Revista Art-emis
1918 - Divizia 11 la Chi?in?u (2) PDF Imprimare Email
Col. (r) Dr. Constantin Mo?incat   
Duminică, 14 Mai 2017 19:54

Primul R?zboi MondialConform ordinului Marelui Cartier General nr 7050 din 27 februarie 1918, divizia urmeaz? a fi în parte demobilizat?. Împrejur?ri peste m?sur? de dureroase ?i pe care nu le-au putut înl?tura aici vitejia nebiruit? a acelora care cu pre?ul vie?ii lor au oprit pe loc ?uvoiul inamic, nici sângele cu care am îngr??at p?mântul sfânt al ??rii, ne silesc ast?zi s? înf??ur?m drapelele noastre, s? l?s?m din mân? armele, dar s? p?str?m încrederea în viitor. Mai mult ca oricând în acele clipe de adânc? reculegere, gândurile noastre se îndreapt? spre M. S. Regele ?i cu dragostea noastr? curat? s?-i însenin?m privirea ?i s?-i d?m siguran?a c? bra?ele noastre sunt înc? o?elite, iar sufletele noastre înc?lzite de acela? devotament f?r? margini pentru ?ar? ?i dinastie. Mergând la vetrele voastre pâng?rite de du?manul cel mai neomenos, duce?i în mintea voastr? gândul r?zbun?rii. Dovedi?i prin purtarea voastr? c? a?i fost solda?i cinsti?i c? v? iubi?i patria ?i c? via?a voastr? nu are alt pre? afar? de acela al putin?ei de a v? face mai departe datoria atunci când nevoile o vor cere. Nu ave?i de ce v? bucura acuma. Gândi?i-v? la ziua cea mare când baionetele voastre ascu?ite vor trebui s? scrie pagini de vitejie în cartea istoriei neamului nostru s? nu nutri?i un alt gând decât acela c? cei ce au murit lutând pentru patrie v? cer r?zbunare.

