Revista Art-emis
Atentat la Mare?al (3) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 14 August 2016 20:46

Atentat la Maresal 3Tudose P. Iorgulescu, un b?iat de 13 ani, elev la ?coala Primar? cl. VII-a din Comuna Cheia, satul Gurguiata, va declara anchetatorilor: „În ziua de Sâmb?t? 29 Iulie a.c., a venit la casa tat?lui meu un c?pitan decorat (este vorba despre Tudor Djonat - n.a), care a cerut mâncare ?i ?uic? de b?ut. A b?ut o litr? de ?uic? ?i a pl?tit 500 lei. S'a îmb?tat ?i a cerut tatei s? m? lase s?-l duc peste deal la C?lim?ne?ti, dar f?r? s? trecem din B?ile Ol?ne?ti. Când s? intr?m în B?ile Ol?ne?ti, m'a amenin?at cu pistolul pentru a m? speria, eu am fugit. Am spus tot acas?. Tot în ziua de Sâmb?t? pe la ora 3 dup? mas? am plecat la oi la tata, pe coastele Gurguiatei, pe deal am v?zut doi indivizi îmbr?ca?i în haine de culoarea armatei. Când am fost v?zu?i de ace?ti indivizi s'au luat dup? mine ?i au tras focuri de revolver, eu am fugit ?i m'am ascuns, apoi am plecat la tata la oi. Tata a povestit jandarmilor cari patrulau pe acolo cele întâmplate, am fost luat ?i am dus pe jandarmi, la locul unde au fost ei".

O alt? localnic?, Smaranda D. Dr?ghici, de 15 ani, din comuna Ol?ne?ti, „lengereas? la stabilimentul B?ilor Ol?ne?ti", a povestit anchetatorilor: „în ziua de Sâmb?t? 29 Iulie a.c., pe la orele 14 dup? mas?, am v?zut pe un ofi?er care sta de vorb? la scar? la vila Liviu, cu o doamn? cu p?rul c?runt. Acest ofi?er l-am auzit cerând o adres? unde ar putea s? g?seasc? o ma?in? particular? s? mearg? la C?lim?ne?ti unde are pe cineva bolnav. Doamna aceia a spus c? ar putea g?si la hotelul B?ilor din ma?inile Domnului Mare?al, iar eu i-am spus s? mearg? la Prim?rie c? poate g?si mai repede o ma?in?. El a spus c? vrea repede ?i o ma?in? particular?. Apoi a plecat spre hotelul b?ilor, eu l-am urm?rit, el se uit? iscoditor cercetând în toate p?r?ile, apoi s'a întors înapoi ?i a mers pân? dincolo de cartierul vilelor. V?zându-m? la casa D-lui Buzagiu, care l-a întrebat dac? nu este din cei cu para?ute, dup? vorba ce am avut-o eu cu ea înainte, el n'a r?spuns, au venit doi copila?i atunci ofi?erul acesta a scos 500 lei ?i le-a spus c? le d? bani dac?-i aduce o ma?in?. Noi ne-am vorbit s? anun??m un jandarm sau din garda D-lui Mare?al ?i Elena Barbu a g?sit doi subofi?eri de la Dl. Mare?al ?i l-a ar?tat, apoi a fost ridicat de jandarmi ?i poli?ia din parc".

Elena Barbu de 42 de ani, din comuna Ol?ne?ti, „b?i?i?? la stabilimentul B?ilor Ol?ne?ti", confirma cele spuse de Smaranda D. Dr?ghici. „A venit un ofi?er la noi care ne-a spus s?-i g?sim o ma?in? c? ne d? bani. Dar eu cum vorbisem cu Smaranda despre para?uti?ti l-am întrebat «E?ti din cei cu para?ute» el m'a întrebat imediat dac? mai sunt para?uti?ti în B?i, eu nu am r?spuns, atunci a v?zut doi copii ?i le-a spus c? le d? 500 lei dac? aduc o ma?in? pentru el. A plecat cu copii iar eu am anun?at trei subofi?eri din garda D-lui Mare?al, care l-au înconjurat ?i acest ofi?er a stat pe o banc? la intrarea în parc. Subofi?erul a anun?at ?i acest ofi?er a fost ridicat de jandarmi dela garda Dlui Mare?al ?i poli?ie"[7].

