Revista Art-emis
Arhive secrete (2) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Miercuri, 09 Mai 2012 16:18
Strict secret
Relatarea întâlnirii dintre Leonid Ilici Brejnev ?i Nicolae Ceau?escu
1 august 1979, Crimeea[1]
Strict secret
20 august 1979
C?tre secretarii CC al PC ai Moldovei
Informa?ie cu privire la întâlnirea ?i convorbirea din Crimeea a lui L. I. Brejnev cu Nicolae Ceau?escu, la 1 august 1979
La rug?mintea C.C. al P.C. al Moldovei, V. I. Potapov, ?eful Sectorului România al Sec?iei C.C. al P.C.U.S., a transmis urm?toarea informa?ie referitoare la aceast? întâlnire ?i convorbire a lui Leonid Ilici Brejnev cu Nicolae Ceau?escu. Întâlnirea nu a coincis cu odihna lui Nicolae Ceau?escu la noi, cum se procedeaz? în mod tradi?ional. Dup? convorbire, Nicolae Ceau?escu a luat imediat avionul spre Bucure?ti.
Leonid Ilici Brejnev l-a informat pe Nicolae Ceau?ecu despre mersul construc?iei comuniste la noi în ?ar? ?i a st?ruit în detaliu asupra examin?rii unui ?ir de chestiuni primordiale legate de rela?iile sovieto-române. L. I. Brejnev a men?ionat c?, în octombrie 1978, la Bucure?ti a avut loc o discu?ie detaliat? a conduc?torilor români cu tov. Gromîko, Ponomariov, Rusakov, în cadrul c?reia s-a evaluat negativ pe puncte abordarea separat? de c?tre România a chestiunilor legate de rela?iile bilaterale, de colaborare multilateral? a ??rilor socialiste, de politica interna?ional?.
Partea sovietic? a supus atunci unei critici argumentate publica?iile din R.S.R. privind a?a-zisa „chestiune teritorial?” atitudinea conducerii române fa?? de Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia ?i fa?? de problema chinez?. Au fost analizate în mod critic aspecte negative ce ?in de abordarea de c?tre România a unor chestiuni precum:
- încetarea cursei înarm?rilor ?i dezarmarea, securitatea european?;
- traducerea în via?? a Actului final al Conferin?ei de la Helsinki;
- cooperarea balcanic?;
- situa?ia din Orientul Apropiat ?i din Africa.
Folosind un bogat material faptic, s-a demonstrat lipsa de principialitate a pozi?iei P.C.R. fa?? de mi?carea de neangajare, ca ?i fa?? de ??rile cu orientare socialist? ?i de mi?carea comunist? interna?ional?. Îns? „evenimentele care au urmat, a spus L. I. Brejnev, au demonstrat c? conducerea P.C.R. continu? s?-?i urmeze în fond „cursul special” de mai înainte ?i chiar a întreprins un ?ir de ac?iuni care accentueaz? divergen?ele existente. O atare stare a lucrurilor ne îngrijoreaz? foarte mult”.
S? lu?m, de exemplu, atitudinea Romniei fa?? de Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia: foarte des, pozi?ia României la Consf?tuirea Comitetului consultativ Politic ?i la alte foruri ale acestei organiza?ii difer? de abordarea comun? a celorlal?i participan?i. „Noi, a spus Leonid Ilici Brejnev, respect?m originalitatea ?i suveranitatea fiec?rei ??ri socialiste. Cele spuse se refer? în totalitate ?i la Rmânia. Îns? via?a demonstreaz? c? interesele na?ionale nu au decât de câ?tigat prin conjugarea puterilor noastre, prin disponibilitatea ?i priceperea de a ac?iona nu separat, ci în comun.”
Provoac?, de asemenea, o mare îngrijorare ?i multe alte ac?iuni ale reprezentan?ilor români la întâlnirile multilaterale ale ??rilor socialiste. „Acum apare c? a devenit o norm?, a remarcat Leonid Ilici Brejnev, ca la întâlnirile comune, de îndat? ce este vorba despre declara?ii în sprijinul luptei antiimperialiste a popoarelor, reprezentan?ii români s? refuze s? le semneze. Ultimul exemplu, în acest sens, este întâlnirea de la Berlin a secretarilor Comitetelor Centrale pentru chestiuni interna?ionale ?i ideologice. Recunosc, nu pot în?elege de ce interesele României socialiste vin în contradic?ie cu solidaritatea cu lupta patrio?ilor din Nicaragua sau cu eforturile Vietnamului, Laosului ?i Cambodgiei pentru stabilirea unei p?ci trainice în Asia de sud-est. Gândi?i-v? la aceasta.”
