Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Duminică, 06 August 2017 18:49

Doc-Al MoraruSubiectul este mult prea vast ?i complex, pentru a putea fi tratat într-un spa?iu restrâns, astfel încât m? voi rezuma la câteva aspecte. Majoritatea fondurilor arhivistice aflate în arhivele din Republica Moldova, care cuprind perioada 1941-1944 nu sunt altceva decât dosare de arhive române?ti confiscate de autorit??ile sovietice de ocupa?ie ?i luate la eviden?a arhivistic? de c?tre func?ionarii arhivelor din R.S.S. Moldoveneasc?, o f?c?tur? sovietic? pe teritoriul fostei Basarabii. Mai mult decât atât, tot aici sunt depozitate ?i documentele cu referire la nordul Bucovinei, din aceea?i perioad?. Num?rul acestor fonduri ?i dosare este considerabil, de?i, la prima vedere, documente de arhiv? pentru o perioad? de patru ani, ar trebui s? fie mult mai mic. Trebuie men?ionat c? un num?r mare de documente de arhiv? române?ti au fost distruse de func?ionarii sovietici, deoarece in primii cinci ani dup? r?zboi, sovieticii nu aveau hârtie pe ce scrie, motiv pentru care un num?r foarte mare de documente sovietice, au fost scrise pe reversul vechilor documente de arhiv? române?ti.

În ansamblu, materialele se refer? la diferite aspecte ale vie?ii publice ?i militare. Printe acestea:
- lupta autorit??ilor împotriva ideologiei comuniste ?i a pornografiei, r?spândit? cu atâta zel prin ora?ele ?i târgurile Basarabiei ?i Transnistriei; deciziile privind copiii, pentru ca ace?tia s? fie cura?i, hr?ni?i, s?n?to?i ?i to?i ca unul s? frecventeze ?coala;
- lupta împotriva ?arlatanilor, a criminalit??ii ?i a tâlh?riilor; grija fa?? de p?mânt ?i planta?ii; deosebita aten?ie ?i rolul important al Bisericii ortodoxe în educa?ia spiritual? a societ??ii române?ti;
- combaterea sectelor religioase;
- necesitatea trecerii industriei ?i comer?ului din mâinile evreilor în cele ale românilor etc.
Sine die, respectivele documente constituie o comoar? informa?ional? pentru cercet?tori, istorici, juri?ti, politologi ?i în general pentru to?i cei interesa?i de istoria na?ional?. Nu voi enum?ra toate fondurile arhivistice, rezumându-m? doar câteva, axate pe subiectul abordat:
1. Cabinetul de administrare a Basarabiei, Bucovinei ?i Transnistriei (numai inventarul 1 are 1434 de dosare etc);
2. Corpul II al Armatei Române (1941-1943):
- Curtea Mar?ial? a Comandamentului Basarabiei (1919-1943);
- Divizia a IX-a Infanterie a Armatei Române (1940-1943);
- Grupele poli?iei 57 ?i 74 a Corpului 4 al Armatei Române;
- Tribunalul Militar al Corpului III al Armatei Române;
- Curtea Mar?ial? a Corpului III Armat?;
- Inspectoratul Regional de Poli?ie a Basarabiei (1918-1944);
- Sec?ia financiar? a jude?ului L?pu?na (1919-1944);
- Statul Major al Armatei Române (1941-1943);
- Administra?ia ?inutului Nistrean;
- Prefectura jude?ului L?pu?na;
- Prefectura tuturor jude?elor;
- Situa?ia agricol? a jude?ului L?pu?na (?i a celorlalte jude?e);
- Comisariatul de Poli?ie a tuturor jude?elor ?i ora?elor
- Inspectoratul ?inutului Basarabiei a jandarmeriei.