De la 1 martie1918 la 25 martie se continu? cu demobilizarea diviziilor ?i deportarea în teritoriul ocupat a demobiliza?ilor ?i materialelor de tot felul. La 25 martie 1918 se prime?te de la Marele Cartier General ordinul nr.20737, ?i instruc?iunile nr. 7050/27 februarie prin care se ordon? urm?toarele:
1. Divizia 11 va fi transportat? în ?ar?, unde va proceda la contopirea p?r?ilor active cu p?r?ile sedentare ?i demobilizarea acestora din urm?.
2. Transportul în ?ar? se va efectua cu trenul. În acest scop Comandamentul Diviziei 11 va cere Marelui Cartier General trenurile necesare. Calculul vagoanelor se vor face pe baza indica?iilor de mai jos : Materiale (arme, mitraliere, tunuri, chesoane etc.)prev?zute la punctul 7 ?i 8 din instruc?iunile nr 7050 ?i personalul afectat pazaei lor r?mân pe loc. Ele vor fi transportate în teritoriu la data fixat? de Marele Cartier General ?i potrivit ordinelor acestuia. Restul de materiale oameni cai etc., apar?inând unit??ilor vor fi aduse la p?r?ile sedentare respectiv, care sta?ioneaz? în localit??ile ar?tate în tabelul prezentului ordin. Cartierul Diviziei 11 se fixeaz? la Podul Iloaiei. Caii deveni?i disponibili prin demobilizarea p?r?ilor active ?i constitui?i în herghelii, conform ordinului nr 7050 r?mân în Basarabia. Pentru paza lor se va afecta num?rul de oameni strict necesar dintre cei activi.
3. Efectuarea demobiliz?rii complete a diviziei implicând fuzionarea p?r?ile active cu cele necesare, p?r?ile sedentare ale regimentulor 41, 57, 58, 71, 42, 43, 59, 66 infanterie, 21 artilerie ?i 26/1 obuziere, trec cu începere de la 25 martie iar sub ordinea Comandamentului Diviziei 11. Comandan?ii regimentelor active sunt îns?rcina?i cu demobilizarea p?r?ilor sedentare respective.
4. În ce prive?te infanteria, pentru facilitarea opera?iunii de contopire ?i demobilizare, comandantul Diviziei va proceda, înainte de toate la dezdoirea pe loc ?i separarea celor dou? regimente active combinate dându-se în principiu fiec?rui regiment, oamenii cercului de recrutare respectiv. Ofi?erii activi ?i plutonierii se vor împ?r?ii în mod egal la cele 2 regimente de infanterie c?utând pe cât va fi cu putin?? ca ei s? fie da?i corpurilor la care au mai servit în timp de pace.
5. Pân? la stabilirea taberelor de efective din timp de pace, dat fiind efectivele reduse, regimentele de infanterie se vor organiza astfel: Un Stat Major de regiment; 3 companii cadre; una companie mitraliere cadre. Ofi?erii activi ?i trupa din contingentele de sub arme vor fi împ?r?i?i la aceste unit??i dup? chibzuin?a comandan?ilor de regiment.
6. Prin dezdoirea regimentelor active se va c?uta a se ob?ine pe cât posibil o egalare pe contingente, efectivul regimentelor de infanterie l?sându-se la nevoie, oameni de la regimentul din aceia?i brigad?.
7. Opera?iunea dezdoirii studiat? în principiu ?i efectivele regimentelor stabilite se va proceda la calcularea datelor prev?zute la punctul 2, care urmeaz? a fi comunicat? de urgen?? Marelui Cartier General.
8. Sosite în ?ar?, p?r?ile active ale regimentelor vor fuziona cu cele sedentare. Ofi?erii de rezerv? ?i oamenii de trup? ai p?r?ilor sedentare care fac parte din contingentele sub arme vor fi demobiliza?i prin grija comandan?ilor regimentelor respective, cel mai târziu pân? la 31 martie 1918, dup? acelea?i norme ca activii. (ordinul nr. 7050). În acest scop comandantul diviziei va cere telegrafic p?r?ilor sedentare, liste numerice de oameni ?i ofi?eri ce intr? în categoria de mai sus. Se va urm?ri cu ocazia fuzion?rii egalarea ?i stabilirea definitiv? a efectivelor, potrivit prescrip?iunilor punctului 6.
9. În momentul contopirii regimentelor active, cu p?r?ile sedentare, cercurile de recrutare trec sub ordinele comandan?ilor de regiment respective care le vor organiza ?i completa personalul cu oamenii respectivi activi, potrivit tabelului de efective de pace.
10. Comandamentele de brigad? actuale se men?in având efectivele de pace.
11. Cartierul Diviziei va trece cu efectivul ?i organizarea dat? comandamentelor teritoriale prin tabele de efective de pace, afar? de Curtea Mar?ial? care va func?iona înc? pân? la data hot?rât? pentru trecerea pe picior de pace a Diviziilor 11 ?i 15
12. Divizionul de cavalerie ?i batalionul de pioneri r?mân provizoriu cu efectivele ce le au ast?zi.
13. Servicii: Divizionul coloanei muni?ii se va dizolva. Oamenii, materialul ?i animalele trec în efectivul regimentelor ce au mobilizat coloanele. Ambulan?a divizionar? cu coloana de brancardieri se va v?rsa definitiv cu personal ?i material Companiei I Sanitar? ?i Divizionului I tren. Deasemenea coloana de subzisten?? care va trece la Divizionul I tren ?i compania de subzisten??. Personalul (oameni ?i ofi?eri de rezerv?) care eventual ar mai fi fost re?inu?i sub arme, vor fi demobiliza?i prin grija unit??ilor c?rora se vars?. Divizia nu va mai avea sub comanda sa aceste servicii.
14. Toate dispozi?iile mai sus ordonate vor fi complet terminate cel mai târziu pân? la data de 15 aprilie (cu excep?ia ar?tat? la punctul 8) dat? la care Comandamentul Diviziei 11 va trimite la Marele Stat Major urm?toarele tabele: Tabele de efective pe grade ?i contingente a corpurilor de trup? ?i cercuri de recrutare. Ordinea de b?taie a ofi?erilor pe corpuri.
Rog binevoi?i a da cuvintele ordine ?i a lua m?suri de executare".

