Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 12 Iulie 2017 17:01

Submarin Delfinul 4Tot la Constan?a s-a g?sit submarinul ?i la 22 iunie 1941 când, prin începerea ostilit??ilor cu U.R.S.S. în Marea Neagr?, a fost trimis într-o prim? misiune în largul portului[26]. În dup?-amiaza zilei de 22 iunie 1941, „Delfinul" a avut îns?rcinarea de a supraveghea zona în fa?a portului Constan?a, ziua, pân? la 60 Mm de coast?, iar noaptea, pân? la 30 Mm. La comanda navei se afla c?pitanul Constantin Cost?chescu. Se preg?te?te submarinul pentru ie?ire în mare ?i c?tre orele 17:00 se iese conform programului stabilit. Trebuie amintit pentru istorie componen?a echipajului: C?pitan Cost?chescu Constantin, Cpt. mec. Papaianopol ?erban, Lt. Arge?eanu ?erban, Lt. Marinescu Alexandru, Asp. mec. Popescu Panait, Sublt. Dimos Eusta?iu, Mstr.III Nae R. Marin, Mstr. III ?tef?nic? Ioan, Mstr. III Melinte Gheorghe, Smsrt.I Costache Ioan, Smsrt.I M?r?cine Oprea, Smsrt.I Spânu Gheorghe, Smsrt.I Bugescu Nicolae, Smsrt.I Râpeanu Amadeo, Smsrt.I Manea Mihai, Smsrt.I Cristea Petre, Smsrt.II Loghin Pantelimon, Smsrt. I Voiculescu Vasile, Smsrt.II Diacu Gheorghe, Smsrt.II Ciobanu Minel, Smsrt.I I Munteanu Simion, Smsrt.I Doag? Mihai, Smsrt.I I Popescu Tudor, Smsrt. Stoi Gheorghe, Smsrt. Teodoroiu C-tin, Smsrt.I I Ghi?? Costache, El. Sgt. Mihai Gh. Mihail, El. Sgt. Tincu Petre, El. Sgt. Trandafirescu C-tin, El. Sgt. Gheorghiu Vasile, El. Sgt. Borceanu Vasile, Sergent Diaconescu Nicolae, Sergent Taringr?deanu Gh., Caporal Dan D. Gheorghe, Caporal Roman Pavel, Caporal Livintz Vasile, Caporal Pop Isidor, Caporal Tudor M. Tudor, Marinar Dumitru Neagu.

Submarinul „Delfinul" a intrat în lupt? cu o temeinic? preg?tire, semnificativ fiind în acest sens ?i urm?torul Ordin de Zi al Ministerului Aerului ?i Marinei, generalul adjutant Paul Teodorescu. „Activitatea de naviga?ie la suprafa?? ?i în imersiune a submarinului Delfinul a fost în ultimul timp din cele mai fructuoas? ?i demn? a fi dat? ca exemplu. În decurs numai de o lun? ?i câteva zile, nava a parcurs un total de peste 1.300 Mm. Pe tot parcursul mar?ului, personalul, ofi?erii ?i întreg echipajul submarinului au dat dovad? de pricepere, putere de munc? ?i v?dit? dragoste pentru ca nava lor s? aduc? la îndeplinire misiunile ce iau fost încredin?ate. Unitate nou? în marina noastr?, submarinul Delfinul a ajuns la performan?ele actuale datorit? comandantului ?i ofi?erului mecanic. Dau ca exemplu pe tinerii no?tri sub-marini?ti ?i aducând laude comandantului ?i ofi?erului mecanic de la submarinul Delfinul, îndemn pe to?i marinarii Marinei Regale s? imite activitatea lor. Se va trece în memoriul ofi?erilor"[27]. "Delfinul"a stat în zona sa de supraveghere - zona din fa?a portului Constan?a - pân? în ziua de 27 iunie 1941, când a intrat în port.

