Revista Art-emis
Generalul Nicolae R?descu PDF Imprimare Email
Acad. Dinu C. Giurescu   
Miercuri, 17 Mai 2017 18:30

Nicolae R?descu„Ur?sc tirania, ur?sc despotismul. Sunt partizan neîndulecat al libert??ii, dar în ce prive?te fac o rezerv?: libertatea nu înseamn? pentru unii totul ?i pentru al?ii nimic. În?eleg libertatea deopotriv? pentru to?i".

Absolvent al ?colii militare de ofi?eri de infanterie (1898) ?i al ?colii Superioare de R?zboi (1906), Nicolae R?descu a îndeplinit func?ii importante în armata ?i în statul român, fiind, între altele, adjutant regal (1920-1926), ata?at militar al României la Londra (1926-1928), ?ef al Marelui Stat Major (1944) ?i pre?edinte al Consiliului de Mini?tri (1944-1945). Dup? ce s-a opus cu vehemen??, în func?ia de ?ef al Marelui Stat Major, abuzurilor Comisiei Aliate de Control, partea sovietic?, Nicolae R?descu nu s-a dovedit a fi o marionet? nici în func?ia de prim-ministru al României, în?elegând s?-?i îndeplineasc? atribu?iile conform propriilor convingeri.

A militat pentru îmbun?t??irea rela?iilor cu Uniunea Sovietic?, pentru îndeplinirea exemplar? a prevederilor Conven?iei de armisti?iu din 12 septembrie 1944, pentru restabilirea lini?tii ?i ordinii în ?ar?, pentru libertate ?i democra?ie, declarând în acest sens: „Ur?sc tirania, ur?sc despotismul. Sunt partizan neîndulecat al libert??ii, dar în ce prive?te fac o rezerv?: libertatea nu înseamn? pentru unii totul ?i pentru al?ii nimic. În?eleg libertatea deopotriv? pentru to?i". Nedorind s? treac? actul de conducere al ??rii în mâinile Frontului Na?ional Democrat, controlat de partidul comunist, ?i s? cedeze presiunilor sovietice a decis, în februarie 1945, s? lupte ?i s? restabileasc?, chiar cu for?a, ordinea ?i lini?tea în ?ar?, declarând c? dac? va fi nevoie va recurge chiar la r?zboi civil. Era îns? izolat, armata fiind sl?bit? (prin desfiin??rile masive impuse prin Protocolul militar din 16 octombrie 1944), culpabilizat? (acuzat? de for?ele de stânga ca fiind fascist? ?i antidemocratic?) ?i intimidate (arest?rile f?r? acuza?ii începuser? deja).

Dup? 25 februarie, când elemente provocatoare au ucis în Bucure?ti câ?iva manifestan?i, generalul Nicolae R?descu a fost acuzat de crim?, iar la 28 februarie, la cererea lui A.I. Vî?inski, care sosise la Bucure?ti, regele Mihai I a fost obligat s?-i cear? s? demisioneze. A doua zi dup? venirea la putere, dr. Petru Groza a precizat Prefecturii Poli?iei Capitalei c? generalul R?descu „nu are voie a p?r?si domiciliul f?r? nici un motiv". Cu paza sa a fost îns?rcinat comisarul Block. Prevenit, generalul s-a refugiat la Lega?ia englez? din Bucure?ti, care i-a acordat protec?ie, guvernul englez declarând c?-l va proteja, „chiar cu riscul deschiderii focului". Dup? circa dou? luni i s-a garantat securitatea, generalul reîntorcându-se în locuin?a sa din strada Clopotarii Vechi, strict supravegheat? de poli?ie. O jum?tate de an mai târziu, la 15 iunie 1946, a p?r?sit ?ara în mod clandestin, cu ajutorul unui pilot român, ajungând ini?ial în Cipru, apoi la Londra ?i la New York.

La scurt timp, în ?ar?, a fost judecat în contumacie în procesul „Sumanelor Negre" ?i „Mi?c?rii Na?ionale de Rezisten??", fiind acuzat c? a îndrumat activitatea organiza?iei „Graiul Sângelui". La 18 noiembrie 1946 a fost condamnat la 2 ani închisoare corec?ional? ?i la 15.000 cheltuieli de judecat?". În emigra?ie a fost un timp pre?edinte al Comitetului Na?ional Român, dup? care, în urma neîn?elegerilor cu ceilal?i emigran?i, în special cu Alexandru Cretzianu ?i Grigore Niculescu-Buze?ti, a fondat „Liga Românilor Liberi". A decedat la 16 mai 1953.

Cu o zi înainte consemnase urm?toarele în testamentul s?u politic: „?i acum, un b?trân soldat a c?rui via?? a fost cheltuit? în serviciul patriei ?i poporului s?u î?i ia r?mas bun de la ?ara pe care o iube?te ?i pe care n-o va mai vedea. R?mas bun ?i speran?? compatrio?ilor s?i subjuga?i dincolo de Cortina de Fier. R?mas bun ?i curaj acelora care au luptat al?turi de el contra tiraniei naziste ?i comuniste ?i care vor continua lupta pentru Eliberare. Pentru voi, care r?mâne?i, ?i mai ales pentru tineretul nostru, aceasta este promisiunea unui mâine mai îndep?rtat - un mâine, când ?ara noastr? ?i poporul ei vor fi eliberate de sub puterea Întunericului. Aceasta este o valoare ideal? pentru care trebuie de tr?it ?i de luptat. Vou? v? las speran?ele mele neîndeplinite, visurile ?i rug?ciunile pentru realizarea lor. R?mas bun! Dumnezeu s? v? binecuvânteze pe to?i ?i s? v? conduc? în lupta pe care eu trebuie s? o p?r?sesc!".

Pe larg: Dinu C. Giurescu, Guvernarea Nicolae R?descu, Bucure?ti, Editura ALL, 1996.

footer