Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Victor Ni?u   
Duminică, 09 Iulie 2017 12:10

Operatiunea Munchen 1941Ofensiv? general? pe frontul Prutului, denumit? Opera?iunea „München", era pl?nuit? pentru 2 iulie. Lovitur? principala urm? s? fie dat? de experimentat? Armata 11 german?, cu Corpul de Cavalerie român (Brig?zile 5 ?i 6 Cavalerie) ?i Corpul 11 german (Diviziile 76 ?i 239 Infanterie germane, Diviziile 1 Blindat? ?i 6 Infanterie române) spre Moghilev Podolsky. Corpurile 30 (Divizia 198 Infanterie german?, Diviziile 8, 13 ?i 14 Infanterie române) ?i 54 germane (Diviziile 50 ?i 170 Infanterie germane, Divizia 5 Infanterie român?) aveau misiunea s? ocupe B?l?i ?i Dubosari. Armata 4 român? urm? s? atace cu Corpul 3 (Diviziile 35 Infanterie Rezerv?, 11 ?i 15 Infanterie) c?tre Chi?in?u ?i cu Corpul 5 (Divizia de Garda, Divizia de Gr?niceri ?i Divizia 21 Infanterie) c?tre Tighina. Corpul 11 (Brig?zile 1 ?i 2 Fortifica?ii) r?mânea pe pozi?ii defensive. În Delta, Corpul 2 (Diviziile 9 ?i 10 Infanterie) trebuia s? for?eze traversarea Dun?rii ?i s? cure?e litoralul pân? la Limanul Nistrului. În fine, Armata 3 a primit comand? operativ? a Corpului de Munte (Brigada 8 Cavalerie, Brig?zile 1, 2 ?i 4 Munte ?i Divizia 7 Infanterie) ?i avea misiunea s? ocupe nordul Bucovinei. În nord, Divizia 7 Infanterie a început atacul la ora 4:00 dup? o preg?tire de artilerie de zece minute. Înaintarea a fost îns? oprit? la 6:30 de puternice contraatacuri sovietice. Îns? trupele Corpului 17 din Armata 12 sovietic? erau în retragere, datorit? p?trunderii germane pân? la Rovno, care le amenin?? spatele. Astfel gen. de divizie Gheorghe Avramescu, comandantul Corpului de Munte, a ordonat atacul pe tot frontul a dou? zi. Pe 3 iulie Batalioane 1 ?i 2 ale Brig?zii 1 Munte au înaintat pân? în apropierea Storojine?ului, au trecut Siretul prin ap?, deoarece podul fusese dinamitat în timpul retragerii, ?i au distrus ariergarda sovietic? aflat? în ora?. În dreapta Brig?zii 1 Munte, Brigada 4 Munte a ajuns pe Siretul Mic împingând înapoi arierg?rzile Diviziei 60 Munte sovietice. Aripa dreapta a Armatei 3 era format? din Divizia 7 Infanterie ?i Brigada 2 Munte, Brigada 8 Cavalerie fiind în rezerv?. Brigada 2 a înaintat spre Molnita, cu Batalionul 15/Grupul 4 Vân?tori de Munte în avangard?, care a dus lupte grele pentru cucerirea Dealului Bourului, în timp ce Grupul 5 a ocupat Dealul Porcului.

