Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Valeriu Avram, Cercet?tor ?tiin?ific & Comandor Av. (r) Dr. Marius-Adrian Nicoar?   
Miercuri, 09 August 2017 20:27

ww 1-Lupta aeriana 3Activitatea Aeronauticii Militare Române s-a desf??urat cu elan ?i spirit de sacrificiu ?i pe frontul de la Oituz. Misiunile ordonate au fost îndeplinite cu promptitudine, abnega?ie ?i curaj, comandamentele trupelor terestre primind la timp informa?ii privind situa?ia real? de pe front. Prin ac?iunile lor, aviatorii români au contribuit la încetinirea ofensivei Corpului 8 Armat? Austro-Ungar (C.8.A.A.U.), care nu a reu?it decât o înaintare minim? pe Valea Trotu?ului. Lovitura asupra Vârfului Cire?oaia aflat la jonc?iunea A.2.R. ?i A.9Ru., putea fi executat? numai printr-o cooperare bine organizat? ?i constant realizat?, pe timpul luptei cu participarea tuturor escadrilelor de avia?ie româno-ruse. A.2.R. dispunea pe acest front de sprijinul escadrilelor N.1, F.2, F.4 ?i F.6. Esc. N.10 Vân?toare dislocat? în nordul ??rii executa misiuni pentru trupele româno-ruse aflate în acest sector.

De?i din punct de vedere ierarhic Esc. C.12 se subordona M.C.G.R., aviatorii unit??ii au executat misiuni de recunoa?tere îndep?rtat? ?i bombardamente pe frontul Oituzului, cu avioane bimotoare C.G.4 aveau o autonomie de ?ase ore de zbor ?i luau în lansatoare opt bombe de 10 - 12 kg fiecare. Avia?ia rus? dispunea pe acest front de importante for?e aeronautice, Esc. 7, 9, 19, 28, 30, 32 erau dotate cu avioane de recunoa?tere îndep?rtat? ?i bombardament tip: F.40, F.60, Anatra, precum ?i cu avioane de vân?toare N.17, N.21, N.23, N.28 ?i Spad 7. Aviatorii ru?i îndeplineau misiuni numai pentru A.9Ru. Aparatele de zbor aliate aveau caracteristici tehnico-tactice asem?n?toare cu cele aflate în serviciul avia?iei Puterilor Centrale[57].

Avia?ia austro-ungar? dispunea de frontul Oituzului de aproape toate unit??ile de avia?ie care luptau pe frontul românesc ?i c?rora li s-au al?turat începând cu 1 septembrie 1917 ?i Flik 27. Personalul navigant al acestei escadrile era format din pilo?i care ac?ionaser? pe frontul rusesc ?i luptau pe avioane tip Oeffag C.II seria 52.5 ?i Lloyd C.V. seria 46, aparate de zbor moderne întrebuin?ate în misiuni de recunoa?tere ?i bombardament[58].

În vederea ofensivei de pe Valea Oituzului, aviatorii Grupului 1 Aeronautic Bac?u au desf??urat o intens? activitate în zilele de 21 august/3 septembrie ?i 25 august/7 septembrie 1917. Echipajele Escadrilelor F.2 ?i F.6 au fotografiat lucr?rile inamice aflate pe vârfurile Co?na, Cire?oaia ?i Dealul Mare. Avia?ia de vân?toare a patrulat zilnic deasupra frontului, angajând lupta cu avioanele germane ?i austro-ungare[59].

Pilo?ii din escadrila de vân?toare N.1 au îndeplinit în acest? zi opt misiuni de lupt? totalizând 11 ore de zbor, plt. Ioan Georgescu, locotenen?ii Gheorghe Mih?ilescu ?i Paul Urechescu (venit de curând în escadril?) s-au luptat cu cinci avioane de vân?toare austro-ungare tip K.D. „Aviatorii no?tri, gra?ie curajului de care au dat dovad?, zburând ?i luptând împotriva avioanelor inamice pe care le ?tiau superioare, s-au impus în fa?a avia?iei inamice ale c?ror incursiuni au devenit mai rare ?i atunci veneau cu for?e superioare, ca în cazul de fa??, pentru c? se temeau a nu fi atacate de mai multe avioane române?ti ?i a suferi pierderi"[60].

