Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
MarĹŁi, 21 Iunie 2011 18:34
Buzatu Gheorghe70 de ani de la Declan?area R?zboiului Sfânt pentru refacerea României Mari ?i zdrobirea comunismului

R?zboiul mondial din 1939-1945, cel mai mare conflict armat din istorie în privin?a propor?iilor ?i a consecin?elor sale, directe ori indirecte, apropiate ori îndep?rtate, se înscrie ca un eveniment major al trecutului umanit??ii. Iar, în context, participarea României la conflagra?ie, începând cu data memorabil? de 22 IUNIE 1941, incontestabil una dintre Zilele Astrale ale Istoriei Neamului, nu mai pu?in decât 24 Ianuarie 1859, 9 Mai 1877 sau 1 Decembrie 1918, toate determinând deopotriv? ?i în chip crucial evolu?ia ?i destinul nostru pe largi spa?ii ?i decenii în devans. Este motivul pentru care editorii Jurnalului de r?zboi al ilustrului Mare?al Ion Antonescu au decis ?i tip?rit integral, gra?ie Editurii Tipo Moldova din Ia?i, în trei volume, sub titlul PACE ?I R?ZBOI, însumând peste dou? mii de pagini, monumentalul document, prob? ?i pledoarie str?lucit? pentru ac?iunea politico-militar? perfect justificate a României împotriva URSS din 1941-1944.

Conflagra?ia mondial? din 1939-1945 în ansamblu ?i R?zboiul din Est al României îndeosebi reprezint? evenimente care deja s-au instalat deta?at în preferin?ele ?i preocup?rile istoricilor, ?i nu numai ale lor, fapt de pe urma c?ruia s-a acumulat, în ultimele decenii cu predilec?ie, o literatur? interna?ional? uria??, f?r? egal în nici un alt domeniu al trecutului.
Apari?ia Jurnalului era cu atât mai mult necesar? cu cât, din scopuri str?ine cercet?rii ?tiin?ifice moderne ?i obiective a trecutului neamului sau pur ?i simplu ostile României Eterne, sunt încurajate, în interior ?i exterior, cele mai fantastice teorii ?i scenarii despre R?zboiul din Est ?i, mai ales, despre personalitatea Mare?alului Ion Antonescu ?i deciziile luate, despre a?a-zisul holocaust etc.
Examinând desf??urarea ?i semnifica?ia campaniei din Est, generalul Platon Chirnoag? a observat, în calitatea-i de istoric militar deosebit de avizat al evenimentelor: armatele române s-au luptat trei ani „ca s?-?i salveze independen?a ?i hotarele", iar b?t?lia Moldovei s-a încheiat „printr-un uria? dezastru militar... în care s-a decis soarta poporului român". Iar în continuare: „(Poporul român) a fost înfrânt datorit? superiorit??ii formidabile în oameni ?i armament a inamicului, dar ?i datorit? ajutorului pe care l-au dat Anglia ?i SUA acestui inamic, printr-o alian?? nenatural? ?i ilogic? a democra?iilor occidentale, ap?r?toare ale libert??ilor na?iunilor, cu totalitarismul ruso-comunist. Prin aceast? alian??, cele dou? Mari Puteri Occidentale au contribuit în mod decisiv la înfrângerea României. Prin ajutorul pe care i l-a dat pân? la urm? (Occidentul), Rusia Sovietic? a reu?it s? zdrobeasc? mai întâi puterea poporului român, apoi s?-l subjuge ?i s?-i impun? regimul de sclavie al comunismului".
jurnalul maresalului - Ion AntonescuPrezen?a României pe Frontul de Est a avut consecin?e incalculabile, imediate ?i pe termen lung, la care trebuie ad?ugate pierderile de r?zboi, iar mai presus de toate, sacrificiile de vie?i omene?ti. Dup? 1945, Rusia înving?toare, aflat? între „arbitrii p?cii", nu a voit ?i nu a ?tiut s?-?i reprime spiritul de r?zbunare, impunând României un tratament extrem de sever, ce mergea de la rapturi teritoriale flagrante ?i pân? la plata ultimei preten?ii a celui din urm? cet??ean sovietic. La tot ceea ce ea dorea s? rezerve României, s-a ad?ugat, dup? 1945, faptul c?, o dat? înving?toare ?i cu for?ele militare sau de securitate instalate pe teritoriul românesc, Rusia a exportat în România sistemul comunist, care a afectat, grav ?i pe durata mai multor decenii, procesul firesc al evolu?iei istorice a poporului român. Este imposibil de precizat dac?, ast?zi înc?, în momentul apari?iei prezentei sinteze, consecin?ele acestei nenorociri nu se resimt ?i cursul natural al istoriei noastre a fost pe deplin reluat?
Purtat în condi?iile generale create ?i între?inute de marii beligeran?i, R?zboiul României a fost total, ceea ce a antrenat pentru statul român cheltuieli imense, care, în mod precis, n-au ajuns înc? a fi pe deplin evaluate. Nimic nu a fost îns? mai presus de pierderile omene?ti, ?i acestea înc? netotalizate sistematic. Câteva cifre sunt, desigur, semnificative. A?a, de pild?, în campania pentru eliberarea Basarabiei ?i a nordului Bucovinei s-au înregistrat, de-a lungul a numai 33 de zile, 24 396 victime omene?ti, dintre care 5 011 mor?i, restul fiind r?ni?i ori disp?ru?i. B?t?lia Odesei din toamna anului 1941 nu a fost „mai simpl?" cu cei 17 729 mor?i, 63 345 r?ni?i ?i 11 471 disp?ru?i, cifre dep??ite de episodul Stalingrad (luptele din perioada 15 noiembrie 1942 - 15 martie 1943): 15 566 mor?i, 67 183 r?ni?i ?i 98 692 disp?ru?i. Cumulând datele cunoscute pân? în prezent cu informa?iile desprinse din arhivele militare, conchidem c? pierderile omene?ti pe Frontul de Est au totalizat aproximativ 625 000 mor?i, r?ni?i sau disp?ru?i.
În ansamblu, Campania din R?s?rit, cu succesele ?i e?ecurile, nu mai pu?in cu consecin?ele ei dezastruoase (Conven?ia de Armisti?iu, Tratatul de Pace din 1947, ulterior celelalte „acorduri" financiar-economice ?i politice), cu obliga?iile lor înrobitoare ?i r??luirile de teritorii istorice, cu ocupa?ia sovietic? brutal? combinat? de comunizarea for?at? a ??rii ?i consecin?ele sale dezastruoase, a influen?at pentru decenii evolu?ia României. Efectele le resim?im din plin ?i în prezent. footer