Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 21 Septembrie 2016 21:27

General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Pre?edinte de Onoare al A.O.?.R., art-emisReînfiin?area Academiei de ?tiin?e din România sub numele de Asocia?ia Oamenilor de ?tiin?? din România - context istoric, ini?iatori

Proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 1947, na?ionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigur?ri ?i de transport la 11 iunie 1948, reforma înv???mântului de toate gradele au pus bazele unor transform?ri profunde în structura economic?, social? ?i politic? în ?ara noastr?. În urma transform?rii Academiei Române în Academia Republicii Populare Române în anul 1948 (sursa: Monitorul Oficial), în perioada 1949-1968, societ??ile ?i asocia?iile ?tiin?ifice ale cadrelor didactice, medicilor, inginerilor ?i arhitec?ilor au adoptat noi statute de organizare ?i func?ionare. Prin art. 7 al Hot?rârii C.C. al P.M.R. ?i a Consiliului de Mini?tri din 1951 (sursa: Editura de stat pentru literatura ?tiin?ific?), Ministerul Instruc?iunii Publice primea sarcina de a „lua m?surile necesare pentru înt?rirea societ??ilor ?tiin?ifice". Între anii 1952-1972, activitatea societ??ilor ?i asocia?iilor ?tiin?ifice a fost subven?ionat? din fondurile Ministerului Înv???mântului, iar din 1974, în conformitate cu prevederile HCM nr. 425/15 mai 1973, societ??ile ?i asocia?iile ?tiin?ifice au luat m?suri pentru autofinan?area activit??ii din fonduri proprii, provenite din încasarea cotiza?iilor ?i din beneficiile realizate din vânzarea publica?iilor.

Personalit??i marcante ale vie?ii ?tiin?ifice din România din cadrul Academiei de ?tiin?e din România

De-a lungul celor 13 ani de existen??, Academia de ?tiin?e a cuprins în rândurile sale personalit??i marcante ale vie?ii ?tiin?ifice din România, creatori de ?coal?, savan?i de prestigiu, cu o larg? recunoa?tere intern? ?i interna?ional?. De asemenea, a atras în sânul ei profesori universitari ?i cercet?tori de renume din str?in?tate, inclusiv laurea?i ai Premiului Nobel. Prezent?m, succint, pe cei ?apte laurea?i ai Premiului Nobel, membri ai Academiei de ?tiin?e din România:

Friedrich Bergius (11 octombrie 1884 - martie 1949). Chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1931. Profesor la Universitatea din Heidelberg. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 4 iunie 1937.

Max Born (11 decembrie 1882 - 5 ianuarie 1970). Matematician ?i fizician german. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizic? în anul 1954. Profesor universitar la Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt, la Universitatea din Göttingen ?i la Universitatea din Edinburgh. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 4 iunie 1937.

Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (15 august 1892-19 martie 1987). Fizician francez. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizic? în anul 1929. Profesor la Universitatea din Paris, Sorbona. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 4 iunie 1937. Decorat cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare în 1961. Membru al Academiei de ?tiin?e din Fran?a din 29 mai 1933 (sec?ia mecanic?) ?i secretar perpetuel pentru divizia de ?tiin?e matematice. Membru al Biroului Longitudinilor. Membru al Academiei Franceze din 1944. Membru al Academiei Române din 18 ianuarie 1957.

Werner Heisenberg (5 decembrie 1901 - 1 februarie 1976). Fizician german. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizic? în anul 1932. Profesor la Universit??ile din Göttingen, Leipzig, Berlin ?i München. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 4 iunie 1937. Director al Institutului de Fizic? Kaiser Wilhelm. Pre?edinte al Consiliului German al Cercet?rii în 1949. Membru al Academiei de ?tiin?e din Göttingen, Bavaria, Saxonia, Prusia, Suedia, Norvegia, Spania, Olanda, Roma (Pontifical), al Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Halle), al Academia dei Lincei (Roma) ?i al American Academy of Sciences. Membru al Academiei Române din 31 mai 1938 (3 februarie 1965).

Paul Karrer (9 aprilie 1889-18 iunie 1971). Chimist elve?ian. Laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1937. Profesor de chimie la Universitatea din Zurich. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 7 iunie 1942. Director al Institutului de Chimie. Membru al Royal Society (Londra), National Academy of Science (Washington), Academiei Regale de ?tiin?e din Stockholm, Academiei Na?ionale din Roma, Academiei Regale din Belgia, Academiei de ?tiin?e din India, Academiei Regale de ?tiin?e din Olanda. Membru corespondent al Academiei de ?tiin?e din Fran?a pentru sec?iunea de chimie din 28 aprilie 1947. Membru asociat str?in din 30 iunie 1952.

Jean Baptiste Perrin (30 septembrie 1870 - 17 aprilie 1942). Fizician german. Laureat al Premiului Nobel pentru Fizic? în anul 1926. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 28 mai 1938. Membru al Academiei de ?tiin?e din Fran?a din 11 iunie 1923 (sec?iunea de fizic? general?). Pre?edinte al Academiei de ?tiin?e din Fran?a în 1936. Commandeur de la Légion d'honneur în 1926. Membru de onoare al Academiei Române din 28 mai 1930.