În diminea?a zilei de 26 august/7 septembrie 1917, echipajul alc?tuit din submaistrul pilot Dumitru Rosetti ?i lt. obs. Constantin Gonta, a primit misiunea s? execute o recunoa?tere în zona Cire?oaia. Când F. tip 42 nr. 3348 survola Târgu Ocna, observatorul a v?zut câteva baterii de artilerie române?ti în curs de amplasare. Avionul ?i-a continuat zborul spre Cire?oaia, ale c?ror povârni?uri coborau în trepte abrupte spre Sl?nic. Acesta a fotografiat traseul pentru a stabili cu precizie zona pe care artileria român? urma s-o bombardeze. A identificat câteva centre de rezisten?? germane, care erau camuflate pe Valea Sl?nicului, lt. obs. Constantin Gonta determinând cu precizie coordonatele unor baterii inamice. A transmis prin t.f.f. tot ceea observa. În timpul zborului, A.A. german? a deschis un foc intens, obligând pilotul s? execute diferite manevre pentru a sc?pa de efectul exploziilor obuzelor de calibru 105 mm. Când avionul era pe punctul de a se întoarce la aerodrom, tragerile A.A. inamice au încetat. Era „semnalul" c? în zon? au ap?rut avioanele de vân?toare germane ?i austro-ungare. Nu peste mult timp, echipajul Rosetti - Gonta a fost atacat de un aeroplan Albatros, apoi de un al doilea avion inamic. Aviatorii no?tri se aflau într-o situa?ie dificil? ?i lupta se putea încheia cu un sfâr?it tragic. În timp ce lt. obs. C. Gonta se ap?ra cu mult curaj, dinspre localitatea M?gura au ap?rut dou? avioane N. pilotate de locotenen?ii Mih?ilescu ?i Brullard din Escadrila N.1 „N-am p?r?sit câmpul de b?taie - nota C. Gonta -, am intrat ?i noi în lupt? împreun? cu camarazii no?tri. Rafalele curgeau ca ni?te râuri de foc în toate sensurile ?i aveam impresia c? nu mai aveam sc?pare, mai multe gloan?e au trecut vijelios pe deasupra capetelor noastre, un glon? a l?sat o urm? pe casca mea de zbor"[61]. Confruntarea a fost violent?, F. nr. 3348 a fost lovit de 12 gloan?e în planuri ?i carling?. „Am atacat Aviatik-ul de vân?toare - nota lt. francez Brullard -, de la 100 m ?i am tras 60 de cartu?e pe m?sur? ce m? apropiam de el. Aviatik-ul a f?cut o întoarcere brusc? ?i pilotul inamic a tras o rafal? care a trecut pe deasupra planului superior stâng al Nieuport-ului. Am deschis din nou focul ?i am v?zut cum începe s? zboare dezordonat, retr?gându-se în liniile sale, semn c? fusese lovit în motor"[62].

În dup?-amiaza aceleia?i zile, avia?ia german? a bombardat gara ?i ora?ul Adjud, A.A. român? ?i avia?ia nu au intervenit la timp, pagubele fiind importante. În urma anchetei f?cut? de conducerea Direc?iei Aeronauticii, a fost întocmit un raport care a fost trimis Biroului opera?ii din M.C.G.R. În document se precizau cauzele care au dus la aceast? situa?ie: „Incursiunea aerian? a inamicului asupra g?rii din Adjud a fost favorizat? de urm?toarele împrejur?ri:
1. Avia?ia inamic? este superioar? avia?iei noastre atât ca efective, cât ?i ca aparate care sunt de ultimul tip perfec?ionat.
2. Obiectivul bombardat fiind prea aproape de front era normal s? nu poat? fi ap?rat de avioanele noastre, întrucât aceast? opera?iune se execut? în câteva minute, deci f?r? a avea timpul material necesar de a anun?a avioanele noastre. Cu atât mai mult, cu cât în cazul de fa??, au atacat 12 avioane (germane n.a.) deci o for?? superioar?, c?rora nu li s-ar fi putut opune decât cele câteva aparate ale noastre ce se aflau în momentul acela disponibile.
3. Probabil c? trenurile cu muni?iuni au stat garate câteva zile în sta?ia Adjud, astfel c? inamicul a fost informat de acest? situa?ie. A lipsit orice mijloc de ap?rare antiaerian?" [63].
Aeronautica român? ob?inea în acest? zi o victorie aerian? mai deosebit?. Lt. obs. Mihail Vitzu din Compania 3 Aerosta?ie, în timp ce executa o misiune în nacela balonului ,,Caquot", a fost atacat de un avion de vân?toare german tip Fokker din Staffel 42. Lupta a durat 20 de minute ?i obs. Vitzu, a reu?it cu pu?ca mitralier? de bord Lewis, s? loveasc? în motor aparatul inamic pilotat de lt. Otto Müller. Fokker-ul a luat foc ?i s-a pr?bu?it la sol în apropierea g?rii din Tecuci. Pentru fapta sa de arme, lt. obs. aerostier Mihail Vitzu a fost decorat cu Ordinul „Steaua României" cu spade în gradul de cavaler[64].

