Revista Art-emis
Jurnal de pe Frontul de Est (3) PDF Imprimare Email
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Duminică, 08 Iulie 2018 19:39

Sentinela 31 iulie 1941.

- Generalul Ion Antonescu r?spunde lui Hitler la scrisoarea primit? în 29 iunie ?i-l informeaz? despre dispozi?iile date spre a asigura „unitatea de conducere" în cadrul concep?iei germane de desf??urarea a opera?iilor militare (la dispozi?ia Armatei 11 german? au fost puse 6 divizii de infanterie, 1 divizie blindat?, 3 brig?zi de munte ?i 3 brig?zi de cavalerie, precum ?i mijoce suplimentare de artilerie grea, unit??i anticar etc.). Mai face cunoscut ?i faptul c? a luat „toate m?surile ca transportul produselor petrolifere s? se fac? cu cea mai mare intensitate, punând în acest scop la dispozi?ie toate cisternele necesare".

- Pe front, comandan?ii de mari unit??i ?i unit??i preg?tesc iminenta trecere la ofensiv? spre Nistru. Unii dintre ei au probleme în a acorda prioritatea primului atac unit??ilor ?i subunit??ilor din subordine. Referindu-se la acest lucru, comandantul Regimentului 13 doroban?i consemneaz?: „Am pus comandan?ilor de batalioane întrebarea: cine s? treac? cel dintâi? Cei trei maiori au cerut aceast? onoaare. Norocul meu a fost c? marea unitate a hot?rât, f?r? s? m? întrebe, cel dintâi trece Batalionul I. Cât? veselie la acest batalion, în special pe maior care este basarabean". În cadrul cuvintelor de încurajare spuse apropia?ilor la miezul nop?ii le-a amintit c? la 2 iulie a murit ,,Marele Voievod ?tefan, patronul regimentului", ?i ,,c? trebuie în aceast? zi s?-i facem parastas pe p?mântul Basarabiei".
- Generalul Ilie ?teflea, comandantul Diviziei 3 infanterie, dislocat? în jurul Capitalei, adreseaz? o telegram? generalului Ion Antonescu: „Ofi?erii ?i trupa bravelor regimente ale acestei divizii, pe ale c?rei stindarde fâlfâie ordinul « Mihai Viteazul », v? roag? st?ruitor a le da prilejul s? dovedeasc? în lupta cu inamicul c? merit? marea cinste cu care to?i se mândresc de a v? fi avut comandant".
- Luptele de la Scumpia (pe malul stâng al Prutului) sunt consemnate astfel în jurnalul de opera?ii al Regimentului 7 doroban?i: „Inamicul lupt? s?lbatic, f?r? forma?ie, în iure? s?lbatic, cu ?ipete mongolice se arunc? asupra plutonului sublocotenentului de rezerv? Mih?ilescu Grigore. Plutonul r?spunde scurt, se încle?teaz? om cu om în lupte strânse corp la corp. ?ase mongoli se îndreapt? asupra ofi?erului, pe patru îi doboar? cu focul pistolului s?u, dar nu mai are cartu?e. Mongolii sunt gata s?-i înfig? baioneta în piept. Spontan, ofi?erul scoate masca de gaze ?i o arunc? asupra lor. Ne?tiind ce este, mongolii o rup la fug? înapoi. Locotenentul Bila?cu, cu compania sa, manevrând pe la est, inamicul este înconjurat ?i nimicit pân? la unul. Tabloul este înfrico??tor. Gr?mezi de mongoli secera?i de mitraliere, capete rupte de explozii de grenade, piepturi str?punse de baionete acoper? terenul".
