Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Joi, 16 Februarie 2017 08:15

Rudolf HessPrim loc?iitorul lui Hitler, defector la britanici?

Utilizându-se inclusiv ocultismul ?i credulitatea în preziceri, Rudolf Hess primul loc?iitor al lui Hitler în partid a fost atras în Marea Britanie, ceea ce a constituit o mare victorie a serviciului secret. Un rol deosebit de important în conceperea ?i derularea opera?iunii, inclusiv în alegerea ?i aplicarea mijloacelor cât ?i în selectarea lui Rudolf Hess, l-a avut scriitorul Ian Fleming[34]. Pe planul propagandei, acest succes nu a fost, îns?, valorificat, guvernul englez sperând cu adev?rat într-un armisti?iu cu Germania, care era, de altfel, obiectivul real al evad?rii lui Hess. În consecin??, s-a ezitat s? se exploateze atât cât se cuvenea acest subiect. Declara?iile contradictorii ale unor membrii ai cabinetului creaz? confuzie. Practic, avantajul creat de activitatea de informa?ii, inclusiv prin atragerea lui Hess în Marea Britanie a fost anulat de factorul politic, varianta lansat? de nem?i despre Hess, c? acesta ar fi nebun, fiind confirmat?, în ultim? instan??, ?i de guvernul englez. De unde aceste coinciden?e? De unde acest nefiresc interes comun?

F?r? a intra în detalii, vom expune succint câteva aspecte de noutate în acest caz. În mai 1990 se prezenta la Londra filmul de televiziune „Diplomatul de la Cambridge" despre Kim Philby. Cu aceast? ocazie, colonelul Igor Frelin din K.G.B, venit special la acest eveniment, a f?cut câteva declara?ii excep?ionale, din care rezult? c? Rudolf Hess, în mai 1941, a venit în Marea Britanie pentru a-i transmite lui Churchill din partea lui Hitler dou? propuneri:
„- Dac? Marea Britanie r?mâne neutr?, Germania va înceta bombardamentele aeriene ?i î?i va putea p?stra întregul s?u imperiu ?i o pozi?ie dominant? în Orientul Mijlociu!
- Dac? Marea Britanie va lupta al?turi de Germania, cele dou? ??ri î?i vor adjudeca o mare parte a lumii..."
În filmul prezentat se dezv?luie faptul c? Kim Philby ar fi informat Moscova în leg?tur? cu c?l?toria lui Hess în Sco?ia ?i cu con?inutul tuturor problemelor abordate. Frelin a mai precizat: „Dac? Marea Britanie ar fi acceptat propunerile lui Hitler, ea ar fi luat controlul Caucazului ?i al Asiei Centrale Sovietice, Japonia ar fi dominat Extremul Orient luând în st?pânire coloniile franceze din Indochina, iar Germania ar fi dominat Europa ?i Africa de Nord". Acela?i ofi?er a subliniat c? informa?iile respective proveneau de la Kim Philby ?i se bazau pe ceea ce a spus Hess ?i omul care i-a servit ca intermediar cu Churchill..."[35].
În discu?iile purtate în prima parte a lunii iunie 1941, cu lordul cancelar John Simon, Hess a prezentat proiectul de document „Bazele unei în?elegeri", în care, pentru armonizarea intereselor celor dou? p?r?i, se prevedea:
- pe viitor sfera de interese a Germaniei este Europa iar a Angliei imperiul s?u;
- s? se restituie Germaniei fostele sale colonii;
- s? se acorde desp?gubiri cet??enilor germani care au suferit daune din cauza ac?iunilor guvernului britanic. S? se acorde desp?gubiri cet??enilor britanici p?gubi?i de ac?iunile guvernului german.
Se pare c?, pentru mai mult? credibilitate, Hess ar fi informat cabinetul britanic în leg?tur? cu data exact? a atac?rii U.R.S.S. de c?tre Germania. Hess a sus?inut c? proiectul în?elegerii a fost discutat cu Hitler ?i c? a avut deplinul acord al acestuia. Câteva argumente în acest sens:
Plecarea sa de pe un aeroport militar german, singur, cu un avion echipat cu rezervoare suplimentare, în plin? noapte, putea s? aib? loc f?r? ?tirea lui Hiltler?
- Hess a sus?inut tot timpul c? este emisarul lui Hitler ?i a discutat în parametrii condi?iilor expuse;
- În?elegerea cu Anglia era necesar? pentru Germania, pentru a putea s?-?i concentreze for?ele împotriva U.R.S.S.;
- Aceast? discu?ie a avut loc în momentul în care, din punct de vedere militar, Germania se afl? la apogeu, iar Fran?a, marea aliat? a Angliei, era ocupat?;
- Pân? la contactarea lui de c?tre oficialit??i britanice, Hess nu ?i-a dat numele real;
- Hess a fost prezentat tot timpul ca emisar al p?cii, un personaj care, în viziunea sa, î?i face un titlu de glorie din semnarea p?cii cu Marea Britanie. Potrivit propagandei ambelor p?r?i zborul s?u în Anglia constituie o ini?iativ? personal?.