La 10 ani de la eveniment, Securitatea îi interogheaz? pe participan?i

Într-o prim? declara?ie dat? Securit??ii, Iandola Serghie, comisar, ?eful Biroului Poli?iei de Siguran?? din Poli?ia Ora?ului Râmnicul Vâlcea, nu-?i prea aducea aminte ce se întâmplase ?i care era implicarea sa în acest caz. Era ?i cazul s? se fereasc?! „Cazul para?uti?tilor de la Ol?ne?ti. În aceast? chestiune nu am avut nici un fel de leg?tur? dup? cum se constata din raportul meu c?tre Direc?iunea General? a Poli?iei, ci în mod întâmpl?tor m? g?seam la Ol?ne?ti la restaurant, când s'a produs arestarea unui ofi?er la distan?a de 200 m. de mine, ce era para?utat ?i care mergea la postul de jandarmi ca s? se predee ?i m'am dus ?i eu s? v?d cum s'a petrecut cazul ?i am asistat la predarea lui postului de jandarmi Ol?ne?ti împreun? cu suma de 100.000 lei, un revolver ?i o busol?. Ofi?erul era român ?i se numea Djonat Theodor, nu am schimbat nici o vorb? cu el ?i nici rela?iile nu mi s'a dat cum stau lucrurile de?i am cerut Comandamentului de jandarmi a Legiunei Vâlcea"[8].

Arestat, în urma interogatoriului de la 2 martie 1954, comisarului Iandola Serghie avea s?-i revin? memoria. Nu mai avea nimic de pierdut!

„Întrebare: În procesul verbal de interogatoriu din 1 Martie 1954, ai ar?tat c? în Iulie 1944, în com. B?ile Ol?ne?ti-Vâlcea au fost lansa?i un num?r de 4-5 para?uti?ti de un avion sovietic. Care a fost activitatea Dtale în cadrul acestei ac?iuni?
R?spuns: În cadrul acestei ac?iuni eu nu am desf??urat nici un fel de activitate.
Întrebare: Detaliaz? tot ce cuno?ti în leg?tur? cu cele de mai sus?

R?spuns: În luna Iulie 1944, am primit dela Legiunea de Jandarmi o not? telefonic? prin care mi se cerea s? iau m?suri de identificare ?i arestare a unui num?r de circa 4-5 para?uti?ti ce au fost lansa?i de un avion sovietic în jurul com. B?ile Ol?ne?ti, în cazul c? ace?tia î?i vor face apari?ia pe raza ora?ului Rm. Vâlcea. Dup? 2 zile dela primirea acestei note telefonice a venit la Rm. Vâlcea numitul Anton Vulcan fost comisar ajutor ?i agentul Sava ?urcanu, ambii din Direc?ia General? a Poli?iei, cari erau deta?a?i la Pre?eden?ia Consiliului de Mini?tri ?i cari la aceea dat? f?ceau parte corpul de paz? al poli?i?tilor de pe lâng? Mare?al Antonescu - care se g?sea la Ol?ne?ti. Ace?tia mi-au cerut s? le pun la dispozi?ie fi?ierul siguran?ei f?r? a-mi spune despre ce este vorba. Dup? ce au c?utat în fi?ier au plecat la Ol?ne?ti, ?i mi-au spus c? vor mai veni a doua zi cu ma?ina s? m? ia la Ol?ne?ti pentru a sta de vorb? cu Eugen Cristescu - ?eful S.S.I. A doua zi a venit o ma?in? ?i am plecat la Ol?ne?ti. Am a?teptat la hotel pân? la ora 12,30 pe Eugen Cristescu - îns? acesta nu a venit. - În timp ce a?teptam pe Eugen Cristescu - am discutat cu ?tefan Teodorescu fost ?ef de Poli?ie, care era ?eful echipei de paz? ?i cu Anton Milcan. - Dela ei am aflat c? la punctul Comanca s'au lansat 5 para?uti?ti - îmbr?ca?i în uniforme de ofi?eri români - cari erau legionari. C? dup? ce au fost lansa?i s'au luat la ceart? cu care ocazie unul dintre ei a împu?cat pe unul din acel grup dup? care cel care s?vâr?ise crima a plecat ?i s'a predat Postului de Jandarmi. Mi-au mai spus c? unul din cei lansa?i se b?nue?te c? ar putea fi g?zduit de o student? din Rm. Vâlcea, în care sens urmam s? mi se cear? rela?ii de Cristescu Eugen.

