Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marius Diaconescu   
Duminică, 16 Octombrie 2016 19:36

Senat SUAIn anul 1991 S.U.A. au recunoscut dreptul Reunific?rii Moldovei cu România!

La 28 Iunie 1991 Senatul S.U.A. a emis rezolu?ia 148, prin care hot?r??te c? Guvernul S.U.A. trebuie s? sus?in? eforturile Moldovei de negociere a reunific?rii României cu Moldova. Dup? 25 de ani, în 2016, ambasadorii S.U.A. ignor? Rezolu?ia 148/1991 a Senatului, emi?ând declara?ii potrivnice intereselor României, partener strategic al ??rii lor. (Redac?ia ART-EMIS).

Rezolu?ia 148 din 28 iunie 1991 - Documentul ascuns opiniei publice de politicienii din România ?i Republica Moldova[1]

„CONGRESUL 102
SESIUNEA 1
Rezolu?ia Senatului 148
Pentru a exprima convingerea Senatului c? Statele Unite trebuie s? sus?in? dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova ?i Bucovina de Nord.
ÎN SENATUL STATELOR UNITE
28 IUNIE (ZI LEGISLATIV?, 11 IUNIE), 1991
Dl. PRESSLER (pentru el însu?i ?i Dl. HELMS) a depus urm?toarea hot?râre, care a fost trimis? Comitetului pentru Rela?ii Interna?ionale

HOT?RÂRE

Pentru exprimarea convingerii Senatului c? Statele Unite trebuie s? sus?in? dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova ?i Bucovina de Nord.
- Întrucât principatul românesc al Moldovei a ap?rut ca stat independent în secolul al XIV-lea;
- Întrucât Moldova a fost invadat? în 1806 de c?tre Armata Rus? ?i anexat? de c?tre Imperiul Rus în 1812 ca rezultat al Tratatului Ruso-Turc de la Bucure?ti;
- Întrucât la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus ?i înfiin?area unor state separate;
- Întrucât la 2 decembrie 1917 Sfatul ??rii, adunarea constituant? moldoveneasc? aleas? în mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent;
- Întrucât la 9 aprilie 1918 Adunarea Constituant? a votat unirea Moldovei cu Regatul României;
- Întrucât Statele Unite, Fran?a, Italia, Marea Britanie, Japonia ?i restul statelor aliate au aprobat ?i au recunoscut în mod explicit reunirea Moldovei cu România în Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920;
- Întrucât for?ele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul României la 28 iunie 1940 ?i au ocupat estul Moldovei ?i Bucovina de Nord ?i Her?a, înc?lcând Carta Ligii Na?iunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renun?area la R?zboi din 1928, Pactul Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Conven?ia pentru Definirea Agresiunii din 1933 ?i principii general recunoscute ale dreptului interna?ional;
- Întrucât asupra anex?rii Moldovei, a Bucovinei de Nord ?i a Her?ei s-a hot?rât în mod prospectiv în anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune încheiat între Guvernul Uniunii Sovietice ?i Imperiul German la 23 august 1939;
- Întrucât între 1940 ?i 1953 sute de mii de români din Moldova ?i Bucovina au fost deporta?i de Uniunea Sovietic? în Asia Central? ?i Siberia;
- Întrucât Guvernul Statelor Unite ?i-a exprimat în mod repetat refuzul de a recunoa?te ocuparea de teritorii în urma termenilor a?a-zisului Pact Stalin-Hitler, inclusiv anexarea Estoniei, a Letoniei ?i a Lituaniei în 1940;
- Întrucât Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice ?i Statelor Unite sunt p?r?i ale Cartei Atlanticului din 14 august 1941, în care semnatarele ?i-au declarat „dorin?a de a nu fi martore la schimb?ri teritoriale care nu concord? cu voin?a exprimat? în mod liber a popoarelor interesate" ?i ?i-au afirmat dorin?a „de a fi martore la restaurarea drepturilor suverane ?i a autoguvern?rii c?tre cei care au fost vitregi?i cu for?a de ele" în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial;
- Întrucât la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba român? ca limb? oficial? a Republicii ?i a repus în drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul Sovietic în timpul ocupa?iei, ca alfabet al românei scrise;
- Întrucât în martie 1990 poporul român al Moldovei a putut vota, în alegeri libere ?i corecte, deputa?i pentru Consiliul Suprem al Moldovei;
- Întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul românesc ca steag oficial al republicii;
Întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran;
- Întrucât la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de români s-au strâns la A Doua Mare Adunare Na?ional? în capitala Moldovei, Chi?in?u, s? declare independen?a na?ional? a românilor din teritoriile ocupate;
- Întrucât poporul Moldovei a refuzat s? ia parte la referendumul sovietic din 3 martie 1991, în ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de amenin?are ?i intimidare a poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional;
Întrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul egalit??ii între popoare ?i dreptul acestora la autodeterminare;
- ?i întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au mereu dreptul, în deplin? libertate, s?-?i hot?rasc?, când ?i dac? doresc, statutul politic intern ?i extern, f?r? ingerin?e exterioare ?i s? î?i urm?reasc? dup? propria voie dezvoltarea politic?, economic?, social? ?i cultural?": A?adar, s? fie decis, în momentul de fa??, c? este convingerea Senatului c? Guvernul Statelor Unite trebuie:
1. S? sus?in? dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei ?i al Bucovinei de Nord, ocupate de Uniunea Sovietic?, ?i s? emit? o declara?ie cu acest scop;
2. S? sus?in? eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei s? negocieze în mod pa?nic, dac? aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova ?i cu Bucovina de Nord, dup? cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, în normele predominante ale dreptului interna?ional ?i în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki".

