Revista Art-emis
Adev?rul despre r?zboiul din Irak PDF Imprimare Email
Joseph Kishore, S.U.A.   
Duminică, 06 Noiembrie 2016 23:32

sua-irakÎn diminea?a zilei de 25 decembrie 2011 a avut loc pe aeroportul militar de la Andrews Air Force Base din Maryland o ceremonie în cadrul c?reia s-a celebrat sfâr?itul r?zboiului din Irak ?i întoarcerea trupelor americane sub comandamentul generalului Lloyd Austin. Cu acordul tacit al pre?edintelui actual, generalul Austin a declarat: „Ceea ce au realizat trupele noastre în Irak în aproape nou? ani este cu adev?rat remarcabil. Ele au reu?it împreun? cu alia?ii no?tri ?i mul?i civili hot?râ?i s? alunge de la putere un dictator brutal ?i s? redea libertatea poporului irakian". Nici Reichsmarschall-ul Herman Göring, nu s-ar fi putut exprima mai bine în discursul s?u despre „eliberarea" Poloniei. Plecarea ultimelor trupele din Irak nu marcheaz? încetarea interven?iei S.U.A în ?ar?. Aceasta ofer? îns? oportunitatea de a analiza una dintre cele mai mari crime din perioada modern?. În ciuda invoc?rii revolt?toare ?i ipocrite a „succesului" ?i „libert??ii", r?zboiul ?i ocupa?ia din Irak au însemnat o catastrof? pentru popula?ia irakian? ?i o tragedie pentru oamenii din Statele Unite. Statisticile ofer? o imagine a distrugerii provocate de militarii americani:
- Conform unor estim?ri ?tiin?ifice efectuate în 2007, ca urmare a invaziei ?i ocupa?iei Irakului, au fost uci?i mai mult de un milion de irakieni. Organiza?ia Na?iunilor Unite a estimat în 2008 c? 4.7 milioane de oameni, sau aproximativ 16% din popula?ie, au fost transforma?i în refugia?i.
- Infrastructura ??rii, inclusiv re?eaua electric?, a fost devastat?. În conformitate cu raportul ONU din 2010-2011, procentul de popula?ie urban? irakian? care tr?ia în mahalale - lipsit? de accesul la necesit??ile de baz? cum ar fi canalizare ?i ap?- a crescut de la sub 20 la sut? în 2003 la 53 la sut? în 2010.
- ?omajul real este de 50 la sut? ?i infla?ia este peste 50 la sut?. A existat un exod în mas? a medicilor ?i altor profesioni?ti (aproximativ 40 la sut? din cei afla?i în ?ar? înainte de r?zboi), iar sistemul de înv???mînt se afl? în ruine.
- În Irak s-a înregistrat o cre?tere uimitor de mare a mortalit??ii infantile ?i la copii. Un raport din 2007 estimeaz? c? 28 la sut? din copii sufereau de malnutri?ie cronic?. O agen?ie guvernamental? irakian? a raportat în 2007 c? 35 la sut? din copiii irakieni (aproximativ 5 milioane de copii) erau orfani. O întreag? genera?ie ?i-a v?zut p?rin?ii uci?i sau da?i disp?ru?i.
- Peste 4.500 de solda?i au fost uci?i în timpul r?zboiului ?i a ocupa?iei ?i mai mult de 30.000 au fost r?ni?i. Aceaste cifre nu includ zecile de mii de irakieni care au r?mas în urm? cu traume psihologice grave.
- În termeni de resurse, se estimeaz? c? r?zboaiele din Irak, Afganistan ?i Pakistan au costat în jur de 4 bilioane de dolari. În aceast? sum? sunt incluse cheltuielile directe ?i impactul pe termen lung asupra s?n?t??ii ?i asupra cre?terii economice. Sute de miliarde au fost date contractorilor ?i profitorilor, iar cel pu?in 16 miliarde de dolari au fost pur ?i simplu pierdute sau furate.

R?zboiul din Irak a fost o ac?iune penal? în sensul propriu al cuvântului. El s-a bazat pe minciuni cinice despre „arme de distrugere în mas?" care au fost servite audien?ei interna?ionale. A fost un r?zboi agresiv, lansat f?r? cea mai mica provocare ?i în ciuda opozi?iei în mas? din Statele Unite ?i pe plan interna?ional. A fost un exerci?iu de jefuire interna?ional? care a vizat sechestrarea controlului uneia dintre cele mai bogate t?ri în petrol din lume, spre beneficiul companiilor americane de petrol. În acela?i timp s-a înt?rit pozi?ia Statelor Unite în Orientul Mijlociu ?i s-a îmbun?t??it pozi?ia sa în detrimentul celorlalte mari puteri rivale. Toate atrocit??ile pentru care r?zboiul din Irak va r?mâne în istorie au decurs din caracterul s?u imperialist: întemni?area ?i tortura în masa a irakienilor la Abu Ghraib ?i în alte închisori; distrugerea Fallujah; masacrarea a 24 de civili la Haditha; violarea ?i uciderea unei de fete de 14 ani ?i masacrarea familiei ei în Mahmudiyah; omorurile de rutin? de la punctele de control, în timpul raidurilor pe timp de noapte ?i cu ajutorul bombelor ?i rachetelor lansate din avioane ?i elicoptere de lupt?.

