Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dan Antoniu, Cercet?tor istoric   
Joi, 06 Aprilie 2017 21:19

Dan Antoniu, Istoric cercet?torUngaria. Aerodromul Miskolc 21 ianuarie 1945, aici se afla instalat? Baza Corpului Aerian Român, organul de coordonare al activit??ii Aeronauticei Militare Române pe frontul de vest. Tot aici erau cazate ?i î-?i desf??urau activitatea Grupul 2 vân?toare dotat cu avioane IAR-80 ?i Me-109, Grupul 8 asalt-picaj cu avioane Hs-129 ?i Ju-87, dar ?i Escadrila 2 recunoa?tere cu avioane IAR-39. Vreme mohorât?, cea?a instalat? de câteva zile, refuza s? se ridice aducând numai necazuri unit??ilor aeronautice din zona Debrecen ?i Miskolc. Comandamentul sovietic cerea permanent o activitate intens?, pentru a nu l?sa armatei germane timp de regrupare, dar în aceste condi?ii era foarte greu. La aceast? dat? Armata a 15-a Aerian? a USAAF, ocupa aerodromul de Baz? Foggia, din sudul Italiei ?i o serie de alte terenuri de zbor din jurul acestei localit??i. Forma?ii de avioane Boeing B-17 Flyng Fortress din 2nd Bomb Group 20th Bomb Squadron (Grupul 2 Bombardament Escadrila 20 Bombardament) cazat? pe aerodromul Amendola, decoleaz? cu misiunea de a bombarda aglomer?rile de trupe ?i vehicule germane din zona ora?ului Viena, ?int? foarte bine ap?rat? de ap?rarea antiaerian?.

Avionul B-17G nr.606 aflat deasupra obiectivului la 8000 m, prime?te o lovitur? direct? de antiaerian? în fuselaj, care priveaz? pilo?ii de comenzile de pe ampenajul orizontal ?i vertical. De reîntoarcere la aerodromul de baz? nu putea fi vorba, distan?a fiind prea mare, comenzile afectate fiind preluate prin comanda tura?iei motoarelor, se ia decizia de aterizare urgent? în Ungaria, în zona ocupat? de trupele aliate, respectiv aerodromul Miskolc. Din cauza vizibilit??ii reduse se evit? aterizarea direct? pe aerodrom; se aterizeaz? într-o zon? cu teren plat, dar arat, la circa 2 Km de aerodrom, la Tiszakessi. Dup? aterizarea for?at?, echipajul avionului este condus la Corpul Aerian Român, unde ace?tia explic? prin ce au trecut deasupra Vienei, de reac?ia violent? a artileriei antiaeriene germane, de imposibilitatea reîntoarcerii la aerodromul de baz? din cauza loviturii primite cât ?i a acelora dobândite la contactul cu solul. În consecin??, pilotul comandant 1st Lt. Alvin L. Notheris roag? ca unitatea lor de la Foggia s? fie anun?at? ?i s? timit? speciali?ti ?i materialele necesare remedierii avariilor pe loc.

Starea echipajului american era deplorabil?, lipsi?i de confortul din baza proprie, perspectiva sumbr? ca cineva s? se deranjeze pân? la Miskolc pentru a recupera un singur avion, de iarna ?i vremea deplorabil? din zon?. Conducerea Corpului Aerian Român, cu bun?voin??, asigur? echipajul de tot sprijinul necesar. Se trece la o evaluare complet? a avariilor de c?tre Serviciul Tehnic, pentru întocmirea unei liste de piese ?i materiale necesare ?i pe care echipajul s? o comunice la Foggia. În drum spre fort?rea??, se trece pe la Grupul 8 asalt-picaj de unde este luat în comisie ?i maistrul mecanic Cujb? Nicolae, un om cu mare experien?? în materie. Situa?ia de la fa?a locului nu era deloc îmbucur?toare, lovitura primit? avariase complet comenzile ampenajului orizontal ?i vertical, etamboul avariat, suportul de fixare al bechiei deasemenea, înveli?ul din zona loviturii trebuia înlocuit. Interpretul român a început s? în?ire în englez? echipajului defec?iunile constatate, dezam?girea de pe chipul lor s-a accentuat vizibil, unul dintre ace?tia a exclamat „?i mai nu ?tiu ce aici...?i mai nu
?tiu ce dincolo...a?a c? pân? la urm? cred c? trebuie f?cut din nou !"

