Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Miercuri, 05 Iulie 2017 20:18

Florian Bichir - Submarine roÎn existen?a lui de peste 15 ani (?i la 15 ani un submatin este b?trân chiar foarte b?trân), în aceast? lung? existen?? ?i mai ales în cursul r?zboiului actual, submarinul „Delfinul" a dovedit c? este cum nu se poate mai norocos. De?i uneori îi mai scâr?îie fier?taniile ?i ma?inile, cum îi scâr??ie oric?rui b?trîn încheieturile, cu submarinul „Delfinul" pleci f?r? nici o team?. Sau, mai bine zis, pleci cu o team? mai mic?, decât cu celelalte submarine, fiindc? el e coco?at, iar „coco?a?ii sunt noroco?i"[13] . Deoarece lucr?rile ?i probele de recep?ie au durat pân? în prim?vara anului 1936, submarinul a fost recep?ionat definitiv prin proces-verbal nr. 25 din 8 mai 1936[14]. La 9 mai 1936 la Fiume are loc solemnitatea ridic?rii pavilionului românesc pe submarinul „Delfinul". La orele 11.00 întregul echipaj al submarinului - acostat la bordul navei-baz? „Constan?a" - era dispus la front în bordul babord. Dup? ultima lovitur? de clopot a orei 11.00 începe slujba religioas?, dup? terminarea c?reia nava este binecuvântat?, iar pavilionul românesc este ridicat la catarg. Comandantul Schmidt, pre?edintele comisiei române de recep?ie, cite?te înaltul decret pentru numirea c?pitanului Victor Voinescu în calitate de comandant al submarinului. Urmeaz? o nou? serie - mai scurt?, de antrenamente, dup? care submarinul, înso?it de nava-baz? „Constan?a", pleac? spre patrie[15].

Pe data de 27 iunie 1936, în jurul orei 13.00, „Delfinul" intr? în portul Constan?a, dup? ce fusese întâmpinat cu toate onorurile, la 5 Mm Sud de farul Tuzla, de c?tre distrug?torul „Regina Maria", la bordul c?reia se ambarcaser? inspectorul general al Marinei Regale, Viceamiral B?l?nescu, mul?i ofi?eri de marin?, familiile acestora. Cu prilejul zilei marinei, la 15 august 1936, Carol al II-lea, suveranul României, l-a botezat, atribuindu-i numele „Delfinul"[16], în cadrul unei ceremonii fastuoase. Cu aceast? ocazie se d? citire urm?torului act de botez: „Prin gra?ia lui Dumnezeu ?i voin?a na?ional?, Noi, Carol al II-lea, Rege al României.În a cincisprezecea zi a lunii august a anului mântuirii 1936 ?i al nou?lea al domniei Mele s-a des?vâr?it în portul Constan?a binecuvântarea primului submarin românesc, pe care l-am botezat eu însumi dându-i numele „Delfinul".Ca un simbol al vie?uitoarelor marine ce poart? acest nume, str?vechi tovar?? al marinarilor în largul m?rii, dorim acestei nave s? str?bat? f?r? pericol adâncurile m?rii ?i s? îndeplineasc? cu vitejie toate misiunile ce-i vor fi ordonate. Încredin?ez aceast? nav? marinarilor mei pentru a veghea ?i p?zi hotarele maritime ale ??rii, br?zdând m?rile pentru a purta pavilionul românesc în ??rile cele mai îndep?rtate...". În continuare, în aceea?i zi, au loc demonstra?ii de imersiune ?i de atac în fa?a unui mare num?r de ofi?eri români ambarca?i pe nava-baz? „Constan?a" ?i în prezen?a lui Carol al II-lea. La bordul submarinului, în afara comandantului Victor Voinescu, se afl? ?i comandorul Schmidt Victor ce fusese numit comandant al controlului de instruc?ie submarin.

Pân? în decembrie 1936, înso?it de nava-baz? „Constan?a" ?i de distrug?torul „M?r?r?e?ti", pleac? la Istambul pentru andocare în vederea preg?tirii campaniei de instruc?ie a anului 1937. Submarinul „Delfinul" execut? activit??i specifice de preg?tire a echipajului. În anul 1937, cu ocazia Zilei Marinei ?i sub conducerea aceluia?i comandant Victor Voinescu, submarinul execut? numeroase demonstra?ii, la care asist? Carol al II-lea ?i Radu Irimescu, Ministrul Aerului ?i Marinei, ambarca?i pe nava de pasageri „Regele Carol I", numero?i ofi?eri de marin?, ambarca?i pe distrug?torele „Regele Ferdinand", „M?r??ti", „M?r??e?ti", nava-baz? „Constan?a", torpilorul „N?luca" ?i de asemenea, la festivit??i particip? contratorpilorul francez „Vauban", invitat special. În luna noiembrie a acelia?i an, cu ocazia ie?irii la pensie a lui Radu Irimescu, acesta preciza urm?toarele, la punctul 4 al Ordinului de Zi dat în acest sens: „Am adus în ?ar?, cu concursul conduc?torilor ??rii, submarinul „Delfinul", nav? ce s-a dovedit folositoare Marinei, roadele ei constatându-se ast?zi, când trebuie s? preg?tim noi comandan?i, ofi?eri ?i echipaje pentru dou? submarine proiectate a se construi în ?antierele industriei na?ionale".

