Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col.(r) Victor Neghin?   
Miercuri, 23 August 2017 20:57

Reg. 2 Valcea-Dealul MereziÎn urm? cu un secol, o companie din Regimentul 2 Vâlcea a fost m?cel?rit? pe dealul Merezi din apropierea satului Cacova. Un singur osta? a sc?pat: slt. Gavril Godeanu, cel care ?i-a v?zut fratele ucis în b?t?lie, ?i ordonan?a sa. Cu groaz? ?i mul?i mor?i s-a scris marea b?t?lie de la Sibiu, în timpul Primului R?zboi Mondial. De fapt, frontul s-a întins ca o caracati?? cuprinzând localitate dup? localitate de la cele din ?ara Oltului, la cele din M?rginimea Sibiului. Lupte crâncene s-au purtat ?i la Cacova, acolo unde mor?ii s-au num?rat cu zecile. Despre întâmpl?rile de la Cacova se vorbe?te mult, atunci când Primul R?zboi Mondial intr? în discu?ie. Pu?ini sunt îns? cei care ?tiu c? date importante ?i descrieri mult folosite ale acelor zile de groaz? îi apar?in col. Victor Atasansiu, care a publicat informa?ii detaliate în cartea sa „B?t?lia din zona Sibiu - Câineni".

Dou? s?pt?mâni în încercuire - „Murim, dar nu ne pred?m !"

Povestea eroilor de la Cacova î?i are începutul în ziua de 9/22 septembrie 1916, când un companie din Regimentul Vâlcea nr. 2, prime?te misiunea „de a efectua o recunoa?tere ofensiv? contra for?elor inamice ce st?pâneau satul Orlat. În acest context, o subunitate a companiei a fost încercuit? ?i izolat? în acest teren muntos împ?durit. Una din subunit??i, o companie comandat? de sublocotentul de rezerv? Vasile Godeanu, a luptat în încercuire pe dealul Merezi, împotriva unor for?e superioare ca num?r ?i ca dotare", scrie Victor Atanasiu. Dou? s?pt?mâni au rezistat solda?ii români în încercuire, iar în acest r?stimp oamenii din Cacova au fost cei care le-au asigurat hrana: m?m?lig?, ceap? ?i ap?. „Locuitorii s-au strecurat prin gr?dinile ce se m?rgineau cu p?durea ?i prin pârâia?e spre plaiul care ducea la munte, unde fiecare avea câte o colib? de ad?postire. Ei ?i-au l?sat por?ile de la cur?i descuiate ca ?i u?ile de la case, unde se g?seau alimente", povestea, în urm? cu ani, Stanciu Stroia, martor ocular la acele evenimente. Vocile osta?ilor români ajungeau pân? în sat, v?ic?rindu-se : „Ah, mam?, de ce m-ai f?cut? Copiii mei, ve?i r?mâne orfani de tat?...". Jertfa celor 75 de osta?i vâlceni reprezint? unicul caz de eroism de mas?, din timpul primului r?zboi mondial, osta?ii au luptat sub deviza: „Murim, dar nu ne pred?m." S-au b?tut cu adversarii pân? au terminat muni?ia, dup? care s-au luptat la baionet?, dar din lips? de muni?ie ?i ca urmare a superiorit??ii inamicului, un regiment de honvezi au reu?it s? decimeze subunitatea în întregimea ei ?i s? cucereasc? dealul Merezi.

75 de osta?i, îngropa?i în tran?ee

Lupta de pe dealul Merezi a fost dramatic?, noteaz? Victor Atanasiu, 75 de oameni murind atunci. Un singur osta? a sc?pat cu via??: slt.(r) Gavril Godeanu, fratele eroului slt.(r) Vasile Godeanu, de profesie înv???tori. A sc?pat cu via?? ca urmare a faptului c? în noaptea respectiv? s-a strecurat printre punctele de pând? inamice, cu misiunea a ajunge la comandantul Regimentului 2 Vâlcea s? raporteze c? muni?ia le lipse?te aproape cu des?vâr?ire, precum ?i alimentele, solicitând ordin de a ie?i din încercuire. La care, comandantul regimentului i-a ordonat s? reziste, c? vor primi ajutoarele necesare, ceea ce nu a mai avut timp. Masacrul s-a produs în noaptea de 9 septembrie 1916. ?i-a v?zut fratele murind, apoi a fost luat prizonier ?i dus în Germania. A revenit în ?ar? abia un an mai târziu, a fost remobilizat în Regimentul 2 Vâlcea ?i a participat la campania armatei române purtat? în 1919, pentru alungarea armatei ungare a evreului cominternist Béla Kun. Trupurile celor 75 de mor?i au fost îngropate de localnici: „Dup? ce peste în?l?imile de lâng? satul Cacova se a?ternuse lini?tea, o lini?te lugubr? pentru cei din partea acestor locuri, din ordinul jandarmeriei maghiare, au fost obliga?i s? îngroape în tran?ee trupurile celor 75 de osta?i români". ?apte ani mai târziu, osemintele lor au fost reînhumate dup? datina cre?tin? str?bun? într-un mormânt comun, pe platoul Augur, de pe acela?i deal Merezi. La c?p?tâiul lor au a?ezat o cruce pe care au scris un epitaf simplu, dar r?scolitor: „Aici se odihnesc 75 de eroi din Regimentul 2 Vâlcea. Glorie etern? din partea s?tenilor din Cacova". La ceremonie a participat ?i familia Godeanu, care a reu?it s? identifice trupul fiului mort, învelit într-o manta de piele, pe care l-a dezhumat ?i l-a transportat în localitatea natal? Nisipeni jud. Vâlcea, unde l-a reînhumat în cimitirul satului.

