Revista Art-emis
Centenarul Unit??ii Na?ionale (5) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 12 Iulie 2017 17:59

Centenar 5Planul secret de maghiarizare total? a românilor

„Românii din Ungaria. Pentru întrebuin?are confiden?ial?. Scris, cu concursul mai multor colaboratori, de Huszár Antal, translator în Ministerul de Interne, Budapesta, 1907. Tiparul tipografiei regale maghiare de stat''. (A Magyarországi Románok - Bizalmas Használatara - Munkatársak közrem?ködésével, írta Huszár Antal, M. Kir. Belügyminiszteri Fordító, Budapest, 1907. 963+XXIV p).

Lucrarea confiden?ial?, preg?tit? în Sec?ia Politic? a Ministe¬rului de Interne al Ungariei, s-a tip?rit în numai 25 de exemplare, la scurt timp dup? ce Partidul Na?ional Român a decis reluarea activismului politic în Transilvania, moment care a coincis ?i cu deschiderea Muzeului Etnografic al Asocia?iei Transilvane, care - împreun? cu Marea expozi?ie jubiliar? de la Bucure?ti din 1906, prilejuit? de aniversarea a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de c?tre romani - s-au constituit într-o manifestare de mare succes a unit??ii române?ti. „Manualul de maghiarizare" a românilor, care „con?ine planuri¬le strategice pentru desfiin?area neamului românesc"[1] a fost destinat exclusiv unor înal?i func?ionari ai Guvernului de la Budapesta.

Cea mai complet? evaluare a acestui plan strategic, bazat pe for?a brutal? a terorii ?i pe toate mijloacele corup?iei, a fost realizat? de profesorul Onisifor Ghibu[2]. Sec?ia Politic? a Ministerului de Interne al Ungariei, constatând afirmarea tot mai puternic? a con?tiin?ei na?ionale a românilor ?i împotrivirea tot mai deschis? a acestora fa?? de politica na?ional? a statului ungar, preconiza:
- distrugerea unit??ii demografice a românilor transilv?neni printr-o nou? arondare a jude?elor ?i circumscrip?iilor electorale;
- încadrarea Bisericii Române Unite în Biserica Romano-Catolic?, pentru a i se impiedica orice manifest?ri cu caracter românesc;
- interven?ia guvernului ungar la Bucure?ti pentru eliminarea numelui de „Ungrovlahia" din titulatura mitropolitului primat al României, deoarece Biserica Ortodox? Român? este exponentul principal al aspira?iilor românilor transilv?¬neni, iar preo?ii, profesorii ?i înv???torii confesionali sunt cei mai periculo?i agen?i ai românismului;
- desfiin?area autonomiei Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania ?i abrogarea Statului Organic, pentru ca „s? dispar? aceast? cangren? politic?, una care roade trupul na?iunii ?i al ??rii"[3];
- sistarea pl??ii de c?tre statul ungar a întregirii de salariu pentru preo?ii români „nepatrio?i";
- preg?tirea preo?ilor români exclusiv în seminarii ?i facult??i teologice ungure?ti, concomitent cu desfiin?area seminariilor existente la Arad, Caransebe? ?i Sibiu;
- în toate ?colile pedagogice române?ti se va utiliza numai limba maghiar?, iar „Reuniunile înv???torilor otodoc?i" s? fie desfiin?ate;
- controlul de c?tre stat a activit??ilor funda?iilor Bisericii ?i cenzurarea listei bursierilor;
- ?colile secundare române?ti, „aceste cuiburi calde ale politicii ultrana?ionale române, care pun în primejdie integritatea na?ional? ungar?, s? poat? fi controlate de stat";
- adun?rile „Astrei Române" s? se desf??oare numai la Sibiu, în prezen?a unui comisar guvernamental;
- pretinsele societ??i culturale române?ti, în realitate focare de agita?ie antimaghiar?, s? fie puse sub strict control de stat;
- îngreunarea apari?iei ziarelor politice române?ti, eliminarea gratuit??ilor de transport pe c?ile ferate pentru ziari?tii români ?i condamnarea acestora pentru delictele de pres? la temni?? ordinar?, în locul celei de stat;
- împiedicarea dezvolt?rii institutelor de credit române?ti ?i reducerea influen?ei acestora asupra societ??ii;
- interzicerea Partidului Na?ional Român, „factorul cel mai primejdios pentru ideea de stat ungar";
- dezinformarea opiniei publice europene în legatur? cu situa?ia românilor transilv?neni prin publicarea, în sintez?, a datelor statistice cuprinse în lucrarea confiden?ial?, astfel prelucrate, încât „s? se afle de cât? libertate se bucurau românii din regatul maghiar".

