Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Vineri, 23 Decembrie 2016 21:38

Document 1 - ANRMZilele trecute, r?scolind prin hârtiile mele, am dat de o xerocopie a unui document foarte important, cred eu, fiindc? acesta este înc? o confirmare, c? în Basarabia ?i Transnistria n-a avut loc a?a numitul holocaust. Acest document, este depistat din fondul arhivistic al Arhivei Na?ionale a Republicii Moldova. Este o scrisoare oficial? semnat? de Împuternicitul Sovietului pentru culte religioase de pe lâng? Consiliul de Mini?tri a U.R.S.S. pentru R.S.S. Moldoveneasc? tov. S. Deseatnicov adresat? ?efilor de la Moscova, ?i anume tov. Poleanschii I.V., pre?edinte al Sovietului pentru cultele religioase de pe lâng? Consiliul de Mini?tri al U.R.S.S. Documentrul este datat 8 aprilie 1947, adic? la trei ani dup? sfâr?itul r?zboiului... M? întreb eu ?i v? întreb ?i pe Dumneavoastr?: de unde s-au mai g?sit atâ?ia evrei în Basarabia ?i Transnistria, dup? r?zboi? Parc? ziceau unii c? i-a omorât Mare?alul?! Citi?i documentrul, ?i vede?i c? num?rul evreilor este relevant! Vre?i s? spune?i c? ace?tea sunt al?ii, nu aceia care i-a omorât Mare?alul? Iar??i este minciun?! De ce? Fiindc? în anii 1946-1947 în republica înjghebat? de sovietici, R.S.S. Moldoveneasc? era în toi foametea organizat? de ocupan?ii sovietici ?i care familie de evrei va veni acolo unde este foamete? O astfel de explica?ie ar fi total lips? de logic?! Atunci r?mâne s? în?elegem c? au înviat mor?ii?

Am fost primul istoric din Republica Moldova, care am declarat oficial în cadrul Conferin?ei ?tiin?ifice care a avut loc în anul 2005 la Biblioteca „Onisifor Ghibu" (în prezen?a publicului ?i a participan?ilor la conferin?? (inclusiv distin?ii profesori Anatol Petrencu, Ion Coja, sociologul ?i politologul Viorel Ciubotaru etc.) c? în Basarabia ?i Transnistria n-a avut loc a?a numitul holocaust. Acela?i lucru l-am scris în presa periodic? de atunci: „Flux", nr.61 din 27 aprilie 2005; „Flux de vineri" nr.20 din 27 mai 2005. În Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova se afl? câteva zeci de dosare în care sunt incluse documente ce fac lumin? istoric? la perioada afl?rii lui Ion Antonescu în diferite zile ?i diferi?i ani în Basarabia ?i Transnistria. Dac? e s? le facem o scurt? caracteristic?, acestea pot fi separate în dou? p?r?i:
- documente române?ti, bine îngrijite ?i puse la punct din care fac parte documentele prim?riilor, chesturilor, poli?iei ?i siguran?ei române, a corpurilor de armat? ?i alte structuri statale din respectiva perioad?;
- documente sovietice, multe din ele scrise pe reversul diferitor documente române?ti (fapt ce confirm? lipsa de hârtie a ocupan?ilor sovietici din perioada 1940-1941 ?i 1944-1956), multe din ele ticluite dup? terminarea r?zboiului, de diferite comisii cu o componen?? dubioas?, lucru care ?tirbe?te mult din credibilitatea textelor incluse în fondurile Doc. 2 arhiva RMarhivistice.