Am amintit despre fondurile arhivistice depozitate la Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, de?i documente, care cuprind perioada 1941-1944 au mai intrat ?i în posesia arhivei Ministerului de Interne, arhiva Serviciului de Informa?ii ?i Securitate ?i A.O.S.P.R.M. Tot acest depozit informa?ional prezint? un interes deosebit pentru cercet?tori ?i oameni de ?tiin??, pentru studiu. Un material mai amplu semnat de autorul acestor rânduri despre comportamentul ocupan?ilor sovietici a fost preluat ?i de cunoscutul scriitor Paul Goma în una din cele mai importante lucr?ri ale sale „S?pt?mâna Ro?ie"[1]. Documentul a fost descoperit în dosarele Arhivei Organiza?iilor Social-Politice a Republicii Moldova (fosta Arhiv? a C.C. al P.C.M.) ?i calificat „Strict Secret".

Este vorba despre o informa?ie secret? despre „înc?lc?ri penale înregistrate, ce ne las? s?Doc. Al. Moraru-Filele 1.2.3 credem, c? au existat ?i crime ?i tâlh?rii (neînregistrate - n.a.), s?vâr?ite de militarii sovietici în ora?ul Chi?in?u în perioada 1 septembrie - 20 decembrie 1945", informa?ia este semnat? de ?eful sec?iei or??ene?ti al mili?iei, locotenent-colonel de mili?ie Lebedev în ziua de 22 decembrie 1945. Documentul este înso?it de o anex?, în care se men?ioneaz?, c? în ora?ul Chi?in?u sunt 8 or??ele militare, preponderent în sectorul Buiucani, dar ?i în str?zile ?midt nr.130, Podolsk nr.32, Benderscaia nr.41 (denumirile str?zilor sunt scrise conform documentului - n.a.), Kievskaia nr.13 în total 131 de spa?ii, inclusiv comisariatul militar republican, tribunalul militar, procuratura militar? etc. Documentul are 5 file, este scris în limba rus? ?i este o component? a dosarului num?rul 432, inventarul 4 din Fondul arhivistic nr.51, Comitetul Central al P.C.M. (red?m textul tradus din limba rus? ?i foto):

STRICT SECRET[2]
„În ora?ul Chi?in?u ?i suburbii în ultimul timp militarii din unit??ile militare dizlocate pe teritoriul ora?ului Chi?in?u ?i suburbii au fost s?vâr?ite un ?ir întreg de crime ?i înc?lc?ri grave exprimate prin be?ii sistematice, huliganism, jafuri, tâlh?rii, împu?c?turi f?r? scop cu consecin?e mortale, conducerea automobilelor f?r? numere de înmatriculare, f?r? permis de conducere în urma c?rora au avut loc accidente rutiere cu final mortal. În ultimul timp, adic? din septembrie pân? la 20 decembrie 1945 au fost înregistrate urm?toarele fapte penale:
- Crime (omucideri) - 11
- Jafuri - 14
- Dezbr?c?ri ale celor be?i - 12
- Zmulgeri de obiecte - 10
- Furt calificat - 127
- Furt de buzunare - 7
- Acte de huliganism - 22
E necesar de men?ionat c? cele mai frecvente înc?lc?ri penale sunt urm?toarele:

- 17 septembrie 1945. Sergentul comendaturii militare din ora?ul Chi?in?u, Iacovenko Arcadii Ivanovici, împreun? cu un grup de solda?i sovietici în suburbia ora?ului Chi?in?u la r?scrucea Sculeanca au furat mai multe obiecte de la cet??eanca Tiacova. Obiectele furate a fost confiscate ?i întoarse st?pânei. Tâlharii au fost tra?i la r?spundere penal?, dosarul lor a fost trimis la procurorul garnizoanei Chi?in?u.
- 18 septembrie 1945. Colaboratorii sec?iei 3 mili?ie pentru furt a mai multe obiecte dintr-o c?ru?? a fost re?inut sergentul sec?iei comendatur? Studenov Alexei Semionovici din Brigada 40 a Regimentului de artilerie ?i transmis superiorilor s?i pentru a lua m?surile cuvenite. Ace?tea n-au luat nici o m?sur? ?i în aceia?i zi lucr?torii sec?iei 3 mili?ie l-au re?inut repetat pe sergentul Stupnev pentru furt al obiectelor din c?ru?a cet??eanului Grangu?oi (poate fi Cr?ncu?? ? - în multe documente sovietice sunt schimonosite numele persoanelor ?i numele localit??ilor române?ti din Basarabia- Al.M) ?i Grigorenco. Materialele au fost transmise procurorului garnizoanei Chi?in?u.
- 28 septembrie 1945. Un grup de militari sovietici alc?tuit? din trei persoane, un sergent ?i doi solda?i la ora 23 pe strada Leovschaia au dezbr?cat pe cursantul ?colii juridice Tkacenco. Acela? grup în drum spre unitatea lor militar? pe strada Me?ceanscaia cu for?a armelor au jefuit pe locuitorul ora?ului Chi?in?u, Lungu sco?ind de pe el sacoul ?i 50 de ruble.
- 29 septembrie 1945. Un grup de militari sovietici din Regimentul tancuri cu for?a armelor au pr?dat cet??eanul Cr?ciun pe strada Sireiskaia, luândui acestuia 3.600 ruble.
- 30 septembrie 1945 militarul Regimentului 372 Armat? sergentul Neceaev fiind beat în ora?ul Chi?in?u a încercat s?-l omoare pe mili?ianul de gard? ?i l-a împu?cat de 5 ori. F?pta?ul a fost re?inut ?i transmis comandantului militar.
- 2 octombrie 1945. La ora 13 ziua în ora?ul Chi?in?u pe strada Petropavlovskaia o grup? de militari compus? din doi oameni, Alexeev Leontii ?i Gubi?in S., în stare de ebrietate b?teau ?i batjocoreau oamenii, care treceau pe strada nominalizat?. Au fost re?inu?i, dar au opus rezisten?? fizic? ?i au b?tut pe ?eful sec?iei 4 mili?ie, maiorul de mili?ie tov. Lebedev. F?pta?ii au fost transmi?i comandamentului unit??ii.
- 14 octombrie 1945. La ora 22, în ora?ul Chi?in?u, pe strada Chilia, în casa nr.17, militarul sovietic, locotenent al unit??ii militare nr. 514 Turevskii V.A. printr-un act de huliganism l-a omorât pe locuitorul din Chi?in?u Neverov N. A. Criminalul a fost arestat ?i transmis procuraturii militare a garnizoanei din Chi?in?u.
- 21 octombrie 1945. Militarii sovietici Pavel Nikitovici ?i Kasenkov Nicolai Ivanovici din Regimentul 60 Polenkov au încercat s? fure seiful cu banii trustului ap?-canal din Chi?in?u, dar au fost surprin?i asupra faptei, re?inu?i ?i transmi?i comandamentului unit??ii.
- În noaptea de 31 octombrie 1945, doi militari sovietici din unitatea dislocat? la marginea Buiucanilor (Chi?in?u) au s?vâr?it o crim?, omorând pe locuitorul Nazarbikian, dup? care au disp?rut pe teritoriul or??elului militar.
- 4 noiembrie 1945. În restauranul de var?, doi locotenen?i sovietici au întâlnit pe locuitorul ora?ului, mecanic la fabrica de spirt (alcool) ?i au început s?-l bat?, dup? care unul din locotenen?i a tras dou? focuri de pistol, r?nindu-l mortal pe respectivul, dup? care au disp?rut în or??elul militar.
- 5 noiembrie 1945. În ora?ul Chi?in?u, în sectorul Po?ta Veche, casa num?rul 1, ofi?erii: locotenent inferior Alexeev Vasilii Artemovici ?i locotenentul Sokolov Anton Vasilievici au pr?dat apartamentul cet??enei Polejaeva. Ace?tia împreun? cu doi sergen?i au furat obiecte în suma de 10.000 ruble. Sokolov ?i Alexeev au fost re?inu?i ?i transmi?i procurorului militar al garnizoanei Chi?in?u.
- 8 noiembrie 1945. La ora 1.30 noaptea, locotenentul Garin V.N. ?i Ivanov A.I., ambii din divizia 47 pu?ca?i ?i militarul Podiminosim A.M., fiind în stare de be?ie au intrat în cl?direa Comisariatului Norodnic Forestier (Narkomles) unde era petrecerea colaboratorilor, au început a face tot felul de provoc?ri huliganice, a-i înjosi cu tot felul de cuvinte necenzurate pe persoanele responsabile prezente acolo. F?pta?ii au fost re?inu?i ?i transmi?i comandamentului militar".