Rezolu?ia Senatului american are o importan?? crucial? pentru recunoa?terea interna?ional? a dreptului României ?i Moldovei de a se reuni. Aceasta era (este?) atitudinea oficial? a S.U.A., exprimat? în Congresul american. Chiar dac? au trecut 25 de ani de la adoptarea rezolu?iei Senatului, ea nu a fost abrogat? de vreun alt act emis de aceea?i autoritate. Documentul dovede?te c? în 1991 exista pe plan interna?ional un orizont de a?teptare ?i recunoa?tere a Reunirii Moldovei cu România. Rezolu?ia Senatului american atest? pozi?ia S.U.A., favorabil? Reunirii. S? nu uit?m c? S.U.A. a fost ?i este vioara întâi în politica interna?ional?. În func?ie de pozi?ia ei se iau deciziile de politic? extern? în multe cancelarii europene. Înainte ca Uniunea Sovietic? s? se dezmembreze oficial, Senatul S.U.A. se a?tepta ca Moldova, eliberat? de jugul sovietic, s? se reuneasc? cu România. Acest orizont de a?teptare reflecta cursul firesc, natural, normal pe care ar fi trebuit s? mearg? politicienii din România ?i Moldova. Nu doar S.U.A. se a?tepta în 1991 la Reunirea Moldovei cu România, ci ?i statele europene. Cu ocazia negocierilor de aderare a României la Consiliul Europei, secretarul general al acestui organism european, Catherine Lalumière, întreba informal dac? România ar trebui primit? înainte sau dup? unirea României cu Moldova (informa?ie primit? de la un fost ministru de externe al României). România a fost acceptat? în Consiliul Europei în octombrie 1993. Sigur arhivele Ministerului de Externe con?in documente care atest? pozi?ia statelor europene fa?? de Reunirea Moldovei cu România în anii 1990. Personalul ambasadelor României trimit regulat inform?ri despre pozi?ia demnitarilor statului respectiv, oficial? sau informal?, despre articole de pres? etc. relative la România ?i printre ele trebuie s? fie informa?ii ?i despre problema Reunirii Moldovei cu România, mai ales în contextul destr?m?rii Uniunii Sovietice. Probabil peste mul?i ani aceste documente vor fi accesibile publicului ?i vom cunoa?te mai multe despre momentul ratat de politicieni pentru înf?ptuirea Reunirii.

