Revista Art-emis
Cum s-a negociat moartea unei lumi PDF Imprimare Email
Cristian Unteanu   
Luni, 06 Februarie 2017 01:05

DocumentDocumentele pe care nu le-a?i v?zut niciodat?

Ciclurile istorice au, în general, o durat? de 30 de ani sau sunt un multiplu al acestei cifre. Suntem acum la închiderea unui asemenea ciclu, început prin deciziile de enorm? importan?? luate în septembrie 1989, în Malta, de liderii de atunci ai celor dou? superputeri, George Bush ?i Mihail Gorbaciov, dar ?i în perioada de preg?tire a momentului respectiv.

De ce este esen?ial s? ne reamintim acest moment?

Deoarece, din punctul meu de vedere, acum se închide o bucl? istoric? ?i, din tote punctele de vedere, pe toate planurile de discu?ie ?i negociere, Pre?edin?ii Trump ?i Putin, par s? trimit? mesaje privind revenirea la masa trativelor pentru a relua ceea ce s-a decis atunci, ceea ce se anun?a ca realitate imediat? ?i pe termen mediu ?i lung. ?i nefinalizat? pân? acum. Bucla de 30 de ani a ar?tat c? o asemenea discu?ie nu numai c? este necesar?, ci absolut inevitabil?. Atunci s-a decis dispari?ia unui sistem mondial bazat pe confruntarea ideologic? capitalism/comunism, spunându-se c? noul joc urma s? fie marcat de dimensiunea colabor?rii economice. De atunci, a ap?rut ?i acum a devenit vital, un concept nou, cel al securit??ii economice. Astfel, pentru a asigura revenirea la un curs de normalitate al rela?iilor între marii juc?tori ai scenei planetare, punctul central al tuturor discu?iilor, tratativelor ?i evolu?iilor viitoare nu va mai fi determinat ideologic, ci economic... se va vorbi nu despre supravie?uirea ideologiilor, ci despre supravie?uirea economiilor. Aceasta era dimensiunea care se prefigura în negocierile Bush-Gorbaciov, ?i exact aceea?i dimensiune a pragmatismului economic este anun?at? acum ca teren de colaborare în viitoarea rela?ie Trump-Putin. Nu e vorba despre declara?ii de amor etern, nu vom avea schimb?ri de statut matrimonial în alian?ele existente deja, dar am impresia c? vom avea curând o în?elegere realist? a faptului c? cele dou? superputeri sunt obligate s? duc? mai departe protocolul de la Malta pentru a reasigura pie?ele globale, aproape acum de a intra în vrie datorit? apari?iei în ace?ti ultimi 30 de ani a din ce în ce mai mul?i factori de explozie. Mul?i fiind reprezenta?i de emergen?a fulger?toare a unor entit??i statale sau non-statale (ISIS, spre exemplu) care au reu?it s? introduc? în sistemul rela?iilor interna?ionale ?i a celor bilaterale S.U.A. - Rusia numero?i vectori de explozie, amenin?ându-le direct interesele lor economice ?i pe cele ale alia?ilor lor. Ceea ce vedem acum nu este decât o încercare de revenire la statutul de superputere global? în numele c?ruia predecesorii lor încercau s? remodeleze destinele lumii în septembrie 1989. A?a a ?i ap?rut sloganul electoral al celor doi pre?edin?i care au anun?at c?-?i doresc s? redea ??rilor lor m?re?ia de odinioar?, s? le fac? din nou „mari" ca atunci când aveau mijloacele ?i puterea real? de a controla zone de influen?? vaste ?i s?-?i asigure capacit??ile necesare pentru a evolua în calitate de superputere.

