Revista Art-emis
Pledoaria nobilimii basarabene (2) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Dinu Po?tarencu, Chi?in?u   
Miercuri, 14 Martie 2012 20:18
Dr. Dinu Po?tarencuPledoaria nobilimii basarabene
pentru studierea limbii române
în institu?iile de înv???mânt din provincie

La 28 ianuarie 1866, în cadrul Adun?rii Generale a Nobilimii din Basarabia a fost audiat? comunicarea oficial? din 20 ianuarie 1866 a tutorelui Liceului Regional din Chi?in?u, prin care institu?ia nobiliar? a fost informat? despre urm?toarele:
1. Din 14 lec?ii, prev?zute pentru predarea limbii moldovene?ti (corect, român?) în cadrul liceului, 6 sunt programate spre a fi realizate în timpul orelor a cincea din orar, iar 8 – în timpul orelor de dup? prânz.
2. Zilnic, lec?iile dureaz? pân? la orele 3 de dup? amiaz?, din care motiv doritorii de a înv??a aceast? limb? sunt lipsi?i de orice posibilitate de a frecventa cursul. Obosi?i dup? cinci lec?ii, elevii cu des?vâr?ire nu mai pot s? revin? la liceu pentru a asista la lec?iile de limb? moldoveneasc?. Prin aceasta se explic? faptul c?, din 70 de elevi, care, în septembrie 1865, au manifestat dorin?a de a studia limba moldoveneasc?, în prezent au r?mas numai 17.
3. Profesorului de limb? moldoveneasc? i se pl?te?te salariu din banii achita?i de elevi pentru studii ?i care au o cu totul alt? destina?ie. 4. Consiliul Pedagogic al liceului ?i Congresul Pedagogic, desf??urat, în iulie 1865, la Odesa, au considerat ca fiind util? predarea limbii moldovene?ti. În fine, dac? predarea limbii moldovene?ti este socotit? pân? în prezent cu adev?rat folositoare, în timp ce popula?ia local?, alc?tuit? din moldoveni, nici într-un fel nu a participat la administrarea economic? a regiunii, apoi acum, odat? cu d?ruirea drepturilor de autoadministrare, prin introducerea institu?iilor de zemstv? ?i implementarea reformei judiciare, când toate categoriile de popula?ie sunt chemate s? participe la solu?ionarea chestiunilor locale ?i alegerea judec?torilor de pace, predarea în liceu a limbii moldovene?ti devine deja o necesitate imperioas?. Predarea ei este necesar? cu atât mai mult cu cât deschiderea ?colilor în Basarabia va fi imposibil?, dac? înv???torii acestor ?coli, care ar putea fi numi?i din rândul elevilor acestui liceu, nu vor poseda limba moldoveneasc?. Dup? examinarea acestor circumstan?e, având în vedere c? posedarea limbii moldovene?ti de c?tre viitorii activi?ti pe t?râm social este foarte strâns legat? ?i cu atingerea anume a scopului pentru care, prin aprobare imperial?, sunt create institu?iile de pace ?i de zemstv?, Adunarea General? a Nobilimii din Basarabia ?i-a exprimat p?rerea c? predarea limbii moldovene?ti în Liceului Regional din Chi?in?u este foarte necesar? ?i urmeaz? s? fie stabilite lec?ii pentru acest obiect înainte de prânz, dup? cum se procedeaz? în cazul altor obiecte. Din acest motiv, Adunarea General? a Nobilimii decide: De a interveni în numele mare?alului regional al nobilimii atât în privin?a substituirii lec?iilor de limb? moldoveneasc? de dup? prânz cu lec?ii înainte de prânz, repartizând astfel orele, ca din programa liceului s? nu fie exclus nici unul dintre obiectele prev?zute pentru înscrierea la universit??i, cât ?i în privin?a problemei de a-l salariza pe profesorul de limb? moldoveneasc? în mod egal cu ceilal?i profesori ai liceului ?i din acelea?i fonduri. De altfel, dac? Guvernul va considera drept dificil? salarizarea profesorului de limb? moldoveneasc? pe contul statului, atunci nobilimea ia asupra sa plata acestui salariu[1].