Paul Sabatier (5 noiembrie 1854 - 14 august 1941). Chimist francez. Laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1912. Profesor la Universitatea din Toulouse. Membru de onoare al Academiei de ?tiin?e din România din 4 iunie 1937. Membru corespondent al Academiei de ?tiin?e din Fran?a din 25 martie 1901. Membru nerezident al Academiei din Fran?a din 21 aprilie 1913 (sec?ia de chimie). Membru de onoare al Academiei Române din 11 iunie 1925.

ACADEMIA OAMENILOR DE ?TIIN?? DIN ROMÂNIA (A.O.S.R.) - 1996

Schimbarea denumirii Asocia?iei în Academie - semnifica?ie

Adoptarea denumirii de „Academia Oamenilor de ?tiin?? din România (A.O.?.R.)" a fost aprobat? de adunarea general? A.O.?.R. din 22-24 mai 1996, care s-a desf??urat sub denumirea de „Congresul I A.O.?.R." în Palatul Parlamentului, în prezen?a a numero?i membri ai Academiei Române (Eugen Simion, vicepre?edinte al Academiei Române, Marius Sabin Peculea, secretarul general al Academiei Române, N.N. Constantinescu, fost secretarul general al Academiei Române, în perioada 1990-1994, Alexandru Balaci, Mihnea Gheorghiu, pre?edintele Sec?iei „Arte, Arhitectura si Audiovizual" a Academiei Române, Nicolae Cajal, pre?edintele Sec?iei de ?tiin?e Medicale a Academiei Române, Cristofor Simionescu, Vasile Stanescu, Toma Dordea, Constantin B?l?ceanu-Stolnici, Gabriel Tepelea, R?zvan Theodorescu, Dorel Zugr?vescu), a unor membri marcan?i ai A.O.?.R. (Dan Amedeo L?z?rescu, Corneliu Coposu) ?i a 40 de oameni de ?tiin?? de peste hotare. Domnul academician Eugen Simion, vicepre?edinte al Academiei Române, la acel timp, a participat în calitate de membru al prezidiului adun?rii generale. La punerea în dezbatere a schimb?rii denumirii nu a fost nici o obiec?ie din partea participan?ilor, iar hot?rârea a fost adoptat? în unanimitate.

Academia Oamenilor de ?tiin?? din România este continuatorul ?i unicul legatar al Academiei de ?tiin?e din România (1936-1948) ?i al Asocia?iei Oamenilor de ?tiin?? din România înfiin?at? prin H.C.M. nr.1012/30 mai 1956 ?i care în 1996 ?i-a schimbat titulatura din Asocia?ia Oamenilor de ?tiin?? din România în Academia Oamenilor de ?tiin?? din România (Hot?rârea judec?toreasc? din 3 octombrie 1996, adoptat? de judec?toria sectorului 1 Bucure?ti, Dosar 231/P.J./1996).

Activitatea interna?ional? ?i na?ional? a A.O.?.R.

Academia Oamenilor de ?tiin?a din România coordoneaz? anual circa 30 de manifest?ri ?tiin?ifice importante. Dintre acestea men?ion?m conferin?ele tematice din cadrul sec?iilor ?tiin?ifice, sesiunile bianuale de comunic?ri ?tiin?ifice ?i congresele A.O.?.R., organizate periodic, la câ?iva ani:
Congresul I Bucure?ti, 22-24 mai 1996 - „?tiin?a la sfâr?it de mileniu";
Congresul II Bucure?ti, 27-29 sept. 1998 - „Dezvoltarea în pragul mileniului al treilea";
Congresul III Constan?a, 1-4 iunie 2004 - „Apa, un miracol";
Congresul IV Timi?oara, 15-17 octombrie 2009 – „Calitatea vie?ii";
Congresul V Bucure?ti, 29-31 mai 2013 – „P?mântul, casa noastr?".
De asemenea, academia patroneaz? o serie de conferin?e interna?ionale periodice, cum ar fi: „International Conference on Advanced Materials - R.O.C.A.M.", „International Conference on Energy and Environment", „Advanced Many-body and Statistical Methods in Mesoscopic Systems", „Balcanic Conference on Physics" etc.

Principalele apari?ii editoriale ?i publicistice ale A.O.?.R.

Academia Oamenilor de ?tiin?a din România dispune de o editur? cu tipografie, care a publicat pân? în prezent 120 de c?r?i. Aceasta public? semestrial reviste ?tiin?ifice sub forma „Annals of A.O.?.R"., cu 12 serii, „Anuarul A.O.?.R"., care con?ine biografiile membrilor, precum ?i Discursurile de recep?ie. Academia are, de asemenea, sub egida sa, o serie de publica?ii de prestigiu, cum ar fi: „Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures" ?i „Chalgogenite Letter" (cotate ISI), „Romanian Journal of Cardiovascular Surgery", „Medica Academica", „International Journal of Medical Dentistry", „International Journal of Communication Research".

footer