Maistrul Cujb? care observase totul mai atent ca un specialist ?i obi?nuit cu lipsurile, a intervenit în discu?ie ar?tând c? defec?iunile erau totu?i reparabile, aspect care i-a intrigat pe americani. Tot americanul care comenta orice, l-a întrebat pe interpret „domnul care a vorbit este cumva specialistul vostru în avioane Boeing?". Cujb? auzind traducerea a declarat cinstit c? este pentru prima dat? în via?? când vede un asemenea avion. Apoi a ad?ugat c? el este maistru mecanic de avia?ie ?i c? Fortress-Nefortres tot avion este indiferent de form?, m?rime ?i c? el ?tie ce trebuie f?cut pentru a fi repus în stare de zbor ?i f?r? ajutorul speciali?tilor în Boeing de la Foggia. În timp ce interpretul traducea „discursul" lui Cujb?, americanii se ar?tau tot mai mira?i, dar ?i dezumfla?i de adev?rul pe care-l intuiau în spusele maistrului. Dar fiind b?ie?i politico?i ?i bine crescu?i nu au spus nimic din cea ce gândeau (cum s? repari ditamai bombardierul aici f?r? piese originale?).

Neobservând nici un comentariu negativ din partea speciali?tilor Serviciului Tehnic la propunerile lui Cujb?, au t?cut ?tiind de fapt c? avionul nu mai f?cea doi bani. Americanii au ridicat neputincio?i din umeri, plecând la cantonamentul lor din Miskolc totu?i cu o mic? speran?? în suflet, dac? omule?ul acela avea dreptate, Doamne ajut? ! Un grup de oameni anonimi au r?mas îns? la fa?a locului, ?i-au adus sculele ?i cu tot timpul nefavorabil s-au apucat de treab?. S-au t?iat salcâmi de pe marginea terenului unde se afla bombardierul; au fost ciopli?i cu mare aten?ie. Astfel din lemn de salcâm verde fasonat (fiind verde lemnul era elastic rezistând bine la eforturi), a f?cut suportul bechiei, înt?rituri interioare pentru etambou, apoi pentru a fi sigur, a ad?ugat în exterior dou? traverse pentru înt?rirea acestuia. Nervurile rupte au fost dublate deasemeni cu lemn de salcâm. Pentru bechie s-a adaptat o jamb? de la un Hs-129 avariat. Au fost în?dite ?i reglate, toate comenzile ampenajului. Tabla rupt? a fost cârpit?, iar cei care au fost de fa??, sus?in c? la exterior s-a folosit vopsea pentru a da un aspect cât de cât.

În sfâr?it, dup? mai pu?in de 24 de ore, au terminat repara?ia a?a cum s-au priceput ei mai bine, maistrulAvionul B-17 nr. 606 aterizat la Tiszakessi Cujb? raportând c? bombardierul este gata pentru teste de rezisten?? ?i zbor. Când au fost anun?a?i americanii, care erau mânca?i, dormi?i ?i mai ales odihni?i, au f?cut ni?te ochi mari, mari de tot ?i au alergat cu to?ii s? vad? minunea. Cu toate c? avionul nu mai ar?ta ca unul grav avariat, dar nici elegant ca unul normal. Membrii echipajului erau sceptici, nu erau înv??a?i cu asemenea cârpeli ?i nu prea luau în serios repara?ia. Cum s? înlocuie?ti duraluminiu cu lemn verde de salcâm ?i de pe marginea terenului. Maistrul Cujb?, a încercat s? le explice comportarea la efort a lemnului verde de salcâm, în compara?ie cu alte esen?e, dar nu prea a avut succes, pentru ace?tia metalul era metal. Pentru a le câ?tiga încrederea, Cujb? a spus c? va fi personal în avion pe timpul testelor de rulaj cât ?i la decolarea de pe acel teren ?i aterizarea pe Miskolc.

1st Lt. Alvin L. Notheris, era, pe bun? dreptatem, cel mai sceptic, având întreaga r?spundere, aruncând o privire nedumerit? ?efului Serviciului Tehnic al Corpului Aerian. Acesta a în?eles aluzia, cerând translatorului s? comunice echipajului american, c? maistrul mecanic Cujb? Nicolae nu obi?nuie?te s? fac? glume în problemele de serviciu ?i dac? el sus?ine c? avionul poate zbura, atunci a?a este. Doar comandantul s-a desprins din grupul americanilor urcând în avion, al?i doi s-au al?turat rapid, dar ?i ?eful Serviciului Tehnic, a?a din curiozitate ?i pentru impresie. În timpul preg?tirilor pentru pornire, comandantul avionului comenta cu membrii echipajului s?u, cum un ditamai inginer ?ef de Serviciu Tehnic, poate crede c? ni?te buc??i de lemn pot sus?ine ditamai bombardierul.