În ziua de 26 august/8 septembrie 1917, o escadril? de hidroavioane germane a bombardat ?antierul naval de la Chilia Veche, unde se reparau vasele ruse?ti „Mistislav" ?i „Udalai". Au fost uci?i doi solda?i ?i al?i patru au fost r?ni?i, iar o cabin? de ?lep a fost aruncat? în aer[65]. În diminea?a zilei de 27 august/9 septembrie 1917, la ora 6.00, artileria D.1, 6, 7, I.R. a deschis focul pe frontul de la Oituz, marcând începutul ofensivei A.2.R. Sectorul de front cuprins între Cire?oaia - Bâtca - Cota 772 - Vârful Ungureanu a fost puternic bombardat. Echipajele din Esc. F.4 ?i F.2 au asigurat reglarea tragerilor de artilerie, fotografiind pozi?iile inamice ?i române?ti. În Raportul nr. 2879 din 27 august/9 septembrie 1917 întocmit de Comandamentul A.2.R., se consemna: „Escadrila F.2: dou? zboruri de fotografiere a bateriei aflat? lâng? satul Her?str?u ?i a primelor linii inamice de la Cire?oaia. O nou? linie de tran?ee între Co?na ?i Groze?ti. S-au luat fotografii a celor dou? aparate inamice doborâte de locotenentul Brullard ieri diminea?? ?i ast?zi. Dou? reglaje de artilerie a Bateriei de 120 mm aflat? la Pârg?re?ti, echipajul nostru (plt. major Bucur Stan-slt. Ioan Barzon - n.a.) a sus?inut o lupt? cu un Brandenburg pe care l-a alungat. S-au aruncat 8 bombe asupra parcurilor ?i bar?cilor de la Cota 570. Inamicul contraatac? ?i bombardeaz? regiunea de la vest de Groze?ti. Un zbor de bombardament asupra stabilimentelor inamice din regiunea Oituz ?i Hârja. Escadrila F.6: un zbor de recunoa?tere în regiunea Vidra - Vizantea. S-a v?zut un convoi de vehicule ?i trei companii de infanterie. Escadrila N.1: cinci misiuni de protec?ie ?i trei lupte aeriene cu avioanele inamice. Locotenentul Mih?ilescu (Gheorghe - n.a.) se lupt? cu un Brandenburg ?i trage asupra lui 100 de cartu?e. Adjutantul Bruyere se lupt? cu un K.D. pe care-l alung?. Plutonierul Popescu (Marin - n.a.) se lupt? la nord-est de Cota 1001 cu un avion inamic. Dou? gloan?e în aparat (N. nr. 993 - n.a.)"[66].

Activitatea deosebit? desf??urat? de avia?ia român? a fost recunoscut? chiar de inamic. Iat? ce scria în carnetul s?u de însemn?ri un ofi?er german luat prizonier la sfâr?itul lunii octombrie 1917: „10 septembrie 1917. Compania noastr? cu un efectiv de 22 de oameni a participat la inspec?ia Kaizerului (împ?ratul Wilhelm al II-lea - n.a.). Din regimentele tuturor diviziilor s-au ales solda?i care iau parte la aceast? inspec?ie. S-au împ?r?it multe decora?ii, prusacii erau îmbr?ca?i în uniforme noi, to?i (decora?ii - n.a.) cu (medalia - n.a.) „Crucea de Fier" pe piept iar bavarezii, cu uniformele lor zdren?uite ?i plini de murd?rie, fuseser? adu?i din tran?ee. În timpul ceremonialului, avioanele inamice au lansat bombe ?i au mitraliat trupele, încât s-a renun?at la inspec?ie ?i Kaizerul a trebuit s? fie dus la ad?post pentru c? era pericol s? fie r?nit sau chiar ucis. De la începutul lunii august ?i pân? acum, aviatorii inamici ne-au creat mari nepl?ceri, când nu te a?teptai, lansau bombe sau mitraliau din aer pe bravii no?tri infanteri?ti... Am avut multe pierderi din cauza lor" [67].