Anexa 1
Fiind important, precis ?i bine conturat pe obiective acel studiu îl reproducem spre edificare:

Marele cartier General
Biroul Opera?iilor
2 ianuarie 1918
Studiu
Referitor la trimiterea de trupe în Basarabia

I. Scop
Asigurarea reaprovizion?rii trupelor care opereaz? pe frontul român ?i a popula?iei române?ti.

II. Modalitatea prin care se poate atinge scopul

Pentru ca scopul s? poat? fi realizat trebuie:
1) În primul rând s? se asigure regulata func?ionare a trenurilor de aprovizionare pe linia ferat? Odessa-Socola;
2) S? se fac? ordine în Basarabia pentru: a) A se împiedica jafurile ?i deci distrugerea proviziilor care se g?sesc; ?i b) A se asigura formarea depozitelor necesare.

III. Mijloace

Pentru atingerea acestui îndoit scop trebuiesc for?e. Dat fiind c? în tot ?inutul Basarabiei se g?sesc numeroase unit??i bol?evice nu trebuie exclus? eventualitatea ?i poate chiar necesitatea întreprinderii unor ac?iuni armate. Astfel fiind se impune ca trupele ce vor fi trimise în Basarabia s? aib? capacitatea de lupt? necesar? pentru a întreprinde, în bune condi?ii, orice opera?iune militar?, în acest scop trebuie s? fie puternice ?i bine organizate. În consecin??, pentru atingerea scopului trebuie s? se trimit? o divizie înt?rit? cu un regiment de cavalerie ?i prev?zut? cu mijloacele tehnice necesare.

IV. Misiunea diviziei

S? ocupe milit?re?te linia ferat? Bender-Socola, st?pânind puternic centrele: Bender ?i Chi?in?u; 2) S? pun? ordine în interiorul Basarabiei ?i anume, în regiunea de ezploatare afectat? armatelor române, pentru a asigura formarea depozitelor; ?i 3) S? poat? lupta, în bune condi?iuni, în contra bandelor ruse armate, care, eventual ar încerca s? restabileasc?, prin for??, starea de anarhie care domne?te actualmente.

V. Mod de ac?iune

Opera?iunea va cuprinde dou? ac?iuni deosebite, ?i anume: 1) O ac?iune prin surprindere ?i deci imediad? - ocuparea liniei ferate Bender-Ungheni; ?i 2) O ac?iune ulterioar? care va consta din trecerea Prutului ?i concentrarea Diviziei prin mar?uri pe jos, în zona Chi?in?u-C?rbuna.

VI. Executarea

Prima ac?iune: Ocuparea liniei ferate Bender-Socola. Trebuie s? se ocupe, în acela?i timp, Ungheni ?i Bender ?i, cât se poate de repede, dup? aceea, Chi?in?u. Ca ac?iunea s? reu?easc? trebuie surprindere ?i deci iu?eal? ?i energie. Unghenii se vor ocupa noaptea, cu for?e din trupele române, care opereaz? în zona a III-a. Ac?iunea va fi organizat? ?i executat? de Dl.General ?tef?nescu. Benderul va fi ocupat în aceea?i noapte ?i dac? se poate, la acee?i or?, de trupe credincioase - ucrainiene, musulmane sau sârbe?ti. Ac?iunea trebuie s? fie organizat? ?i executat? de Comandamentul Rus. Simultaneitatea celor dou? ac?iuni se impune de necesitatea de a pune în imposibilitate elementele ostile de a arunca în aer podul peste Nistru. Chi?in?ul va fi ocupat imediat dup? executarea celor dou? ac?iuni ar?tate mai sus. Opera?iunea va fi f?cut? de 3 batalioane - 2 de ardeleni ?i 1 de gr?niceri - care vor pleca în trei trenuri consecutive din Socola, imediat dup? ocuparea Unghenilor. Trupele trebuie s? ajung? în zorii zilei în Chi?in?u, unde vor proceda la dezarmarea elementelor turburente ?i arestarea capilor.În acest scop, ac?iunea trebuie s? fie f?cut? cu ajutorul unui personal local care s? dea comandan?ilor de unit??i indica?iile necesare – depozite, locuin?ele conduc?torilor, localuri militare ocupate de trupe, etc. Personalul trebuie s? plece din Ia?i, odat? cu trupele noastre. În afar? de aceasta, transportul trebuie s? aib? pentru orice eventualitate