- La fel de încrâncenate sunt ?i luotele de la nord de ?erbeni, duse de dou? plutoane ?i o grup? de mitraliere din Divizia 6 infanterie: „În timpul trecerii - men?ioneaz? un document de epoc? întocmit dup? m?rturiile unui supravie?uitor - dou? plutitoare s-au r?sturnat, c?zând în Prut dou? pu?ti-mitralier? ?i înecându-se doi solda?i. Când s? treac? ?i plutonul 3, au fost surprin?i de focuri puternice de arme automate ?i arunc?toare din direc?ia cotei 233 ?i 179. Aceste dou? plutoane au fost contraatacate la ora 4.20 de circa dou? plutoane ruse?ti dup? ce au p?truns 3 km est Prut ?i au trecut de linia Colhoz. În acest? lupt? locotenentul de rezerv? Popa Cezar e r?nit grav. Contraatacul a fost oprit de focul plutoanelor trecute al bazei de foc de pe malul nostru ?i al artileriei. Ru?ii au contraatacat a doua oar? din direc?ia nord-est. Subunitatea se ap?r? cu 1/4 din efectiv, iar restul sunt în curs de retragere, îns? foarte greu din cauza focurilor de mitralier? care flancau locul de trecere. În acest timp este r?nit sublocotenentul Teodorescu Mihai care reu?e?te s? treac? Prutul înot. La ora 13, locotenentul Gronea, comandantul plutonului 1, reu?e?te s? treac? înapoi cu plutonul lui ?i o grup? de mitraliere pe la nord de satul ?erbeni, folosindu-se în executarea retragerii de un plutitor pe care curentul apei l-a dus la malul rusesc. Locotenentul Gronea raportez? c? la inamic a r?mas locotenentul Popa Cezar r?nit grav ?i un num?r de 6 oameni mor?i. O echip? din trei brancardieri trece Prutul pentru a aduce pe locotenentul Popa Cezar. În timpul când încercau s?-l transporte, o mitralier? de la cota 113 deschide focul ?i omoar? pe locotenentul Popa, 2 bracardieri ?i r?ne?te un soldat, care reu?e?te s? treac? Prutul".
- Pentru a înlesni cooperarea de lupt? cu trupele germane, Marele Cartier General ordon?:
„1. Fiecare mic? unitate român?, începând de la grupa de lupt?, va avea câte un stegule? tricolor pe care îi vor ridica ?i face vizibil c?tre trupele germane care s-ar g?si în apropiere.
2. Prezen?a trupelor române va fi anun?at? prin semnale de trompet?: trei scurte unul dup? altul repetate la interval de câte un minut. 3. Patrule de leg?tur? care s? anun?e trupele germane de prezen?a trupelor române".
- În afara rezisten?ei opus? de trupele sovietice, unit??ile Diviziei 21 infanterie se confrunt? ?i cu condi?iile atmosferice nefaforabile: „În cursul dup?-amiezii ?i în noptea de 1/2 iulie - consemneaz? jurnalul de opera?ii al marii unit??i - o ploaie toren?ial? c?zut? încontinuu a f?cut impracticabile drumurile din zon?, a?a c? mi?carea unit??ilor se face în condi?ii extrem de grele".
- Avia?ia sovietic? bombardeaz? din nou Bucure?tii, f?r? rezultate desosebite (o bomb? a lovit o magaze din cartierul Tei, iar altele nu au explodat. În alte zone, avioane sovietice, „purtând cruce neagr? ?i tricolorul românesc, zburând jos, au mitraliat muncitori de pe câmp ?i trupe, care crezând c? sunt aviatori români sau alia?i nu au luat m?suri s? se ad?posteasc?". Unele dintre acestea ajung pân? la Ploie?ti.
- Drama evreilor din cele dou? „trenuri ale mor?ii" continu? pe traseul Ia?i-C?l?ra?i, chiar dac? în unele sta?ii de cale ferat? li s-a oferit ap? ?i alimente.