Actul respectiv a fost semnat de urm?torii nobili: P. Leonard, mare?alul nobilimii din Circumscrip?ia Chi?in?u-Orhei, pentru mare?alul regional al nobilimii, judec?torul Cotru??, pentru mare?alul nobilimii de circumscrip?ie, Scordeli, mare?alul nobilimii din jude?ul Hotin, Gheorghe Gore, E. Si?inski, M. Derojinski, V. Lazo, A. Donici, C. Stoianov, N. Albot?, E. Buznea, G. Biberi, N. Ol?evski, C. Cazimir, E. Ugriumov, N.N. Donici, D. Albot?, S. Anghel, M. Hasna?, C. Pisarjevski, C. Varzari, Druganov, I. Anghel, I. Catargi, M. Varzari, I. Surajescu, N. Catargi, E. Ziloti, I. Lazo, V. Paninopulo, A. Ergiu, E. Donici, V. Lascari, S. Kohmanski, A. Nacco, D. Ratco, E. ?onin, N. E. Leonard, rotmistrul de stat major Semigradov, porucicul P. Semigradov, F. Semigradov, A. Razu, E. Filodor, I. Oat, E. Russo, A. Cervenvodali, C. Cecherul-Cu?, V. Donic?-Iord?chescu, A. Russo, E. Botean, N.V. Leonard, S. Tomule?, Dobrograev, P. Andrie?-?eptelici, T. Cazimir, A. Glavce, D. Ermolinski, M. Glavce, P. Cazimir, Nicolae Casso, C. Pruncul, M. Grisenco, N. Buznea, I. Lisovski, S. Lebedev, I. Biberi, P. Burdic, C. Leonard, V. Ziloti, N.A. Donici, G. Râ?canu, I. Botezatu, C. Chiriac, I. Hasna?, M. Razu, I. Ziloti, D. Bantâ?, C. Botean, A. Ralli, A. Filodor, E. Tomule?, S. Criste, Alexandru Cotru??. Îns? aceast? decizie a nobililor basarabeni a fost respins? în mod sfid?tor. În timp ce ei se pronun?aser? în favoarea pred?rii limbii române în singurul liceu din Basarabia, guvernan?ii de pe Neva, ignorându-le dolean?a, urzeau o alt? soart? cursului de limb? român? din aceast? institu?ie de înv???mânt. Drept consecin??, la 9 februarie 1866, împ?ratul Alexandru al II-lea a vizat propunerea Consiliului de Stat al Rusiei de a interzice predarea limbii române în cadrul Liceului Regional din Chi?in?u. Curând, structurile administrative imperiale au dat înc? o lovitur? asupra prezen?ei limbii române în cadrul sistemului ?colar al Basarabiei. La 26 mai 1868, directorul ?colilor din Basarabia a în?tiin?at Consiliul Regional al Basarabiei c? la acea or?, postul de profesor de limb? român? de la ?coala Jude?ean? din Hotin, introdus în 1842, era vacant ?i nicio persoan? nu-?i anun?ase inten?ia a-l ocupa, dar ?i atunci când la aceast? ?coal? exista profesor de limb? român? num?rul elevilor, care înv??au limba român?, era foarte mic. Din acest motiv el a cerut ca postul respectiv s? fie suprimat[2]. Prin adresa din 28 august 1868, Consiliul Regional al Basarabiei i-a r?spuns directorului ?colilor c? din partea sa nu exist? impedimente pentru a-l desfiin?a[3]. Astfel, predarea limbii române a fost eliminat? definitiv din înv???mântul basarabean, nefiind admis? de c?tre autorit??ile imperiale timp de 40 de ani.

Cu toate c?, pe parcurs, cea mai mare parte a nobilimii s-a rusificat, în 1905, un grup de nobili ?i intelectuali basarabeni, în frunte cu Pavel Dicescu, au fondat, la Chi?in?u, Societatea Moldoveneasc? din Basarabia pentru Sus?inerea Înv???mântului ?i Studierea ?inutului Natal. În 1906, Pavel Dicescu, în calitatea sa de pre?edinte al acestei societ??i, a înaintat Ministerului Instruc?iunii Publice al Rusiei un memoriu referitor la deschiderea în Basarabia a ?colilor cu predarea în limba român?[4]. Dar oficialit??ile de la Sankt Petersburg au neglijat cerin?a exprimat? în memoriu. A?adar, în perioada domina?iei ?ariste, nobilii basarabeni au militat, într-o m?sur? oarecare, pentru predarea limbii române în sistemul de înv???mânt al provinciei. În urma tentativei din 1841, ei au ob?inut de la autorit??ile imperiale introducerea limbii române în ?colile jude?ene din B?l?i ?i Hotin. Îns? ced?rile autocra?iei ?ariste au fost de scurt? durat?. Ca urmare a politicii de rusificare, promovat? cu insisten?? de c?tre oficialit??i, limba român? a fost exclus? din cele câteva institu?ii de înv???mânt în care ea se preda, f?r? a mai fi introdus? în programele înv???mântului laic pân? la declan?area mi?c?rii de emancipare na?ional? a românilor basarabeni din 1917.

