Revista Art-emis
Documente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai (3) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Miercuri, 13 Iulie 2011 21:20
cop arm rosieDocumente secrete ale tr?d?rii Regelui Mihai

Situa?ia din România, gra?ie perfectei colabor?ri dintre regele Mihai ?i Guvernul sovietic, era extrem de îngrijor?toare ?i pentru cele dou? for?e democratice, SUA ?i Marea Britanie, care, spre deosebire de politicienii românii c?rora era evident c? le lipsea liderul real care s? dea consisten?? ?i unitate luptei de rezisten?? în fa?a pericolului sovietiz?rii for?ate, trec la ac?iuni energice menite s? blocheze procesul de preluare de c?tre comuni?ti a puterii politice în România. Yalta a exprimat categoric dispozi?iile sigure ale superputerilor de dup? cel de-al doilea r?zboi mondial; delimitând „sfere de interese ?i de influen??". În cursul reuniunilor celor „Trei Mari" din Februarie 1945, României i-a revenit un loc distinct. Comunicatul dat publicit??ii la 11 Februarie 1945, reliefa „Voin?a semnatarilor" de a ajuta statele eliberate de sub ocupa?ia fascist?, ori for?e „satelite" ale axei Berlin-Roma-Tokyo, de a reveni ele însele, libere, independente ?i suverane, democrate ?i pe plan economic restabilite, sus?inerea statelor de a-?i alege guverne reprezentând voin?a na?ional?, organizarea de alegeri libere.

S? ne oprim aten?ia asupra telegramelor expediate din România de Roy M. Melbourn Secretarului de Stat american la data de 19 august ?i reac?ia ce avea s? o declan?eze concretizat? în telegrama Departamentului de Stat american din data de 21 august. (Redate în anexele 5 ?i 6).

Anexa 5 - Raportul lui Roy M. Melbourne, func?ionar diplomatic la Reprezentan?a S.U.A. din Bucure?ti, adresat secretarului de stat al S.U.A. la 19 august 1945
TELEGRAMA PRIMITA - DEPARTAMENTUL DE STAT, Bucure?ti
Datat? : 19 august 1945
Primit?: 12:45 p.m.
20 august
SECRET
Secretarului de Stat
Washington - 563, 19 august,11 p.m.(Sec?iunea 1)

La ora 1 p.m. secretarul personal al regelui mi-a spus c? pu?in dup? ora 9 azi diminea?? ?i-a f?cut apari?ia la palat premierul Groza, conform procedurii pe care am înf??i?at-o în telegrama mea nr.561 din 18 august. Regele l-a anun?at pe Groza c? va ini?ia convorbiri separate cu liderii de partide pentru a discuta oportunitatea schimb?rii guvernului, ?i a pus c? le consider? necesare având în vedere atitudinea formulat? de Guvernul american fa?? de guvernul Groza ?i pentru c? un tratat de pace nu se poate încheia decât cu un regim democratic recunoscut. Regele a ad?ugat c? ?i serioasele probleme interne cu care se confrunt? cabinetul,potrivit informa?iilor pe care el le de?ine din partea unor surse avizate, au contribuit la luarea acestei hot?râri. (Repetat? cu destina?ia Moscova, cu nr.161). Groza a r?spuns c? guvernul s?u nu a fost niciodat? mai puternic ca acum ?i se bucur? de tot sprijinul din partea sovieticilor.El a ad?ugat c? problema recunoa?terii guvernului s?u de c?tre americani este de mic? importan??, ?i c? Uniunea Sovietic? ar putea ob?ine, eventual, acordul anglo-americanilor pentru un tratat de pace care s? protejeze interesele României. El a încercat s? denatureze faptele spunându-i regelui c? el consider? c? punctele de vedere exprimate de mine secretarului general din Ministerul de Externe au fost comunicate de " persoane prea neînsemnate " ?i c? ele ar reprezenta pur ?i simplu punctul meu de vedere. A omis îns? s? spun? c? secretarul general, ca persoan? de rang secund din Ministerul de Externe, a cerut în mod expres informa?ii despre atitudinea americanilor fa?? de regimul s?u; ?i c? acest punct de vedere a fost pe deplin explicat (referire la telegrama mea nr.557 din 17 august). I-a repetat ?i regelui p?rerea sa, pe care am redat-o în telegrama mea nr.561 din 18 august, c? România nu are nevoie s? încheie un tratat de pace având în vedere aranjamentele cu vecinii s?i ?i care urmeaz? s? capete form? definitiv? cu Polonia ?i Uniunea Sovietic?. Ba mai mult, el ?i Petrescu, la invita?ia p?r?ii ruse, vor pleca s?pt?mâna aceasta la Moscova.

