Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Victor Ni?u   
Miercuri, 12 Iulie 2017 16:47

Maresal Ion Antonescu Frontul de EstCorpul 3, care reprezenta aripa nordic? a Armatei 4, vecin? cu Armata 11 german?, a atacat pe 2 iulie numai cu Divizia 35 Infanterie Rezerv?. Traversarea Prutului a început la ora 16:45, sub supravegherea generalului Ion Antonescu, aflat în inspec?ie în zon?. Regimentul 67 Infanterie reu?it s? treac? pe malul estic dou? batalioane ?i s? ocupe Dealul Costuleni, pierzând un singur soldat în cursul opera?iunilor. Sear?, Compania 6 Pontonieri a început construirea podului. Ziua urm?toare a trecut Prutul ?i Regimentul 55 Infanterie, precum ?i câteva divizioane de artilerie. Divizia 35 a l?rgit capul de pod, f?r? a întâmpina rezisten?e serioase, ?i a intrat în leg?tur? cu trupele germane de la stânga sa. Pe 4 iulie a for?at râul ?i Divizia 15 Infanterie, reu?ind s? treac? pân? seara Regimentul 25 Infanterie pe aripa stâng? ?i Regimentul 10 Vân?tori pe aripa dreapt? la Obileni ?i S?r??eni.

În fa?? Corpului 3 se aflau elemente din Divizia 95 Pu?ca?i ?i Corpul 2 Cavalerie (Diviziile 5 ?i 9 Cavalerie) sovietice. Pe 5 iulie, aceste for?e au realizat ?i câteva contraatacuri. Divizia 35 a respins un asalt sovietic lâng? Bratuleni, iar Divizia 15 a avut de suportat dou? lovituri. Prima a avut loc în jurul orei 12:00, lâng? Balaure?ti, la aripa stânga a Regimentului 25 Infanterie, unde se afl? Batalionul III, dar interven?ia artileriei a dus la repingerea acesteia. În dup?-amiaz?, dou? companii sovietice au atacat dinspre Sarateni pozi?iile Batalionului III/Regimentului 10 Vân?tori, aflat pe flancul drept. Asaltul a fost respins, iar cele dou? companii au fost distruse aproape în totalitate. Doar 8 supravie?uritori au fost lua?i prizonieri. Dup? cum se observ?, trupele sovietice au contraatacat numai flancurile Diviziei 15, încercând s? pun? grosul unit??ii în dificultate.
Pe 6 iulie, gen. de divizie Vasile Atanasiu, comandantul Corpului 3, a decis introducerea în prima linie ?i a Diviziei 11 Infanterie, ultima mare unitate aflat? în subordinea sa. Aceasta a ocupat pozi?ii la dreapta Diviziei 15 ?i la nord de Corpul 5, care se chinuia s? sparg? frontul la ?iganca ?i s? ias? din capul de pod.