V? invit s? lectura?i o colec?ie de documente la care ave?i acces integral. Sunt fabuloase. Vede?i cum s-a negociat intrarea în lumea în care tr?im acum. Vede?i ce s-a sperat, ce s-a promis, uita?i-v? la ce-a ie?it ?i ve?i în?elege, poate, de ce liderii de azi au ajuns la concluzia nevoii de revenire la estim?rile ini?iale care, de data asta, s? fie traduse în realitate pe planul rela?iilor de putere pe plan mondial. Documentele provin din arhiva National Security Agency (N.S.A.). Ave?i la dispozi?ie texte din zona preg?tirii politice a reuniunii de la Malta (coresponden?a diplomatic?, notele preg?tite de consilierii politici ?i de securitate ai clor doi pre?edin?i, pecum ?i foarte importantele liste de puncte prioritare de abordat în discu?ia final?). Dar, pentru a în?elege în totalitate complexitatea extrem? a jocului de atunci (r?mas, cum ve?i vedea, absolut nemodificat ca termeni ?i în acest moment), v? rog s? consulta?i un document cu adev?rat excep?ional, transcriptul f?cut de A. Yakovlev (pe atunci membru al Biroului Politic al P.C.U.S.) al întrevederii dintre Papa Ioan Paul al II-lea ?i Mihail Gorbaciov, care s-a oprit la Vatican înainte în drumul s?u spre Conferin?a din Malta. De ce mi se pare extrem de important acest document? Din cauza faptului c?, sintetic, sunt expuse toate marile schimb?ri ce urmau s? fie negociate politic dar ?i c? (a?a cum ve?i reg?si ?i unele din documentele americane) se formula un avertisment: nu v? gr?bi?i cu schimb?rile! C?ci iat? ce-i spunea Papa Ioan Paul al II-lea lui Gorbaciov: „Cred c? ave?i dreptate atunci când spune?i c? schimb?rile nu ar trebui s? se produc? prea repede. Suntem de acord cu faptul c? trebuie schimbate nu numai structurile, ci ?i mentalit??ile. Ar fi gre?it ca cineva s? proclame c? aceste schimb?ri în Europa ?i în lume trebuie s? urmeze modelul occidental. Asta este ceva care vine împotriva convingerilor mele cele mai puternice. Europa, ca participant la istoria lumii, trebuie s? respire cu ambii pl?mâni".

Evident, documentele de referin??, absolut extraordinare, sunt transcrierile negocierilor Bush-Gorbaciov, acolo unde se formuleaz? absolut toate principiile care aveau s? fie la baza schimb?rilor cvasi-instantanee a ordinii politice, economice ?i de securitate, consfin?ind pr?bu?irea sistemului comunist ?i desprinderea de U.R.S.S. a ??rilor-satelite din Europa, printre care ?i România. Ve?i vedea c? problematica economic? este cea cu care încep discu?iile, împreun? cu speran?a c? va începe o perioad? de intens? cooperare în care, a?a cum se spunea în telegrama provenind de la ambasadorul S.U.A. la Moscova, recomandarea era s? se favorizeze prezen?a sectorului privat american... dar ?i problema armamentelor în general ?i în special a celor nucleare. Exact priorit??ile din acest moment anun?ate de Trump. ?i cred c? Vladimir Putin, azi, poate repeta f?r? probleme analiza f?cut? de Gorbaciov, dar aplicat? realit??ilor din acest moment: „Accentul pe confruntarea ideologic? nu s-a justificat în sine ?i a avut ca rezultat doar criticile continue pe care ni le-am adus reciproc. Am ajuns la un punct primejdios. ?i este bine c? ?tim destul de multe lucruri pentru a decide s? de oprim".