La orele 12,30 împreun? cu cei doi am plecat s? lu?m masa la restaurant, unde am g?sit la o mas? mai mul?i ofi?eri împreun? cu Eugen Cristescu ?i Generalul Pichi Vasiliu - Ministru de Interne. În timp ce luam masa cu cei doi ar?ta?i mai sus a trecut prin fa?a restaurantului un cet??ean îmbr?cat în uniform? de cpt. de artilerie (uniforma armatei române) cu bonet? în mân? ?i cu nasturii desf?cu?i la hain?. Anton Milcan v?zându-l s'a adresat ?efului de Poli?ie Teodorescu spunându-i c? ofi?erul îmbr?cat în uniform? de c?pitan este legionarul Djonat Teodor pe care el l-a filat timp de 6 luni în Bucure?ti când f?cea serviciu la Dir. General?. Atunci Teodorescu ?tefan l-a întrebat de circa 2-3 ori pe Anton Milcan dac? nu gre?e?te, iar acesta sus?inând cele ar?tate mai sus am plecat amândoi în urma ofi?erului c?pitan pe care l-am oprit, iar c?pitanul nevoind s? se supun? s'a petrecut o busculad? între ei.

Ofi?erii cari erau la mas? cu Eugen Cristescu, v?zând busculada dintre 2 civili ?i un militar au fugit întracolo cu care ocazie am plecat ?i eu în acel loc. Ajungând acolo am auzit discu?ia violent? dintre c?pitanul arestat ?i Colonelul de Jandarmi Ionescu al c?rui nume l-am aflat ulterior. C?pitanul adresându-se colonelului i-a spus: «c? nu st? de vorb? cu nimeni decât cu Generalul ?teflea sau Mare?alul Antonescu pentru c? a venit într'o misiune». Cu aceea ocazie am v?zut la cei 2 poli?i?ti un pistol Bereta, mai multe bancnote a 500 lei ?i o busol?. Colonelul Ionescu a ordonat s? fie dus la Postul de jandarmi, iar c?pitanul a spus c? refuz? s? mearg? la postul de jandarmi ?i c? merge cu cei 2 poli?i?ti pe care îi cunoa?te. Eu împreun? cu cei 2 poli?i?ti ?i cu c?pitanul am plecat la Postul de Jandarmi Ol?ne?ti unde Teodorescu ?tefan a încheiat un proces verbal de predarea sus numitului Postului de jandarmi împreun? cu corpurile delicte ?i obiectele g?site asupra c?pitanului (suma de 105.000 lei). Proces-verbal pe care l-am semnat atât eu cât ?i Milcan Anton ca martori. Predarea s'a f?cut Plut. Popa. Dup? aceasta a venit la Postul de Jandarmi colonelul Ionescu care ne-a cerut s? p?r?sim postul ?i astfel noi am plecat. Dup? 30 minute am plecat la Râmnicu Vâlcea ?i am raportat inspectoratului cele de mai sus men?ionând c? jandarmii au refuzat s?-mi dea rela?ii am?nun?ite în acest sens. Mai târziu am aflat c? ei au venit ca s? atenteze la via?a Mare?alului Antonescu. Dup? ce am citit cuvânt cu cuvânt prezentul proces-verbal de interogatoriu ?i am constatat c? corespunde întocmai cu cele declarate de mine sus?in ?i-l semnez"[9].
- Va urma -

Not?: Textul face parte din comunicarea prezentat? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice ?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?i SERVICIILE SPECIALE ÎN AP?RAREA ROMÂNIEI, 12-14 iunie 2015 ?i citeaz? fragmente din volumul Dr. Florian Bichir, „Atentat la Mare?al. Ol?ne?ti, 28 iulie 1944. Ion Antonescu - ?inta para?uti?tilor sovietici", Bucure?ti, Editura RAO, 2015.
-------------------------------------
[7] A.C.N.S.A.S. Fond Informativ I 375802
[8] A.C.N.S.A.S., Fond Informativ D I 310033, Vol. 1.
[9] A.C.N.S.A.S., Ibidem

footer