Din declara?iile lui Frelin, bazate pe informa?iile lui Kim Philby, rezult? c? Hitler dorea nu doar pacea ci o alian?? inclusiv militar? cu Marea Britanie. Logica demonstreaz? c? în momentul respectiv existau deja premise nu numai pentru o pace separat?, ci chiar pentru o alian?? militar?. Aceast? concluzie este confirmat? de trimiterea în secret a lui Hess ?i de „Bazele în?elegerii" oferite p?r?ii engleze. Pozi?ia de om num?rul 2 al lui Hess în Germania, era o garan?ie a seriozit??ii ofertei.
- Chiar dac? ini?iativa lui Hess ar fi fost personal? surprinde extraordinara oportunitate a propunerilor acestui „nebun".

De?inutul de la Spandau nu era Rudolf Hess?

Ce s-a întâmplat dup? aterizarea lui Hess în Anglia? El a fost arestat si condamnat pe via??. Ultimii de?inu?i nazi?ti au fost pu?i în libertate în 1966. Hess ar fi fost ?inut în închisoare pân? în 1987, când a decedat. Care sunt explica?iile acestui tratament special? Ce anume nu trebuia s? afle lumea de la Hess? Dac? era nebun nu trebuia ?inut în închisoare, iar presta?iile sale, dac? au fost ilogice, nerealiste, a?a cum s-a acreditat, nu prezentau pericolul de a fi luate în seam?. Din acest punct de vedere, versiunea atragerii în Anglia a unei personalit??i germane pentru compromiterea regimului nazist, în condi?iile în care lupta angajat? atingea apogeul, apare lipsit? de credibilitate. Ea nu are sus?inere logic? ?i verosimilitate. Mergând pe o logic? minim?, „per a contrario", de la efect la cauz?, se poate trage concluzia c? „gestul" lui Hess nu s-a produs tocmai pe un teren gol, c? anumite taton?ri si contacte vizând realizarea unei în?elegeri au avut loc. Grija cu care a fost izolat Hess, graba cu care a fost marginalizat cazul s?u pot avea semnifica?ia c? ceva în aceast? evolu?ie s-a întâmplat ?i trebuia ascuns. Nu trebuie omis nici faptul c? în rândul politicienilor dar ?i al unor ?efi ai serviciilor secrete britanice existau simpatii germane! Cele sovietice sunt, deja, de mult? vreme, cunoscute.

Este posibil ca aceste contacte încurajate ini?ial s? nu-?i mai fi conservat mesajul, iar un posibil r?spuns pozitiv - v?zând interesele ?i perspectivele Angliei în spectrul condi?iilor puse de nem?i pentru realizarea în?elegerii ?i având în vedere riscul ca Anglia s? r?mân? singur? ?i nesprijinit? de nimeni, în ultim? instan??, împotriva Germaniei - s? fi fost deturnat. Este posibil ca în aceast? subit? schimbare s? fi avut un rol grupul celor cinci de la Cambridge sau altcineva. U.R.S.S.-ul informat la timp - a?a cum s-a v?zut - avea interesul de a descuraja orice în?elegere a englezilor cu nem?ii, în?elegere care ar fi putut s? le fie fatal?! Oricum, important este c? acest prim semnal afirmativ ce a încurajat o eventual? în?elegere cu Germania a existat ?i pentru c? o atare posibil? în?elegere este imoral? în ochii englezilor ?i ai lumii, ba chiar compromi??toare pentru anumite personalit??i din Marea Britanie, cazul Hess trebuia ?inut sub control. Alt? explica?ie nu este logic?. Faptul c? Hess, cel „nebun", este singurul nazist ?inut în închisoare - ?i nu în spital - sus?ine ipoteza noastr?.