Prima misiunea propriu-zis? a "Delfinului"(Cpt. Corneliu Lungu) - doua crucier? a submarinului „Delfinul", desf??urat? în r?zboi, a cuprins perioada 10 iulie - 20 iulie 1941. Ea a avut un caracter ofensiv, urm?rindu-se atacul comunica?iilor adverse în bazinul estic al m?rii, între Aitodor (Crimeea) ?i Novorossiisk. Centrul zonei de ac?iune trebuia s? fie la 40-50 mile sud de Feodosia, iar limita spre nord paralela 44°30' N. Instruc?iunile sale operative prevedeau evitarea oric?rui atac, oric?rei ac?iuni, care ar fi pus în primejdie siguran?a navei. De altfel, în septembrie, într-o nou? crucier? în bazinul estic, z?rindu-se prin periscop o grupare de nave militare, comandantul Corneliu Lungu a evidat judicios angajarea într-o ac?iune care ar fi dus probabil la pierderea navei proprii.În prima noapte, la suprafa?? fiind, „Delfinul" prime?te un semnal de recunoa?tere de la unul din submarinele sovietice din largul Constan?ei ?i trebuie s? reintre în imersiune pentru a nu fi identificat.

La 13 iulie ajunge la fundul zonei, sud-vest de Capul Idokopas, de unde se îndreapt? spre Novorossiisk. Coasta nordic? a Caucazului p?rea totu?i p?r?sit?; un hidroavion zbura deasupra zonei litorale, iar în apropiere de Ghelengik au fost receptate semnale hidrofonice. În seara de 14 iulie, „Delfinul" iese mai înspre larg pentru reînc?rcarea bateriei, iar a doua zi trece în centrul zonei sale de ac?iune, la 41 mile sud de Feodosia. Abia acolo z?re?te întâia dat?, la orizont, o nav? (la ora 14:39) pe drumul Novorossiisk - cap Sarici (colul de sud al Crimeei), care dispare dup? un timp.Vizibilitatea se înr?ut??e?te ?i, pe timpul nop?ii de 15/16 iulie trebuie s? intre grabnic în imersiune la apropierea unei nave de patrulare (ora 02:21) care trece peste el f?r? a grenada. Ziua îns? se v?d (ora 08:35) dou? hidroavioane care supravegheaz? zona ?i trebuie s? stea tot în imersiune.Avarierea giro-busolei (ora 20:15) îl scoate apoi în afara centrului zonei de ac?iune, deplasându-l spre vest dar nu vede decât un balon captiv la coasta Crimeei. Noaptea, la suprafa??, în drum spre Yalta (ora 23:10), întâlnind o alt? nav? de patrulare, e nevoie s? intre din nou în imersiune.În diminea?a de 18 iulie submarinul recunoa?te Yalta, f?r? a observa vreo nav?; ?ine apoi la cap? ziua ?i noaptea din pricina unei furtuni care continu? ?i pe drumul de întoarcere spre Constan?a. În ziua de 19, într-un punct estimat la 95 mile est cap Sabla, z?re?te un submarin inamic de tip mic („Maliutka"). Cum acesta nu poate fi armat decât cu un tun u?or semiautomat, fa?? de piesa de 102 mm a „Delfinul", se încearc? o apropiere la suprafa??, manevr? pe care pare s? o fac? ?i adversarul. Dar marea e prea rea pentru ca tunul s? poat? fi armat sau s? se încerce lansarea unei torpile.

Dou? hidroavioane neidentificate oblig? apoi amândou? submarine s? intre în imersiune. Anun?ându-se prin radio ora înapoierii din ziua de 20 iulie, submarinul va fi primit în baz? cu acelea?i m?suri de siguran?? ca ?i la plecare. Ie?ind din imersiune la ora 10:25, nava intr? pe drumul proasp?t dragat înc? o dat? de canoniere ?i este înso?it? de vedeta „Viscolul" - abia întoars? din alt? misiune - pân? la intrarea de sud a barajului. La 20 iulie 1941, ora 14:30, „Delfinul" a intrat în portul Constan?a, dup? 126,64 ore de mar? la suprafa?? ?i 211, sub ap?[28].

