Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Wilfried Lang, Germania   
Duminică, 04 Martie 2012 03:13
Wilfried H. LangDup? intrarea trupelor sovietice în Bucure?ti, la 30 august 1944, Puterile Axei, în special Germania, ?i-au dat seama c? România nu mai putea fi considerat? aliat?, ci dimpotriv?, românii î?i îndreptaser? armele împotriva armatelor Axei: Germania (inclusiv Austria, Italia, Ungaria ?i Japonia). Astfel, românii, civili sau militari deopotriv?, afla?i atunci pe teritoriile acestor ??ri, au intrat într-o dilem? cumplit?. Pe cine trebuiau s?-l urmeze? Guvernul pucist din Bucure?ti, pe care nici nu-l cuno?teau sau Guvernul Na?ional din Exil de la Viena în frunte cu Horia Sima ?i al?i români cu orientare de dreapta, oricum un provizorat cam ?ubred? În prim? instan??, nem?ii îi luaser? prizonieri pe to?i militarii români afla?i atunci în Germania pentru instructaj ?i cooperare cu statele majore de pe frontul din est. De fapt o nedreptate pentru bie?ii osta?i români, complet nevinova?i, care se vedeau victime ale tr?d?rii de la Bucure?ti. Dup? aceea îns?, la interven?ia Guvernului din Exil, to?i cei care doreau s? lupte în continuare al?turi de camarazii lor de arme, germani, au fost organiza?i în unit??i militare de voluntari, urmând s? formeze Armata Na?ional? Român?, ceva similar cu Divizia Charlemagne, format? din voluntari francezi. În urma luptelor din nordul Transilvaniei ?i din Ungaria, sosind mereu noi prizonieri români, li s-a oferit ?i acestora posibilitatea de a intra în unit??ile de voluntari români deja formate. La 20 octombrie 1944, Divizia a 4-a de Infanterie româneasc?, împreun? cu Statul Major al Diviziei, condus? de generalul Platon Chirnoag?, devine prizioner? a trupelor germane la Szolnok, în Ungaria. Acesta din urm? se g?sea într-un conflict sufletesc ?i moral foarte profund: pe de o parte executase ordinul Regelui, luptând împotriva fo?tilor alia?i, pe de alt? parte, nu putea s? admit? noua alian?? cu inamicul secular al independen?ei României, Rusia Sovietic?. Se afla într-o situa?ie cu totul paradoxal?. Ca urmare, ajungând la Viena, unde avusese ocazia s? stea de vorb? cu Horia Sima, s-a decis s? se al?ture luptei contra bol?evismului ?i a preluat comanda Armatei Na?ionale Române (din exil), luptând al?turi de Germania pân? la sfâr?itul r?zboiului. Totodat? el preluase ?i func?ia de Ministru de R?zboi în Guvernul Na?ional din exil. În mai multe lupte, în special în Austria, mai apoi ?i în mun?ii Tatra, osta?ii Armatei Nationale au dovedit un deosebit curaj, pân? ce au trebuit s? se retrag? spre vest pentru a nu c?dea în mâna sovieticilor, care i-ar fi împu?cat pe loc. Au luptat în exclusivitate împotriva trupelor sovietice, nefiind niciodat? pu?i în situa?ia de a se confrunta cu osta?ii din propria na?iune.

Dup? terminarea r?zboiului, generalul Chirnoag?, împreun? cu diploma?ii din Guvernul Na?ional Român ?i al?i demnitari care se al?turaser? luptei contra bol?evismului, s-a refugiat la Badgastein în Austria. Acolo, arestat de americani, a fost trimis în fa?a Tribunalului de la Nürnberg. În urma unei pledoarii deosebit de iscusite, în care s-a scos în eviden?? patriotismul s?u ?i dilema în care se aflase în octombrie1944, el nu a fost predat sovieticilor, care ceruser? General Platon Chirnoag?extr?darea lui. A fost îns? internat în lag?rul de la Glasenbach, la sud de Salzburg-Austria, pân? în mai 1947, când a fost gra?iat de americani, care consideraser? c?, de fapt, el nu-?i f?cuse decât datoria. Luându-se în considera?ie ?i Memorandumul despre Garda de Fier, întocmit în prealabil ?i care f?cuse o impresie deosebit?, el nu intrat în categoria criminalior de r?zboi ?i nici ca participant al Mi?c?rii Legionare nu putea fi învinuit de genocid sau ceva similar.
De fapt, la procesul de la Nürnberg, în 1946, s-a constatat c? Mi?carea Legionar? a fost singura organiza?ie de dreapta, care nu a fost învinuit? de a fi executat sau participat la crime de r?zboi. În consecin?? majoritatea legionarilor afla?i pe teritoriul fostei Germanii, în zona de ocupa?ie american?, au fost elibera?i în 1947. La acest gest a contribuit probabil ?i începerea r?zboiului rece între vest ?i est, la care alia?ii occidentali aveau tot interesul s? g?seasc? simpatizan?i de partea lor. Ar mai trebui spus c? americanii au r?mas foarte impresiona?i când au aflat c? patronul Legiunii este Arhanghelul Mihai, Garda de Fier fiind o mi?care de dreapta pe fond religios ?i credin?a în Dumnezeu, în timp ce alte mi?c?ri na?ionaliste au fost condamnate pentru crime de r?zboi ?i contra umanit??ii, pentru fascism, nazism ?i colabora?ionism.

Neputând s? se întoarc? în ?ar?, din cauza dictaturii comuniste, generalul Chirnoag? s-a stabilit la Stuttgart, în Baden-Württemberg, Germania, unde a r?mas pân? la sfâr?itul vie?ii sale, în 1974. În timpul guvernului Adenauer, fiindu-i considerat gradul ca echivalent al unui ofi?er superior german, el a primit o pensie corespunz?toare. De altfel, acelea?i drepturi au fost acordate ?i altor ofi?eri români care luptaser? pân? la sfâr?it de partea Germaniei. În încheiere, trebuie spus c? generalul Platon Chirnoag? a fost un mare patriot român, care nu a putut accepta niciodat? c? România a c?zut sub st?pânire sovietic?, din cauza unor m?suri pripite, negândite ?i neloiale fa?? de mare?alul Ion Antonescu, cât ?i prin tr?darea alia?ilor din ??rile Axei. footer