De aici nevoia de discu?ii aprofundate pe care Pre?edintele Bush care, în memoriile sale, aminte?te faptul c? el a luat ini?iativa organiz?rii întâlnirii cu Gorbaciov deoarece, scrie fostul Pre?edinte al S.U.A.: „...am realizat faptul c? a nu organiza o reuniune cu Gorbaciov devenea un lucru primejdios. Prea multe se întâmplau în Estul Europei - v?zusem asta cu ochii mei - ?i dac? superputerile nu începeau s? controleze evenimentele, atunci acestea ar putea s? destabilizeze Europa de est ?i rela?iile sovieto-americane... Am v?zut c? est-europenii în?i?i vor încerca s? împing? lucrurile cât de departe vor putea". Semn c? lucrurile evoluau într-o nou? direc?ie (?i asta este un semnal extrem de important ?i în contextul actual) este c? Gorbaciov, vorbin în numele U.R.S.S., îi face omologului s?u american face o promisiune unicat dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial: „Mai întâi ?i cel mai important lucru, noul pre?edinte american trebuie s? ?tie c? Uniunea Sovietic?, în nici un fel de circumstan?e, nu va ini?ia un r?zboi. Acest lucru este într-atât de important încât am vrut s? vi-l repet personal. Mai mult decât atât, U.R.S.S. este gata s? ia în considerare posibilitatea de a nu mai considera S.U.A. drept inamic ?i ?? ?i anun?e public acest lucru".

Mi?care care îl face pe Bush ca, dup? câteva zile, la Bruxelles, c? a ap?rut nevoia de a se termina cu diviz?rile în Europa, în acord cu „valori care au devenit idealuri universale". Se mai poate repeta un asemenea dialog? Se pare c? exist? echipe de consilieri ?i anali?ti care sunt convin?i de acest lucru. Dar, cel mai important, cred, este c? liderii celor dou? superputeri ?tiu toate astea, exact a?a cum ?tiu c?, f?r? a accepta o asemenea deschidere, lumea s-a repozi?ionat pe linia tuturor primejdiilor. Lipsa de dialog a devenit din nou, ca atunci în '89, nu numai neproductiv?, ci de-a dreptul primejdioas? ?i extrem, extrem de costisitoare din punct de vedere economic.