Corpul 3 a primit pe 7 iulie misiunea s? înainteze pe direc?ia L?pu?na-Hance?ti-Chi?in?u. Pentru aceast?, Divizia 35 Infanterie Rezerv? a început s? înainteze pe dou? direc?ii: spre V?rz?re?ti-?endreni-Vorniceni ?i spre C?l?ra?i, iar Divizia 11 spre Leu?eni-Carpineni-S?rat? Galben?, trebuind s? ocupe malul vestic al pârâului L?pu?na. Aceast? din urm? a fost oprit? pe L?pu?na de focul artileriei sovietice, Regimentul ÎI Romana?i nr. 19 suferind pierderi considerabile. Ziua urm?toare, Regimentele 3 Doroban?i ?i 19 Infanterie ale diviziei, ajutate de artileria grea a corpului au reu?it s? ajung? pe în?l?imile de la est de S?rat? Galben?. În sectorul Diviziei 15 Infanterie, înaintarea a fost u?oar?, sear? aflându-se lâng? Hance?ti. Lucrurile nu au stat îns? la fel ?i la Divizia 35 Infanterie Rezerv?. La ora 10:45, Grupul 53 Cercetare a raportat c? a ocupat dealul de la nord de Miclauseni ?i P?durea R?c?t?u, iar c? trupele sovietice se retrag spre Chi?in?u. Raportul s-a dovedit mai târziu a fi fals, deoarce din exact acea zona ?i din P?durea Miclauseni ?i Lozova a pornit contratatacul sovietic care a lovit spatele ?i flancul Batalionului II/Regimetul 67 Infanterie. Acesta a cedat, iar solda?ii au început s? se retrag? în debandad?, antrenând ?i o parte a Batalionului III ?i trupele de intenden??. Trupele sovietice au reu?it s? flancheze astfel Valea Bucov??ului, unde se afla în deplasare Regimentul 63 Artilerie, care a fost surprins de infanteria ?i tancurile sovietice. Col. Cocinschi, comandantul unit??ii, a dat imediat ordinul de a pune tunurile în pozi?ie de tragere. În lupta care a urmat, colonelul însu?i a fost r?nit în timp ce tr?gea cu pu?c?-mitralier? din pozi?ia Bateriei 1. Majoritatea tunurilor a fost încercuit?. Dou? ordine „Mihai Viteazul" clasa a III-a a fost acordate cpt. Alexandru Borcescu ?i, respectiv, cpt. Valerie Negu?, ambele post-mortem, cei doi murind în prima linie. Au fost ?i singurele înalte decora?ii acordate ofi?erilor Diviziei 35 Infanterie Rezerv?. Batalionul I/Regimentul 50 Infanterie, aflat în rezerv?, a contraatacat ?i a oprit înaintarea sovietic? la est de ?endreni ?i V?rz?re?ti. Gen. de brigada Emil Procopiescu, comandantul diviziei, a reu?it s? opreasc? trupele în retragere ?i s? reorganizeze o linie de ap?rare. Pe lâng? pierderile umane ridicate (pân? pe 15 iulie divizia avea 177 mor?i, 2.295 disp?ru?i ?i 309 r?ni?i) s-a pierdut tot echipamentul Regimentului 63 Artilerie ?i dou? baterii ale Divizionului 55 Artilerie Grea Moto. Regimentul 55 Infanterie (constituind Gruparea de nord a diviziei) a reu?it în schimb s? ajung la nord ?i vest de C?l?ra?i, dar nu a putut p?trunde în ora?. Sear?, aripa sa stâng? a fost respins? de un atac sovietic. Situa?ia Diviziei 35 Infanterie era înc? critic?: Grupul 53 Cercetare era încercuit la R?c?t?u, iar Regimentul 55 Infanterie era izolat pe Valea Bacului.

Dup? o scurt? recunoa?tere, gen. D?sc?lescu a decis c? atacul s? fie executat de Regimentul 24 Infanterie, cu dou? batalioane în prima linie. La ora 1:00 trupele au început s? treac? prin ploaie pe pod, care fusese avariat de un bombardament, dar înc? mai rezist?. Ziua urm?toare, 6 iulie, cele dou? batalioane erau gata de atac la ora 9:00. Bombardierele care trebuiau s? le asiste nu au ap?rut îns?. La 10:00 s-a decis începerea atacului f?r? suportul avia?iei. Dar avioanele au ap?rut dup? jum?tate de ora ?i au atacat din gre?eal? trupele române. Cu toat? confuzia creat?, Batalionul ÎI a reu?it s? se apropie de satul Stoene?ti, avansând cu dificultate prin b?l?ile din zona. A fost cerut? interven?ia Regimentului 30 Artilerie, dar din motive necunoscute aceast? nu s-a materializat. Totu?i, la 20:00, Regimentul 24 Infanterie ajunsese deja la poalele Dealului Epureni, iar Batalionul I începuse asaltul. Pierderile primei zile pentru Divizia 21 Infanterie: 26 mor?i ?i 166 r?ni?i. Divizia de Garda a atacat cu Regimentul 6 Infanterie Garda ?i a reu?it s? înving? rezisten?? sovietic? din fa?? ei ?i pân? sear? s? ocupe Dealul Cania, stabilind un cap de pod solid. Pierderile regimentului au fost îns? destul de mari: 32 mor?i, 158 r?ni?i ?i 7 disp?ru?i.