Pe data de 21 august 1938 sose?te în ?ar? un modern doc plutitor, construit la Lubeck (Germania), doc ce va fi utilizat pentru ambarcarea submarinului ?i a altor nave; docul fusese adus de trei remorchere cu escale scurte la Gibraltar, Alger ?i Malta. Cu ocazia Zilei Marinei din anul 1938, dup? un serviciu religios la ?antierul naval, Gala?i se bat, în mod sistemetic, primele nituri la dou? submarine puse în lucru, anume „Rechinul" ?i „Marsuinul". În aceea?i perioad? Liga Naval? Român? realizeaz? un film „submarinul D", toate film?rile fiind f?cute la bordul „Delfinului". Scopul a fost,în mod evident, atât financiar, cât ?i propagandistic. Solu?ia constructiv? a „Delfinului" îmbin? elemente de tehnic? german?, italian? ?i francez?. Avea 650 tone de plasament la suprafa??, 900 în imersiune, 6 tuburi lanstorpile de 533 mm (torpile Whitehead), un tun naval ?i a/a Bosfors de 102 mm, 2 periscoape Zeiss, o vitez? la suprafa?? de 14 noduri/9 noduri în imersiune, 2 motoare Diesel Sulzer de 1600 C.P. pentru naviga?ia la suprafa?? ?i motoare electrice alimentate de o baterie proprie de acumulatori (Monza) pentru cea în imersiune. Autonomia de mar? era de 10 000 de mile. Echipajul num?ra 40 oameni din care 6 ofi?eri, 26 mae?trii ?i subofi?eri ?i 8 oameni din contingent.
Caracteristicile submarinului „Delfinul":
Lungime: 68,52 m.
L??ime maxim?: 6,00 m.
Pescaj: 3,6 m.
D. suprafa??: 650 Tdw.
D. imersiune: 900 Tdw.
V. suprafa??: 14 Nd. asigurat? de dou? motoare Diesel de 1600 CP.
V. imersiune: 9,5 Nd.
Armament: 1 x 102 mm, 1 x 49 mm, 6 tuburi lans-torpile x 533 mm.
Echipaj: 6 ofi?eri, 26 mai?tri ?i subofi?eri, 8 militari în termen[17].
- Va urma -

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice „2016 - 100 de ani de la R?zboiul de Intregire, 75 de ani de la R?zboiul de Reîntregire Na?ional?" - Maia, 2016 organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 9-10 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.
------------------------------
[13] Virgil C. Gheorghiu - „Cu submarinul Delfinul la asediul Sevastopolului", Editura Na?ional? Gheorghe Mecu, 1942. Din nefericire noua edi?ie - editura Agaton, F?g?ra?, 2008 - abund? de gre?eli. Sub fotografia Mare?alului Ion Antonescu cu regele Mihai st? scris „Regele Mihai ?i generalul Mihai Antonescu" (sic!). Prefa?a deloc inspirat? este un eseu teologic fiind alc?tuit? de un preot.
[14] „Delfinul" era dotat cu dou? motoare poreclite dup? numele unor fete vesele, pentru a func?iona la fel de bine, Geta ?i Mimi. Vezi - Cristian Cr?ciunoiu, Raymond St?nescu - „222 Best Roumanian Royal Navy Pictures", editura Modelism, 2007.
[15] Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond Comandamentul Marinei Militare (C.M.M.), dosar nr. 1180.
[16] Delfinul era o nav? dep??it? atunci când a intrat în dotarea Marinei Regale. Refuzat la probe în 1929 din cauza unor scandaluri de corup?ie, acceptate în cele din urm? în urma presiunilor politice din 1936, construit la un ?antier italian f?r? experien?? în domeniu a format primele echipaje de submarini?ti români. Vezi Cristian Cr?ciunoiu, Raymond St?nescu - „222 Best Roumanian Royal Navy Pictures", editura Modelism, 2007, pag 7.
[17] Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond Comandamentul Marinei Militare (C.M.M.), dosar nr. 1180.

footer