Mihai - Susaikov - Groza - DejMinistrul de externe T?t?r?scu i-a declarat azi diminea?? mare?alului Cur?ii, Negel, c? ru?ii sunt foarte indigna?i de pozi?ia oficial? a americanilor, f?cut? cunoscut? în România ?i c? mâine ei vor cere explica?ii generalului Schuyler ?i mie, având în vedere c? oficialit??ile americane de aici sunt subordonate generalului Susaikov. S-a în?eles, de asemenea, c? generalul Schuyler a adresat o scrisoare generalului român din Comisia Român? pentru Armisti?iu în care a ar?tat c? el se a?teapt? ca ceremonia consacrat? loviturii de stat de la 23 august, s? aib? un caracter exclusiv militar, dat fiind c? generalul Susaikov inten?ioneaz? s? transforme aceast? zi într-o ceremonie absolut politic? ?i îi va ordona generalului Schuyler s? participe.
Este limpede c? Groza ?i T?t?r?scu minimalizând lucrurile încearc? s? provoace îndoieli ?i ezit?ri în privin?a felului în care au fost planificate lucrurile.

Din convorbirile cu secretarul regelui a reie?it clar c? mare?alul Negel ?i al?i consilieri au fost afecta?i în oarecare m?sur? de încrederea aparent neclintit? a lui Groza ?i T?t?r?scu ?i de interpretarea pe care au dat-o ace?tia punctului de vedere al guvernului britanic, exprimat la cerea secretarului ?i pentru informarea regelui. Mi-am rev?zut în detaliu instruc?iunile ?i, a?a cum v-am raportat anterior în telegrama mea nr.553 din 14 august, i-am ar?tat textul radiodifuzat al notei adresate de Guvernul american Guvernului bulgar. Am mai spus în continuare c? discursul pre?edintelui SUA din 9 august, în referirile sale la România, a indicat clar inten?ia noastr? de a ajunge la o pozi?ie de egalitate cu ru?ii. Am ad?ugat doar pentru informarea regelui c? generalul Schuyler a primit instruc?iuni s? negocieze de pe pozi?ii tripartide egale revizuirea statutului Comisiei de Control a Alia?ilor.
MELBOURNE
(Arhivele Statului Bucure?ti, colec?ia Microfilme SUA, r. 667, c.382-385 ; The National Archives of The United states, Washington D.C., Department of State, R.G. 59, Roll 10, Division of European Affairs, 1945-1949.)