Cujb? cere 1st Lt. Alvin L. Notheris s? ruleze cu vitez? crescând? pe terenul arat din marginea terenului, iar dac? repara?ia lui rezist? în aceast? zon?, la mijlocul terenului unde nu mai sunt denivel?ri poate decola f?r? grij? ?i ateriza pe Miskolc. Remedierea a rezistat testului ?i avionul a decolat, apoi a aterizat în siguran??. Aici a fost alimentat cu benzin?, dar ca totul s? fie ?i mai frumos, ?oferul cisternei a l?sat ?i el o amintire echipajului american, lovind vârful aripei stângi, tabla luând o form? dizgra?ioas?. A?a a r?mas, au urmat salut?rile de rigoare ?i 606 a decolat spre Amendola terenul s?u de baz?.

Ulterior Corpul Aerian Român a primit o scrisoare de mul?umire din partea echipajului american: „....ce v-am p?rut noi mira?i când ne-a prezentat Mister Kudzba „minunea" aceia zbur?toare, dar ar fi trebuit s? fi?i aici ?i s? vede?i pe tehnicienii no?tri, mari ?i mici, ce ochi au f?cut când au controlat „salcâmul", care nici nu se sinchisise de eforturile la care a fost supus de tonele Boeingului multiplicate de bonturile de la aterizare. A?a de mare senza?ie a f?cut apari?ia avionului nostru, care se credea irecuperabil, încât au venit to?i ?efii s?-l vad?. De?i noi le-am garantat speciali?tilor no?tri c? repara?ia lui Mister Kudzba poate ?ine avionul apt de zbor pân? la terminarera r?zboiului, totu?i a fost trecut imediat în repara?ie general?, trebuiau respecta?i totu?i parametrii generali...."

Nu exist? notitfic?ri în acte oficiale legate de acest eveniment, rug?m persoanele care au amintiri s-au date despre acesta, sunt ruga?i s? contacteze redac?ia.

B-17G-55-DL Nr. fabrica?ie 44-6606, a fost livrat de firma Boeing la 21 septembrie 1944 c?tre USAAF Baza Lincoln, apoi transferat la Aerodromul Grenier pe 6 octombrie 1944. La 19 octombrie1944 este încadrat operativ în 2nd Bomb Group, 20th Bomb Squadron cantonat în localitatea Amendola Italia. Dup? terminarea r?zboiului pe 12 iulie 1945 se întoarce în U.S.A. pe aerodromul Bradley. A fost scos din serviciu la7 ianuarie 1946 ?i depozitat la Kinngman Arizona, depozitul USAAF.

Pilotul avionului era 1st Lt. Alvin L. Notheris. Ceilal?i membrii ai echipajului au fost: Stephens, Bill, Scott, Koden, Train, Surprenant, Lennon, Waters si Cheney.

Nu în ultimul rând, vrem s?-i inform?m pe fo?tii combatan?i americani, c? maistrul Cujb? nu era str?in de tehnica aeronautic? american?, a mai „colaborat" în vara anului 1943 cu firma Consolidated. A reu?it s? asambleze din piese adunate de la epavele avioanelor r?spândite în zona Ploie?ti, din raidul Tidal Wave 1 august 1943, dou? Consolidated B-24D Liberator veritabile, care a fost în serviciu pân? la sfâr?itul lui august 1944.

Explica?ii foto:
1. Avionul B-17 nr. 606 aterizat la Tiszakessi.
2. Personalul român de pe aerodromul Miskolc asigur? paza avionului.
3. Desen semnificativ dedicat maistrului Cujb?, realizat de Buiculescu.
4.Tot personalul aerodromului este prezent pentru a asista la decolarea bombardierului american dup? terminarea repara?iei, dar ?i pentru a contempla minunea realitat? de soferul cisternei de benzin?, distrugerea varfului aripei st?nga.
5. Foto de adio, echipajul american al?turi de personalul român ?i sovietic.
6. B-17 nr. 606 decoleat? spre baz?.

footer