Revista Art-emis
Centenarul Unit??ii Na?ionale (1) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 25 Iunie 2017 13:46

Centenar 1

Cronologia unui mileniu de rezisten?? a românilor din Transilvania

Circa 896 - Stabilirea triburilor ungare în Câmpia Panoniei.

906 ?i dup? - Voievodatele (ducatele) române?ti din Transilvania ?i Banat, conduse de Gelu, Glad ?i Menumorut, au opus o rezisten?? dârz? n?v?litorilor unguri.

Sec. X-XIV (prima parte) - Cucerirea treptat? a unor teritorii din stânga Tisei ?i din zonele intracarpatice locuite de români.

1437 - R?scoala de la Bobâlna. Formarea faimoasei Unio Trium Nationum (unguri, sa?i ?i secui), prin care poporul român din Transilvania era exclus de la via?a politic? (1438).

1514 - R?zboiul ??r?nesc condus de Gheorghe Doja, la care au participat masiv ?i iobagii români. Dup? înfrângerea r?scoalei, Dieta de la Pesta («dieta s?lbatic?») a adoptat un ?ir de m?suri («Codul în trei p?r?i» - Tripartitum -, numit ?i «codul lui Werboczi» care agravau situa?ia ??r?nimii prin desfiin?area dreptului de str?mutare, legând-o de glie (glebae adscripti).

1526-1541 - În urma victoriei otomane de la Mohacs (1526), regatul Ungariei î?i înceteaz? existen?a, fiind ?ters de pe harta Europei. Cea mai mare parte a sa a fost transformat? în pa?alâc turcesc, cu capitala la Buda. Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate otoman?, dar având strânse leg?turi politice, economice ?i cultural-biserice?ti cu ?ara Româneasc? ?i Moldova. Banatul a fost împ?r?it: partea vestic? a devenit pa?alâc, iar cea estic? a fost înglobat? în Principatul Transilvaniei.

1599-1600 - Unirea ??rii Române?ti, a Ardealului ?i Moldovei realizat? de Mihai Viteazul.

1691 - Principatul Transilvaniei este subordonat direct împ?ratului, beneficiind de un statut separat care confirm? privilegiile celor trei na?iuni politice (maghiari, sa?i ?i secui) ?i ale celor 4 religii recepte (romano-catolic?, evanghelico-luteran?, calvino-reformat? ?i socino-unitarian?). Tripartitum-ul r?mâne în vigoare.

1699 - Prin pacea de la Karlowitz, Imperiul Otoman recunoa?te de jure c? Transilvania ?i nord-vestul României de azi – a?a-numitul «Partium» – au trecut sub domina?ia Imperiului Habsburgic.

1732-1744 - Memoriile adresate Cur?ii din Viena de episcopul român Inochentie Micu, prin care acesta cerea respectarea drepturilor acordate clerului ?i popula?iei unite de cele dou? diplome leopoldine ?i acordarea de drepturi egale na?iunii române, cea mai numeroas? popula?ie a Ardealului, reprezentând grosul contribuabililor la fiscul imperial.

1744 - Mi?carea condus? de Visarion Serai, pornit? împotriva unirii cu Roma, prilejuie?te o puternic? agita?ie în rândul ??r?nimii române din Ardeal.

1784 - Marea r?scoal? ??r?neasc? sub conducerea lui Horea, clo?ca ?i Cri?an.

1791-1792 - Supplex Libellus Valachorum - Memoriile adresate împ?ratului Leopold al II-lea, prin care poporul român din Transilvania, Banat ?i Partium cerea recunoa?terea sa ca na?iune politic?, repunerea lui în drepturi depline cet??ene?ti, egalitate în drepturi cu celelalte na?iuni politice ale ??rii ?i reprezentare propor?ional? în via?a public?.

1848, mai 3/15-15/17 - Marea Adunare Na?ional? a românilor de pe Câmpia Libert??ii de la Blaj proclam? independen?a na?iunii române. Se înfiin?eaz? Garda Na?ional? a Românilor, iar Comitetul Na?ional Român de la Sibiu organizeaz? 15 legiuni române?ti înarmate, care încep lupta pentru îndep?rtarea administra?iei ungare din teritoriile locuite preponderent de români.

1848, mai 12/24 - Dieta maghiar? de la Cluj, nesocotind voin?a reprezentan?ilor na?iunii române ?i a poporului adunat pe Câmpia Libert??ii de la Blaj, voteaz? «uniunea» for?at? a Principatului Transilvaniei cu Ungaria, men?inând vechiul aparat represiv nobiliar.

1848 - Conduc?torii revolu?iei ungare, în frunte cu Kossuth Lajos, au refuzat acordarea drepturilor na?ional-politice solicitate de români. G?rzile na?ionale maghiare trec la represalii sângeroase împotriva ??ranilor ?i a conduc?torilor revolu?iei române.

1848, septembrie 2/14-16/28 – A treia Adunare pe Câmpia Libert??ii de la Blaj, la care particip? circa 60 000 de români, cere încetarea persecu?iilor ?i abuzurilor, reafirm? revendic?rile ??r?nimii iobage ?i solicit? anularea anex?rii Transilvaniei la Ungaria.

1849, ianuarie-iulie - Epoeea ap?r?rii Mun?ilor Apuseni de c?tre armatele ??r?ne?ti comandate de Avram Iancu atât împotriva încerc?rii armatelor neme?imii maghiare, cât ?i a Armatei Revolu?ionare Maghiare, condus? de Bem Jozsef, de a ocupa ?ara Mo?ilor, bastionul rezisten?ei na?ionale a românilor. În timpul revolu?iei de la 1848 au c?zut în lupte sau au fost asasina?i cca 40 000 de ??rani, 4 prefec?i, 10 tribuni, 100 de centurioni ?i 100 de preo?i, iar 300 de sate au fost arse.

1849, iulie-august -Trupele habsburgice ?i ?ariste au lichidat revolu?ia ungar?. Transilvania a trecut sub administrarea direct? a guvernului imperial de la Viena. Românii nu vor mai avea statut de «popor tolerat».

1849, sfâr?itul verii - Se instaureaz? «regimul absolutist de stat» (guvernul militar în Transilvania), cu numeroase consecin?e negative ?i pentru români, printre care suprimarea libert??ii cuvântului ?i a adun?rilor.

1849, noiembrie - Se constituie provincia Voivodina sârbeasc? ?i Banatul Timi?oarei, cu re?edin?a la Timi?oara.

1860 - Instaurarea regimului habsburgic liberal. Andrei ?aguna (Transilvania), Andrei Mocioni (Banat) ?i Nicolae Petrina (Bucovina) sunt invita?i la ?edin?ele Senatului Imperial, care urma s? propun? federalizarea imperiului.

Nota redac?iei: Extras din Aurel I. Rogojan, Fereastra serviciilor secrete, Delirul maghiar: propagand?, spionaj ?i extremism pentru «Ungaria Sfântului ?tefan», Bucure?ti, Editura Compania, 2011, p. 340-342.

footer