Pe 7 iulie, Batalionul III/Regimentului 1/2 Vân?tori Garda a atacat printr-o ploaie toren?ial?, traversând pârâul B?l?cea sub un puternic foc de artilerie ?i mitraliere ?i a avansat pân? la marginea vestic? a Dealului ?iganc?, între satele ?iganc? ?i Stoene?ti. Divizia 21 Infanterie a trecut ?i restul infanteriei la est de Prut. Rezisten?? trupelor sovietice din zona era foarte puternic?, cauzând pierderi considerabile Corpului 5. Insuccesele acestuia s-au reflectat asupra comandantului: gen. de corp de armata Gheorghe Leven?i, care a fost înlocuit în acea zi cu gen. de divizie Aurelian Son.

Problemele s-au înmul?it îns? ziua urm?toare, când Regimentul 11 Doroban?i al Diviziei 21 a fost atacat înainte de r?s?rit, la ora 4:30. Trupele sovietice au p?truns în pozi?ia unit??ii, iar dou? companii au intrat în panic? ?i s-au retras. La 6:15 a urmat un asalt ?i mai puternic, care a produs panic? la Batalionul III, care în retragere a antrenat ?i Batalionul I. Sovieticii au înaintat pân? la Cota 93, unde au fost opri?i de Regimentul 24 Infanterie ?i de Batalionul ÎI/Regimentul 11 Doroban?i, precum ?i de focul Regimentului 5 Artilerie. Gen. de divizie Nicolae D?sc?lescu a oprit fugarii pe care i-a întâlnit ?i a reorganizat linia frontului ?i a ref?cut leg?turile între regimente. Regimentele 11 ?i 12 Doroban?i au primit sarcina s? atace Dealul Epureni, iar Regimentul 24 Infaterie s? cure?e satul Stoene?ti de trupe sovietice. Regimentul 12 Doroban?i a respins un contraatac ?i a înaintat pân? la Cota 126 de pe Dealul Epureni, iar Regimentul 11 a ajuns pe muchia dealului. Col. Bardan, comandantul ultimului regiment, a raportat la ora 10:00 c? se afl? pe deal doar cu Batalionul I ?i pierduse contactul cu celelalte dou?. La dreapta s? era Batalionul ÎI/Regimentul 12 Doroban?i. Un alt contraatac a fost respins cu pierderi mari de ambele p?r?i. Col. Bardan mai avea lâng? el 8 ofi?eri ?i 68 de solda?i, iar Regimentul 12 a trebuit s? aduc? în prima linie Batalionul III ?i din resturile Batalioanelor I ?i ÎI s? creeze un batalion ad-hoc de rezerv?. Pân? la 12:20, Regimentul 24 a cur??at satul Stoene?ti. Pierderile pentru aceast? zi sângeroas? au fost 98 mor?i, 292 r?ni?i ?i 63 disp?ru?i la Regimentul 11 Doroban?i ?i 72 mor?i ?i 154 r?ni?i la Regimentul 24 Infanterie.

?i Divizia de Garda a fost atacat? în acea zi. La ora 5:30, în pozi?iile Regimentului 6 Infanterie Garda „Mihai Viteazul" s-au strecurat trupe sovietice, folosindu-se de spa?iul liber dintre Batalionul I ?i III. Acestea au surprins postul de comand? al regimentului ?i în lupta care a urmat, comandantul unit??ii, lt. col. Gheorghe Iliescu, a fost ucis. Acesta a fost primul comandant de regiment român mort în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. A fost ulterior decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a, post-mortem. Compania de comand? a reu?it s? resping? inamicul cu sprijinul companiei de pionieri ?i a Batalionului ÎI, fiind lua?i aproape 100 de prizonieri. Dup?-amiaz?, Batalionul ÎI a respins un alt atac sovietic. În total, pierderile Diviziei de Garda în acea zi au fost 102 mor?i ?i 828 r?ni?i, din care 20 de mor?i ?i 156 r?ni?i ai Regimentului 6, care a fost trecut în rezerv?.
- Va urma -

footer