Un alt document de arhiv? confirm? f?r?delegea ?i crima, care triumfa în Basarabia în 1945, adic? primul an dup? a doua ocupa?ie sovietic?:

STRICT SECRET[3]
- „8 noiembrie 1945. La ora 24, pe strada Pavlovskaia, militarii sovietici Vasilenco ?i Kudreav?ev din Regimentul tancuri, care p?zeau un depozit de alimente ?i se aflau la post au oprit din drum pe colaboratorul inspec?iei rutiere, locotenent major Barâ?ev Alexandr Grigorievici ?i cu for?a armelor l-au dezbr?cat de palton, iau luat arma ?i l-au b?tut. La solicitarea colaboratorilor N.K.V.D. ?i reprezentan?ilor comenduirii militare de ai preda pe infractori, ofi?erul de gard? al unit??ii, locotenentul major Sini?in, fiind în stare de ebrietate, a refuzat categoric s?-i predea pe infractori ?i a promis c? ace?tea vor fi pedepsi?i în cadrul unit??ii.
- 15 noiembrie 1945. În pia?a central?, militarul sovietic din brigada nr. 51 ?uvalov N.S. fiind în stare de ebrietate, a deschis foc din automat. Incidentul s-a soldat cu r?nirea a dou? cet??ene: Gvintulina P.I. ?i Poleacova N.T. În cele din urm? f?pta?ul a fost re?inut ?i transmis procurorului garnizoanei Chi?in?u.
- 25 noiembrie 1945. În casa nr.34 din strada Me?ceanskaia, locotenentul din Regimentului 229 al Diviziei 49, din motiv de gelozie a împu?cat-o pe cet??eana Krivulean V.L. Dosarul a fost transmis procurorului Corpului de Armat?.
- 1 decembrie 1945. La ora 19, pe strada Prunculovscaia (a?a au tradus ?i denumit strada Pruncului - n.a.), militarii sovietici Juravliov ?i sergentul Ivanov din unitatea 84414 au s?vâr?it un furt de la cet??eanul ?u?kov, furându-i harmonica. Dosarul a fost transmis procurorului militar al Corpului de Armat?.
- 4 decembrie 1945. militarii sovietici Scorobogatov S.I. ?i ?ilaev V.V. din unitatea militar? nr.190 au pr?dat pe cet??eanul Gheorghi?? G.S. F?pta?ii au fost re?inu?i ?i trimi?i procurorului militar al garnizoanei Chi?in?u.
- 9 decembrie 1945. Pe strada Kojuharskaia (corect Cojocarilor - n.a..) militarii sovietici Bar?evE.P. ?i Agafonov din batalionul penal nr.51 au s?vâr?it un furt din apartament în num?r de mai multe obiecte. F?pta?ii au fost re?inu?i, obiectele furate au fost întoarse st?pânului, iar materialele dosarului au fost expediate comenduirii ora?ului Chi?in?u.
- 11 decembrie 1945. În ora?ul Chi?in?u, pe strada Kiliiskaia (corect strada Chiliei - n.a.), casa nr. 25, militarii sovietici Kucinin ?i Liva?ov din Corpul 10 Gard?, fiind în stare de ebrietate au provocat b?t?i în apartament cu militarii sovietici gr?niceri Titarenco N. , Mâcitobaiev J. ?i Ciuvankov în urma c?reia Titarenco a fost omorât, iar Mâcitobaiev ?i Ciuvankov au fost grav r?ni?i. Dosarul a fost înaintat procurorului militar al unit??ilor N.K.V.D.
- 14 decembrie 1945. În ora?ul Chi?in?u, pe strada ?midt, militarii sovietici Oleinik N.A. ?i Kojnikov din unitatea militar? 7481 au snopit în b?t?i pe mili?ianul de gard? Perjov. Dosarul a fost înaintat la procuratura garnizoanei Chi?in?u.
- 16 decembrie 1945. În ora?ul Chi?in?u, în sectorul Buiucani, la casa nr.14, în timpul când militarii sovietici neidentifica?i au încercat s? fure un gard din lemn, în procesul de re?inere a acestora a fost împu?cat c?pitanul serviciului medical din Regimentul 105 Armat? Zlotin.
- 17 decembrie 1945. Pentru acte de huliganism au fost re?inu?i militarii sovietici Poleakov G.N. ?i Arosov I.C. care au b?tut mai mul?i locuitori din Chi?in?u ?i au opus rezisten?? fizic? în procesul de re?inere a lor.
- 17 decembrie 1945. În sectorul ?oselei Hânce?ti, pe drum, militarii sovietici din unitatea militar? nr.7375 au provocat între dân?ii o b?taie în urma c?reia a fost omorât sergentul inferior Vladimirov. Dosarul a fost înaintat procurorului militar al garnizoanei Chi?in?u.
Cu cazuri asem?n?toare la sec?iile de mili?ie din ora?ul Chi?in?u se adreseaz? zilnic un num?r important de oameni.