Anexe

Memoriul din 30 noiembrie 1839 adresat tutorelui Circumscrip?iei de Înv???mânt Odesa, D.M. Kneajevici, de c?tre mare?alul provincial al nobilimii din Basarabia, Iordache Dimitriu.

???????????? ????????? ?????????? ?????????
???????????? ?????????? ???????? ?????? ?.?. ?????????
30 ?????? 1839 ????

??????? ? ???????? ???????????? ???????, ? ????????? ?????? ????? ???? ?????????, ????????? ?? ???? ???????? ???? ????? ? ?????????????? ? ?????? ?????????????????? ?? ???? ????? ?????????? ? ????????? ???????????? ????????, ?????????? ?????????? ????????????? ?????????? ???????????? ?? ???????? ???????? ????.
?? ??????? ???????? ? ?????????? ???????? ? ??????? ?????? ???? ???????, ??? ???? ? ??? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ??????????? ?????, ?????? ????? ? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ????????????? ?????????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ? ????????? ?????. ????? ? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ???????????? ?? ??? ????? ???????? ?????, ??????? ????? ?????? ??????????????, ??? ???????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ???????? ? ??????? ???????, ? ??????: ?????????, ??????????, ??????????? ? ??. ????? ???, ?????? ?????????????????? ????????, ??? ??? ???????? ???? ?????? ?????? ? ???? ??? ??????????? ??????? ??? ???, ??????? ???????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ? ????????????, ?? ???????? ????? ?????????, ??????? ? ???? ? ?????? ? ??? ??? ??????????. ????????? ? ??? ????????? ???????, ?? ??????????, ??? ????????? ???????????? ? ?????? ? ?????? ???????? ?????????? ????? ????????? ??, ??????????, ? ??????? ? ??????????????? ??????????????? ????? ???? ?????? ???????? ?????, ????? ???????????? ??? ??? ? ????? ????????. ?? ?????? ? ??????? ? ?????? ???????? ????? ??????, ???????, ???????? ??????? ? ????? ???????????? ????????????, ????? ????, ??????? ???????????????? ? ???????????? ??????????? ???? ????????? ????????? ?????? ? ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ????? ? ??????? ???????, ??????????? ????? ? ????????? ??????????. ?????????????? ??? ??????????? ??????????, ? ???? ????? ????????? ? ?????? ?????????????????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ?????????????? ????????????? ? ?????. ???? ???? ?????????????????? ????????? ?? ?????????????, ?? ?? ?????? ?? ????? ??????? ???????????? ? ?????????? ?????? ??????????? ? ?????????? ???? ???? ????????. ??? ???? ????????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ?????, ?.?.: ?). ????????? ????????? ???????? ?? ????? ???????????? ????????; ?). ???????? ????????? ????? ?????????, ??????????, ???? ??? ?????????? ?????? ? ??????; ?). ?? ????????? ??????? ??????????? ??? ??????? ??????? ???????, ????????? ??????????? ???????? ????? ??????? ? ??????????? ??????????.

???? ??? ???????, ??? ? 1818 ? 1819 ?????, ????? ? ?????????? ?? ???? ??????? ?????? ????? ????????, ????????????? ????????????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ??????, ???????? ? ?????????? ?????? ??? ??????, ???????????? ? ?????????? ?? ??????? ????????? ???????? ?? ?????????? ?????, ??????????? ? ??????? ???? ????????? ??????????? ???????? ????????? ?, ???????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????? ????????????? ????, ????? ??? ??????? ? ??? ?????? ???????? ???????. ????????? ? ??? ?????? ? ?????????????? ????????????? ?????????? ??????????, ??? ???????, ???????????? ?????? ??????? ??????????? ???????????? ????????? ???????? ? ??????????? ??????. ?? ? ?????? ????? ????????, ??? ???????????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ?????, ?? ??????? ?????? ??????? ??????????? ???????????. ? ?????????? ???? ????? ?????????????, ??? ???? ? ?????? ???????? ???????? ? ??????? ???? ??????? ??????????? ? ????? ?????? ????????? ???????????, ?? ???? ?????????????????? ????? ??????? ????????? ??????? ???????????, ?????? ?? ???? ???????? ???????? ? ??????????????????? ????????, ??????????? ? ????????? ?????????????, ??????? ? ????????????? ???????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ????? ? ?????????? ??????????? ???????????.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 987, f. 1-3.

- Decizia din 28 ianuarie 1866 a Adun?rii Generale a Nobilimii din Basarabia cu privire la ameliorarea pred?rii limbii române în Liceul Regional din Chi?in?u.