În general se spune c? primul pre?edinte al Republicii Modova, Mircea Snegur, s-a opus Reunirii Moldovei cu România. Aceast? caracterizare a atitudinii lui Mircea Snegur este valabil? pentru ultima parte a mandatului s?u preziden?ial. Pentru c? pre?edintele Mircea Snegur s-a pronun?at în 1991 în favoarea Reunirii Modovei cu România. Într-un interviu ap?rut în ziarul „Le Figaro", la 27 august 1991, el afirma: „Independen?a este, desigur, o perioada temporar?. Mai întâi vor exista dou? state române?ti, dar lucrul acesta nu va dura mult. Repet înc? o dat? faptul c? independen?a Moldovei Sovietice constituie o etap?, nu un scop"[2]. Fostul ambasador al României la Chi?in?u, Aurel Preda, afirm? c? Mircea Snegur a trimis de dou? ori delega?i la Bucure?ti pentru a negocia cu Ion Iliescu Reunirea Modovei cu România, cerând o func?ie de vicepre?edinte al României pentru Snegur, îns? partea român? a refuzat. Aurel Preda a participat la redactarea declara?iei de independen?? a Republicii Moldova din 27 August 1991 ?i a fost primul ambasador al României la Chi?in?u, ceea ce confer? credibilitate afirma?iilor sale.

Un lucru este cert, România a ratat în 1991 o ?ans? uria?? pentru Reunificarea ??rii. În Moldova exista atunci un curent favorabil Reunirii, la fel ca în România. Liderii politici moldoveni au propus Reunirea, desigur în schimbul unor avantaje politice, cerin?e fire?ti în negocierile politice. Statele Unite ale Americii au recunoscut oficial dreptul la Reunificare al României cu Moldova, iar în cancelariile europene Reunirea era a?teptat?. De?i au existat premise favorabile Reunirii pe plan interna?ional, ea nu a avut loc. De ce? Cel pu?in un r?spuns este cert: Ion Iliescu, pre?edintele României în 1991, avea rela?ii prea strânse cu Moscova ?i a tr?dat interesul na?ional al României. Sigur Ion Iliescu cuno?tea Rezolu?ia Senatului SUA din 28 Iunie 1991. De ce nu a exploatat-o în interesul na?ional? Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu ca tr?d?torul care a ratat Reunirea Moldovei cu România în 1991. Ion Iliescu nu a reprezentat interesele poporului român în 1991!

Rezolu?ia nr. 148 a Senatului S.U.A. este un document de o importan?? politic? excep?ional? ?i trebuie s? stea la baza oric?ror negocieri viitoare pentru realizarea Reunirii Moldovei cu România. Recunoa?terea dreptului la Reunire de c?tre cea mai mare putere mondial? trebuie exploatat? de to?i cei care militeaz? ?i ac?ioneaz? pentru realizarea acestui deziderat na?ional, singurul Proiect de ?ar? fezabil pentru români: Reunirea Moldovei cu România.

Not?: Mul?umiri pentru traducerea textului în limba român? prietenilor de la Ac?iunea 2012.
----------------------------------------
[1] https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/senate-resolution/148/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22PL111-148%22%5D%7D&resultIndex=5
[2] http://www.mediafax.ro/main-story/focus-relatiile-romania-r-moldova-cand...
[3] https://searchnewsglobal.wordpress.com/2013/10/26/mafiotul-iliescu-a-ref...

Textul original, preluat de pe pagina oficial? Senatului S.U.A.