Asupra Basarabiei ocupate de sovietici s-a l?sat o noapte, era noaptea comunismului, care a durat aproape jumate de secol.

Documente anexe:

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S. Moldovene?ti. nr.52/23 ianuarie 1945, Chi?in?u - Despre repartizarea bunurilor materiale din 5 vagoane primite de dup? grani?? în calitate de cadouri[4] . Traducere din limba rus?.

„Sovietul Comisarilor Norodnic a R.S.S. Moldovene?ti hot?r??te:
- De repartizat obiectele din 5 vagoane, venite de dup? grani?? în calitate de cadouri prin Narcomate (Comitete a comisarilor norodnici de ramur? - n.a.), direc?iilor de pe lâng? Sovnarcomul RSSM, institu?iilor, executivelor de jude?, or??ene?ti ?i rationale; executivelor din partea stâng? (a Nistrului - n.a.) pentru a se da invalizilor de r?zboi, familiilor acestora, lucr?torilor din sfera tehnic? ?i inginereasc?, muncitorilor conform anexei nr. 1.
- De a obliga pre?edin?ii de jude?, or??ene?ti ?i de raion ale executivelor, comisariatelor norodnice, ?efilor de direc?ii de pe lâng? Sovnarcomul R.S.S.M. ?i conduc?torii de subdiviziuni de a crea o comisie special pentru repartizarea bunurilor aduse de dup? frontier ?i de prezentat Sovnarcomului R.S.S.M. darea de seam? nu mai târziu de 10 zile din ziua repartiz?rii lor.
- Întreaga r?spundere personal de a pune pe seama comisariatelor norodnice, ?efilor de direc?ii, conduc?torilor de institu?ii ?i pre?edin?ilor de jude?, ora?, raion pentru repartizarea corect? a bunurilor material.
- Cheltuielele potrivit conturilor, cheltuielele pentru organizare ?i transport ale - Comisariatului norodnic pentru comer? s? fie suportate de organiza?iile ?i institu?ile, care au primit aceste bunuri material.
- Controlul asupra îndeplinirii acestei Hot?râri de a-l pune pe seama Narcomatului Controlului de Stat al R.S.S.M.
Loc?iitorul Pre?edintelui Sovietului Comisarilor Narodnici a R.S.S.M. - G. Kvasov
?eful Direc?iei Organizatoric al Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 107/12 februarie 1945, Chi?in?u - Despre componen?a comisiei privind eviden?a bunurilor materiale aduse pe calea apei din România în R.S.S. Moldoveneasc?[5]. Traducere din limba rus?.

