Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Comandor Av. (r) Dr J?nel T?nase   
Duminică, 21 Octombrie 2018 22:04

Carlinga 2Ampla încle?tare din vara anului 1942 - februarie 1943, de la flancul de Sud al frontului germano-sovietic, a purtat numele de „B?t?lia Stalingradului", una dintre cele mai mari opera?ii din anii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial.

B?t?lia Stalingradului a cuprins dou? etape distincte:
25 iulie - 18 noiembrie 1942, ofensiva german? ?i ap?rarea sovietic? pe c?ile de acces ?i în interiorul ora?ului Stalingrad;
19 noiembrie 1942 - 2 februarie 1943, contraofensiva for?elor sovierice ?i capitularea ultimilor for?e din Armata 6 German?.

Pe frontul de la Stalingrad, în compunerea Grupului de Armate „B" German se aflau ?i Armatele a 3-a ?i a 4-a Române, care au ocupat dispozitivul repartizat în perioada octombrie - noiembrie 1942. În dispozitivul de lupt? au intrat ?i unit??ile de aeronautic? român? din compunerea Comandamentului Avia?iei de Lupt?, comandament activat la 6 septembrie 1942, în baza Ordinului Statului Major al Aerului nr. 9423/1942. În noile condi?ii operative, Regiunea Aerian? Înaintat? a r?mas subordonat? noului comandament constituit, împreun? cu toate mijloacele care urmau s? afluiasc? în zon?, cu excep?ia Comandamentul 3 Aero cu unit??ile care-i apar?ineau.

Comandamentului Avia?iei de Lupt?, prin Ordinul de Zi nr.1 a fost încadrat cu personalul necesat, comandant al marii unit??i aeriene fiind numit generalul de escadr? aviator Gheorghe Ermil, ?ef de stat major, comandorul aviator Constantinescu Vasile, iar ca ofi?er de leg?tur?, comandorul aviator Rosler Frederich.

Zona de responsabilitate ?i de operare a aeronauticii române a fost stabilit? în raionul frontului Kasanskaia-Astrahan, fiind repartizate unit??ilor de avia?ie române urm?toarele terenuri de zbor: avia?ia de bombardament greu (Savoia, He.111) pe Tazinskaia ?i Morozovskaia, avia?ia de vân?toare ?i Grupul Bopi ini?ial pe Tusow, ulterior pe Kalatsch. Unit??ile române de avia?ie urmau s? ac?ioneze în cadrul Corpul 8 Aerian German din subordinea Flotei 4 Aeriene Germane - general de Armat? V. Richthofen. Începînd cu data 10 octombrie1942, Comandamentul Avia?iei de Lupt? a luat denumirea de Gruparea Aerian? de Lupt?, iar în baza prevederilor Directivei Speciale Nr. 54 s-au dispus ?i ordonat misiunile specifice a?a cum fuseser? planificate prin Instruc?iunea Special? nr. 1.

În primele trei luni de lupt? pe frontul de la Stalingrad, respectiv 6 septembrie - 6 decembrie 1942, Gruparea Aerian? de Lupt? a avut la dispozi?ie urm?toarele unit??i aeriene:
- de la 9 septembrie, Flotila 2 Vân?toare cu Grupurile 6, 7 ?i 8 Vân?toare;
- de la 19 septembrie, Grupul 5 Bombardament He.111;
- de la 2 octombrie, Flotila 2 Bombardament cu Grupul 1 Savoia;
- de la 15 octombrie, Grupul 1 Recunoa?tere cu Escadrilele 1 B.B ?i Escadrila 2 Do;
- de la 16 octombrie, Grupul 3 Bombardament U?or.
Pe parcursul celor trei luni de ac?iuni aeriene neîntrerupte, Gruparea Aerian? de Lupt? a executat în total 1050 misiuni la inamic dintre care, 317 misiuni de bombardament, 588 misiuni de vân?toare ?i 145 misiuni de recunoa?tere, cu 3.197 avioane ie?ite la inamic, realizând 4.737 ore de sbor, lansând 1.337.506 kg. bombe, distrugând 47 avioane în aer ?i 3 avioane la sol.
Potrivit datelor de arhiv?, bilan?ul activit??ilor ?i rezultatelor ob?inute de unit??ile din compunere a fost, de asemenea, impresionant:

Avia?ia de bombardament

A. Grupul 5 Bombardament (He.111)

1. For?? combativ? ini?ial? a fost 13 avioane ?i a variat în timp astfel:
- pân? la 1 octombrie disponibilitatea a sc?zut cu 40%, unitatea având în medie 8 avioane la zbor;
- de la 1 octombrie la 1noiembrie s-a men?inut aceea?i disponibilitate;
- de la 1 la15 noiembrie, disponibilitatea a sc?zut cu 60%, iar for?a combativ? medie s-a redus la 5-6 avioane;
- de la 15 noiembrie la 6 decembrie, disponibilitatea a sc?zut cu 75-80%, iar for?a combativ? medie nu a fost mai mare de 3 avioane disponibile.
2. În cursul acestor 3 luni de lupt? grupul a totalizat 77 zile de front ?i 55 zile de ac?iune efectiv?, a executat 1.136 ore de sbor, în 105 misiuni de bombardament, cu un total de 529 avioane ie?ite la inamic ?i a lansat 861.584 kg. bombe.
3. Rezultate: a distrus sau avariat instala?ii de cale ferat?, material rulant din g?rile de mare trafic ?i a întrerupt circula?ia în 13 puncte prin distrugerea liniilor, în cursul a 14 ie?iri avion, toate executate în perioada de preg?tire a ofensivei inamice pe DON. Ulterior, a distrus 2 trenuri ?i a avariat 3, a distrus sau avariat 400-500 autovehicule, autospeciale C.L. ?i vehicule hipo, a distrus 20-30 tunuri terestre, 10-15 tunuri A.A., 1-2 pozi?ii de arunc?toare, 2 poduri de pontoane, 1 vas ?i mai multe ambarca?iuni, un mare depozit de muni?ii ?i a incendiat numeroase rezervoare de combustibil din Stalingrad, provoacând numeroase incendii ?i 6 explozii puternice. Totodat?, a provocat inamicului pierderi numeroase în oameni, în aceast? perioad? sus?inând 13 lupte aeriene ?i a ob?inut o victorie aerian?.
4. Pierderi: în personal - 9 ofi?eri, 5 subofi?eri, 3 mai?tri ?i 5 trup?, în material - 4 avioane, din care 3 doborâte de artileria antiaerian? ?i 1 disp?rut la inamic.
Grupul 5 Bombardament a fost unitatea care s-a afirmat cel mai mult dintre unit??ile de bombardament greu ale Grup?rii Aeriene de Lupt? prin m?surile pe care le-a luat de a putea interveni la timp în toate ac?iunile ce i s-au ordonat, prin preg?tirea, con?tiinciozitatea ?i tenacitatea cu care le-a executat, prin faptul ca niciodat? echipajele sale nu au ezitat a se angaja în misiunile cele mai periculoase (ac?iunea dela Raspopinskaia ?i cele din perioada ofensivei inamice de pe Don când echipajele s-au angajat în atacuri la în?l?imi de 50 ?i 100 m.). Rezultatele care au fost ob?inute au fost dovedite, în majoritate a cazurilor, prin probe fotografice.

B. Grupul 1 Bombardament (S.Ju.)

1. For?a combativ? ini?ial? a fost de 16 avioane, iar disponibitatea a variat în timp astfel:
- pân? la 15 octombrie disponibilitatea a sc?zut cu 25%, având în mediu 12 avioane disponibile;
- de la 15 octombrie la 1 noiembrie disponibilitatea a sc?zut cu 50%, iar for?a combativ? medie s-a redus la 8-9 avioane disponibile.
- de la 1 noiembrie s-a men?inut aceea?i disponibilitate, dup? 25 noiembrie a sc?zut cu aproximativ 80%, având în mediu un efectiv de 3-4 avioane disponibile.
2. În cursul acestei perioade a totalizat 65 zile de front ?i 38 zile de ac?iune efectiv?, a executat 654 ore de sbor în 91 misiuni de bombardament, cu un total de 365 avioane ie?ite la inamic ?i a lansat 369.115 kg. bombe.
3. Rezultate: a distrus sau avariat instala?ii de c?i ferate ?i materialul rulant în 5 g?ri de mare trafic, a întrerupt circula?ia în 3 puncte, prin distrugerea liniilor de cale ferat?, toate în perioada de preg?tire a ofensivei inamice pe Don. Ulterior, a distrus sau avariat 3 trenuri în mi?care, 1 remiz? de c?i ferate, 1 pod de pontoane, 2-3 baterii artilerie, 1 atelier repara?ii care de lupt?, cca. 200-300 autovehicule, care de lupt? ?i vehicule hipo. A provoacat mai multe incendii ?i 5 explozii la obiectiv. Totodat?, a provoacat inamicului pierderi în oameni, a sus?inut 6 lupte aeriene, ob?inând 2 victorii aeriene.
4. Pierderi: în personal - 2 ofi?eri, 5 subofi?eri ?i 2 trup?, în material - 3 avioane, din care un avion doborât de avia?ia de vân?toare, un avion de artileria antiaerian?, un avion avariat de artileria antiaerian? care a aterisat for?at ?i apoi a fost capturat de inamic.
Grupul 1 Bombardament Greu Savoia, prin rezultatele ob?inute, a contribuit cu eficacitate la mic?orarea for?ei combative a inamicului ?i la între?inerea unei depresiuni morale în rândurile adversarului.