Amploarea activit??ii aeriene pe frontul A.2.R. a determinat M.C.G.R. s? înt?reasc? Grupul 1 Aeronautic cu înc? 4 avioane: 2 N. tip 11, 1 Morane Saulnier ?i 1 F.40 aduse de la R.G.A. de la Ia?i. În acela?i timp, s-a ref?cut Grupul 3 Aeronautic la Boto?ani, iar din punct de vedere operativ personalul navigant al unit??ii a fost pus la dispozi?ia M.C.G.R. [68]. Raportul nr. 3244 al M.C.G.R. c?tre regele Ferdinand I al României cuprinde un scurt rezumat al evenimentelor aeronautice din perioada 30 august/12 septembrie - 31 august/13 septembrie 1917: „Aviatorii no?tri au avut 7 lupte aeriene în regiunea Târgu Ocna; locotenentul Craiu ?i plutonierul Muntenescu au dus fiecare câte dou? lupte. Avia?ia inamic? a fost foarte activ? între orele 11.00 - 12.00 ?i 17.30 - 19.00. Mai multe avioane inamice au evoluat deasupra frontului f?când recunoa?teri. Un avion inamic, care a evoluat la ora 19.00 deasupra p?durii Muncelu, fiind bombardat de artileria noastr? antiaerian?, a fost lovit deoarece a c?zut brusc în liniile inamice, în ziua de 31 august/13 septembrie 1917"[69].

În zilele de 2/15 - 3/16 septembrie 1917, aviatorii români s-au luptat cu avioanele inamice, zborurile acestora în liniile noastre determinând o mobilizare de for?e aeronautice importante. Plecat într-o misiune de reglare a tirului, echipajul format din plt. pilot Ion Sava Câmpineanu (provenea din avia?ia austro-ungar?) ?i slt. obs. Theodor Alim?nescu (F.40 nr. 2492) din F.5 n-a putut s? execute misiunea din cauza avioanelor germane: „Am v?zut trei avioane inamice ?i unul ne-a atacat de trei ori. Am tras suficient de multe cartu?e pentru a-l determina s? plece în liniile sale", nota observatorul Alim?nescu. Echipajul Teodorescu - Nicolau a reu?it s? ?in? la distan?? un Hansa Brandenburg.C.I. tr?gând asupra lui rafale lungi de mitralier?, continuând reglajul unor baterii din Grupul Marinescu asupra pozi?iilor inamice de pe vârful Co?na. Tirul a fost condus a?a de bine prin t.f.f., încât proiectilele române?ti au lovit un depozit de muni?ii german care a explodat[70]. Un raport al plt. Ioan Georgescu din Escadrila N.1, preciza: „Recunoa?terea sectorului Ure?ti - Valea Dofteanei ?i protec?ie pentru F.2. Am v?zut un (avion - n.a.) A.E.G. în apropiere de Târgu Ocna ?i am atacat aparatul inamic, care s-a refugiat spre Kezdyvasarhely (Tg. Secuiesc). Am v?zut dou? Nieuporturi ?i un F.40. Am pornit dup? un avion inamic care zbura deasupra One?tiului ?i acesta v?zând c? îl urm?resc a intrat brusc în liniile sale pe la Fabrica «Union». Luând în?l?ime, am v?zut un alt avion inamic în lupt? cu un Nieuport care n-a rezistat atacului ?i s-a retras pe Valea Oituzului. Între orele 10.00 - 11,35, am v?zut dou? avioane inamice care n-au putut fi ajunse din cauza norilor. Activitatea avia?iei inamice-mijlocie"[71].