Sovietul Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. hot?r??te:
- Pentru eviden?a bunurilor materiale, care se af?? pe 6 barje venite din România, prin aprobarea Comisiei Unionale de Control în R.S.S.M. de a se forma comisia în urm?toarea componen??: Tov. Ka?ceev S.E.(pre?edinte), membri comisiei: Karasov I.I., Schiba N.A., Kobe? V.F. , Kleaci Doc Al. Moraru+Filele 4.5V.M., Kozlov G.A., Zdobnîi A.P.
- De a încredin?a comisiei (tov. Ka?ceev S.E.) dup? repartizarea obiectelor de a prezenta Actul respectiv Sovnarcomului R.S.S.M.
- De a obliga comisia (tov. Ka?ceev S.E.): armament, obuze ?i alt utilaj militar s? fie transmis Comendantului militar pe teritoriul sovietic;
- Bunurile materiale, care apar?in R.S.S. Ucrainene, s? fie transmise Sovnarcomului R.S.S. Ucrainene în ora?ul Odesa;
- De a obliga pe tov. Popovici s? transmit? pentru fiecare barj? câte un om (înarmat – n.a.) pentru paza ?i înso?irea barjelor în portul Reni.
Pre?edintele Comisarilor Norodnici al R.S.S.M. - T. Constantinov
?eful Direc?iei Organizatorice al Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco.

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 151/26 februarie 1945, Chi?in?u - Despre repartizarea utilajului, chimicalelor ?i altor materiale valoroase venite din România[6].

Sovietul Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. Hot?r??te:
- De a repartiza utilajul, chimicatele ?i alte materiale urm?toarelor narcomate ?i direc?ii ale Sovnarcomului RSSM:
- Comisariatului Norodnic pentru Industria U?oar? - utilaj ?i chimicate ale uzinei de piele (kojevnogo zavoda);
- Comisariatului Norodnic pentru Gospod?rie - sta?ia electric?, motorul NP-960 ?i generatorul de curent alternativ 970 kwt ?i 14 l?zi cu materiale electrice;
- Comisariatului Norodnic pentru Transport auto- Sta?ie Electric? mobil?;
- Trustului Republican „Tabaksârye" (Tutun ?i materie prim? - n.a.) utilaj ?i materiale ale fabricii de tutun;
- Direc?iei pentru Chestiuni Poligrafice ?i Edituri - utilaj ?i materiale tipografice;
Comisariatulu Norodnic pentru Înv???mânt - utilaj ?i materiale muzeografice- in total 158 de l?zi;
- Comisariatului Norodnic pentru S?n?tate - Renghen - Cabinet ?i alte utilaje medicale;
De obligat conduc?torii tuturor institu?iilor vizate mai sus ca toate bunurile primite mai sus s? fie inventariate ?i actul de inventariere s? fie prezentat c?tre 10 martie 1945.
Pre?edintele Sovietului Comisarilor Norodnici al R.S.S.M. - T. Constantinov
?eful Direc?iei Organizatorice a Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 158/28 februarie 1945, Chi?in?u - Despre repartizarea materialelor de construc?ii, utilajului, metalelor ?i alte valori venite din România în RSS Moldoveneasc?[7]. Traducere din limba rus?.