C. Grupul 3 Bombardament u?or (Potez 63, Karas, IAR 37)

1. For?a combativ? ini?ial? a fost de 22 avioane ?i a variat în timp astfel:
- pân? la 1 noiembrie disponibilitatea a sc?zut cu 25%, r?mânând în medie cu 16 avioane disponibile.
- de la 1 noiembrie la 6 decembrie disponibilitatea a sc?zut cu 60%, r?mânând cu o for?? combativ? medie de 8-9 avioane disponibile, iar în ultimele zile cu 1-2 avioane disponibile.
2. Grupul a totalizat 47 zile de front ?i 25 zile de ac?iune efectiv?, a executat 431 ore de sbor în 104 misiuni de bombardament, cu un total de 294 avioane ie?ite la inamic ?i a lansat 91.257 kg. bombe.
3. Rezultate: a distrus sau avariat 100-150 autovehicule, care de lupt? ?i vehicule hipo, 6-8 baterii artilerie, 2 depozite, 1 ambarca?iune pe DON, 9 trenuri, 1 halt? de cale ferat?, 1 ramp? de debarcare, 1 punct de comand?, 3-4 avioane inamice la sol, a provoacat 14 incendii, 7 explozii puternice ?i numeroase pierderi în oameni.
4. Grupul nu a înregistrat pierderi în personal sau materiale.
Rezultatele pe care acest grup le-a înregistrat a reprezintat un maximum având în vedere posibilit??ile de lupt? ale materialului avut la dispozi?ie, rezultate n?scute din elanul personalului ?i conduita exemplar? a comandan?ilor.

Avia?ia de vân?toare

A. Grupul 7 Vân?toare (Me.109)

1. Ini?ial a avut o for?? combativ? de 16 avioane disponibile, pe care a men?inut-o aproape la acela?i nivel, cu excep?ia perioadei dintre 20 septembrie ?i 1 octombrie, când mijloacele i s-au reduc pân? la 50%.
2. Grupul a totalizat 90 zile de front ?i 55 zile de ac?iune efectiv?, a executat 837,25 ore de sbor cu un total de 805 avioane ie?ite la inamic, în 85 misiuni de vân?toare liber? ?i atac la sol, 80 misiuni de protec?ie a avia?iei de bombardament ?i 92 misiuni de acoperire aerian?.
3. Rezultate: în atacurile la sol a distrus 3 avioane inamice, în cele 15 lupte aeriene pe care le-a sus?inut a ob?inut 8 victorii, fiind doborâte 8 avioane de vân?toare.
4. Pierderi: în personal - 3 ofi?eri, 2 subofi?eri, în material - 2 avioane doborâte în lupt? aerian?.
Grupul 7 Vân?toare, prin comandantul ?i personalul s?u, a pus în eviden?? no?iunile de energie, promptitudine în execu?ie, con?tiinciozitate în îngrijirea materialului. El s-a afirmat ca o unitate disciplinat?, care nu a ?ov?it niciodat?, când a fost trimis? s?-?i execute misiunile sau când izolat de restul grupurilor, a fost pus în situa?ii de mai mare complexitate ?i nesiguran??.