Leonid Ilici Brejnev a demonstrat cu exemple concrete inconsisten?a abord?rii separate în rela?iile cu China. El a men?ionat mai ales c? la întâlnirea din anul trecut din Crimeea N. Ceau?escu afirma c?, aparent, China este devotat? cauzei p?cii. Îns? faptele au demonstrat contrariul. Într-adev?r, peste o jum?tate de an, China a pornit o agresiune împotriva Vietnamului. Doar primind o ripost? puternic? ?i întâmpinând o condamnare hot?rât? a politicii sale de banditism de c?tre comunitatea interna?ional?, Bejingul a fost for?at s?-?i retrag? trupele. Cu toate acestea, provoc?rile chineze împotriva Vietnamului, Laosului ?i Cambodgiei se înmul?esc, la tratativele chino-vietnameze reprezentan?ii R.P.C. cer cu obr?znicie ca Vietnamul s? se supun? dictatului lor.
Leonid Ilici Brejnev a constatat c?, în politica practic? din Orientul Apropiat, ac?iunile României se îndreapt? tot mai mult într-o direc?ie contrar? ac?iunilor Uniunii Sovietice, altor ??ri socialiste. Referindu-se la a?a-numita „Chestiune teritorial?”, Leonid Ilici Brejnev a spus c? în cooperarea dintre ??rile noastre multe depind de în?elegerea politic? reciproc? dintre p?r?i. Toamna trecut?, la Bucure?ti, dup? întâlnirea noastr? din Crimeea, în urma acordului dintre tovar??ii no?tri ?i ai vo?tri, a avut loc o discu?ie am?nun?it? în care a fost expus? cu toat? claritatea pozi?ia Biroului nostru politic în aceast? chestiune ?i ea r?mâne neschimbat?. Totu?i fapt e c? rela?iile noastre bilaterale au devenit mai complicate. Ne vedem prea des sili?i s? ne ocup?m nu de elaborarea unor ac?iuni comune orientate spre viitor, ci s? revenim la trecutul istoric, s? vorbim a câta oar? despre problemele pe care le-am abordat în discu?iile noastre. Aici Nicolae Ceau?escu a profitat de o pauz? ?i a spus c? declara?ia semnat? în 1976 constituie o temelie bun? pentru rela?iile noastre reciproce, inclusiv pentru a?a-numita „chestiune teritorial?”. Ce-i drept, a ad?ugat el, mai apar un ?ir de probleme, mai ales cele legate de publica?iile pe teme istorice. Înainte de a veni aici, tovar??ii no?tri mi-au dat o list? mare de materiale care se public? pe aceast? tem? în presa sovietic?, în special în cea moldoveneasc?. Propun ca istoricii no?tri s? dezbat? aceste probleme. S? punem cap?t o dat? pentru totdeauna acestor probleme. Ele nu trebuie s? arunce o umbr? asupra rela?iilor noastre. Continuându-?i ideea referitoare la aceast? chestiune, Leonid Ilici Brejnev a spus c? „... noi nu ne-am dori s? desf??ur?m o polemic? cu tovar??ii români, îns? voi spune pe fa?? c? în acest caz multe vor depinde de noi. Sunt de acord cu tine: trebuie s? nu mai apar? publica?ii pe chestiuni istorice. ?tim ambii despre ce este vorba. S? consider?m c? ne-am în?eles asupra acestei chestiuni. Sunt sigur c? în?elegerea asta va fi de folos Partidului Comunist Român, întregului popor român”. Nicolae Ceau?escu a declarat imediat c? este de acord. În încheiere, Leonid Ilici Brejnev a spus: În 1976, la Bucure?ti, am semnat o bun? declara?ie comun?. În 1978, la Moscova, în cadrul consf?tuirii C.C.P., am semnat o declara?ie unde am trasat o linie coordonat? în chestiunile interna?ionale. Exist? un teren vast pentru o cooperare bazat? pe paritate. Îns? aici e nevoie de „eforturi comune, de ac?iuni comune, exprimate nu doar în cuvinte, ci ?i în fapte. Dac? va fi a?a, munca f?cut? în comun va fi r?spl?tit? însutit”.