Baza aerian? german? de la Foc?ani a fost survolat? de plt. Paul Magâlea din Esc. N.11 în ziua de 3/16 septembrie 1917. „Am v?zut 7 hangare individuale în semicerc pe câmpul de la sud-vest ?i un singur hangar pe câmpul de zbor din est. Urm?rit de dou? avioane inamice pân? la Foc?ani, am v?zut cea de-a treia pist? de zbor care avea dou? hangare-corturi", nota pilotul nostru de vân?toare într-un raport [72]. Prin Ordinul nr. 3917 al M.C.G.R., începând cu 9/22 septembrie 1917, gruparea unit??ilor aeronatice era urm?toarea[73]:
Grupul 1 Aeronautic Bac?u. Avea în subordine escadrilele: F.2, cu terenul de zbor la Borze?ti, avea în dotare 6 avioane; F.4 avea în dotare 6 aparate F.40, terenul de zbor se afla tot pe aerodromul de la Borze?ti; F.6, cu aerodromul la Gârbovanul, avea în serviciu 6 avioane F.40, F.46 ?i F.60; N.1, cu sediul la Borze?ti, avea în dotare 6 avioane de vân?toare N. ?i un aparat bimotor C.G.4.
Grupul 2 Aeronautic Tecuci. Avea în subordine urm?toarele escadrile: F.5 avea în serviciu 8 avioane F.40, F.46 ?i terenul de zbor la Domne?ti; F.9, dotat? cu 6 avioane de recunoa?tere, avea aerodromul la ?ig?ne?ti; N.3, cu aerodromul la Tecuci ?i un altul de rezerv? la Bârlad era înzestrat? cu 6 avioane de vân?toare N. (11, N.17 ?i N.21); N.11 avea aerodromul la Tecuci. Escadrila era dotat? cu 7 avioane N. (tip 11, 17 ?i 21), unele dintre aparate aveau lansatoare de fuzee-rachet? tip „Le Prieur". Unitatea a primit în serviciu un bimotor C.G.4.pentru executarea misiunilor de recunoa?tere îndep?rtate ?i bombardament.
Grupul 3 Aeronautic Boto?ani. Avea în subordine escadrilele: F.7, cu sediul la Boto?ani înzestrat? cu 3 avioane F.40 ?i F.46; N.10, cu terenul de zbor la Boto?ani avea în dotare 6 avioane de vân?toare ?i vân?toare-bombardament tip N. 11, 12, 21 ?i dou? avioane Morane Saulnier. Esc. B.M. 8 avea în dotare 8 avioane de bombardament Breguet ?i B.M. ?i continua s? fie în subordinea M.C.G.R.

În ziua de 9/22 septembrie 1917, personalul navigant al Escadrilei B.M.8 din care f?ceau parte ?i subofi?erii pilo?i Gheorghe M. Stan ?i Simion B?rbulescu, a bombardat depozitele de muni?ii din Foc?ani. Au plecat de la C?lm??ui, la ora 19.00, cu câte 20 de bombe „Michelin" fiecare în lansatoare. Condi?iile de zbor erau nefavorabile, din sud b?tea un vânt puternic în rafale iar cea?a plutea deasupra liniilor. Echipajele au intrat în adâncimea teritoriul ocupat de inamic, atacând obiectivul ordonat. „Ora?ul era bine luminat ?i am lansat bombele asupra depozitelor care sunt lâng? gar?. Când bombele au c?zut, proiectoarele au m?turat cerul pentru a ne prinde, dar cea?a era groas? ?i lumina difuz?. Totu?i, focul produs de bombele noastre se vedea de la 10 km ?i am aterizat la ora 20.40 pe un vânt puternic ?i inegal care în apropiere de Vân?tori ?i-a schimbat direc?ia, b?tea acum din spate ?i era foarte greu de aterizat. Din aceast? cauz? ?i a ce?ii, pista nu s-a v?zut ?i am fost nevoi?i s? ateriz?m la C?lm??ui", nota subofi?erul pilot Simion B?rbulescu într-un raport înaintat comandantul Armand Delas[74].

În ziua de 13/26 septembrie 1917, avia?ia austro-ungar? a pierdut un echipaj care s-a luptat cu mult curaj cu Nieuporturile române?ti din Escadrila N.1. Astfel, echipajul din Flik 36 format din subofi?erul pilot Rudolf Simacek ?i lt. obs. Leo Onciul, în timp ce îndeplinea o misiune de recunoa?tere în sectorul Groze?ti - Târgu Ocna, a fost atacat de locotenen?ii Gh. Gheorghiu, Gh. Mih?ilescu ?i subofi?erul Nicolae M?nescu. Avionul Hansa Brandenburg C.I. seria 269.26 a fost grav avariat în urma schimbului de focuri, echipajul Simacek - Onciul a aterizat în liniile române?ti ?i s-a predat trupelor române. Cea de-a doua victorie aerian? a zilei a fost ob?inut? de echipajul format din plt. maj. pilot Bucur Stan ?i lt. obs. Constantin Gonta din F.2. În urma unei lupte aeriene desf??urat? deasupra localit??ii Groze?ti, un avion austro-ungar de recunoa?tere a fost grav avariat, pr?bu?indu-se în liniile noastre. La contactul cu solul, aparatul inamic a luat foc ?i a f?cut explozie, aviatorii austro-ungari pierzându-?i via?a[75].