B. Grupul 8 Vân?toare (I.A.R. 80)

1. Ini?ial a avut o for?? combativ? de 23 avioane disponibile, care a variat în timp, astfel:
- pân? la 10 octombrie disponibilitatea a sc?zut aproape cu 75%, apoi a crescut, o dat? cu venirea celei de a treia escadrile aproape cu 80%, diponibilitate care s-a men?inut pân? la 1 noiembrie.
- de la 1 pân? la 21 noiembrie a sc?zut cu 30%, iar pân? la 6 decembrie a r?mas numai cu 25% din for?a ini?ial?.
2. A totalizat 90 zile de front ?i 60 zile de ac?iune efectiv?, a executat 813.17 ore de zbor, cu un total de 668 avioane ie?ite la inamic, în 71 misiuni de vân?toare liber? ?i atac la sol, 94 misiuni de protec?ie a avia?iei de bombardament, 27 misiuni de acoperire aerian?, 4 misiuni de recunoa?teri-sonda.
3. Rezultate: a sus?inut 10 lupte aeriene ?i a ob?inut 15 victorii aeriene, fiind doborâte 15 avioane de vân?toare.
4. Pierderi: în personal - 2 ofi?eri, 2 subofi?eri, în material - 3 avioane distruse în urma bombard?rii terenului de dislocare.
Grupul 8 Vân?toare ?i-a împlinit datoria prin contribu?ia pe care a adus-o în mic?orarea for?ei aeriene inamice ?i în posibilitatea de ac?iune pe care a asigurat-o avia?iei de bombardament, în condi?iile greut??ilor de ordin tehnic specifice materialul din dotare ?i ac?iunea aerian? inamic?.

C. Grupul 8 Vân?toare - Bombardament (IAR 81)

1. Ini?ial a avut o for?? combativ? de 14 avioane disponibile, care a variat în timp, astfel:
- pân? la 21 septembrie disponibilitatea a sc?zut cu 30%, ajungând la o for?? combativ? medie de 8 avioane disponibile;
- de la 21 septembrie la 10 octombrie disponibilitatea a sc?zut cu mai mult de 60%, având o for?? combativ? medie de 4 avioane disponibile;
- de la 10 octombrie la 22 noiembrie disponibilitatea a crescut cu 50%, iar for?a combativ? medie s-a ridicat la 7-8 avioane disponibile;
- de la 22 noiembrie la 6 decembrie disponibilitatea a sc?zut cu 75%, for?a combativ? fiind de 3-4 avioane disponibile.
2. Grupul a totalizat 90 zile de front ?i 56 zile de ac?iune efectiv?, a executat 530 ore de zbor cu un total de 391 avioane ie?ite la inamic, în 46 misiuni de vân?toare liber?, 83 misiuni de protec?ie a avia?iei de bombardament, 17 misiuni de bombardament în picaj ?i atac la sol, în cursul c?rora a lansat 15.600 kg. bombe ?i 6 misiuni de acoperire aerian?.
3. Rezultate: prin ac?iunile de bombardament în picaj ?i atac la sol a distrus 15-20 autovehicule ?i a provocat inamicului pierderi în oameni, a sus?inut 11 lupte aeriene ?i a ob?inut 18 victorii aeriene, fiind doborâte 18 avioane de vân?toare.
6. Pierderi: în personal - 4 ofi?eri ?i 4 subofi?eri, în material - 7 avioane, 5 au fost doborâte în lupt? aerian?, 2 au fost lovite de artileria antiaerian? inamic?.
Grupul 6 Vân?toare - Bombardament s-a afirmat prin victoriile aeriene ob?inute ?i prin libertatea de ac?iune pe care a asigurat-o forma?iunilor de bombardament române ?i germane. El ?i-a îndeplinit datorie cu toate pierderile suferite din cauza ac?iunii inamicului ?i a greut??ilor de ordin tehnic specifice materialului din dotare ?i a terenurile improprii de operare din cotul Donului.