Teribila întâlnire a Irakului cu imperialismul american nu s-a terminat. Ambasada S.U.A. în Irak, cea mai mare din lume, g?zduieste 15.000 de oameni. Oficialii C.I.A. ?i mercenarii priva?i care au jucat un rol major în ocupa?ia Irakului vor r?mâne în ?ar?. Zeci de mii de trupe militare sunt înc? în regiune, preg?tite pentru a fi dislocate în cazul în care este necesar. La aproape 11 ani de la invazia ini?ial?, Irakul este guvernat de un sistem instabil ?i din ce în ce mai autoritar ?i este plin de lupte frac?ioniste care amenin?? s? dea na?tere unui r?zboi civil deschis. R?zboiul ?i-a l?sat amprenta asupra societ??ii americane nu numai prin zecile de mii de mor?i ?i r?ni?i, cât ?i prin trilioanele de dolari irosite. R?zboiul a dus la cre?terea puterii militare asupra vie?ii politice interne ?i la dezvoltarea unui aparat de poli?ie militar? care reprezint? un pericol mortal pentru drepturile democratice ale poporului american. În timp ce r?zboiul a fost lansat ?i efectuat de c?tre administra?ia Bush, rolul central în aplanarea ?i redirec?ionarea opozi?iei fa?? de r?zboi a fost jucat de Partidul Democrat ?i suporterii s?i de „stânga". Cel mai mare protest anti-r?zboi de la r?zboiul din Vietnam ?i pân? atunci a avut loc în S.U.A., în ajunul invaziei din Irak. Sute de mii de americani s-au al?turat milioanelor de oameni din întreaga lume pentru a se opune atrocit??ii iminente.

Încerc?rile repetate ale poporului american de a pune cap?t r?zboiului au fost blocate de c?tre Partidul Democrat. Totul a culminat cu alegerea lui Obama în 2008. Victoria sa s-a datorat în mare parte sentimentului anti-r?zboi pe care îl nutrea popula?ia ?i la care Obama a apelat în mod cinic. Grupurile oficiale „anti-r?zboi" au subminat opozi?ia fa?? de r?zboi ?i au canalizat-o în spatele campaniilor electorale ale Partidului Democrat din 2004 ?i 2006, iar dup? victoria lui Obama au încetat protestele. Departe de a reprezenta o ruptur? fa?? de politica lui Bush, administra?ia Obama a continuat-o în toate aspectele. Obama nu doar c? a men?inut ocupa?ia în Irak ?i Afganistan, el a ?i extins r?zboiul afgan în Pakistan ?i a lansat un nou r?zboi într-o alt? ?ar? bogat? în petrol, Libia. Acelea?i organiza?ii care au proclamat opozi?ia fa?? de r?zboiul din Irak au sprijinit invazia din Libia. Aceste organiza?ii apar?inând clasei de mijloc ?i publica?iile precum revista Nation au hot?rât la alegerea lui Obama s? fac? pace cu imperialismul. Retragerea trupelor de lupt? din Irak este un preludiu pentru r?zboaie noi, chiar mai sângeroase.

Criza capitalist? a intrat într-o nou? faz?. Tensiunile între marile puteri sunt în cre?tere. Sec?iunile clasei de guvern?mânt din Statele Unite au v?zut ocupa?ia din Irak ca pe o aventur? prosteasc? care a deturnat resurse ?i a distras aten?ia de la amenin??ri mai importante. Printre acestea se num?r? puterile regionale, cum ar fi Iranul, ?i cre?tere unor puteri globale, cum ar fi China. Clasa conduc?toare american? va ac?iona cu aceea?i cruzime în atacarea locurilor de munc? ?i a programelor sociale ale muncitorilor din ?ar?, tot a?a cum a f?cut-o ?i în afirmarea intereselor sale la nivel interna?ional. Imensul sentiment anti-r?zboi din Statele Unite trebuie s?-?i g?seasc? expresia ca parte a unei mi?cari sociale ?i politice împotriva sistemului capitalist[1].
---------------------------------------
[1] 27 decembrie 2011 http://www1.wsws.org/ro/articles/2011/dec2011/iraq-d27.shtml

footer