În timpul discu?iei, Nicolae Ceau?escu a adoptat o strategie defensiv?, v?dit împ?ciuitoare. C?utând s? atenueze divergen?ele, el a afirmat c? România a mers ?i va merge împreun? cu celelalte ??ri participante la Tratatul de la Var?ovia în direc?iile principale ale politicii interna?ionale, precum destinderea, dezarmarea, securitatea în Europa, sus?inerea mi?c?rii de eliberare. Spre deosebire de întâlnirile precedente, NicolaeCeau?escu nu a început, de fapt, s? contrazic? criticile aduse politicii chineze, nu a încercat s? o justifice ?i a declarat c? România condamn? agresiunea Chinei în Vietnam. În acela?i timp, el a confirmat deja cunoscuta pozi?ie român? fa?? de evenimentele din Cambodgia ?i a legat evaluarea pozitiv? a începutului tratativelor sovieto-chineze de afirma?iile obi?nuite privind schimb?rile pozitive în via?a intern? a Chinei. În afar? de aceasta, NicolaeCeau?escu a încercat s? justifice ac?iunile separatiste ale lui A. Sadat, s-a pronun?at din nou pentru organizarea unei conferin?e interna?ionale referitoare la Orientul Apropiat. F?când bilan?ul convorbirii, Leonid Ilici Brejnev a revenit la situa?ia Din Asia de Sud-Est, unde s-a creat unul din cele mai periculoase focare ale tensiunii interna?ionale. El a supus unei critici aprofundate politica României în aceast? regiune, spunând c? instaurarea p?cii în Asia de sud-est depinde într-o mare m?sur? de fiecare ?ar? socialist?, de disponibilitatea de a ac?iona în spirit interna?ionalist.
În timpul întâlnirii, NicolaeCeau?escu s-a adresat cu rug?mintea de a vinde petrol sovietic României, deoarece ea se confrunt? în prezent cu o acut? problem? de echilibru energetic. Plata pentru petrolul sovietic ar putea fi efectuat? fie în valut? forte, fie cu produse alimentare, inclusiv carne. Drept compensa?ie, ei (românii) se angajeaz? s? vând? produse petroliere Moldovei, Ucrainei ?i altor regiuni ale U.R.S.S. situate în apropierea României. Leonid Ilici Brejnev a r?spuns: „Aceasta este o problem? foarte complicat?. Vorba e c? noi nu avem un surplus de petrol, toate resursele, pân? la ultima ton?, sunt calculate ?i distribuite pentru mul?i ani înainte”.
C.C. al P.C.U.S. consider? c? aceast? convorbire între Leonid Ilici Brejnev ?i Nicolae Ceau?escu a fost, în linii generale, util? din punctul de vedere al intereselor U.R.S.S. ?i al altor ??ri fr??e?ti, întrucât a oferit posibilitatea de a expune linia general? privind cele mai importante probleme ale politicii interna?ionale ?i de a demonstra inconsisten?a pozi?iilor române. Totodat?, luând în considerare experien?a trecutului, nu avem nici un temei s? a?tept?m schimb?ri esen?iale în practica politic? a conducerii române.
P.C.U.S. va tinde ?i pe viitor, în mod perseverent ?i consecvent, s? limiteze la maximum dauna care rezult? din „cursul separat” al conducerii române pentru interesele comunit??ii socialiste. În acest scop, partidul nostru consider? c? e necesar s? exercite influen?? asupra lui Nicolae Ceau?escu, supunând criticii aspectele politicii române care sunt potrivnice cursului comun al statelor socialiste fr??e?ti.
Loc?iitor al ?efului Sec?iei Informa?ii
?i Rela?ii cu ??rile Str?ine a C.C. al P.C. al Moldovei
semn?tura
M. Mumji
------------------------------------------------------
[1] Gheorghe Buzatu, Nicolae Ceau?escu - Biografii Paralele. Stenograme ?i Cuvânt?ri Secrete. Dosare Inedite. Procesul ?i Execu?ia. Ia?i, Editura TipoMoldova, 2011. Arhiva Organiza?iilor Social Politice ale Republicii Moldova, fond 51, inv. 50, dosar 6, filele 80-85
footer