Grupul 1 Recunoa?tere

1. Ini?ial a avut în dotare 16 avioane. Disponibilitatea grupului a sc?zut pân? la 1 noiembrie cu 62%, pân? la 15 noiembrie în medie cu 87%, iar pân? la 6 decembrie cu 93%.
2. Grupul a totalizat 53 zile de front cu 40 zile de ac?iune efectiv?, a executat 336 ore de sbor în cursul celor 145 misiuni.
3. Rezultate:
a) De la 15 octombrie la 19 noiembrie fiind la dispozi?ia Armatelor a 3-a Român?, a 6-a German? ?i a 8-a Italian?, a reu?it, prin informa?iile culese, s? concluzioneze c?, între 15 ?i 26 octombrie activitatea inamicului se va concentra c?tre sectorul Armatei a 3-a Român?.
Concentrându-?i apoi activitatea informativ? numai în zona acestei armate, a semnalat, în decurs de 15 zile, 7.000-8.000 autovehicule ?i 2-3.000 tancuri, confirmând c? inamicul î?i concentreaz? for?e importante în fa?a armatei. S-a remarcat în zilele de 30 octombrie, 2, 8, 9, 10, 11 ?i 14 noiembrie, când a semnalat prezen?a a 800 autovehicole, 360 autovehicole ?i 20 autospeciale C.L., 140 autovehicole ?i 30 autospeciale C.L., 2000 autovehicole ?i 60-80 autospeciale C.L., 1100 autovehicole ?i 10-15 autospeciale C.L., respectiv 285 autovehicole ?i 100 avioane pe trenurile de dislocare. Totodat?, a urm?rit aceste coloane ?i le-au determinat zonele de concentrare, Kletskaia-Krasenski- -Pospesenski ?i Ceboatrev-Deviatkin-Kalmikovski.
A urm?rit desf??urarea pe teren a avia?iei din zona Jelenskoe-Kumigla-Rakovka-Kletskaia ?i a precizat inten?ia inamicului de a-?i concentra avia?ia, început cu data de 14 noiembrie.
Executând toat? gama de misiuni specifice a reu?it s? identifice dispozitivele de lupt? ?i dispunerea artileriei antiaeriene inamice respectiv, o parte în lungul frontului în special la trecerile peste Don în sectorul Jelenskoe Serafimovici ?i Kletskaia-Podpeskenski ?i alt? parte în lungul c?ii ferate Mihailovka-Ilovlinskaia ?i Olciovka ?i a determinat principalele zone de atacat cu avia?ia de bombardament respectiv, calea ferat? între Kumigla-Rakovka, unde inamicul executa debarc?ri, raioanele Kalmikovski-Gebotarev-Deviatkin, Ribnii-Iarskoi-Seramovici-Buierak ?i Podpescenkoi-N.Satovski-Kletskaia, ca zone de concentrare a trupelor inamice.
Totodat?, a executat documentarea fotografic? asupra c?ii ferate Kumilga-Rakovka-Ilovlinskaia, terenurilor de avia?ie din zona Jelankoe-Kumigla-Rakovka-Kletskaia ?i a semnalat inexisten?a c?ii ferate Jelenskoe-Rakovka.
b) Dela 19 noiembrie la 6 decembrie:uzkan ?i pe direc?ia Kletskaia-Perelaskovski ?i a informat asupra punctelor atinse de capetele coloanelor inamice, descoperind aglomer?ri de trupe ?i motomecanizate în regiunile Cerni?evskaia-Varlamov, Perelaskovski-Petrovka ?i pe Valea Kriu?ei ?i a indicat importante obiective pentru avia?ia de bombardament.
3. Victorii aeriene: 3, echipajele grupului doborând 3 avioane de vân?toare inamice de tip IAK.
4. Pierderi: în personal - 3 ofi?eri, 1 subofi?er, 3 sergen?i mitraliori, în material - 2 avioane Blenheim disp?rute la inamic.
Prin ac?iunea sa informativ?, Grupul 1 Recunoa?tere a reu?it s? orienteze din timp comandamentele asupra inten?iilor inamicului, a semnalat un num?r important de obiective, care au folosit comandamentului Grup?rii Aeriene de Lupt? în întrebuin?area oportun? ?i eficace a forma?iunilor de bombardament.
Echipajele grupului s-au distins în mod cu totul deosebit prin zborurile lor îndr?zne?e, pline de riscuri, executate în condi?iuni atmosferice neînchipuit de grele, de la în?l?imi ce au variat uneori între 30-100 m, în zone în care ap?rarea antiaeriean? era eficace atât prin num?rul mijloacelor, cât ?i prin precizia tragerilor. Fotografiile ?i lucr?rile de exploatare a acestora executate de aceast? unitate au marcat o evolu?ie fa?? de modul de ac?iune anterior.

Având în vedere reducerea capacit??ii de lupt? datorate sc?derii disponibilit??ii în tehnic?, personal ?i materilale a unit??ilor din compunerea Grup?rii Aeriene de Lupt?, prin Ordinul special nr. 51 al acestui comandament, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1943 s-a realizat regruparea for?elor aeronautice din zona de opera?ii Stalingrad, fiind men?inute mari unit??i ?i unit??i aeriene potrivit posibilit??ilor de dotare ?i încadrare, iar prin Ordinul de Zi de Comandament nr. 10 din 1 ianuarie 1943 a fost constituit Corpul Aerian Român.

Not?: Textul face parte din comunicarea prezentat? în cadrul Sesiunii de comunic?ri ?i dezbateri ?tiin?ifice „2017 - 140 de ani de la R?zboiul de Independen??, 100 de ani de la b?t?liile de la M?r??ti, M?r??e?ti ?i Oituz, 75 de ani de la confruntarea de la Cotul Donului - Stalingrad", organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 8-9 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.

Aranjament grafic - I.M.

footer