Activitatea avia?iei Puterilor Centrale a fost foarte mare în ziua de 11/24 septembrie 1917, pozi?iile române?ti fiind survolate de zeci de avioane inamice. Pân? la ora 12.00 s-au înregistrat opt avioane care au zburat mai ales în zona Târgu Ocna-Groze?ti-One?ti. Sectorul Ca?in-Sl?nic, a fost survolat de 7 avioane de recunoa?tere ?i bombardament u?or Hansa Brandenburg C.I. înso?ite de avioane de vân?toare K.D. Plt. Georgescu din Esc. N.1 s-a luptat cu dou? Brandenburguri în dou? reprize, iar la ora 13.15 a sus?inut o lupt? aerian? cu un avion de vân?toare austro-ungar tip K.D. pe care l-a for?at s? p?r?seasc? liniile noastre.

Artileri?tii antiaerieni români au fost activi în acest? zi, ob?inând dou? victorii aeriene. În Raportul nr. 4896 al M.C.G.R. din 11/24 septembrie 1917 adresat regelui Ferdinand I al României, se preciza: „În urma tragerilor executate de postul nr. 7 antiaerian de la Bac?u a fost lovit un avion inamic german, care a fost silit s? aterizeze lâng? satul Gligoreni la 20 km de Bac?u. Aeroplanul a fost incendiat de aviatorii germani care au fost lua?i prizonieri. Mitraliera a fost capturat?"[76]. Un avion austro-ungar care zbura deasupra localit??ii Buhu?i a fost avariat de schijele abuzelor trase de A.A. român? instalat? în apropierea ora?ului. Avionul inamic a aterizat for?at în teritoriul nostru, predându-se autorit??ilor militare române[77].

În Raportul telefonic nr. 1413 al Serviciului siguran?ei române pe lâng? A.4.Ru. din 12/25 septembrie 1917 se men?iona: „Ieri, un aeroplan inamic a fost doborât de aviatorii no?tri între Te?cani ?i Scor?eni. Aviatorul ?i pilotul sunt aresta?i ?i cerceta?i. Delegat, Hus?rescu"[78].
În ziua de 13/26 septembrie 1917, avioanele austro-ungare ?i germane au survolat Valea Oituzului ?i Soveja. La ora 11.30 dou? avioane germane au lansat opt bombe asupra g?rii ?i spitalului din satul Frunzeasca, schijele ucigând ?ase solda?i ?i r?nind alte nou? persoane. Deasupra Tecuciului s-au dus trei lupte aeriene iar în sectorul Varni?a, aviatorii no?tri au alungat patru avioane germane. Echipajul Rosetti - Gu?? din Escadrila F.2 ,,a sus?inut o lupt? aerian? timp de 15 minute contra unui aparat tip Brandenburg ?i a dou? K.D-uri în zona Satu Nou - Târgu Trotu?ul, avioanele inamice au fost puse pe fug?..."[79]. Eroul zilei a fost slt. Marcel Dr?gu?anu din Esc. N.11 care a doborât într-o lupt? aerian? dou? avioane inamice iar pe al treilea la avariat grav[80]. Cpt. av. ing. ?tefan Proptopopescu, comandantul Esc. N.11 a zburat în zon? ?i „am putut observa la locul indicat dou? furgoane înc?rcate cu piese de avion ?i al?turi de ele un aparat pe jum?tate demontat"[81].

Pentru fapta de arme deosebit?, slt. av. Marcel Dr?gu?anu a fost decorat prin Î.D.R. nr. 830 din 9 aprilie 1918 cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a. Temerarul aviator român care a luptat în avia?ia francez? înc? din anul 1914, a executat la 5/18 iulie 1917 un zbor de 860 km f?r? escal? de la Salonic în Basarabia. A venit în ?ar? s? lupte pentru România Mare fiind repartizat mai întâi la Esc. N.3, apoi, la N.11, unitate de vân?toare constituit? numai din aviatori români. Artileri?tii antiaerieni au dus de asemenea ac?iuni de lupt?, înregistrând succese importante. Astfel, în ziua de 14/27 septembrie 1917, postul fix nr. 11 comandat de slt. C. Dumitru a deschis focul asupra unui avion ce zbura deasupra localit??ii Ciu?lea (pe Siret) pe care l-a avariat ?i l-a obligat s? aterizeze între linii. Cea de-a doua victorie aerian? a zilei a fost ob?inut? de postul mobil nr. 1 format dintr-o sec?ie de tunuri de 57 mm. ,,Burileanu" ?i o sec?ie de 75 mm. Tunurile A.A. „Burileanu" au deschis focul asupra unui avion inamic care a fost lovit ?i a c?zut între Com?ne?ti ?i M?r??e?ti. Comandantul postului, lt. Ion Georgescu, a fost decorat cu Ordinul „Coroana României" în gradul de cavaler, iar plt. Costin Simionescu a fost recompensat cu medalia „B?rb??ie ?i credin??" cu spade clasa a II-a[82].