Anexa 6 – Washington, 21 august 1945 – Nota secretarului de stat al SUA, James F. Byrnes, adresat? mini?trilor de externe englez ?i sovietic, propunând consult?ri urgente în vederea formul?rii unui r?spuns la comunicarea regelui Mihai I privind situa?ia creat? în România în urma refuzului lui Petru Groza de a demisiona. Vi se cere s? adresa?i o not? Foreign Office – ului pe marginea celor prezentate mai jos: Reprezentantul Statelor Unite în Comisia De Control al Alia?ilor din Bucure?ti a transmis guvernului s?u un comunicat al regelui României, cu men?iunea c? note similare au fost trimise ?i vicemare?alului for?elor aeriene, Stevenson, pentru guvernul Marii Britanii ?i generalului Susaikov, pentru guvernul URSS. În comunicatul regelui se afirm? c?, luând în considerare raportul Conferin?ei de la Berlin, potrivit c?ruia un guvern democratic, recunoscut constituie o condi?ie pentru ca România s? poat? încheia tratatele de pace necesare cu cele trei principale puteri Aliate ?i pentru ca România s? poat? ob?ine sprijinul acestor puteri spre a fi admis? în Organiza?ia Na?iunilor Unite; apoi, c? au luat cuno?tin?? de pozi?ia guvernelor Statelor Unite ?i Marii Briatnii cu privire la actuala compozi?ie a Guvernului român. Regele declar? în continuare c?, în conformitate cu normele constitu?ionale ale României el a trecut la consult?ri cu liderii politici privind actuala situa?ie politic? din România, cei mai mul?i dintre ei pronun?ându-se în favoarea form?rii unui guvern în condi?ii care s?-i permit? recunoa?terea de c?tre principalele puteri Aliate, încheierea tratatelor care se impun ?i admiterea României ca membru în Organiza?ia Na?iunilor Unite. Regele adaug? în continuare c?, în consecin?? i-a cerut primului ministru s? contribuie la g?sirea unei solu?ii în acest sens, prin demisia actualului cabinet. Se pare c? formarea acestui guvern nu este posibil? pentru c? primul ministru nu a r?spuns acestei invita?ii. Regele a cerut, de aceea, guvernelor URSS, Statelor Unite ?i Marii Britanii, ca, în conformitate cu hot?rârile luate la Conferin?a din Crimeea ?i potrivit r?spunderilor pe care acestea ?i le-au asumat s? acorde asisten?? României în vederea form?rii unui guvern care, potrivit raportului Conferin?ei de la Berlin, s? poat? fi recunoscut de cele trei principale puteri aliate, ceea ce va permite României s? încheie tratatele de pace ?i s? fie admis? în ONU.

Guvernul SUA ?i-a exprimat deja speran?a c? situa?ia politic? din România va evolua în direc?ia care s? permit? stabilirea de rela?ii diplomatice cu aceasta ceea ce nu este posibil în prezent datorit? nereprezentativit??ii guvernului Groza ( trimis la Londra ?i Moscova ; repetat la Bucure?ti) Raportul Conferin?ei din Crimeea din 11 februarie 1945 prevede c? „Stabilirea noii oridini în Europa ?i recl?direa economiilor na?ionale trebuie s? se fac? printr-un proces care s? permit? statelor eliberate s? distrug? ultimele vestigii ele nazismului ?i fascismului ?i s?-?i creeze institu?ii democratice potrivit voin?ei proprii.Pentru a stimula condi?iile în care popoarele eliberate s?-?i poat? exercita aceste drepturi, cele trei guverne vor acorda asisten?? împreun? poparelor din oricare stat eliberat al Europei sau din oricare stat european fost satelit al Axei, unde dup? p?rerea lor, împrejur?rile impun: (A) realizarea condi?iilor necesare pentru pace în interiorul ??rii; ... (C) formarea unor guverne interimare care s? reprezinte, în general, toate elementele democratice din ?ar? , angajându-se ca în cel mai scurt timp s? organizeze alegeri libere care s? aib? ca rezultat formarea unor guverne reprezentând voin?a poporului..."

În conformitate cu hot?rârea Conferin?ei c? în perioada de instabilitate temporar? din Europa eliberat? cele trei guverne s? ac?ioneze concertat, guvernul nostru având în vedere situa?ia din România este preg?tit s? se consulte cu guvernele Marii Britanii ?i URSS-ului referitor la m?surile ce trebuie luate pentru a se achita de obliga?iile stabilite în Declara?ia citat? mai sus. Aceste consult?ri vor avea loc cât mai curând posibil, la momentul convenabil celorlalte dou? guverne ?i oriunde acestea vor socoti de cuviin??. În a?teptarea rezultatelor unor astefel de consult?ri, guvernul nostru este convins c? vor fi trimise instruc?iunile necesare reprezentan?ilor celor trei guverne din Comisia de Control pentru a împiedica producerea unor nereguli care ar împiedica solu?ionarea problemei. O exprimare cât mai promt? a pozi?iei Guvernului britanic (sovietic) va fi apreciat?. O comunicare similar? se trimite ?i guvernului URSS (Marii Britanii). (Arhivele Statului Bucure?ti, colec?ia Microfilme SUA, r. 665, c.216-219 ; The National Archives of The United States,Washington D.C., Departament of State, R.G. 59, Roll 8, Division of European Affairs, 1945-1946)

Fragment din volumul „Privire sub Coroan?"
- va urma - footer