În sensul ultimei recomand?ri, din cele peste 900 de pagini ale "manualului de maghiarizare" s-au publicat 492, sub pseudonimul „Veritas", într-un tiraj considerabil, fiind scoas? ?i o a dou? edi?ie, cu 90 de pagini mai pu?in. Du?mani înver?una?i ai românilor - precum Tisza István (1861-1918), fost prim ministru ?i lider al Partidului Na?ional al Muncii, contele Apponyi Albert (1846-1933), fost ministru al Cultelor ?i Instruc?iunii, ministrul de interne Andrássy Gyula, contele Bethlen István - au inspirat ori sus?inut m?surile politice, eonomice ?i culturale de o severitate excep?ional? împotriva românilor din Transilvania.
Ca prim minstru, Tisza István i-a cerut contelui Bethlen István s?-i prezinte planul de ac?iune a statului ungar în chestiuea românilor transilv?neni, având în vedere c? "guvernele de dup? 1867 au neglijat o politic? energic? ?i sitematic?".
Planul contelui Bethlen István prevedea:
- noi coloniz?ri în Transilvania;
- stimularea natalit??ii ungurilor;
- sporirea agresivit??ii m?surilor de asimilare a românilor;
- stimularea emigr?rii românilor;
- str?mutarea, în Transilvania, a ungurilor invalizi de r?zboi, a emigran?ilor din America ?i România, a ceang?ilor din Bucovina ?i Moldova, împropiet?rirea acestora ?i acordarea unui credit financiar, printr-o banc? economic? ?i cultural? pentru Transilvania, care s? paralizeze Banca „Albina" din Sibiu ?i alte 117 b?nci române?ti;
- intensificarea exploat?rii resurselor naturale, a investi?iilor în infrastructura edilitar? a ora?elor, cea feroviar? ?i de naviga?ie pe râul Mure?, astfel încât s? nu fie posibil? afirmarea capitalului economic, industrial ori agrar, cu caracter na?ional românesc;
- promovarea românilor în func?ii publice numai în zone compact maghiare, din dreapta Dun?rii;
- unificarea dreptului transilvan cu cel al Ungariei;
- în?sprirea pedepselor pentru delicte de opinie sau pres? împotriva statului;
- azilele de copii ?i orfanii de r?zboi s? fie exclusiv sub tutel? ungureasc?;
- preluarea de c?tre stat a tuturor ?colilor ?i gr?dini?elor ?i obligativitatea frecven?ei ?i educa?iei în limba maghiar?;
- înfiintarea Episcopiei Ortodoxe Maghiare;
- introducerea calendarului gregorian în ambele biserici române?ti;
- înfiin?area „Ministerului Reconstruc?iei Transilvaniei''.
Numai Primul R?zboi Mondial ?i consecintele sale au împiedicat ca planul maghiariz?rii totale a Transilvaniei s? fie aplicat.
- Va urma -
-----------------------------------
[1] Roman Ciorogariu, Zile tr?ite, Oradea, 1926, p. 92-93.
[2] Onisifor Ghibu, Un livre secret de gouvernement hongrois: les Roumains de Hongrie et la necessite de les magyariser, in Revue de Transylvanie, tome I, nr.1, 1934, p. 61-72;
Un plan secret al guvernului unguresc din 1907, privitor la maghiarizarea românilor din Transilvania, Cluj, 1940.
[3] Huszár Antal, op.cit. p 221

footer