Suferind importante pierderi în luptele aeriene angajate cu aviatorii români, avia?ia Puterilor Centrale a trecut la bombardarea unor obiective civile. Astfel, în ziua de 16/29 septembrie 1917, o escadril? de avioane germane decolate de la Br?ila a bombardat ora?ul Gala?i distrugând mai multe case. Pilo?ii germani „...au coborât la mic? în?l?ime ?i au tras cu mitralierele în popula?ie, f?când mai multe victime..."[83].

Biruin?a de la Oituz, împreun? cu victoriile ob?inute de osta?ii români la M?r??ti ?i M?r??e?ti, unde avia?ia a avut o mare contribu?ie, a hot?rât e?uarea planului strategic al Puterilor Centrale de a zdrobi rezisten?a for?elor române de a scoate România din r?zboi ?i a cuceri întregul teritoriu na?ional. Acest rezultat a fost posibil datorit? înaltei valori a Comandamentului român, care a condus cu fermitate ?i competen?? întreaga opera?ie de ap?rare, închizând definitiv în fa?a inamicului poarta Trotu?ului. Ca ?i la M?r??e?ti ?i la Oituz s-au aplicat metode ?i procedee moderne de organizarea ap?r?rii, iar avia?ia român? a contribuit din plin la ob?inerea acestor succese. Din cele 289 de misiuni executate de aviatorii români în 32 de zile bune de zbor, cele mai numeroase au fost recunoa?terile aeriene în liniile inamice ?i fotografierea distrugerilor provocate de tragerile artileriei române. De asemenea s-au fotografiat ?i s-au descoperit amplasamentele unor fortifica?ii ?i baterii inamice. Toate aceste date au fost trimise la timp e?aloanelor trupelor terestre, avia?ia devenind „ochii" acestor comandamente. În timpul luptelor de la Oituz s-a ?inut o leg?tur? permanent? cu infanteria ?i s-a reglat tirul bateriilor grele române?ti.

Înfrânte pe frontul românesc în vara anului 1917, armatele coali?iei Puterilor Centrale au trecut la un r?zboi defensiv, de pozi?ie, trupele inamice îngropându-se în p?mânt, construind noi fortifica?ii ?i tran?ee în a?teptarea unor momente mai favorabile. Avia?ia român? ?i-a continuat misiunile, cu mult? vigoare ?i d?ruire. Înaltul Comandament al Puterilor Centrale a dotat escadrilele care luptau pe frontul românesc cu avioane performante; s-au adus noi unit??i ale avia?iei de vân?toare de pe frontul italian. La începutul lunii octombrie 1917 au fost constituite dou? mari unit??i de avia?ie: Jagstaffel (Fliegerzug) Hârja cu aerodromul în localitatea Hârja aflat în apropiere de Târgu Secuiesc. La comanda acestei unit??i a fost numit lt. av. Rupert Terk, un lupt?tor cu mare experien??, care ob?inuse pe frontul italian trei victorii aeriene[84]. Cea de-a doua unitate de avia?ie înfiin?at? a fost Jagstaffel G?l?ne?ti comandat? de lt. av. Hans Fischer, cu baza aerian? aflat? în apropierea ora?ului R?d?u?i, unitate ce avea în dotare avioane de vân?toare K.D. ?i Fokker D.II. ?i Albatros D.III[85].