În afar? de documentele în limba român? ?i rus? (sovietice) în dosarele fondurilor arhivistice atât române?ti cât ?i sovietice se întâlnesc documente germane, multe din care confirm? faptul, c? Ion Antonescu n-a permis ofi?erilor germani s? se amestece în treburile interne ale României. În majoritatea lucr?rilor de specialitate de pân? la anul 1989 (române?ti ?i sovietice) Ion Antonescu este condamnat, ca fiind un necru??tor dictator, antisemit, responsabil pentru moartea a sute ?i mii de oameni, în special evrei. Aceast? afirma?ie îns? pe departe nu corespunde adev?rului istoric. V? propunem câteva argumente solide, care dau peste cap politica bol?evic? de învinuire a Mare?alului de antisemitism (termenul „antisemit" cu o descifrare mai popular? ar fi „nu-i iube?te pe evrei", termen care oblig? s?-i iube?ti, altfel e?ti considerat antisemit. Nici un popor nu are în lexicon un termen, precum „antirus", „antiucrainean", „antifrancez", „antiromân" etc. Paradoxal, potrivit logicii, nu po?i s? obligi pe cineva s? te iubeasc? numai din motiv, c? e?ti francez, rus, german etc. Dar m? rog, toate-s relative pe lumea asta - n.n. Al.M). La subiectul propus, în num?rul istoricilor se consider? pe bun? dreptate ?i câ?iva speciali?ti printre care Larry Watts, unul dintre pu?inii istorici occidentali, care se ocup? în mod serios de studierea regimului lui Antonescu, ?i un important, dar pu?in cunoscut, studiu ce pune în discu?ie problema evreilor din România în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial, realizat de doi dintre cei mai califica?i speciali?ti în problem?, dr. Sabin Manuil?, cel mai important demograf din România în perioada interbelic?, ?i dr. Wilhelm Filderman, liderul comunit??ii evreie?ti din România în timpul perioadei de discu?ie.[1]

Ca fost Pre?edinte al Federa?iei Uniunilor Comunit??ilor Evreie?ti din România, W. Filderman este considerat un lupt?tor ardent pentru drepturile poporului evreu. Eforturile sale de a ap?ra drepturile evreilor români în perioada interbelic? ?i în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial sunt bine cunoscute. Acest fapt nu a convenit noilor lideri comuni?ti, care l-au expulzat din ?ar? împreun? cu rabinul ?ef Alexandru ?afran. Ei au fost înlocui?i cu o conducere sponsorizat? de comuni?ti, care chiar dup? pr?bu?irea comunismului, continu? s? sus?in? în interesele proprii o propagand? ce vrea s? ascund? adev?rul privind prigonirea evreilor români în timpul celui de-al II r?zboi mondial. Natura acestei probleme este atestat? de Wilhelm Filderman într-un testament legalizat la New York în 1956. În acea perioad? el scria: „A fost mult acuzat regimul Mare?alului Ion Antonescu ca fiind înfeudat nazismului ?i Mare?alul însu?i a fost executat de agen?ii Moscovei ca fascist. Adev?rul este c? Mare?alul Antonescu este cel care a pus cap?t mi?c?rii fasciste în România, oprind activit??ile teroriste ale G?rzii de Fier din 1941 ?i suprimând toate activit??ile politice ale acestei organiza?ii. Eu însumi, r?spunzând unei întreb?ri a lui Antonescu la procesul s?u – montat de comuni?ti - am confirmat c? teroarea fascist? de strad? a fost oprit? în România la 21 ianuarie 1941, zi în care Mare?alul a luat m?suri draconice pentru a face s? înceteze anarhia fascist? provocat? de aceast? organiza?ie ?i restabilirea ordinii în ?ar?. În timpul perioadei de domina?ie hitlerist? în Europa, eu am fost în contact permanent cu Mare?alul Ion Antonescu, care a f?cut foarte mult bine pentru îndulcirea soartei evreilor expu?i persecu?iilor rasiale naziste... Eu am fost martorul unor scene emo?ionante de solidaritate ?i de ajutor între români ?i evrei în momente de grele încerc?ri din timpurile imperiului nazist din Europa. Mare?alul Antonescu a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau m?suri dure contra evreilor... El este cel care mi-a dat pa?apoarte în alb pentru salvarea de teroarea nazist? a evreilor din Ungaria a c?ror via?? era în pericol! Datorit? politicii sale, averile evreilor au fost puse sub un regim de administra?ie tranzitorie care, f?cându-le s? par? pierdute, le-a asigurat conservarea în scopul restituirii lor la momentul oportun. Am men?ionat aceste lucruri pentru a sublinia faptul c? poporul român, chiar când a avut într-o m?sur? limitat? controlul ??rii, a demonstrat sentimente umanitare ?i de modera?ie politic?"[2].

