Revista Art-emis
21 august 1968 - 50 de ani de istorie PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Joi, 23 August 2018 13:54

21 august1968În noaptea de 20/21 august 1968 procesul politic, cunoscut sub numele de „prim?vara de la Praga" a fost întrerupt. Trupe din armatele Uniunii Sovietice, Poloniei, R.D. Germane, Ungariei ?i Bulgariei, toate ??ri membre ale Tratatului de la War?ovia, au pus cap?t unui fenomen politic ce reu?ise s? impresioneze lumea occidental? civilizat?, ?i s? pun? pe gânduri conducerile statelor socialiste aflate în sfera de influen?? a U.R.S.S. Dup? în?bu?irea revoltei din Ungaria (1956) de c?tre U.R.S.S., se p?rea c? soarta statelor din blocul sovietic era pecetluit?, nimeni ?i nimic nu le mai putea opri din drumul lor „nest?vilit c?tre zorii lumino?i ai comunismului". Cu toate acestea, la începutul anului 1968, un stat mic din centrul Europei începe s? dea semne de nesupunere v?dit? fa?? de „marele prieten" de la r?s?rit, sfidând „doctrina Brejnev" (a suveranit??ii limitate) prin organizarea de proteste ale sindicatelor, demonstra?ii studen?e?ti, lu?ri de atitudine din partea presei, toate având ca obiectiv solicitarea de reforme economice ?i sociale, libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor ?i a religiei, dar ?i reforme politice, constând, în principal, în libertatea de ac?iune pentru cele patru partide necomuniste existente în Cehoslovacia, c?ci despre ea este vorba.

De men?ionat faptul c? primul pas, în acest sens, îl f?cuse România, care, la începutul anilor 60, era considerat? figura cea mai spectaculoas? din Estul comunist, deoarece, pe lâng? evidenta distan?are ideologic? fa?? de Moscova, evoluase c?tre o politic? de invidiat, dublat? de acorduri comerciale care promiteau mult.

Pe fondul înr?ut??irii climatului politic ?i social din Cehoslovacia, primul-secretar al Partidului Comunist Cehoslovac (P.C.C.), Antonin Novotny, este înlocuit cu Alexander Dub?ek, primul ocupând în continuare func?ia de pre?edinte al republicii. La scurt? vreme, presiunea reformi?tilor din P.C.C. îl oblig? pe Novotny s? demisioneze ?i din func?ia de pre?edinte al ??rii, fiind înlocuit cu Ludvik Svoboda.

În ciuda faptului c? U.R.S.S. ?i acoli?ii s?i, în urma numeroaselor întâlniri bilaterale, solicitaser? Cehoslovaciei s? revin? la „modelul unic" de socialism ?i s? renun?e la teoria „socialismului cu fa?? uman?", conducerea P.C.C. ?i-a urmat drumul pe care pornise, determinându-l pe ministrul de externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, s? declare la 6 mai 1968; „se dezl?n?uie contrarevolu?ia, în cel mai bun caz este a doua Românie, iar aceasta înseamn? deja destr?marea complet? a Tratatului de la War?ovia"[1].

La 13 august 1968, Leonid Brejnev, conduc?torul U.R.S.S., într-o convorbire telefonic? purtat? cu Alexander Dub?ek, face o ultim? încercare de rezolvare a problemei, cerându-i insistent lui Dub?ek s? ia m?suri ferme pentru revenirea Cehoslovaciei la starea de normalitate, încheind patetic „drag? Sa?a, e ultima ?ans? de a salva situa?ia"(ibidem, pag.14). Ca urmare a lipsei de reac?ie din partea conducerii Cehoslovaciei, în noaptea de 20/21 august 1968, o coali?ie de state din blocul comunist (U.R.S.S., Polonia, R.D.G., Ungaria ?i Bulgaria) invadeaz? ?i ocup? statul cehoslovac, aresteaz? conducerea acestuia ?i încearc? s? impun? un nou guvern.

Datorit? reac?iei ?i protestelor vehemente ale opiniei publice interna?ionale ?i ale poporului cehoslovac, ?i nereu?ind s? numeasc? un guvern marionet?, U.R.S.S. î?i retrage trupele din Cehoslovacia în cursul nop?ii de 11/12 septembrie 1968, instalând, totu?i, în aceast? ?ar? „iarna... prim?verii de la Praga". Abia în anul 1989, în urma Revolu?iei de catifea, poporul cehoslovac pune în practic? obiectivele ?i n?zuin?ele formulate în 1968, înscriindu-se în rândul statelor est-europene dornice de un parcurs democratic în evolu?ia lor politic?, economic? ?i social?.

La Bucure?ti, evenimentele din Cehoslovacia au fost receptate cu profund? indignare de majoritatea popula?iei, ca ?i de c?tre conducerea statului, care ?i-a exprimat „surprinderea ?i dezacordul fa?? de interven?ia militar? în Cehoslovacia". Un fapt poate mai pu?in cunoscut este acela c? la începutul lunii august, Ceau?escu fusese informat de c?tre Direc?ia de Informa?ii Externe a securit??ii c? trupele Tratatului de la War?ovia vor invada Cehoslovacia ?i sf?tuit s? anuleze vizita pe care urma s? o efectueze acolo. Ceau?escu, nu numai c? n-a renun?at, dar a declarat : „M? duc s?-l previn pe Dub?ek... Nota s? fie pe dou? pagini, în limba rus?... O dau personal lui Dub?ek"[2]. La revenirea din vizita efectuat? în perioada 15-17 august 1968, a spus: „Dub?ek nu a luat în serios informa?ia... ?sta nu ?tie nimic, dar nici nu crede!"[3].

În urma adun?rii populare spontane desf??urat? în capital? în ziua de 21 august 1968, în cadrul c?reia Ceau?escu a rostit un discurs fulminant, atât el cât ?i România au câ?tigat respectul lumii întregi, bucurându-se de un generos val de simpatie, inclusiv din partea statelor capitaliste dezvoltate. Din p?cate, doar dup? trei ani, Ceau?escu î?i va dezv?lui tendin?ele autocrate, intolerante ?i capricioase, care, mai târziu, vor deveni dominante, prilejuind evenimentele din decembrie 1989.

Aranjament grafic - I.M.
-----------------------------------------
[1] Dosarele istoriei, nr. 8/1998, pag. 8.
[2] Ibidem, pag. 13.
[3] Ibidem.

footer