2 iulie 1941.

- Regimentul 13 doroban?i (jurnal de opera?ii): ,,Entuziasmul popula?iei (din Todire?ti - n.n.) este de nedescris; se trag clopotele bisericii, iar dang?tul lor anun?? din nou pe credincio?i c? credin?a str?mo?easc? a reînviat ?i c? Dumnezeu nu poate ajuta pe cei care au d?râmat Biserica ?i înjosit Crucea. Pe urmele Voievodului nebiruit, izbânda zilelei ne-a ajutat s?-i facem parastas printr-o lupt? demn? de vitejia lui, iar în clopotele basarabene, sim?eam ecoul celor de la Putna, trase de siha?trii ctitoriei sale".
- Dup? „b?t?lia a?tept?rii", trupele române ?i germane trec (cu sau f?r? preg?tire de artilerie) la ofensiva propriu-zis? dincolo de Prut, îndreptându-se spre Nistru. În unele locuri, ac?iunea de for?are a Prutului s-a f?cut mai u?or, în altele cu dificultate.
- La Divizia 14 infanterie lovitura principal? este executat? de Regimentul 13 doroban?i: „Batalionul I - consemneaz? jurnalul de opera?ii al unit??ii - atinge plaja la ora 3.25, compania c?pitanului Late? Ioan, cu el în frunte, se suie în b?rci ?i în câteva clipe este pe malul opus. Abia acum inamicul observ? locul de trecere ?i dezl?n?uie barajul de foc. Bravii pontonieri germani - care nu treceau - de?i cad mul?i, nu se intimideaz? ?i într-un ritm foarte accelerat trec restul batalionului, l?sând îns? cu durere pe fundul apei pe bravul locotenent Cre?ulescu Leonard, lovit de o schij? ?i r?sturnându-se din barc?. Batalionul intr? în lupt? cu inamicul z?p?cit de atâta îndr?zneal? ?i cu un curaj deosebit distruge rezisten?ele de pe mal ?i-l împinge spre Bogd?ne?ti. În acest timp trec ?i celelalte batalioane, întrebuin?ându-se o or? mai pu?in decât timpul prev?zut, astfel c? la ora 5.30 eram cu to?ii pe p?mântul Basarabiei, deja udat cu destul sânge din cel mai curat ?i nobil românesc. Lovitura a fost atât de crâncen? ?i nea?teptat? pentru inamic, încât î?i p?r?se?te chiar mortierele grele, mitraliere ?i muni?ii ?i fuge în derut?. Un contraatac inamic dinspre Z?g?rancea este pus pe goan? de mitralierele sublocotenentului de rezerv? Adamescu. Din turla bisericii de la Bogd?ne?ti se trage asupra noastr?. Câteva rafale de mitraliere de ale noastre reduc la t?cere acest cuib inamic. Cad îns? r?ni?i maiorii Iv?neanu ?i Goan?? ?i c?pitanul Cerne Gheorghe; bravii locotenent Condurache Grigore ?i sublocotenentul de rezerv? Stescu Eugen sunt mor?i...

La ora 7 st?pânim cota 113, primul obiectiv al regimentului. F?r? oprire ?i într-un elan de nedescris pl?ie?ii lui ?tefan se ?in dup? inamic f?r? s?-i dea posibilitatea de a se reface". Urm?rirea continu?, pân? în sera zilei, Compania cercetare intrând în Petre?ti, iar Compania 6 în Todire?ti. „Entuziasmul popula?iei - continu? jurnalul de opera?ii - este de nedescris; se trag clopotele bisericii, iar dang?tul lor anun?? din nou pe credincio?i c? credin?a str?mo?easc? a reînviat ?i c? Dumnezeu nu poate ajuta pe cei care au d?râmat Biserica ?i înjosit Crucea. Pe urmele Voievodului nebiruit, izbânda zilelei ne-a ajutat s?-i facem parastas printr-o lupt? demn? de vitejia lui, iar în clopotele basarabene, sim?eam ecoul celor de la Putna, trase de siha?trii ctitoriei sale".
- În zona Diviziei 35 infanterie, for?area Prutului se face dup?-amiaza, prin surprindere, la orele 16.45, în prezen?a generalului Ion Antonescu. Pân? la c?derea serii, Regimentul 67 infanterie reu?e?te s? treac? dou? batalioane ?i s? ocupe, cu pierderi minime, creasta Dealului Co?tiuleni.
- Apar ?i gre?eli de concep?ie ?i execu?ie, ceea ce face ca generalul Cristache Popescu, comandantul Diviziei 21 infanterie, s? fie înlocuit de la comanda marii unit??i cu generalul Nicolae D?sc?lescu. La Divizia 8 infanterie, artileria nu numai c? nu reu?e?te s? sprijine batalionul Regimentului 7 vân?tori care era atacat puternic de c?tre inamic, dar execut? trageri ?i asupra trupelor proprii. În panica produs?, osta?ii români se retrag în dezordine spre p?durea C?line?ti, trecând rîul Camenca, fiecare cum pot, unii ,,aproape dezbr?ca?i, numai în c?m??i". Pierderile se ridic? la 54 militari uci?i, 91 disp?ru?i ?i 73 r?ni?i.
* Armata 4 reaminte?te c? Ion Antonescu a ordonat ,,s? se ia cele mai severe m?suri pentru ca în zona de opera?ii ofi?erii ?i subofi?erii s? p?streze cea mai corect? ?i civilizat? atitudine fa?? de popula?ia civil?, chiar dac? este du?man?. Cine va îndr?zbi s? jefuiesc?, s? brutalizeze f?r? niciun motiv sau s?-?i apropie diferite bunuri ale popula?iei civile, care trebuie considerate ca bunuri ale statului, vor fi sanc?iona?i pe loc".
- „Tribune de Lausane" recuno?te juste?ea cauzei pentru care a intrat în lupt? România: „În vara anului 1940 România a fost silit? s? cedeze Basarabia ?i Bucovina pe care le redobândise în 1918. Am?r?ciunea a fost atât de mare cu cât aceste jertfe nu au fost singurele. A sosit ceasul de a recuceri cel pu?in o parte din teritoriile pierdute".