Divizia 7 a dus lupte în zonele Fântâna Alb?, Cerepcau?i ?i Petricani, f?r? a înainta prea mult ?i pierzând 88 de oameni (7 mor?i, 72 r?ni?i ?i 9 disp?ru?i). Pentru a veni în ajutorul acesteia, Brigada 4 Munte a executat pe 4 iulie la ordinul gen. de corp de armata Petre Dumitrescu o manevr? cu o parte din for?e în spatele trupelor sovietice care se luptau în zona Fântân? Alb? – Cerepcauti, fortandu-le s? se retrag? ?i astfel Divizia 7 Infanterie ?i Brigada 8 Cavalerie au traversat ?i ele Siretul. Brigada 1 Munte a continuat înaintarea ?i a ajuns cu Grupul 1 Vân?tori de Munte al col. Albert Ludwig în fa?? Cernau?ilor. Acesta a fost decorat ulterior cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a pentru înaintarea rapid? a deta?amentului sau.. A dou? zi, pe 5 iulie, Grupul „Col. Mociulschi" din Brigada 1 Munte (Batalioanele 1, 2 ?i 23 Vân?tori de Munte, Divizionul 1 Obuziere Munte, o baterie de tunuri de munte, o companie anticar ?i Escadronul 1 Vân?tori C?l?ri) a atacat frontal ora?ul, în timpul ce restul brig?zii, masat? în Grupul „Col. Marinescu", a manevrat pe vest ?i Brigada 4 a manevrat pe la est. Amenin?ate cu încercuirea, trupele sovietice s-au retras. La ora 17:00 au p?truns în ora? Batalioanele 3 ?i 23 Vân?tori de Munte. Capitala Bucovinei de Nord fusese reluat?.

Brigada 2 Munte a trecut Prutul ?i a înaintat spre Hotin, ducând lupte grele la Noua Suli?a ?i Dincau?i, unde trupele sovietice au cotraatacat, situa?ia fiind salvat? de interven?ia Escadronului 2 Vân?tori C?l?ri. Pentru opera?iunea de ocupare a ora?ului, gen. de brigada Ioan Dumitrache, comandantul Brig?zii 2 Munte, i s-a subordonat ?i Brigada 8 Cavalerie, care a înlocuit în stânga sa Divizia 7 Infanterie. Pe 6 iulie el a decis s? atace în felul urm?tor: Regimentul 2 C?l?ra?i trebuia s? fixeze for?ele inamice, în timp ce Deta?amentul „Lt. col. Ciubotaru" (comandantul Batalionului 7) ?i Escadronul 1/Regimentul 3 C?l?ra?i Purtat manevrau pe la est, iar dou? batalioane de vân?tori de munte ?i un divizion de artilerie de munte pe la nord-vest. La ora 5:45, avangard? Regimentului 2 C?l?ra?i (Escadronul 3) a ajuns în zona conacului Rate?, unde a fost oprit? de o rezisten?? puternic?, cpt. Fortunescu, comandantul unit??ii, fiind r?nit. Escadronul a fost înt?rit cu dou? plutoane ?i la 9:00 a înv?luit pozi?ia sovietic? pe la est, for?ându-i pe ap?r?tori s? se retrag?. Asaltul asupra ora?ului a început la ora 18:00, iar la 19:30 Batalionul 16 a fost puternic atacat dinspre Rucsin. A intervenit Batalionul 9 Vân?tori de Munte ?i a restabilit situa?ia. Astfel, la ora 20:00, Batalionul 16 a intrat în partea de sud a p?durii Hotin, urmat aproape de Batalionul 9. Deta?amentul „Ciubotariu" a înaintat pân? pe Dealul Ima?ului, unde a surprins o coloana sovietic? în retragere. În timpul nop?ii, pozi?iile deta?amentului au fost puternic atacate de infanterie sprijinit? de tancuri, dar a rezistat, blocând o eventual? cale de repliere spre sud-est. Pe 7 iulie, pe o ploaie toren?ial?, luptele au continuat. Batalionul 10 Vân?tori de Munte a reu?it s? p?trund? în nordul ora?ului, iar Batalionul 16 s? se apropie de satul Atahi, punctul de trecere peste Nistru folosit de sovietici. În ziua urm?toare, Divizioanele 52 ?i 57 Artilerie Grea au redus la t?cere artileria inamic? de pe malul stâng al Nistrului. La ora 14:00, Brigada 2 Munte a declan?at atacul ?i a eliminat ultimele rezisten?e de pe Dealul Cet??ii ?i de la Atahi. Pân? la ora 17:00, Hotinul era în mâinile sale.