Mai multe fapte coroborate conduc c?tre adev?r:
- Între simpatiile naziste ale ducelui de Windsor, tratativele secrete ale acestuia ?i trimiterea lui Hess în Anglia apare o leg?tur? evident? ?i extrem de stânjenitoare pentru coroana Britanic?. Spionul sovietic Anthony Blunt a fost iertat ?i, mai mult, înnobilat, pentru faptul de a fi recuperat „dosarul Windsor" de la Prin?ul Philip de Hessa.
- Winston Churchill ?i Ducele de Kent, care urma, în cazul reu?itei tratativelor cu Hitler, s? primeasc? tronul Poloniei, ?tiau cu cel pu?in 24 de ore înainte de sosirea lui Rudolf Hess.
- Winston Churchill ?tia dinainte de misiunea lui Hess, prin intermediul unui agent britanic infiltrat la uzinele de avioane Messerschmitt.
- În?elegerea secret? dintre Germania ?i Anglia stipula ca, în caz de e?ec al tratativelor, lui Hess s? i se permit? s? se întoarc? în Germania.
- Din grupul ce urma s? negocieze cu Hess f?ceau parte: ducele de Buchanan, Earl de Suffolk, ducele de Kent, fratele regelui Marii Britanii, c?ruia Hitler i-a promis, dup? r?zboi, tronul Poloniei, generalul polonez Sikorsky ?i colonelul Pilcher.

Ducele de Windsor - Rudolf Hess - Winston Churchill - Ducele de Kent

Anterior, mai avuseser? loc tratative în Spania mijlocite de Casa Regal? a Suediei, prin baronul Knut Bonde. În ziua de 10 mai 1941, ducele de Kent ?i ducele de Buchanan se aflau pe domeniul de la Dungravel al ducelui de Hamilton, unde urma s? aterizeze Hess. Martorii acestui important eveniment au disp?rut în condi?ii suspecte:
- ducelui de Buchanan i s-a stabilit domiciliu for?at, decedând apoi în împrejur?ri r?mase neclarificate;
- ducele de Kent a murit, în august 1942, într-un accident aviatic dubios, la bordul aeronavei „Sunderland", care a fost sabotat?;
- generalul polonez Sikorsky a decedat, în 1943, într-un accident aviatic deasupra Gibraltarului[36];
Oficial, Rudolf Hess a murit, în anul 1988, în închisoarea german? Spandau, în vârst? de 93 de ani.
Doi cercet?tori britanici, un istoric militar ?i un fost ofi?er al serviciilor secrete, afirm?, pe baza unor documente descoperite în anul 1996, c? Hess a fost executat la pu?in timp dup? ce a ajuns în Germania, locul s?u în închisoare fiind luat de o dublur?, un agent britanic care ar fi acceptat aceasta în schimbul unor avantaje substan?iale pentru familia sa.
Doctorul Hugh Thomas, chirurg militar, medic al „Royal Medical Corps", care l-a îngrijit pe de?inutul de la Spandau între anii 1970 - 1978 sus?ine c? acesta nu era Hess.
Ziaristul ?i scriitorul britanic Tom McArthur avanseaz? ipoteza r?pirii ?i substituirii lui Hess din închisoare. Dup? o serie de interogatorii ar fi fost executat.
O alt? ipotez? las? a se în?elege c? Hess s-a aflat în avionul care s-a pr?bu?it cu ducele Kent, în timp ce se deplasau în secret în Suedia, destina?ia oficial? fiind Irlanda. În Suedia urma s? se perfecteze cedarea Poloniei.

Not?: Prelucrare actualizat? dup? Marian Ureche, Aurel I.Rogojan „Servicii secrete str?ine. Retrospectiv? ?i actualitate. Interferen?e în spa?iul românesc", vol. 2, Bucure?ti, Editura Paco, 2000).

- Va urma -

----------------------------------------------------------------
[34] R. Deacon, op. cit., p. 283
[35] Mihail I. Ionescu, op. cit., p. 44-45.
[36] Dosare ultrasecrete, nr. 9, Supliment „Ziua", 20 iunie 1998.

footer