Revista Art-emis
Odessa 1941 (2) PDF Imprimare Email
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Duminică, 06 Mai 2018 16:40

Mare?al Ion Antonescu„Totul porne?te de la cap. Conducerea politic? a statului ?i în consecin?? cea militar? nu putea duce decât la ceea ce a dus: la dezastru". (Ion Antonescu)

Nemul?umit de insuccesele de pe frontul de la Odessa, Ion Antonescu a convocat, la 22 septembrie 1941, pe subsecretarii de stat ?i pe secretarii generali de la Ministerul de R?zboi ?i a luat atitudine fa?? de insuficien?a efectivelor din dispozitivul de lupt?, în timp ce în ?ar? structurile militare erau supraîncadrate, iar efectivele folosite necorespunz?tor. „Noi pe front nu avem solda?i care s? lupte - repro?a mare?alul -, în schimb, în spate, g?sim o armat? întreag? de oameni mobiliza?i, repartiza?i f?r? norm? judicioas? ?i îndeplinind sau, mai curând, neîndeplinind vreo atribu?ie care s? justifice cheltuielile pe care statul ?i armata le fac cu aceste elemennte. Luptele de la Odessa nu mai merg pentru c? nu mai avem ofi?eri. Se plâng batalioanele ?i regimentele de lips? de comandan?i de unit??i. În schimb avem în spate 5.744 ofi?eri activi ?i 5.660 ofi?eri rezerv?, în total deci 11.404 ofi?eri, f?r? a mai socoti dou? comandamente teritoriale. Dar problema ?i mai grav? este aceea a subofi?erilor. Avem în spatele armatei 20.540 subofi?eri ?i pe front nu avem nici 1.000 de subofi?eri. Mai mult, ?i din pu?inii ace?tia, care se mai g?sesc la unit??i, sunt lua?i ?i trimi?i pentru cel mai neînsemnat serviciu, adeseori serviciu personal în folosul comandan?ilor... În linia întâi sunt goluri mari, dar spatele este complet, de la front pân? la Bucure?ti".

Necru??tor a fost mare?alul ?i fa?? de modul în care se atacase, la 22 septembrie 1941, o pozi?ie inamic? înt?rit?: „Atac pe 10 km cu 4 batalioane în contra unei pozi?ii bine înt?rit?, cu un inamic care f?cuse suficient dovada tenacit??ii ?i fanatismului s?u ?i f?r? rezerv? nu este o eroare, este o crim?. Aceast? crim? o scuz? generalul Iacobici. S? trecem ?i peste acestea, cum am trecut peste atâtea gre?eli, care ne-au dus unde suntem. Tot continuând a?a vom trece într-o zi cu buretele ?i peste neam".

Referindu-se la toate acestea ?i la altele pe care le ?tia foarte bine, mare?alul Ion Antonescu considera c? ele s-au datorat modului superficial în care a fost f?cut? preg?tirea armatei în perioada interbelic?, „gre?elilor comise timp de 20 de ani, care nu puteau fi decât dezastruoase". „Comandamente nepreg?tite - continua mare?alul - au dus la nepreg?tirea ofi?erilor, iar nepreg?tirea acestora a provocat pe cea a solda?ilor ?i subofi?erilor. Totul se înl?n?uie într-un organism. Totul porne?te de la cap. Conducerea politic? a statului ?i în consecin?? cea militar? nu putea duce decât la ceea ce a dus: la dezastru".

Critic a fost Ion Antonescu ?i fa?? de înfrângerile înregistrate la începutul lunii octombrie 1941: „Atacurile din zona Corpului 5 armat? ?i Diviziei 1 gr?niceri au produs la unele unit??i de ale noastre repetarea unor gre?eli pentru c? nu au fost la timp ?i sever sanc?ionate. O ac?iune de câteva care de lupt? la Corpul 5 armat? a produs retragerea pe adâncime de 7 km ?i o pierdere destul de important? de material. Ac?iunea inamic? din ziua de 2 octombrie a produs Diviziei 1 gr?niceri o retragere de câ?iva km în fa?a unui atac ce normal trebuia s? fie stânjenit. Inten?iunile de atac ale inamicului se cuno?teau, preg?tirea lui de artilerie de 30 de minute avizase pe comandan?i, totu?i unele unit??i ale Diviziei 1 gr?niceri s-au retras în panic? pe o adâncime de câ?iva km. S-a permis astfel adversarului s? progreseze adânc ?i rapid, pe când noi, în condi?iuni similare, nu reu?im s? înaint?m decât câteva sute de metri într-o zi. Divizia 1 gr?niceri nu este la prima defec?iune a unora din unit??ile sale, dovede?te c? nu a luat m?suri destul de eficace pentru remedierea unor grave abateri. Dac? divizia ar fi reprimat cu severitate, a?a cum d?dusem dispozi?iuni, defec?iunile constatate, atacul inamic nu ar fi avut un succes nemeritat. În ambele atacuri, inamicul a realizat o înaintare în timp record, cu trupe ?i comandamente ce nu au în niciun caz o valoare superioar? alor noastre. Deosebirea const? numai în aceea c? am l?sat o sl?biciune s? se ridice de jos în sus, în vreme ce la ru?i o tenacitate perseverent? se imprim? de sus în jos. Pe viitor, ac?iunile de la?itate vor fi reprimate cu ultima energie. Cine nu o face dovede?te o sl?biciune ?i preg?te?te înfrângerea unit??ilor ce comand?".

Chiar dac? mare?alul Ion Antonescu s-a derobat de responsabilitatea gre?elilor ap?rute în conducerea b?t?liei (la care a participat direct ?i indirect), în principiu ?i în fapt, avea dreptate, date fiind marile pierderi umane înregistrate într-o b?t?lie în care conducerea ?i execu?ia au fost exercitate, în exclusivitate de români, în care aliatului german nu i se puteau imputa presiuni ?i ingerin?e care s? influen?eze negativ desf??urarea luptei, a?a cum s-a întâmplat mai târziu. Avea dreptate pentru c? analiza b?t?liei relev? mari gre?eli la nivelul conducerii generale ?i a concep?iei de ac?iune, angajarea într-o b?t?lie de uzur?, cu numeroase atacuri frontale, timide, desf??urate, de regul?, cu for?e de valoare regiment - batalion ?i nu prin manevre ample, îndr?zne?e sau cu atacuri în for??, care s? valorifice poten?ialul brig?zilor de cavalerie ?i pe cel al Diviziei blindate.

footer