Sovietul Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. Hot?r??te:
- De aprobat repartizarea materialelor de construc?ii, utilajului, metalelor ?i alte valori materiale venite din România prin Comisia Unional? de Control pentru Narcomate, Direc?ii ?i alte institu?ii din R.S.S.M. conform anexei 10;
- De obligat Narcomatele, Direc?iile, ?i Institu?iile R.S.S.M. celor care au primit materiale de valoare, s? i-a la eviden?? cu acte în dou? exemplare ?i nu mai târziu de 2 martie, curent s? fac? selectarea.
Pre?edintele Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. - T. Constantinov
?eful Direc?iei Organizatorice a Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 203-P/8 martie 1945, Chi?in?u - Despre repartizarea utilajului ?i materialelor primite din România prin Comisia Unional? de Control[8]. Traducere din limba rus?.

Sovietul Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. Hot?r??te:
De a aproba planul Gosplanului (Comisariat de Planificare, care a existat pân? la destr?marea U.R.S.S. - n.a.) de pe lâng? Sovnarcomul R.S.S.M. privind repartizarea utilajului ?i a pielii, primite din România prin intermediul Comisiei Unionale de Control pentru narcomate, direc?ii ?i institu?ii din R.S.S.M. conform anexei nr. 1 ?i 2.
De a obliga narcomatele, direc?iile ?i institu?iile de a lua la eviden?? utilajul ?i materialele primite, dup? selec?ia lor, care trebuie facut? pân? la 10 martie 1945.
Pre?edintele Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. - T. Constantinov
?eful Direc?iei Organizatorice a Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco

Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 212/15 martie 1945, Chi?in?u - Despre repartizarea materialelor ?i utilajului primit din România prin intermediul Comisiei Unionale de Control[9].

Sovietul Comisarilor Norodnici al R.S.S. Moldoveneasc? hot?r??te:
- De a aproba planul prezentat de Gosplan de pe lâng? Sovnarcomul R.S.S.M., pentru repartizarea materialelor ?i utilajului, primit din România prin Comisia Unional? de Control pentru narcomate, direc?ii ?i institu?ii din R.S.S.M., conform anexei 1-5.
- De a obliga narcomatele, direc?iile ?i institu?iile s? înregistreze eviden?a ?i primirea materialelor ?i utilajului prin acte bilaterale, iar selec?ia s? fie finisat? pân? la 18 martie 1945.
Pre?edintele Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. - T. Constantinov
?eful Direc?iei Organizatorice a Sovnarcomului R.S.S.M. - L. Diacenco

„CONFIDEN?IAL"
Hot?rârea Sovietului Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. nr. 343/13 aprilie 1945, Chi?in?u - Despre organizarea lag?rului de prizonieri pentru restabilirea ora?ului Chi?in?u[10]. Traducere din limba rus?.

În scopul asigur?rii lucr?rilor de construc?ii ?i restabilire în ora?ul Chi?in?u cu for?? de munc?, Sovietul Comisarilor Norodnici a R.S.S.M. hot?r??te:
- De înt?rit fosta cl?dire a Institutului agricol, cu construc?iile- anexe respective de pe strada Sadovaia (str. Livezilor - n.a.) nr.121 dup? Trustul de Construc?ii ?i Montare pentru a repartiza aici lag?rul prizonierilor militari al N.K.V.D. - U.R.S.S.
- De a obliga Trustul de Construc?ii ?i Montaj (tov. Iacove?) s? preg?teasc? fosta cl?dire a Institutului agricol pentru amplasarea prizonierilor în numar de 3000 oameni c?tre 1 mai 1945.
- De propus Direc?iei lucr?rilor de construc?ii militare nr. 176 (tov. Safronov) s? preg?teasc? cl?direa pentru amplasarea a 1000 de prizonieri câtre 1 mai 1945.
- De solicitat Comisariatului Norodnic pentru Ap?rare (tov. Hrulev) temporar s? transmit? N.K.V.D. - R.S.S. Moldovene?ti or??elul militar nr. 1 amplasat în valea Buiucanilor (mahala a Chi?in?ului - n.a.) pentru amplasarea lag?rului de prizonieri a N.K.V.D. - U.R.S.S. pentru 6.000 oameni.