Lui Gavril Godeanu îi dator?m o scrisoare datat? 9/22 septembrie 1916, în care eroul vorbe?te despre luptele de atunci. Documentul a fost p?strat de Florica, sora sublocotenen?ilor, ?i este impregnat de o pic?tur? din sângele eroului Vasile Godeanu.
În memoria eroilor de pe dealul Merezi, s-a amenajat mormântul comun, iar în mijlocul satului, s-a ridicat un monument al eroilor satului, monument pe care sunt înscrise cuvintele: „Recuno?tin?? osta?ilor din regimentul 2 Vâlcea c?zu?i eroic în lupta de pe dealul Merezi - septembrie 1916 - pentru s?vâr?irea unit??ii de stat a României". „Spune?i genera?iilor viitoare c? noi ne-am f?cut suprema jertf? pe câmpul de lupt? pentru unitatea na?ional? a poporului român". De asemenea, de În?l?are, când se marcheaz? Ziua Eroilor, eroii de pe dealul Merezi sunt omagia?i de localnici ?i prin versurile ce le-au fost special dedicate de rapsodul popular Stana Micl?u?: „Of, iubi?i p?rin?i/ Tri?ti ?i îmb?trâni?i/ Nu mai suspina?i/ Nu mai a?tepta?i/ C? ai vo?tri fii/ N-au r?mas pustii/ C?-s înmormânta?i/ Dincoace de Carpa?i/ Într-un vârf de deal/ În mândru Ardeal/ Lâng? un sat mic/ Cacova numit".

La data începerii Primului R?zboi Mondial, Cacova avea 730 locuitori, care au contribuit benevol cu 5.000 lei la sprijinirea armatei române. Pagubele înregistrate în sat, în urma luptelor de aici, s-au ridicat la 40.000 lei. 51 de cacoveni au luptat pe front, iar 13 au fost mobiliza?i în servicii auxiliare. ?apte dintre ei au murit în lupt?, unul în temni??, iar 3 au fost da?i disp?ru?i. În anul 1971, din ini?iativa preo?ilor parohi ?i autorit??ilor administra?iei comunei, a fost amenajat un monument în memoria eroilor vâlceni, precum ?i a celor 14 eroi din satul Cacova, c?zu?i pe câmpul de lupt? în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial. Bustul uman de pe monument a fost realizarea artistului col. Marius Butunoiu, de la Studioul de Arte Plastice al armatei. Dup? evenimentele din decembrie 1989, în fiecare an la 25 octombrie, Asocia?ia Na?ional? a Cadrelor Militare în Rezerv? ?i Retragere filiala jude?ean? Sibiu „General Ilie ?teflea", în colaborare cu Asocia?ia Na?ional? „Cultul Eroilor" filiala jude?ean? Sibiu „Regina Maria", pre?edinte col(r) Avram Bojan, ?i a col(r) Albu Nicolae, pre?edinte al Asocia?iei Na?ionale „Cultul Eroilor" din satul Cacova, au avut loc ceremoniale religioase cu depuneri de coroane ?i jerbe de flori, iar de Ziua Eroilor, enoria?ii cacoveni poposesc la monument, unde se oficiaz? slujbe religioase, se aprind candele, se spun rug?ciuni în memoria eroilor vâlceni ?i ai satului Cacova.
20 iunie 2014

Sublocotenentul în rezerv? Vasile Godeanu s-a n?scut în comuna L?de?ti, satul Nisipi (jud. Vâlcea), fiind înv???tor în momentul în care a fost încorporat. Fratele acestuia, Gavril Godeanu, a fost luat prizonier în luptele de pe Dealul Merezi, fiind internat în lag?rul de prizonieri din ora?ul german Krefeld. A fost eliberat ?i s-a întors în România, în septembrie 1917, fiind remobilizat în cadrul armatei române. Trupurile celor 75 de eroi români din Regimentul 2 Vâlcea au fost înhumate de locuitorii satului Fântânele, din ordinul jandarmeriei ungare, în tran?eele în care au murit. În anul 1923, locuitorii satului F ântânele au exhumat osemintele celor 75 de eroi, reînhumându-le într-un mormânt comun, amplasat pe platoul Augur, situat pe dealul Merezi, îns? mult mai aproape de sat. Anual, locuitorii din Fântânele au depus flori la mormântul comun al eroilor Regimentului Vâlcea nr. 2, prilej de a fi cântate versurile rapsodului popular Stana Micl?u? - intitulate „Versurile eroilor din Regimentul 2 Vâlcea".

În anul 1973, un grup de ini?iativ? din satul Fântânele, sprijinit de consiliul local, a împrejmuit mormântul comun de pe platoul Augur ?i au montat, pe un bloc din piatr?, o plac? din bronz. În anul 1976, prin munca voluntar? a locuitorilor din satul Fântânele, sprijini?i de consiliul local, s-a amenajat, la câteva sute de metri de platoul Augur, un monument dedicat eroilor satului Fântânele (8 eroi din Primul R?zboi Mondial ?i 15 eroi din Al Doilea R?zboi Mondial) ?i a celor 75 de eroi din Regimentul 2 Vâlcea.
Opera comemorativ? a fost inaugurat? la 28 decembrie 1978, inscrip?ia de pe monument amintind de sacrificial eroilor din Regimentul 2 Vâlcea: „Spune?i genera?iilor viitoare c? noi am f?cut suprema jertf? pe câmpul de lupt? pentru unitatea na?ional? a poporului roman; Recuno?tin?? osta?ilor Regimentului 2 Vâlcea, c?zu?i eroic în lupta de la Dealul Merezi - septembrie 1916 - pentru des?vâr?irea unit??ii de stat a României"[1].

--------------------------------------------------------------------
[1] https://www.armataromaniei.ro/blog/24218/pa%C8%99i-prin-istorie

footer