Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 22 Ianuarie 2017 15:00

Praga 1989Revolu?ia de catifea a Kremlinului în „Toamna de la Praga"

Ramura local? a K.G.B.-ului din cadrul Securit??ii Statului - S.T.B. a încercat readucerea in actualitate a unora dintre protagonistii „Primaverii de la Praga", brutal reprimat? de interven?ia militar? a For?elor Armate ale tratatului de la Var?ovia (f?r? participarea României). Alexander Dubcek ?i fostul sau ministru, Zdenek Mlymar, au fost contacta?i la Viena, dar ace?tia, sub amintirea înc? vie a evenimentelor din august 1968, refuz? orice angajament. Al?ii, îns?, se vor constitui într-un grup, care s-a gr?bit s? ajung? la Moscova pentru convorbiri cu Mihail Gorbaciov. Acesta îi expediaz? repede la... K.G.B.! K.G.B.-ul îi pune la dispozi?ia ?eful S.T.B., generalul Alois Lorenc. În preajma zilei de 17 noiembrie 1989, la Praga au sosit, cu câteva avioane, „trupe profesioniste de revolu?ionari", adic? turi?ti sovietici din forma?iunile „Spetnaz" ale G.R.U., care s-au amestecat printre demonstran?i. Un locotenent al S.T.B., Ludek Zvicak, a fost infiltrat între demonstran?i sub identitatea tân?rului praghez Martin Smid, în ipostaz? de element provocator, care s? atace baricadele mili?iei. A fost împu?cat... Vestea mor?ii lui Smid face ocolul lumii, iar mul?imile stârnite nu mai p?r?sesc str?zile. „Turi?tii" sovietici au plecat f?r? s? mai a?tepte deznod?mântul final. Reporterii occidentali se înfiin?eaz? la domiciliul lui Smid, iar acesta apare acas? viu ?i nev?t?mat. Prea târziu, îns?. Efectul scontat al diversiunii se împlinise. Revolu?ia învinsese. Un general trimis de Kriucikov, de la Moscova, Viktor Gruskov, generalul Teslenko, ?eful antenei K.G.B. de la Praga ?i generalul Alois Lorenc au supravegheat întreag? desf??urare a evenimentelor.

Pre?edintele Havel a afirmat categoric c? „Revolu?ia de catifea" de la Praga, din 17 noiembrie 1989, a fost declan?at? de K.G.B.. Havel a definit aceast? opera?iune drept „un complot pentru abolirea regimului comunist", condus de brejnevistul Gustav Husak. Comploti?tii, potrivit lui Havel, s-au folosit de protestele studen?ilor pentru a ridica noul regim în ?a, ?i pentru a realizat reforma de tip gorbaciovist. Tot Havel a mai dezv?luit c?, ini?ial, s-a dorit aducerea la putere a unui membru al cabinetului Dubcek (din 1968), aflat în exil la Viena, dar acesta a declinat oferta. M?rturisirea lui Havel de la B.B.C. a fost apoi reluat?, în rezumat, ?i în „Die Welt", fiind sus?inut? ulterior ?i prin alte dovezi. Generalul Alois Lorenc vizitase anterior Moscova, unde a fost preg?tit pentru viitoarele evenimente, iar generalul Viktor Grusko a adus cu sine comadouri Speznatz ale G.R.U. Ofi?erii Spetznaz, care de la aeroportul „Ruzine" se împr??tiaser? în toat? Praga, conform planului, l-au ?inut permanent la curent pe general cu mersul „revolu?iei". Un aspect interesant, semnalat de coresponden?ii str?ini: mili?ienii praghezi, care s-au manifestat ini?ial extrem de violent fa?? de manifestan?i, au disp?rut apoi pur ?i simplu, l?sând bulevardele în mâna manifestan?ilor. Pentru mul?i coresponden?i str?ini, violen?? ini?ial? neobi?nuit? a mili?iei pragheze a avut un caracter provocator, deliberat. În noaptea de 17 noiembrie 1989, generalul Grusko ?i echipa sa au p?r?sit Praga, la fel de discret precum ap?ruser?.
- Va urma -

footer