Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+)   
Miercuri, 25 Aprilie 2018 16:05

Mare?al Ion Antonescu„S? ne toarcem din credin?a în Dumnezeu ?i Justi?ie drumul viitorului". (Mare?al Ion Antonescu)

Este indiscutabil c?, în raport cu rezultatele remarcabile ale istoriografiei contemporane, nu mai este cazul s? insist?m asupra r?zboiului României, al?turi Germania ?i alia?ii ei, împotriva U.R.S.S. declan?at la 22 iunie 1941. Atunci, generalul Ion Antonescu a intervenit pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord ?i ?inutului Her?a, str?vechi ?inuturi române?ti care, la 28 iunie - 3 iulie 1940, fuseser? ocupate, sub amenin?area for?ei, de c?tre for?ele militare ale lui I. V. Stalin, acesta beneficiind nemijlocit de asisten?a Reichului lui Adolf Hitler ?i de sl?biciunea sau indiferen?a Puterilor Occidentale. Nu se poate pune în discu?ie, a?adar, c? la un r?zboi s-a r?spuns cu un altul, al U.R.S.S. în contra României ?i viceversa, ci, obligatoriu, ca urmare a agresiunii neprovocate a lui Stalin, trupele române, aflate sub comanda lui Antonescu, au pornit ac?iunea pentru alungarea cotropitorului din R?s?rit ?i pentru lichidarea pericolului comunist. Aceste obiective nu s-au împlinit, dimpotriv?, România, fiind în e?ec, a fost ocupat? integral de Armata Ro?ie (1944-1958), dec?zut? la nivelul de stat satelit ?i pe deplin comunizat? de înving?torii de la Kremlin. Ceea ce nu poate avea drept consecin?? ignorarea faptelor de eroism ale trupelor române dup? 22 iunie 1941, toate cuprinse în inegalabila Epopee a Estului.

Documentul pe care-l anex?m, descoperit de noi în 1992, în Arhivele Speciale din Moscova[1], relev? un capitol de r?scruce ale istoriei na?ionale ?i universale. Este o foaie volant?, difuzat? în rândul trupelor române revenite din campania estic? pe teritoriul na?ional la începutul lui 1944, redactat? nu de c?tre Mare?alul Antonescu, dar avizat? ?i imprimat? cu acordul s?u. Documentul reprezint? un apel, crestat în granitul istoriei na?ionale care-?i poate afla oricând locul, tocmai de aceea, în orice crestoma?ie de documente fundamentale, evitând penibilele manuale „de istorie", aflate din bel?ug la dispozi?ia cititorului român.

„Osta?i,

V? apropia?i de c?minuri.
V? întoarce?i din cel mai crâncen r?zboi purtat de Neamul Românesc.
Veni?i de pe meleagurile Donului ?i ale Volg?i, obosi?i de lupte ?i de drum, plini de frig ?i de griji ...
V? întoarce?i din cea mai mare epopee a Neamului.
V-a?i b?tut cu cel mai puternic ?i s?lbatic du?man al nostru.
A?i str?b?tut victorio?i stepele Rusiei.
A?i ar?tat vrednicia voastr? în cele mai grele b?t?lii ale r?zboiului: la Kerci, Sevastopol, Harkov ?i Stalingrad.
V-a?i b?tut pe Done?, pe Don ?i-n pustiul Volg?i.
A?i str?b?tut într-un iure? câmpurile m?noase ale Kubanului ?i v-a?i în?l?at cu vitejia voastr? pe culmile Caucazului.
Care alt popor mic se mai poate mândri cu asemenea fapte de arme?
A?i r?zbunat toate vitregiile trecute.
A?i ?ters amintirea anilor de durere ai Neamului nostru care, mai to?i, au fost stârni?i de ru?i:
- 1812, r?pirea Basarabiei;
- 1878, luarea p?r?ii de Sud a Basarabiei, pe care fusese silit? s? ne-o înapoieze în urma înfrângerii din 1856;
- 1916-18, când ne-au tr?dat în plin? lupt?;
- 1940, când sub amenin?area for?ei ne-au smuls din nou Basarabia, Nordul Bucovinei ?i un col? al Moldovei.

Fa?? de aceste socoteli, to?i cei ce v-a?i f?cut datoria c?tre Neam ?i ?ar?, to?i cei ce-a?i sângerat, to?i cei ce-a?i suferit ?i r?bdat p??i?i mândri ?i cu capul sus peste hotarele ??rii.
Înaintea faptelor voastre toate clevetirile ?i v?ic?relile trebuie s? amu?easc? [...]. Celor care se mai întreab? pentru ce lupt?m, ar?ta?i-le primejdia care ne a?teapt? dac? Germania ?i alia?ii ei n-am fi lovit mortal Sovietele. Frico?ilor, care mai tremur? ?i azi de teama ru?ilor, ar?ta?i-le ce ar fi fost în 1940 ?i 1941. Lupt?m în dep?rtarea R?s?ritului pentru c? vr?jma?ul z?p?cit de grelele lovituri primite în 1941 s-a retras în vizuin? ?i încearc? s? mai reziste. Lupta trebuie dus? acolo unde este el, oriunde îl vom g?si, oriunde s-ar ascunde, pân? când vor fi înfruntate cele din urm? zvârcoliri. ?i, pe urm?, mai bine s? fim noi la ru?i, decât bol?evicii la noi în ?ar?.

Celor ce pream?resc comunismul ?i binefacerile lui, spune?i-le ce a?i v?zut în Rusia:
- ??rani f?r? p?mânt ?i f?r? vite, înh?ma?i ca boii la c?ru?e;
- lucr?tori ?i or??eni tr?ind în ruine, în cea mai neagr? mizerie ?i murd?rie;
- b?rba?i, femei ?i copii sup?i de munc?, de foame ?i s?lb?tici?i de dureri;
- biserici d?râmate;
- sate ?i târguri f?r? cimitire.
Peste tot numai urme de omoruri, distrugeri ?i s?r?cie lucie.
Celor ce poart? grija Angliei ?i Americii, spune?i-le c? suntem ?i vom r?mâne hot?râ?i în tab?ra opus? comunismului. Cei ce ajut? ?i îndeamn? pe bol?evici nu ne pot fi decât du?mani. Acestea sunt r?spunsurile solda?ilor. Faptelor ?i cuvintelor voastre nu li se pot opune nici un vicle?ug ?i nici o ?oapt?. Intra?i în ?ar? plini de încredere în voi ?i în destinul Neamului Românesc, mândri de faptele voastre ?i de greut??ile pe care le-a?i învins.

Voi a?i scris istoria în ultimii ani ?i tot voi, prin faptele voastre, f?uri?i viitorul Neamului Românesc. A?i fost tari ?i viteji în fa?a du?manului, fi?i calmi ?i senini în fa?a greut??ilor m?runte. Duce?i cu voi o singur? lozinc?:

Ori învingem în R?s?rit, ori disp?rem ca stat de pe harta lumii!".

-------------------------------------
[1] cf. Ossobyi Arhiv, Moskva, fond 492, opis 1, dosar 6, filele 191-192; Gh. Buzatu, Din istoria secret? a celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, vol.II, Bucure?ti, 1995, pp. 276-277.

footer