În urm? acestor succese, Armata 3 a primit ordinul s? schimbe direc?ia de atac spre est. Astfel, Brigada 8 Cavalerie trebuia s? asigure leg?tura la aripa dreapt? cu Corpul de Cavalerie, în timp ce Corpul de Munte urma s? înainteze pân? la Nistru între Vijnievo ?i Voloscova. Divizia 7 Infanterie a fost subordonat? Armatei 4. Pân? pe 11 iulie, Armata 3 ajunsese pe aliniamentul Cormani-Romanc?u?i cu Brigada 4 Munte, Romanc?u?i - Climauti cu Brigada 1 Munte ?i Kalus - Volskova cu Brigada 8 Cavalerie. A dou? zi, brig?zile de munte au avut ciocniri cu arierg?rzile sovietice ?i spre sear? au atins Nistrul în zona Romanc?u?i.

Revenind la dat? de 2 iulie, pe frontul din nordul Basarabiei, Corpul de Cavalerie din component? Armatei 11 a început trecerea în primele ore ale zilei. Brigada 6 Cavalerie, aflat? pe aripa stânga a corpului, la jonc?iunea cu Armata 3, a creat cu greu un cap de pod peste Prut în zona nord Serbeni - Dumeni, datorit? numeroaselor contraatacuri ale blindatelor sovietice. Divizia 6 Infanterie a început traversarea la Cucone?ti, Movil? Rupt? ?i Corpaci, f?r? incidente. Regimentul 27 Doroban?i Bac?u a reu?it s? treac? 2 batalioane peste r?u pân? la c?derea serii. Divizia 1 Blindat? a decla?at ?i ea atacul pe direc?ia Bratu?eni - Edini?a.
Ziua urm?toare, Brigada 6 Cavalerie a ajuns la nord-est de V?ratec, iar Divizia 6 a continuat traversarea f?r? probleme. În schimb Divizia 13 Infanterie a fost atacat? foarte puternic de Corpul 2 Mecanizat sovietic la Soltoaia. Rapoartele înaintate comandamentului men?ionau 200 de tancuri, cifra foarte probabil exagerat?. Pe 4 iulie, Brigada 5 Cavalerie a trecut ?i ea Prutul cu Deta?amentul „Col. Korne" ?i a început înaintarea pe direc?ia Terebna-Edini?a. Divizia 1 Blindat? a intervenit cu Batalionul 1 din Regimentul 1 Care de Lupta la est de Bratu?eni în sprijinul Regimentului 203 din Divizia 76 Infanterie german?, care era atacat de blindate sovietice ?i se afl? într-o situa?ie grea. Divizia 8 Infanterie, subordonat? Corpului 30, a ie?it din capetele de pod de la B?d?r?i, Chetri? ?i Moara Domneasc?, dar a fost oprit? de comandamentul corpului, deoarece Divizia 198 german? aflat? în flancul s?u întâmpina greut??i. Subordonat? aceluia?i corp german, Divizia 13 a dus lupte la S?rata Nou?, iar ziua urm?toare a întâmpinat rezisten?e puternice la M?r?ndeni. Batalionul III/Regimentul 7 Doroban?i a reu?it s? ocupe locatlitatea, dar a suferit pierderi mari. Pe 5 iulie, Divizia 5 Infanterie român?, din Corpul 54 german, a trecut ?i ea Prutul ?i a luat pozi?ie pe flancul drept al acestuia.

În timpul nop?ii de 4 spre 5 iulie, Divizia 1 Blindat? a fost angajat? lâng? Brânzeni cu elemente ale Diviziilor 74 ?i 176 Pu?ca?i sovietice (din Corpul 48 Pu?ca?i), sprijinite de tancuri. A pus st?pânire pe satele Chetro?i?a Veche ?i Parcova, iar grupul s?u de cercetare a ajuns pân? la Edni?a. Ziua urm?toare, acest grup era deja pe Nistru., iar pe 7 iulie grosul for?elor diviziei a ajuns ?i el la frontier? din 1940, în dreptul ora?ului Moghilev. Tot pe 7 iulie, elemente ale Corpului de Cavalerie, comandat de gen. de divizie Mihail Racovi??, au ajuns lâng? Lipnic, pe Nistru. Brigada 6 Cavalerie a reu?it performan?? de a str?bate 50 km în acea zi.

