Revista Art-emis
Dictatul de la Viena - Sintez? PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
MarĹŁi, 05 Septembrie 2017 17:30

30 august 1940 Diktatul de la VienaTextul documentului

„1. Traseul definitiv al liniei de frontier?, care desparte România de Ungaria, va corespunde aceluia marcat de harta geografic? aici anexat?. O comisie româno-ungar? va determina detaliile traseului la fa?? locului.
2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele române?ti într-un termen de 15 zile ?i remis în bun? ordine acesteia. Diferitele faze ale evacu?rii ?i ale ocup?rii, precum ?i modalit??ile lor vor fi fixate în termen de o comisie româno-ungar?. Guvernele ungar ?i român vor veghea c? evacuarea ?i ocuparea s? se desf??oare în ordine complet?.
3. To?i supu?ii români, stabili?i în aceast? zi pe teritoriul ce urmeaz? a fi cedat de România, dobândesc f?r? alte formalit??i na?ionalitatea ungar?. Ei vor fi autoriza?i s? opteze în favoarea na?ionalit??ii române într-un termen de ?ase luni. Acele persoane care vor face uz de acest drept vor p?r?si teritoriul ungar într-un termen adi?ional de un an ?i vor fi primi?i de România. Ei vor putea s? ia, f?r? nici o împiedicare, bunurile lor mobile, s? lichideze proprietatea lor imobil?, pân? în momentul plec?rii lor, s? ia cu ei produsul rezultat. Dac? lichidarea nu reu?e?te, aceste persoane vor fi desp?gubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într-un mod larg ?i acomodant toate chestiunile relative la transplantarea optan?ilor.
4. Supu?ii români de ras? ungar?, stabili?i în teritoriul cedat în 1919, de c?tre Ungaria României ?i care r?mâne sub suveranitatea acesteia, primesc dreptul de a opta pentru na?ionalitatea ungar?, într-un termen de ?ase luni. Principiile enun?ate în paragraful trei vor fi valabile pentru persoanele care vor face uz de acest drept.
5. Guvernul ungar se angajeaz? solemn s? asimileze în totul cu ceilal?i supu?i unguri pe persoanele de ras? român?, care, pe baza arbitrajului de mai sus, vor dobândi na?ionalitatea ungar?. Pe de alt? parte, guvernul român ia acela?i angajament solemn în ceea ce prive?te pe supu?ii de ras? ungar?, care vor r?mâne pe teritoriul român.
6. Detaliile rezultând din transferul de suveranitate vor fi reglementate prin conven?ie direct? între guvernele român ?i ungar.
7. În cazul în care dificult??i sau îndoieli s-ar ivi în cursul aplic?rii acestui arbitraj, guvernele român ?i ungar se vor în?elege pe cale direct?. Dac? într-o chestiune sau alt? în?elegerea nu se realizeaz?, litigiul va fi supus guvernelor Reich-ului ?i Italiei, care vor adopta o solu?ie definitiv?".

Armata ungar? a intrat în teritoriul românesc la 5 septembrie 1940

Popula?ia maghiar? a întâmpinat cu entuziasm trupele ?i a v?zut separarea de România ca ?i o eliberare. Etnia român?, majoritar?, nu a avut ce s? celebreze, pentru ei acest Dictat de la Viena fiind o reîntoarcere la timpurile de conducere maghiar? în care li se refuzaser? drepturile de minoritate etnic?. Sentimentele amare ale românilor au fost înt?rite ?i mai mult dup? o serie de incidente în care etnici români au fost masacra?i în mod barbar de trupele hortyste cum ar fi cele de la Moisei, Traznea, Ip, S?rma?u, Mure?enii de Câmpie, Câmpia Turzii, Ludu?, Prundu Bârg?ului, Huedin, Cucerdea, Lascud. În paralel a fost executat? o ampl? opera?iune de expulzare/intimidare a etnicilor români pe întreg teritoriul Transilvaniei de Nord. Num?rul exact al victimelor acestor ac?iuni este disputat între istorici, dar, din p?cate, existen?a unor astfel de evenimente nu poate fi disputat? ?i contestat?.

Guvernul român care a acceptat Dictatul de la Viena a c?zut imediat dup? aceea, iar la dat? de 6 septembrie a fost instaurat Guvernul condus de generalul Ion Antonescu. Antonescu a contestat Dictatul de la Viena inclusiv în discu?iile cu Adolf Hitler ?i Benito Mussolini, dar nu a ob?inut decât o vag? promisiune de revizuire a Dictatului în prim?var? lui 1944 din partea lui Adolf Hitler. Dup? tr?darea Regele Mihai de la 23 august 1944 ?i ?i întoarcerea armelor contra fostului aliat, Germania, armata român? a participat la luptele pentru eliberarea nordului Transilvaniei în toamna anului 1945, apoi, prin participarea la luptele din Ungaria ?i Cehoslovacia, impus? de U.R.S.S. Cu toate acestea, Uniunea Sovietic? nu a acceptat reinstaurarea administra?iei civile române?ti decât în martie 1945, dup? instaurarea guvernului prosovietic condus de dr. Petru Groza. Pe durata Conferin?ei de Pace de la Paris, guvernul Ungariei a urm?rit s? p?streze chiar ?i o mic? parte a teritoriului acordat prin Dictatul de la Viena. Aceste demersuri au r?mas f?r? rezultat, astfel c? articolul 1, punctul 2 al Tratatului de Pace cu Ungaria ?i articolul 2 al Tratatului de Pace cu România prev?d nulitatea deciziilor sentin?ei de la Viena din 30 august 1940 ?i restabilirea frontierei dintre România ?i Ungaria astfel cum exista la dat? de 1 ianuarie 1938.

footer