A 2-a ac?iune: Concentrarea Diviziei în zona Chi?in?u-C?rbuna. Este o opera?iune pur militar? care va fi executat? de comandamentul Diviziei. Concentrarea Diviziei în zona de mai sus, trebuie s? se fac?, cât mai repede posibil, prin mar?uri pe jos. Deplasarea se va face pe dou? coloane, pe drumurile ar?tate pe harta al?turat?. Odat? ajuns? în zona indicat?, Divizia fiind într-o pozi?ie central? ?i c?lare pe cele dou? c?i ferate, care de la Bender duc la Ungheni ?i Reni, va putea s?-?i îndeplineasc? misiunea ar?tat? la Cap.IV, aliniatele 2 ?i 3.
3) În sfâr?it, când ?i aceast? a doua ac?iune va fi terminat? Batalionul de gr?niceri de la Chi?in?u va fi retras la Ia?i, prezen?a lui acolo nemaifiind necesar?.

VII. Aprovizionarea

1) Pe timpul mar?urilor va fi asigurat? prin îngrijirea Serviciului Intenden?ei Armatei I. 2) În Basarabia de Comandamentul Diviziei cu resurse locale. Pentru înlesnirea aprovizion?rilor, Divizia va trebui s? fie prev?zut? cu o sec?ie de camioane automobile.

VIII. Comandament

Trebuie s? se precizeze care va fi în Basarabia situa?ia Diviziei sub raportul comandamentului. Ofi?erul francez, locotenent-colonelul reprezentant al Misiunii Franceze la Chi?in?u, mi-a ar?tat categoric c? în?elege ca, comandantul Diviziei s? fie obligat a lua dispozi?iuni dup? indica?iile ?i instruc?iunile ce-i va da dânsul. Obiectându-i c? aceasta înseamn? o subordonare a diviziei române s-a n?scut o discu?ie, destul de încordat? în care am terminat c? un general român nu va accepta niciodat? ?i nici nu poate s? fie sub ordinele unui locotenent-colonel. Pe de alt? parte, am ar?tat ofi?erului francez c? Divizia va avea o misiune bine determinat?; aceast? misiune îi va fi ordonat? numai de comandamentul autorizat ?i, prin urmare, numai Marele Cartier General Român este în drept de a dispoza de trupele române, deoarece este singurul în m?sur? a stabili un echilibru între interesele de ordin operativ ?i cele de ordin general. Din aceast? conversa?ie am r?mas cu impresia ?i convingerea c? în cazul când chestiunea comandamentului va fi tran?at? a?a dup? cum dore?te ofi?erul francez se vor ivi conflicte d?un?toare în special scopului ce se urm?re?te. Odat? în Basarabia, Divizia va trebui s? continue a primi instruc?iuni ?i alte ordine numai de la sau prin Marele Cartier General, deoarece acest comandament este singurul în m?sur? a regula ac?iunea în a?a fel încât s? se poat? conta pe ea, în orice moment, din toate punctele de vedere.

IX Chestiuni de ordin general

Datele fiind rela?iile care vor trebui s? existe între trupele române ?i autorit??ile locale este necesar ca Divizia s? fie prev?zut? cu agen?ii necesari care vor face leg?tura între trupe, popula?ie ?i autorit??i, atât pentru chestiunile de serviciu cât ?i pentru anchetarea conflictelor în cazul când ele se vor ivi.
Lt. colonel, Antonescu"

footer