Comandantul submarinului, c?pitanul Corneliu Lungu, consemneaz? în jurnalul de bord urm?toarele: „echipajul a dovedit cea mai frumoas? preg?tire de r?zboi ?i dorin?a fiec?ruia de a-?i face datoria"[29] Pe timpul crucierei a 2-a a „Delfinului", la Constan?a au avut loc câteva alarme aeriene de noapte dar, în afara celei din 10 iulie, nu s-au lansat bombe. Apoi, între 16 ?i 21 iulie nu s-a mai dat nici o alarm?[30]. Locul s?u în port, împreun? cu nava baz?, la dana zero, era îns? destul de expus bombardamentelor aeriene. La 3 august, o schij? i-a g?urit turela ?i „Grupul submarin ?i vedete torpiloare" s-a mutat în bazinul g?rii maritime. Cruciera a treia a submarinului „Delfinul" are loc sub comanda c?pitanului Cost?chescu Constantin în perioada 12 august - 20 august 1941, având consemn s? atace ?i s? distrug? transporturile maritime inamice în opera?iunea de evacuare a Odesei. Apare o situa?ie de atac cu torpila.

O nav? sovietic? a fost descoperit? în periscopul submarinului în relevment prova, la o distan?? de 7.000-8.000 de metri. „Delfinul" s-a preg?tit pentru lansarea torpilei, dar s-a renun?at, pozi?ia fiind nefavorabil?, iar nava inamic? a disp?rut la orizont.A patra crucier? a submarinului s-a desf??urat în perioada 3 septembrie 1941 - 19 septembrie 1941, iar la comanda navei se afla c?pitanul Corneliu Lungu. Misiunea primit? cuprindea „atacul c?ilor de comunica?ie inamice în bazinul de est al M?rii Negre ?i bombardarea punctelor importante de pe coast?".Pe timpul crucierei vremea a fost rea, cu ploi ?i vizibilitate redus?. Din cauza vântului de for?? 8 ?i a valurilor mare, submarinul a rulat chiar la 23 de metri imersiune. În ziua de 9 septembrie 1941, „Delfinul" a fost surprins de o nav? inamic? de r?zboi (probabil cruci??torul „Comintern"), într-o pozi?ie favorabil? pentru atacul cu torpila - distan?a 5 Mm, vizibilitatea foarte bun?. Se ordon? preg?tirea unui tub lans-torpile, dar cruci??torul î?i schimb? ruta pentru a intra în portul Novorosisk, drum care conducea îns? submarinul în direc?ia stâncilor semnalate pe hart?. Zona fiind periculoas?, se renun?? la atacul cu torpila. Au mai fost observate dou? nave de comer? (cargouri de 7.000 de tone), un pasager, un torpilor ?i dou? vedete, dar care nu au putut fi torpilate din cauza pozi?iei nefavorabile a submarinului ?i a valurilor mari.
- Va urma -

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice „2016 - 100 de ani de la R?zboiul de Intregire, 75 de ani de la R?zboiul de Reîntregire Na?ional?" - Maia, 2016 organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 9-10 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.

----------------------------------
[26] „Delfinul a intrat în r?zboi cu un echipaj care avea mai mult entuziasm decât practic?" sus?in Cristian Cr?ciunoiu ?i Raymond St?nescu - „222 Best Roumanian Royal Navy Pictures", editura Modelism, 2007.
[27] A.M.R., fond C.M.M., dosar nr. 254, f. 44.
[28] A.M.R., fond Comandamentul For?elor Marine, dosar nr. 216, p. 16.
[29] A.M.R., fond Comandamentul For?elor Navale, dosar nr. 216, p. 21-28.
[30] Nicolae Koslinski, Raymond St?nescu - „Marina Român? în al II-lea r?zboi mondial", editura F?t Frumos, 1996, pag. 171-173.

footer