3 iulie 1941.

- C?pitanul Petru Ceau?u: „De mult a?tepta românul momentul intr?rii în drepturile sale. La tragerea rachetei am pornit ca la orice aplica?ie tactic? ca ni?te nebunii... Nu trecuser? decât 40 minute de când porniser?m la atac ?i eram st?pâni pe linia lor de rezisten??. ?i atacul continu? c?tre lumini?ul din p?dure, ducând peste grani?a blestemat?, speran?a româneasc?".
- Armata 3 român? prime?te ordin s? treac? la ofensiv? pe direc?ia R?d?u?i – Hotin pentru „a ajunge cât mai repede pe Nistru, între Ra?cov ?i Darabani".
- Armata 11 german? ac?ioneaz? ofensiv spre nord-est: spre Moghilev (cu corpurile 11 armat? german ?i 4 armat? român) ?i spre B?l?i (cu corpurile 30 ?i 50 armat? germane).
- Armata 4 român? continu? preg?tirile pentru a trece ?i ea la ofensiv?.
- Ion Antonescu se deplaseaz? din nou în zona frontului. La Chirileni se între?ine locuitorii, interesându-se de „felul cum au fost trata?i de ru?i". Apoi viziteaz? postul de comand? al Diviziei a 13 infanterie, vorbe?te cu unii dintre prizonierii sovietici, dup? care analizeaz? sitia?ia militar? cu generalul Eugen von Schobert, comandantul Armatei 11 gemane.
- Batalioanele 1 ?i 2 vân?tori de munte din Brigada 1 mixt? munte trec Siretul prin vad, podurile fiind distruse de inamic, dup? care elibereaz? ora?ul Storojine? ?i constituie un cap de pod la nord de Siret. Elogiind modul în care au luptat vân?torii de munte români, generalul Petre Dumitrescu, comandantul Armatei 3, releva urm?toarele în ordinul de zi nr. 9: „Înaintarea sa se izbea la tot pasul de rezisten?ele bine ascunse ale inamicului, într-un teren fr?mântat ?i acoperit aproape în întregime cu p?duri, care avantajau pe inamic. Ac?iunea Brig?zii 1 mixt? munte mai era îngreunat? de ploaia care a c?zut aproape în tot cursul zilei ?i care a desfundat drumurile ?i potecile pe care p?trundeau vân?torii ?i artileria de munte. Cu toate aceste greut??i, trupele Brig?zii 1 mixte munte, manevrând cu dib?cie ?i îndr?zneal?, reu?esc pân? în seara zilei s? ajung? pe Siret, în zona Storojine?. Ora?ul era ocupat de inamic, iar apele Siretului veniser? mari. Mijloace de trecere nu erau. În aceste momente, de?i se l?sa întunericul, Brigada atac? Storojine?ul trecând prin vaduri ?i reu?e?te s?-l ocupe c?zând astfel adânc în flancul drept al inamicului. Prin aceast? ac?iune, Brigada 1 mixt? munte a determinat retragerea întregului front inamic".