Un alt argument la cele men?ionate mai sus este ?i dosarul ce a apar?inut Pre?eden?iei Consiliului de Mini?tri al României C.B.B.T. - sec?ia militar?, intitulat „Eviden?a lucr?rilor cu rezolu?iile domnului Mare?al. Limitele cronologice ale dosarului sunt, 30 martie 1942 - 1 ianuarie 1944 ?i se p?streaz? la Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, Fondul.706 - Administrarea Basarabiei, Bucovinei ?i Transnistriei. Dosarul con?ine trei p?r?i:
- Chestiunea (sau problema - n.n. Al.M.), Rezolu?ia Mare?alului ?i unde s-a îndrumat. V? propunem s? lua?i cuno?tin?? cu problema înregistrat? la num?rul 20 pagina 17[3], dup? care urmeaz? rezolu?ia Mare?alului Ion Antonescu: „Ministerul Lucr?rilor Publice raporteaz? c? Direc?ia C.F.R. i-a f?cut cunoscut c?, printre m?rfurile ce s-au transportat de la Odessa în ultimul timp, au sosit la diferite g?ri din Bucure?ti ?i pe adresa a diferi?i particulari, monumente de piatr? din cimitirul israilit din Odessa ?i vândute; de c?tre Municipiul Odessa s-a dispus ca predarea acestor monumente s? fie oprit? ?i ele s? fie depozitate în magaziile C.F.R."[4].
- Rezolu?ia Mare?alului: Este o profanare. Un act odios ?i necugetat, care poate avea consecin?e pentru întregul Neam. Ne-am dus în Transnistria s? facem o oper? de oameni civiliza?i, nu de devastare. S? fie totul retrimis la Odessa, în contul tic?lo?ilor care au pus la cale aceast? odioas? fapt?. Vor pl?ti imediat toate cheltuielile care s-au f?cut ?i se vor mai face. Execu?ie Ministerul Lucr?rilor Publice. Dac? nu vor pl?ti, s? fie imediat trimi?i în lag?r un an ?i s? li se confi?te partea corespunz?toare din avere. Aspre observa?ii prin Guvernator, acelora din Administra?ia Transnistriei cu concursul c?rora s-a putut comite aceast? infamie. G-ralul Potopeanu s? împiedice pe viitor asemenea acte ?i s? repare ceeace eventual s-a comis. Va discuta cu mine[5]".

Comentariile sunt de prisos. Totu?i, cititorul, în textul acestei rezolu?ii a observat fraza „dac? nu vor pl?ti, s? fie imediat trimi?i în lag?r", care este o dovad?, c? indiferent de na?ionalitate, persoana care a s?vâr?it o infrac?iune era trimis? în Doc2-RMlag?r; fie român, ucrainean, evreu sau ?igan. Era pedepsit infractorul. F?r? îndoial? c? au existat ?i o mul?ime de excep?ii, gre?eli, crime ?i masacre. A fost r?zboi. A fost cel mai sângeros r?zboi pe care l-a cunoscut omenirea. Este binecunoscut faptul, c? concep?ia de comunism are na?ionalitate, c? în 1940 când în Chi?in?u ?i în celelalte localit??i din Basarabia au „intrat" (de citit ocupat - n.n. Al.M.) armatele sovietice, majoritatea popula?iei de origine evreiasc? i-au întâlnit cu nespus? bucurie ?i entusiasm. Dup? r?sturnarea situa?iei ?i revenirea României în grani?ele ei fire?ti, atitudinea popula?iei minoritare respective a devenit ostil?, iar în multe cazuri du?m?noas?, unii l?sa?i de sovietici cu misiuni speciale de spionaj ?i tot felul de provoca?ii. Astfel în „Lista Centrului de partid, aruncat pe teritoriul Moldovei" de autorit??ile sovietice din 9 persoane trimise, ?ase erau evrei, membri ai partidului comunist român, un rus, un ucrainean ?i un „moldovean" pe nume Maslov Iacov Mitrofanovici, care pân? la r?zboi avea func?ia de secretar al C.R. Slobodzia al U.L.C.T.M. Cei ?ase erau :
- Scvor?ov Mihail Iacovlevici, n?scut în 1908, cu ultimul loc de munc? - ?ef al Direc?iei cadre al Narcomatului de finan?e a R.S.S.M., cunosc?tor al limbilor rus?, român?, francez?, german?, evreiasc? (a?a-i în document), „aruncat" cu documente false cu pseudonimul Strop?a Semion Iacovlevici;
- Morghen?tein Izraili Marcovici, n?scut în anul 1903, ultimul loc de munc? - func?ia de pre?edinte al executivului or??enesc Soroca, cunosc?tor al limbilor rus?, ucrainean?, român? ?i evreiasc? (a?a-i în document, probabil ivrit - n.n. Al.M.), cu documente false, pseudonimul Mariu?an Dmitrii Antonovici;
- Boguslavschii Iacov Tovievici, n?scut în 1907, fost func?ionar la fabrica de piele din Chi?in?u, cu documente false cu pseudonimul Kvitco Mihail Iosifovici, cunosc?tor al limbilor rus?, evreiasc?, francez?, german?, român?;
- Bruhis Sruli Pincusovici, n?scut în anul 1904, ultimul loc de munc? - director adjunct responsabil pentru sec?ia politic? al FZO din ora?ul Chi?in?u cu documente false cu pseudonimul Kurnosov Efim Stepanovici, cunosc?tor al limbilor rus?, evreiasc?, român?, german?;
- Grinberg Ester Srulievna, n?scut? în anul 1914, cu ultimul loc de munc? la redac?ia gazetei „Moldova Socialist?", care ?tia rusa, evreiasc?, franceza, româna, cu documente false, pseudonimul Dobrovoliscaia Natalia Ivanovna ;
- Grinman Isaac Iosifovici, ultimul loc de munc? - redac?ia gazetei „Moldova Socialist?" din Chi?in?u, cunosc?tor al limbilor rus?, evreiasc?, german?, francez?, cu documente false, pseudonimul Vlasov Zaharii Vasilievici[6].

