru înscrierea certificatului de na?tere se percepe o tax? consular? de 125 de euro, pentru înscrierea certificatului în termen de pân? la ?ase luni de la na?tere, ?i de 170 de euro, pentru înscrierea certificatului la peste ?ase luni de la na?tere. Pentru efectuarea serviciului de înscriere în regim de urgen?? - 48 de ore - se percepe o tax? de urgen?? de 15 euro.

Asocia?ia Românilor din Italia a protestat imediat dup? apari?ia legii 78/2010 care modific? taxele serviciilor consulare la misiunile diplomatice ?i oficiile consulare ale României în str?in?tate. Toate taxele s-au m?rit, între ele îns? cea mai mare cre?tere a avut-o taxa pentru înscrierea certificatelor de na?tere str?ine în registrele de stare civil? române?ti. În 2010 am cerut eliminarea complet? a taxei de înregistrare a certificatelor de na?tere.

Nu numai c? taxa nu a sc?zut sau a fost anulat?, dar acum nici cu bani, M.A.E. nu mai efectueaz? acest serviciu ?i îi trimite pe p?rin?i în România s?-?i înscrie copiii sau le sugereaz? s? fac? acest lucru prin intermediar cu procur?, care presupune al?i bani pentru p?rin?i. Motivul invocat este absurd, chiar dac? ar fi trebuit s? ne înv???m cu absurdit??ile ?i b?taia de joc din România. S-a epuizat stocul de registre de na?tere aferente Ministerului Afacerilor Externe! Dac? s-a epuizat, cere?i alte registre, deschide?i un registru nou la consulat, nu pune?i p?rin?ii pe drumuri.

În Italia tr?iesc aproape dou? milioane de români. Comunitatea româneasca din Italia a dat na?tere în ultimii ani la zeci de mii de copii, care devin ai nim?nui, f?r? înscrierea certificatelor de na?tere în România. Nu sunt italieni, pentru c? în Italia nu se ob?ine cet??enia prin na?tere, nici
români, pân? când certificatele lor de na?tere nu sunt înscrise în registrele de stare civil? române?ti.

„Românii n?scu?i în Italia - cet??eni ai nim?nui"

Este o problem? foarte grav? pe care Asocia?ia Românilor din Italia a prezentat-o de nenum?rate ori mini?trilor de externe ai României, politicienilor români care s-au perindat prin Italia.

Foarte mul?i copii români n?scu?i în Italia cu vârste de la 0 - 14 ani nu au înc? certificate de na?tere române?ti, deci, nu sunt cet??eni români ?i în foarte multe cazuri ace?ti copii nu sunt înregistra?i nici în eviden?a public? în Italia, deoarece s-au n?scut în structuri spitalice?ti private care nu comunic? insti?utiilor competente (Eviden?a Popula?iei) na?terea acestor copii. Este obliga?ia p?rin?ilor de a înregistra copiii la eviden?a popula?iei din Italia, dar mul?i nu o fac.

Conform datelor preliminare ale recens?mântului din 2011, popula?ia României a sc?zut la 19 milioane de locuitori. Demografia este în continu? sc?dere, iar mortalitatea infantil? din România este cea mai mare din Uniunea European?, cu 9,8 decese la o mie de n?scu?i.

În Italia, în schimb, româncele sunt pe primul loc la na?terile din cuplurile str?ine. Conform Istat, româncele au fost pe primul loc între mamele str?ine, cu 16.727 de copii n?scu?i în 2009. În 2010, mamele din România au n?scut în Italia 14.000 de copii, conform unui studiu publicat de Familia Cristiana. În 2011, conform Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, au fost boteza?i 10.171 de copii.

Ace?ti copii sunt ROMÂNI, chiar dac? sunt n?scu?i în str?in?tate, dar se pare c? statul român nu-i vrea. În timp ce în România se accelereaz? procesul de îmb?trânire ?i se nasc din ce în ce mai pu?ini copii, statul român blocheaz? înregistrarea na?terii copiilor n?scu?i în str?in?tate, manifestând rea voin?? ?i chiar iresponsabilitate. Conform datelor Eurostat, în România anului 1990, 23,7% din totalul popula?iei era reprezentat de copiii de pân? la 14 ani. Dou? decenii mai târziu, în 2010, statistica arat? c? ponderea copiilor în totalul popula?iei a sc?zut la 15,2 la sut?.

În aceast? perioad? se discut? în Parlamentul Italian despre reforma legii cet??eniei, pentru introducerea principiului ius soli al?turi de ius sanguinis. Vor deveni cet??eni italieni de la na?tere, to?i copiii n?scu?i din p?rin?i str?ini cu reziden?? de cinci ani în Italia. A.R.I. sprijin? aceast? reform?, în speran?a c? ace?ti copii, abandona?i de autorit??ile române, pot deveni de la na?tere cet??eni italieni. Dac? România nu-i vrea, Italia are nevoie de ei.

Pre?edinte Asocia?ia Românilor din Italia, Eugen Terteleac
Roma, 25 iunie 2012 footer