- Brigada 2 mixt? munte înainteaz? pe direc?ia Noua Suli??-Hotin. „Vârful de lance" îl constituie Batalionul 15 vân?tori de munte. „De mult a?tepta românul momentul intr?rii în drepturile sale – consemenaz? c?pitanul Petru Ceau?u. La tragerea rachetei am pornit ca la orice aplica?ie tactic? ca ni?te nebuni. Am coborât de pe Pietri?, în fug?, sc?pând de focul inamic, am intrat într-o ?a ?i am început urcu?ul pe dealul Bourului... Cu cât ne apropiam mai mult, cu atât focul devenea mai puternic... Ajun?i la 300 de metri începe iadul adev?rat... Din ad?posturi bine ascunse inamicul tr?gea bine. Armele nostre automate erau imediat reperate ?i încadrate cu foc. O grup? de mitraliere dat? ca înso?ire ?i-a schimbat de trei ori tr?g?torii de la mitraliere, r?ni?i pe rând. Una din mitraliere era acoperit? cu sânge peste tot. ?i valul nostru înainta mereu. În to?i ardea dorin?a de a merge mereu înainte...Tot frontul companiei urca ondulat, mereu înainte... Nu trecuser? decât 40 minute de când porniser?m la atac ?i eram st?pâni pe linia lor de rezisten??. ?i atacul continu? c?tre lumini?ul din p?dure, ducând peste grani?a blestemat?, speran?a româneasc?".
- Brigada mixt? 4 munte atac? spre P?tr?u?i ?i ajunge în seara zilei pe Siretul Mic (cu o parte din for?e spijin? Divizia 7 infanterie ale c?rei trupe înaintau mai greu).
- Din cauza unor disfunc?ionalit??i (materialul de trecere se afla la 2-3 km de Prut), necorel?rii ac?iunii pionierlor ?i pontonierilor cu infanteria ?i artileria etc.) ?i a bombardamentului inamic, generalul Nicolae ?ova, comandantul Diviziei 1 gard?, solicit? amânarea cu 24 de ore a for??rii Prutului. Cererea nu este admis? de generalul Gheorghe Leventi, comandantul Corpului 5 armat?, care ordon? ca ac?iunea s? fie executat? la data prev?zut?: 4 iulie.
- Locotenent-colonelul Marcel Olteanu adun? popula?ia satului Cucone?tii Vechi, nume?te un nou primar ?i împarte la s?raci zah?rul g?sit la cooperativa satului.
- General Gheorghe Potopeanu, comandantul Diviziei de gr?niceri, avertizeaz? regimentele „s?-?i previn? oamenii a nu se încrede în solda?ii sovietici ?i în popula?ia civil?. Nici chiar în cea româneasc?. Din localit??ile cu popula?ie minoritar? - exceptând fire?te pe germani - se vor lua întotdeauna ostatici".
- Pentru a se evita situa?iile în care militarii români ar fi evitat s? atace, generalul Gheorghe Potopeanu ordon?: „Unit??ile de gr?niceri care nu vor înainta cu toat? vigoarea cât? vreme au în fa?a lor foc de artilerie amic?, vor fi împinse de la spate de propriile noastre obuze".
- Informat de generalul Eugen von Scobert c? la statul major al Armatei 11 germane a sosit un Deta?ament de leg?tur? ungar (condus de fostul ata?at militar în România), generalul Ion Antonescu se declar? „nepl?cut surprins" ?i face cunoscut c? numai datorit? opera?iunilor în curs ,,nu a luat totu?i nicio m?sur?".
- Referindu-se la regimul care urma s? fie aplicat Basarabiei ?i nordului Bucovinei dup? eliberare, Mihai Antonescu precizeaz? urm?toarele în cadrul ?edin?ei Consiliului de Mini?tri: „?in s? v? încredin?ez c? domnul general Antonescu consider? c? purificarea na?ional?, care trebuie îndeplinit? în Basarabia, ne impune o total? izolare a Basarabiei ?i Bucovinei de restul Regatului. Dup? cum, din acelea?i nevoi, trebuie ca organizarea acestor provincii s? se fac? în mod autonom, complet autonom, domnia sa luându-?i r?spunderea conducerii ?i reorganiz?rii acestor provincii pentru ca în timpul cel mai scurt s? poat? scutura urmele bol?evismului din aceste teritorii ?i s? poat? rea?eza institu?iile fundamentale de care avem nevoie. Din aceast? pricin?, regimul juridic al Basarabiei ?i Bucovinei va fi un regim cu totul special"[1].

--------------------------------------------------------
[1] Pe larg, Alesandru Du?u, Mihai Retegan, R?zboi ?i societate. România: 1941-1945, vol. 1, Editura RAO, Bucure?ti, 1999.

footer