„102d CONGRESS
1st Session
S. RES. 148
To express the sense of the Senate that the United States should support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldavia and northern Bucovina.
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES
June 28 (legislative day, JUNE 11), 1991
Mr. PRESSLER (for himself and Mr. HELMS) submitted the following resolution;
which was referred to the Committee on Foreign Relations
RESOLUTION
To express the sense of the Senate that the United States should support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldavia and northern Bucovina.
Whereas, the Romanian principality of Moldavia emerged as an independent state in the 14th century;
Whereas, Moldavia was invaded in 1806 by the Russian Army and annexed by the Russian Empire in 1812 as a result of the Russo-Turkish Treaty of Bucharest;
Whereas, on November 15, 1917, the Soviet Government proclaimed the right of the peoples of the Russian Empire to self-determination and the establishment of separate states;
Whereas, on December 2, 1917, the democratically-elected Moldavian constituent assembly, the Sfatul Tsarii, proclaimed Moldavia an independent republic;
Whereas, on April 9, 1918, the Constituent Assembly voted to unite Moldavia with the Kingdom of Romania;
Whereas, the United States, France, Italy, Great Britain, Japan and the other allied states specifically sanctioned and recognized the reunion of Moldavia with Romania in the Peace Treaty of Paris of October 28, 1920;
Whereas, the Soviet Union's armed forces invaded the Kingdom of Romania on June 28, 1940 and occupied eastern Moldavia and northern Bucovina, and Hertsa in contravention of the Charter of the League of Nations; the Treaty of Paris of 1920; the General Treaty for the Renunciation of War of 1928; the Romanian-Union of Soviet Socialist Republics Mutual Assistance Pact of 1936; the Conventions for the Definition of Aggression of 1933; and generally recognized principles of international law;
Whereas, the annexation of Moldavia, northern Bucovina, and Hertsa was prospectively agreed to in certain secret protocols to a treaty of nonaggression concluded between the Government of the Soviet Union and the German Reich on August 23, 1939;
Whereas, from 1940 to 1953 hundreds of thousands of Romanians from Moldavia and Bucovina were deported by the Union of Soviet Socialist Republics to Central Asia and Siberia;
Whereas, the United States Government has repeatedly stated its refusal to recognize forcible seizure of territory pursuant to the terms of the so-called Stalin-Hitler Pact, including the 1940 Soviet annexation of Estonia, Latvia, and Lithuania;
Whereas, the Governments of the United Kingdom, the Soviet Union and the United States are parties to the Atlantic Charter of August 14, 1941, in which the signatories declared their 'desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed will of the peoples concerned' and affirmed their wish 'to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them' during the course of the Second World War;
Whereas, on August 31, 1989, the Supreme Council of Moldavia declared Romanian to be the official language of the Republic and reestablished the Latin alphabet forbidden by the Soviet Government during the occupation of Moldavia as the alphabet of written Romanian;
Whereas, in March, 1990, the Romanian people of Moldavia were able to vote in free and fair elections for deputies to the Supreme Council of Moldavia;
Whereas, on April 27, 1990, the Supreme Council of Moldavia restored the flag of Romania as the official flag of the republic;
Whereas, on June 23, 1990, the Supreme Council of Moldavia declared the Republic of Moldavia a sovereign state;
Whereas, on December 16, 1990, more than eight hundred thousand Romanians gathered at the Second Grand National Assembly in the Moldavian capital of Chisinau to declare the national independence of Romanians in occupied territories;
Whereas, the people of Moldavia refused to participate in the Soviet referendum of March 3, 1991 despite Soviet governmental efforts to threaten and intimidate the Moldavian people into accepting a new union treaty;
Whereas, the signatory states of the Helsinki Final Act have accepted the principle of the equal rights of people and their right to self-determination;
and
Whereas, pursuant to article 8 of the Helsinki Final Act 'all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and if they wish, their internal and external political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic, social, and cultural development': Now, Therefore, be it Resolved, That it is the sense of the Senate that the United States Government should.
(1) Support the right of self-determination of the people of Soviet-occupied Moldavia and northern Bucovina and issue a statement to that effect; and
(2) Support future efforts by the Government of Moldavia to negotiate peacefully, if they so wish, the reunification of Romania with Moldavia and Northern Bucovina as established in the Paris Peace Treaty of 1920, the prevailing norms of international law, and in conformity with Principle 1 of the Helsinki Final Act."

footer