Ordinul Comisariatului Norodnic al Controlului de Stat al RSS Moldovene?ti Nr. 55/8 mai 1945, Chi?in?u - Despre întroducerea controlului preventiv la Baza Moldsnabsbât (baz? de colectare ?i realizare (comercializare cu valori materiale n.a.) situat? în portul Reni[11]. Traducere din limba rus?.

În conformitate cu articolul 6 al statutului despre Comisariatul Norodnic al Controlului de Stat al U.R.S.S. de întrodus controlul preventiv la Baza Moldsnabsbât din portul Reni în scopul p?str?rii, eviden?ei ?i eliberarea m?rfurilor ?i materialelor valoroase, venite în R.S.S.M. din România.
- Controlor permanent la Baza nominalizat? din portul Reni este numit controlorul superior al Controlului de Stat Condratiev M.P. În obliga?iile sale de controlor permanent al narcomatului Controlului de Stat pentru Baza din portul Reni intr?:
- Controlul responsabil privind eviden?a, aprecierea corect? a valorii m?rfurilor ?i materialelor de valoare venite pe adresa Sovnarcomului R.S.S.M., organiza?iilor ?i institu?iilor Republicii Moldovene?ti;
- Controlul p?str?rii bunurilor aflate pe barje, depozite ?i în punctele de sta?ionare. De luat m?surile necesare de a preîntâmpina furturi ?i distrugerea acestor bunuri;
- Înf?ptuirea unu control preliminar al eliber?rii m?rfurilor ?i materialelor de la Baza Moldsnabsbât-ului pentru to?i, f?r? excep?ii. Dac? cele eliberate nu contravin cu normele stabilite de organele respective. În cazul dac? corespund normelor, trebuie aplicat? viza: „eliberare aprobat?", dac? nu, atunci se folose?te viza „interzis pentru eliberare". În cazul când sunt eliberate materiale de valoare f?r? viza controlorului, sau dac? are viz? interzis?, se întocme?te un act pe persoanele responsabile ?i este prezentat Narcomatului Controlului de Stat al R.S.S.M. pentru ca vinova?ii s? fie tra?i la r?spundere;
- De urm?rit ordinea de desc?rcare a m?rfurilor ?i materialelor de valoare ?i corectitudinea de întocmire a documentelor. La expedierea m?rfurilor de luat m?suri s? nu se strice sau s? nu fie furate în drum;
- Controlorul superior Condratiev M.P. s? plece în portul Reni la 9 mai 1945 ?i s? se afle acolo pân? la noi dispozi?ii.
Comisarul norodnic al Controlului de Stat - N. Lobacev

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice „2016 - 100 de ani de la R?zboiul de Intregire, 75 de ani de la R?zboiul de Reîntregire Na?ional?" - Maia, 2016 organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 9-10 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.

Aranjament grafic - I.M.

-------------------------------------------------
[1] Paul Goma, S?pt?mâna Ro?ie, Editura Vicovia, 2009.
[2] Document depistat, tradus din limba rus? ?i publicat de Alexandru Valeriu Moraru, Chi?in?u.
[3] Ibidem.
[4] A.N.R.M., F.2848, inv. 11, d. 36, f.7.
[5] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 38, f. 22.
[6] A.N.R.M., F. 2849, inv. 11, d.39, f.2-3.
[7] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 39, f. 17.
[8] A.N.R.M., F.2848, inv. 11, d. 40, f. 11.
[9] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d.40, f.38.
[10] A.N.R.M., F. 2848, inv. 11, d. 42, f. 238.
[11] A.N.R.M., F.1936, inv.1, d.5, f.22.

footer