Revista Art-emis
23 August 1944 - 23 August 2011 PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Joi, 25 August 2011 18:55
Buzatu GheorgheS-au împlinit 67 de ani de când Iuliu Maniu, liderul „Opozi?iei democratice", a ini?iat jalnicul „act istoric" al r?sturn?rii regimului Mare?alului Ion Antonescu, al încet?rii R?zboiului Na?ional împotriva U.R.S.S. ?i a bol?evismului, calificând puciul din 23 august 1944 drept Revolu?ie. O „Revolu?ie" pe care, chiar în zilele imediat urm?toare, liderul istoric al PN?-ului a regretat-o profund ?i, mai mult, cu un devans de câ?iva ani, chiar s-a num?rat între victimele sale. Au trecut, a?adar, aproape ?apte decenii de atunci. De la ceea ce, altcândva, denumeam, de regul?, cu mândrie patriotic? ?i f?r? pic de ezitare, „marea s?rb?toare", care, se pare, ne-ar fi adus, chiar dac? nu totul, oricum de toate. V? mai aminti?i? Descoperim, nu f?r? surprindere ?i plini de nemul?umire, c? toate astea ne lipsesc, c? dup? tipic un alt mare „eveniment" similar survenit la 22 decembrie 1989, într-un fel un al II-lea 23 august, ?i acesta, ca ?i acela, tot produs al unei clasice ?i neroade Lovituri de Stat, n-a îndreptat nimic, România, din contr?, a dec?zut, iar situa?ia românilor s-a agravat necontenit, comparativ - vai! - cu situa?ia ante. Nu o dat? sau de dou? ori, ci de „n" ori, ?i aceasta pentru c?, se confirm? în chip str?lucit c? la noi e ca la nimeni, c? fericirea pe aici nu ?ine mai mult decît o noapte, c? ELIBERAREA a fost, de fapt, o tr?dare, succedat?, imediat, de o criminal? ocupa?ie str?in?, care - dup? 1989 - s-a transformat în „ocupa?ie intern?", predominant bezmetic? ?i ciocoiasc? ce a instaurat crima, nenorocirea ?i dezastrul. Inegalabilul jurnalist care a fost Pamfil ?eicaru afirma, prin 1952, mi se pare, c? „... dup? 1944 ?ara ?i neamul ni s-au pr?bu?it în haos, c? de blestemul tr?d?rii nu aveam cum sc?pa cu una - cu dou?, urmând a-i r?mâne victime pentru multe decenii înainte!"
23 august 1944Cu a?a ceva, sunt convins, nu mul?i putem s? fim de acord. Dar, deocamdat?, vorba ciobanului de lâng? Tecuci, „Asta-i situa?ia!" Întrucât - cum s-ar putea s? fie altfel? - de vreme ce în ?colile noastre studiul istoriei a decedat, l?sând locul tuturor n?zbâtiilor anticomuniste ?i „ismelor" antiromâne?ti, iar responsabilii pentru puciurile tic?loase de la 23 august sau 22 decembrie sînt deja „consacra?i" ca... eroi, pe când victimele - trecute în rândul criminalilor de r?zboi sau de pace, semn c? România n-ar avea dreptul s? se numere între statele suverane ?i independente. Trebuie s? se considere fericit? cu statutul actual de ?ar? înrobit? ?i permanent? pl?titoare de repara?ii ?i haraciuri Înaltelor Por?i de pretutindeni. Iat? cum în ultimele decenii, din succes în succes, dintr-un 23 august într-altul, am ajuns azi sub tutela Marilor Puteri, iar asta, mai mult decât sigur, prin voin?a ?i cu ?tiin?a liderilor politici autohtoni, care, pretextând c-ar fi taciturni - din convingerea netoat? c? termenul deriv? de la unul dintre p?rin?ii istoriei, Tacitus, ne-au adus, pur ?i simplu, catastrofa în cas?, dup? ce, timp de mai bine de dou? decenii dup? 1989, prevestind c? ar fi posibil s? ne fie ?i mai r?u, ne-au preg?tit cu asiduitate c?, în fond, ar trebui s? ne consol?m ori, din contr?, s? ne familiariz?m cu toate „avantajele" unui dezastru recomandat drept binef?c?tor ?i, deci, binevenit! Nu este cumva prea mult pentru români, sau r?mâne chiar în tonul nevolnicului 23 august de odinioar?, de oriunde ?i dintotdeauna ACELA?I?!

Grafica - Ion M?ld?rescu
footer