Luna octombrie a debutat cu o activitate intens? a avia?iei Puterilor Centrale, avioanele Hansa Brandenburg C.I., Lloyd C.II sau L.V.G. au survolat mai ales regiunea Târgu Ocna - One?ti - Bac?u. Plecat într-o recunoa?tere în zona Com?ne?ti - Roman - Pa?cani - Valea Bistri?ei, slt. av. Soliser din Flik 36, aflat la man?a unui Albatros seria 67, a fost atacat de dou? Nieuport-uri române?ti pilotate de lt. Gheorghe Mih?ilescu (N. nr. 1418) ?i sg. Nicolae M?nescu (N. nr. 1206) din N.1. Grav avariat în timpul luptei, cu observatorul r?nit la um?r ?i la mâna dreapt?, cu radiatorul motorului distrus de gloan?e, pilotul austriac a aterizat for?at în liniile noastre. Dup? ce a dat foc avionului, slt. Soliser s-a predat autorit??ilor militare române[86]. La interogatoriu, aviatorii austro-ungari au declarat c? unitatea lor avea în serviciu: 1 K.D., 1 Fokker D.VI, 9 avioane de recunoa?tere ?i bombardament u?or, 1 Hansa Brandenburg C.I. seria 67, 2 Lloyd C.II. seria 64, 1 Albatros seria 26, 2 Albatros seria 67, 1 UFAG seria 67 ?i 2 UFAG seria 269. Personalul navigant comandat de lt. av. Wilhelm Bruckner executa misiuni pentru A.1 A.-U. Flik 36 a înlocuit Flik 39 - care a primit ordinul s? plece într-un alt sector de front - a intrat în componen?a „Grupului de Lupt? c?pitan Nikitsch".

Consemn?m în final faptul c?, Puterile Centrale au considerat necesar? suplimentarea propriei avia?ii pe frontul românesc. M?surile luate au f?cut ca aeronautica inamica s? fie perceput? la acest moment, ca fiind superioar? avia?iei româno - ruse atât ca efective, cât ?i ca aeroplane ce aveau caracteristici tehnico tactice perfec?ionate. Nu întâmpl?tor, principalele ac?iuni ale aviatorilor pe frontul de la Oituz, au fost luptele aeriene. Experien?a de r?zboi acumulat? ?i calit??ile individuale ale personalului aeronavigant, au stat la baza succesului avia?iei române. De asemenea artileri?tii antiaerieni, a c?ror armament a fost perfec?ionat, s-au remarcat prin eficien?a în combaterea ?intelor aeriene inamice ?i ap?rararea obiectivelor terestre. În încheiere trebuie s? remarc?m ?i foarte buna cooperare a escadrilelor de avia?ie româno-ruse pe timpul luptelor de la Oituz, de multe ori victorioase în crâncene lupte aeriene.

----------------------------------------
[57] Avram Valeriu, „Crucile negre". Avia?ia Puterilor Centrale deasupra României 1916-1917, Editura Pro-Historia, Bucure?ti, 2001, p. 189
[58] Avram dr. Valeriu, Nicoar? dr. Marius-Adrian, Consacrarea Aeronauticei Militare Române, Editura Editgraph, Buz?u, 2017, p. 171 - 172
[59] Avram Valeriu, „Crucile negre". Avia?ia Puterilor Centrale deasupra României 1916-1917,...p. 190
[60] Ibidem, f. 142
[61] A.M.R., fond Direc?ia Aeronauticii, ds. 73, f. 56-58
[62] Ibidem
[63] Ibidem, ds. 99, f. 142
[64] Ibidem, fond Marele Stat Major (M.St.M.), ds. 823, f. 145
[65] A.M.M.N., fond Manuscrise, document nr. 299
[66] A.M.R., fond Direc?ia Aeronauticii, ds. 62, f. 341
[67] Ibidem, fond M.C.G., ds. 1180, f. 164
[68] Ibidem, ds. 149, f. 110
[69] A.M.R., fond M.C.G., ds. 824, f. 205
[70] Ibidem, ds. 408, f. 234
[71] Ibidem, f. 69
[72] Ibidem, f. 375
[73] A.M.R, fond Armata 1, ds. 815, f.89
[74] Ibidem, fond Armata 2, ds. 408, f. 164
[75] Ibidem, f. 8667/61, p. 87; vezi A.M.R., fond Armata 2, ds. 408, f. 192
[76] A.M.R., fond M.C.G., ds. 203, f. 728
[77] Arhiva Muzeului Na?ional al Avia?iei Române (A.M.N.A.R.), fond Manuscrise, ds. 151, f. 40
[78] A.M.R., fond M.C.G.-949, dosar 1175, f. 48.
[79] Ibidem, ds. 1175, f. 63
[80] Ibidem, ds. 816, f. 182
[81] Ibidem
[82] „Monitorul Oastei", nr. 5 din 16 februarie 1920
[83] A.M.R., fond M.C.G., ds. 1180, f. 169
[84] Avram Valeriu, Aeronautica român? în R?zboiul de Întregire Na?ional? 1916-1919,...p. 331
[85] Ibidem
[86] A.M.R., fond M.C.G., ds. 1163,

footer