1866 ???? ?????? 28 ???. ? ????? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ??????? ????????? ?. ?????????? ??????????? ???????? ?? 20 ??????, ? ??????? ?????????: ?? 1-?, ??? ?? 14 ?????? ? ??????, ??????????? ??? ???????????? ??????????? ????? ? ??????????? ????????, 6 ?????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ? 8 ? ?????????????? ?????; ?? 2-?, ??? ????? ???????????? ? ???????? ????????? ?? ???? ????? ?? ???????, ?????????? ???? ???????? ????????? ????? ????? ?????? ?????? ? ???? ???????????. ?????????? ????? ????????? ???????, ??????? ?????????? ??? ?? ????? ?? ?????????? ??????????????? ??????? ??????? ???? ????? ???????? ???????? ? ???????? ??? ???????? ?????? ??????????? ?????. ????????????? ???? ??????????? ??, ??? ?? 70 ????????????? ???????? ??????? ?????????? ???? ? ???????? ?????? ???????? ????, ?????? ???????? 17; ? 3-?, ????????? ???????????? ??????? ??????????? ????? ?? ????? ????????? ?????????????? ?? ?????? ? ??????? ????????? ?????? ??????????; ? 4-?, ??? ???????????? ??????????? ????? ??????? ???????? ?????????????? ??????? ???????? ? ?????????????? ??????? ?????? ? ?????? ? ???? ?????? ???????? 1865 ?. ???????, ??? ???? ???????????? ??????????? ????? ? ???????? ???????????? ???????? ?? ?????????? ???????, ????? ??????? ????????? ????????? ?? ????????, ?? ????????? ?? ?????? ??????? ? ????????????? ?????????? ????, ?? ??????, ??? ????????? ???? ?????????????? ????????? ??????? ?????????? ? ???????? ???????, ????? ??? ?????? ????????? ??????????? ? ??????? ? ??????????? ?????? ??????? ? ???????? ??????? ?????, ???????????? ? ???????? ??????????? ????? ?????????? ??? ??????? ??????????????; ??? ??? ????? ??????????, ??? ????? ???????? ???????? ???? ? ???????????? ??????? ???????? ?? ?????????, ???? ??????? ???? ????, ??????? ????? ????? ????????? ?????? ?? ???????? ????????, ?? ????? ????? ??????????? ?????. ?? ?????????? ???? ?????????????, ????? ???????? ??????????, ?????????, ??? ? ??????? ???????? ????????????? ????????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ????? ??????? ? ????? ?????????? ????, ??? ??????? ????????? ???????? ??????? ? ??????? ??????????, ??????? ???????????? ? ??????????? ???????? ??????????? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ? ??????????? ?????, ??? ??? ??????? ??? ?????? ?????????, ?????? ??????????? ? ?????? ??????????: ????? ? ???????????? ?? ???? ?????????? ???????????? ??????????, ??? ? ?????? ?????????????? ?????? ??????????? ????? ??????? ? ??????????? ?????, ??????????? ??? ????? ????? ???????, ????? ?? ????????? ???????? ?? ??? ???????? ?? ???? ?? ?????????, ??????????? ??? ??????????? ? ????????????, ??? ? ? ???, ????? ??????? ??????????? ????? ????????????? ?????????? ??????? ? ??????? ????????? ???????? ? ?? ????? ? ??? ?? ????; ??????? ???? ????????????? ???????? ??????????????? ??????? ?? ???? ????? ???????????? ????????? ??????? ??????????? ?????, ?? ????????? ??? ?????????? ????????? ?? ???? ????. ????????? ?????????:
?? ?????????? ??????????-?????????? ???????? ???????????? ?????????? ?. ???????, ?? ????????? ???????????? ?????????? ????? ???????, ????????? ??????? ???????????? ?????????? ????????, ??????? ????, ?. ?????????, ?. ???????????, ?. ????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????, ?. ???????, ?. ???????, ?.?. ?????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ????????????, ?. ???????, ????????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ????, ?. ??????????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ?????, ?.?. ???????, ???? ???????? ??????????, ??????? ?. ??????????, ?. ??????????, ?. ????, ?. ???????, ?. ???, ?. ?????, ?. ????????????, ?. ??????? ???, ?. ??????? ??????????, ?. ?????, ?. ?????, ?.?. ???????, ?. ???????, ??????????, ?. ??????? ????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ???????????, ?. ??????, ?. ???????, ??????? ?????, ?. ???????, ?. ????????, ?. ?????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????, ?.?. ?????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ?????, ?. ????, ?. ??????, ?. ??????, ?. ?????, ?. ?????, ?. ???????, ?. ???????, ?. ??????, ????????? ???????.
ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1715, f. 120-121.
---------------------------------------------------
[1] ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1715, f. 120-121.
[2] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 1040, f. 2.
[3] Ibidem, f. 4.
[4] Cuvânt moldovenesc, nr. 48 din 22 noiembrie 1931, p. 6. footer