Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Duminică, 22 Aprilie 2018 19:38

Situatie de front 1941Iunie-iulie 1941.

Pe lâng? victorii, armata român? a înregistrat în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial ?i înfrângeri (unele catastrofale). Comandamentele au f?cut ?i gre?eli de concep?ie, iar trupele, de execu?ie. În multe locuri, subestimarea capacit??ii de lupt? a adversarului, insuficienta dotare ?i preg?tire de lupt? a trupelor au f?cut ca victoriile s? fie ob?inute cu dificultate ?i cu mari pierderi umane. Dac? unii înva?? din gre?elile altora, noi le ignor?m pe ale noastre (se spune c? am afecta imaginea Simbolului na?ional). Indiferent îns? ce se crede, documentele timpului sunt revelatoare în acest sens. Gre?eli s-au datorat, atât condi?iilor dificile în care s-a ac?ionat, cât ?i celor care au condus ?i au luptat. În capul de pod de la est de F?lciu, de exemplu, Divizia 21 infanterie a pierdut, numai pân? la 29 iunie 1941, 81 militari uci?i ?i 102 r?ni?i ?i da?i disp?ru?i, iar Divizia 1 gard? 101 militari uci?i, 145 r?ni?i ?i 44 disp?ru?i.

Referindu-se la dificult??ile întâmpinate, jurnalul de opera?ii al Diviziei 1 gard? men?iona: „Neutralizarea artileriei inamice s-a f?cut cu mare greutate ?i cu mult consum de muni?ii, din cauza lipsei de observare aerian? care s? completeze dificult??ile observ?rii terestre; identificarea ?i distrugerea obiectivelor din câmpul de lupt? inamic se execut? cu greutate din urm?toarele motive: camuflajul perfect al lucr?rilor de fortifica?ii (cazemate) ?i al lucr?rilor de fortifica?ii pasagere; folosirea frecvent? a amplasamentelor de schimb; specializarea inamicului în lupta apropiat?; terenul nefavorabil incursiunilor; lipsa echipelor de specializare în asaltul cazematelor, prev?zute cu înc?rc?turi alungite, fumigene, tun înso?ire, sprijinite de tot armamentul de tragere direct? ?i avia?iei de bombardament în picaj; lipsa muni?iei explozive la tunurile Breda 47 mm cu astfel de misiuni în înso?irea infanterie".

De vin? nu a fost îns? numai inamicul, terenul ?i condi?iile meteo, de vreme ce Statul major al Diviziei 1 gard?, responsabil de ceea ce se întâmplase la est de râu, consemna urm?toarele (chiar dac? d?dea vina pe e?alonul superior):
„1. Trecerea nu fusese preparat? complet;
2. Corpul 5 armat?, care-?i rezervase preg?tirea trecerii ?i respinsese propunerile diviziei, a pus divizia în cea mai grea situa?ie posibil? de trecere a unui curs de ap?, de?i recunoa?terile ar?taser? c? lunca inundat? a Prutului constituie un obstacol mai serios decât râul;
3. nu s-a putut realiza surprinderea, cu atât mai mult cu cât în timpul preg?tirilor, care s-au f?cut în prip?, materialul de trecere a fost transportat ?i ziua pe ?oseaua de pe malul Prutului în vederea inamicului;
4. trecerea trebuia f?cut? în zorii zilei nu la amiaz?, pentru a se avea timpul necesar ca opera?iunile s? se desf??oare normal, evitându-se astfel, ca unit??ile s? r?mân? o noapte în b?l?ile din lunca Prutului, sub focul inamicului, ?i mai ales sub tragerile artileriei inamice în plin? zi, când s-au cauzat mari pierderi pe tot timpul trecerii pe ambarca?iuni (între orele 13-20);
5. atacul trebuia dat în timpi, cu efortul la nord, a?a cum procedase Divizia ;
6. Men?inerea hot?rârii de a trece ziua, la orele 13, implica ?i prepara?ie de artilerie cu scopul de a neutraliza cel pu?in artileria, a?a cum, de altfel, propusese divizia".
Comandantul Corpului 5 armat? a fost îns? de alt? p?re

Generalul Aurelian Son despre generalul Nicolae ?ova.

Generalul Aurelian Son, noul comandant al Corpului 5 armat? (de la 7 iulie 1941) a avut o p?rere mai nuan?at? despre modul în care generalul Nicolae ?ova a condus Divizia de gard? în luptele din capul de pod de la este de F?ciu, în perioada 7-17 iulie 1941:

„Ve?nic în mijlocul unit??ilor sale, a comandat divizia cu pricepere, calm ?i mult? autoritate. A ?tiut s? stimuleze pe subalternii s?i a?a c? a avut, cel pu?in sub comanda mea, rezultate bune. Dup? l?rgirea capului de pod, Divizia de gard? s-a comportat bine în luptele de la Dealul Vulturului - Toceni (ziua de 16 iulie 1941) ?i de la Gheltosu - Cania (17 - 19 iulie 1941). A contribuit ?i Divizia de gard? la rezisten?a eroic? a Corpului de armat? în capul de pod F?lciu ?i a fost citat? prin primul ordin de zi pe întreaga armat? de c?tre comandamentul de c?petenie pentru aceast? rezisten??. În aceste grele momente generalul ?ova a avut îns? o ac?iune, sau mai bine zis, un punct al s?u de vedere cu care eu nu am putut fi de acord. Nici nu se terminase înc? b?t?lia de la F?lciu ?i cu raportul nr. 30 350 din 11 iulie 1941 îmi cere - nici mai mult nici mai pu?in - ca divizia s? fie retras? de pe front câteva zile pentru a-?i reface for?ele, c? se afla pe front din luna iunie etc. Nu era atunci momentul oportun pentru acest raport ?i nu a?a se putea face completarea efectivelor ?i refacerea diviziei, sens în care i-am r?spuns.

Prin compara?ie ?i opozi?ie cu mentalitatea generalului ?ova, citez raportul generalului D?sc?lescu, comandantul Diviziei 21, care a suportat adev?rata presiune a inamicului având cele mai grele pierderi, mult mai sim?itoare ca cele ale Diviziei de gard? ?i care totu?i în raportul nr. 1 342 din 12 iulie 1941 îmi cere ca Divizia s?-?i refac? efectivele pe front, a?a cum îng?duia situa?ia. Este aici o deosebire de mentalitate din care se v?d ?i adev?ra?ii comandan?i de r?zboi. Trebuie s? amintesc c? ?i la telefon ?i odat? la postul de comand? înaintat (cota 112) a venit generalul ?ova în persoan? ca s? st?ruiasc? asupra scoaterii diviziei de pe front. C? situa?ia de la divizie nu era a?a de tragic?, cum o vedea generalul ?ova, o dovede?te categoric faptul c? Divizia de gard? nu a fost scoas? de pe front ?i totu?i a putut s? continue opera?iile pân? la finele campaniei.

Mi-aduc aminte, de asemenea, cum în toiul b?t?liei de la F?lciu, când toat? aten?ia mea era îndreptat? la Divizia 21, unde se aplica efortul bol?evic, am fost de multe ori asaltat cu rapoarte telefonice c? « Divizia de gard? este atacat? puternic de un Batalion », c? « s?-i dau rezerve, c? nu mai r?spunde de situa?ie ?i în 10 minute vrea s? aib? rezultatul » etc. În acela?i timp, tot pentru compara?ie, nicio ?tire sau cerere alarmat? nu am avut de la generalul D?sc?lescu, comandantul Diviziei 21".

footer