Mai la sud. înaintarea a decurs mai greu, Divizia 14 Infanterie, din Corpul 30 german fiind oprit? în fa?a ora?ului B?l?i. Batalionul III/Regimentul 13 Doroban?i ?tefan cel Mare a atacat frontal satul Biliceni, în timp ce Batalionul II a manevrat localitatea pe la nord. Pe 8 iulie, Divizia 13 s-a al?turat b?t?liei de la B?l?i, luptând la Singureni ?i Dealul ?arinei, o pozi?ie puternic fortificat?, care a fost asaltat? de Regimentul 22. Divizia 14 a fost subordonat? Corpului 54 ?i a primit misiunea s? stabileasc? un cap de pod la nord de R?u? în regiunea Elisabeta, îndeplinind-o ziua urm?toare, când Diviziile 13 ?i 14 au reu?it s? împing? rezistentele sovietice la est de B?l?i. Regimentul 39 Infanterie a atins R?u?ul la ora 10:00. Divizia 5 Infanterie, aflat? pe flancul drept al Corpului 54 a avut o ciocnire cu cavaleria sovietic? în zona Zg?rde?ti-Mândre?ti. Atacul a fost dat cu dou? regimente în linie, în timp ce al treilea era situat în spatele aripii stângi. La ora 14:00, Regimentul 8 Doroban?i a cucerit satul Zg?rde?ti, în timp ce Regimentul 32 Infanterie Mircea a respins trupele sovietice la est de Mândre?ti ?i din P?durea Gliceni. A dou? zi, sprijinit de patru divizioane de artilerie, regimentul a atacat Mandre?tiul frontal cu un batalion ?i cu un al doilea l-a manevrat pe la sud, punând în pericol spatele trupelor sovietice, care s-au retras abandonând mult armament.

Divizia 1 Blindat? a primit misiunea de a înainta spre sud, pe direc?ia Mosana-Soroca, reu?ind c? pân? pe 10 iulie s? blocheze calea trupelor sovietice care se retr?geau spre Moghilev ?i s? cure?e malul drept al Nistrului în zona Soroca. A fost apoi subordonat? Corpului 54 german ?i îndreptat? spre B?l?i, contribuind la ocuparea ora?ului pe 12 iulie. În aceea?i zi, Batalionul III/Regimentul 7 Doroban?i din Divizia 13 Infanterie a intrat în Soroca dup? o lupta scurt?.

De pe 13 iulie, Corpul de Cavalerie a trecut în subordinea Armatei 3 ?i a preluat Brigada 8 Cavalerie de la Corpul de Munte, începând preg?tirile pentru opera?iunea de for?are a Nistrului care urma s? aib? loc pe 17 iulie. Înaintarea rapid? din zona nordic? a frontului românesc ?i atingerea Nistrului s-au datorat replierii Armatei 12 în urm? ordinului primit de Frontul de Sud-Vest de la Stavka de a se retrage pe vechea frontier?. De asemenea se pare c? gen. col. Tiulenev, comandantul Frontului de Sud, a supraestimat for?a Grupului de Armate „GeneralAntonescu" ?i a cerut ?i el retragerea pe Linia Stalin, aflat? pe malul stâng al Nistrului. Îns? ordinul a fost contramandat de Stavka, care i-a cerut s? recucereasc? linia Prutului. Astfel s-a ajuns la situa?ia c? în timp ce Armata 18 sovietic?, adus? în grab? pe front din Districtul Militar Moscova, se afl? peste Nistru în zona fortificat? Moghilev-Podolsky, Armata 9 ocup? înc? centrul ?i sudul Basarabiei, ducând lupte grele cu Armata 4 român?, dup? cum vom vedea în continuare.
- Va urma -

footer