Cititorul, probabil, intuie?te, c? ace?ti para?uti?ti au fost adu?i din U.R.S.S, iar ultimile locuri de munc? ale acestora au fost în a?a numita R.S.S.M. Acest lucru înseamn? c? în 1941, când Ion Antonescu a ordonat trecerea Prutului, numi?ii func?ionari poliglo?i „s-au retras" în U.R.S.S., iar dup? o oarecare preg?tire au fost „arunca?i" în Moldova pentru a îndeplini misiunile speciale sovietice împotriva Statului Român. Care ar putea fi atitudinea autorit??ilor române fa?? de spionii Moscovei? Cred c? în cazul dat, nu mai conteaz? de ce na?ionalitate sunt ei! Probabil, c? ?i în cazul dat Conduc?torul Statului a luat m?surile cuvenite, deoarece grupa de spionaj a disp?rut f?r? urm? la marginea p?durii în apropierea satului Bravicea, raionul Orhei unde a fost aruncat? în noaptea de 24 spre 25 septembrie 1941 dintr-un avion sovietic venit din localitatea Pocrovsc, regiunea Dnepropetrovsc (vezi Scrisoarea secret? a secretarului C.C. al P.C.(b) din Moldova N. Salogor din 27.06.1946 adresat? ministrului K.G.B. a R.S.S.M., Mordove?[7]).

Am prezentat doar un singur exemplu, din miile care ar putea fi aduse din documentele aflate în fondurile arhivistice ale principalelor arhive din Republica Moldova, care confirm? complicitatea multor reprezentan?i ai minorit??ii evreie?ti din Basarabia la „lupta în ilegalitate" împotriva statului român. Din astfel de motive, ?i nu numai, cei aresta?i erau trimi?i în lag?re de munc?. Unii istorici, care înc? se mai afl? în slujba caracati?ei ro?ii, încearc? s? pun? semnul egalit??ii dintre lag?rele de munc? sau ghetouri din Basarabia ?i Transnistria cu lag?rele de concentrare naziste din Germania, Polonia etc. dar nu prea reu?esc, fiindc? ar fi o abera?ie s? faci asemenea compara?ii!
Sursa : Secretele istoriei cu Alexandru Moraru[8]

-----------------------------------------------
[1] Popula?ia evreiasc? din România în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, edi?ie bilingv? român?-englez?, Ia?i, Funda?ia cultural? român?,1994, pag. 6.
[2] O copie a acestui document se afl? în Arhiva Centrului de Istorie ?i Civiliza?ie European? al Academiei Române,Filiala Ia?i.
[3] Op. cit. Popula?ia evreiasc?..., pag.12
[4] Ibidem, pag.12,14.
[5] Arhiva Na?ional? a RM , F.706 , inv. 1 , d. 51 ,fila 17
[6] Arhiva Organiza?iilor Social-Politice a Republicii Moldova, F.51, inv.4, d.60
[7] Ibidem.
[8] https://mazarini.wordpress.com/2016/12/11/parca-spuneati-ca-i-a-omorat-maresalul-de-unde-au-aparut-atatea-in-3-ani/

footer