S? urm?rim evolu?ia evenimentelor ?i, între timp, ave?i acces la urm?toarele documente:
- Departamentul de Stat, Ambasada S.U.A. de la Moscova, „Preg?tire pentru Malta: Politica comercial? fa?? de U.R.S.S.". Telegram? a ambasadorului Jack Matlock, 14 noiembrie[1].
- Departamentul de Stat. Memorandum în aten?ia Secretarului de Stat Baker de la Douglas P. Mulholland (INR). „Probleme regionale la Malta : Agenda lui Gorbaciov." 17 noiembrie 1989[2].
- Departamentul de Stat, Momorandum de informare c?tre Secretarul de Stat Baker de la Gen. Edward L.Rowny (consilier special pe probleme de controlul armamentelor) 17 Noiembrie 1989[3].
- Estimare a centrului na?ional de informa?ii 19.noiembrie 1989. Sistemul sovietic în criz?: perspective pentru urm?torii doi ani[4].
- Departamentul de Stat. Memorandum informativ c?tre Secretarul de Stat Baker de la Douglas P. Mulholland (INR). „Gândirea sovietic? înainte de Malta." 29 Noiembrie 1989 (Un exemplu de estimare corect? f?cut? de servicii de informa?ii profesioniste ?i cu surse de înalt nivel, anun?ând din timp, printre altele, propunerile lui Gorbaciov în privin?a reunific?rii Germaniei - n.n.)[5].
- Departament de Stat. Memorandum în aten?ia Pre?edintelui de la Secretarul de Stat Baker: „Întâlnirea dumneavoastr? din decembrie cu Gorbaciov" 29 Noiembrie1989
(„Întâlnirea de la Malta ar trebui s? produc? un sentiment public, acas? ?i în str?in?tate, asupra unei noi p?ci ?i scop al dialogului sovieto-american cu dumneavoastr? la conducere în aceea?i m?sur? ca Gorbaciov")[6].
- Casa Alb?. Memorandum c?tre Pre?edinte de la Brent Scowcrof, consilierul pe probleme de securitate „?edin?a Consiliului Na?ional de Securitate, 30 noiembrie 1989", plus a agenda reuniunii, lista participan?ilor[7].
- Transcrierea întâlnirii între Papa Ioan Paul al II-lea ?i Gorbaciov la Vatican. 1 decembrie 1989 of Gorbachev-John Paul II Meeting, Vatican City, December 1, 1989. Arhivele de stat ale Federa?iei Ruse, Colec?ia Yakovlev, fond 10063 (prima întânire de acest nivel din 1845 când ?arul Nicolae I era primit pe Papa Gregorius al XVI-lea, Gorbaciov ?i so?ia sa, Raisa, fiind întâmpina?i de garada de onoare ?i o orchestr? care a intonat mai întâi Interna?ionala ?i apoi Imnul Papa)[8].
- Întâlnirea Pre?edintelui Bush cu Pre?edintele Gorbaciov, fragmente selectate, sursa: George H.W. Bush Library, FOIA request 99-0273-F
The President's Meetings with Soviet President Gorbachev, December 2-3, 1989, Malta [Briefing Book for the President]. Excerpts (contents pages, selected released pages). Source: George H.W. Bush Library, FOIA request 99-0273-F[9].
- Transcrierea înt?lnirii de la Malta, surs?: Funda?ia Gorbaciov, Fond 1, Opis 1 (marea supriz? a americanilor a fost insisten?a cu care Gorbaciov a sus?inut c? este nevoie ca ei s? r?mân? în Europa deoarece „SUA ?i URSS sunt la fel de integrate în problematica european?" ?i ac?iunea lor în continuare trebuie s? fie una comun? pentru a face astfel încât problemele europene s? nu explodeze. „Întreaga Europ? se afl? în mi?care ?i se îndreapt? c?tre ceva nou. Trebuie s? ne consider?m ?i noi europeni ?i s? ne asociem acestei mi?c?ri în ideea unei case europene comune". Gorbaciov spunea c? este în favoarea dizolv?rii blocurilor militare - „ce s? facem cu institu?ii create în alt? er??" - ?i sugereaz? ca Pactul de la Var?ovia ?i N.A.T.O. s? devin?, la un nivel mult mai înalt, mai degrab? organiza?ii politice decât militare)[10].
- Directive în aten?ia mini?trilor afacerilor externe ai S.U.A. ?i U.R.S.S.- document realizat de delega?ia sovietic? la Malta, 3 decembrie 1989, sursa: George H.W.Bush Library (se vorbe?te despre nevoia de „armonizare a intereselor na?ionale cu valorile umane universale", dar ?i despre „crearea unui model de securitate fundamental nou", la aceasta ad?ugându-se propunerea de ini?iere a unei discu?ii pe pachetul „Open Skies, Open Seas, Open land, OpenSpace"[11].
- Consiliul Na?ional de Securitate, memorandum de la Condoleezza Rice c?tre Brent Scowcroft, 5 decembrie 1989[12].
- Fragmente din Jurnalul lui Anatolii Cernaiev (principalul consilier politic al lui Gorbaciov), 2 ianuarie 1990 Excerpt from Anatoly S. Chernyaev's Diary, January 2, 1990[13]. Sursa[14] cu acordul autorului.
--------------------------------------
[1] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%201.pdf
[2] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%202.pdf
[3] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%203.pdf
[4] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%204.pdf
[5] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%205.pdf
[6] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%206.pdf
[7] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%207.pdf
[8] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%208.pdf
[9] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%209.pdf
[10] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2010.pdf
[11] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2011.pdf
[12] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2012.pdf
[13] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB298/Document%2013.pdf
[14]http://m.adevarul.ro/international/in-lume/documentele-nu-le-ati-vazut-niciodata-s-a-negociat-moarteaunei-lumi-1_58831b005ab6550cb8a50467/index.html

footer