Revista Art-emis
Procesul con?tiin?elor na?ionale - Pamfil ?eicaru (3) PDF Imprimare Email
M?d?lin Nec?u?u   
Duminică, 14 August 2016 20:24

Pamfil ?eicaruSentin?a: de la degradare civic?, la moarte

La numai dou? zile distan??, „Universul", ziarul care a relatat pas cu pas acest proces al marilor „criminali de breasl?", scria c? „domnul consilier" ?abrea, pre?edintele acestui „tribunal al poporului", în fapt un pluton juridic de execu?ie, pronun?a sentin?a: „Eri dim. la ora anun?at?, sala de ?edin?e era ocupat? pân? la ultimul loc. În alt? sal?, judec?torii au intrat în deliberare. Orele se scurg anevoios ?i nervozitatea celor din sal? cre?tea. Se fac prognosticuri asupra sentin?ei, mai ales de reprezentan?ii presei. La ora 13 apar judec?torii. Sobrii, unul câte unul î?i ocup? locurile, r?mânând totu?i în picioare. În sal? se face t?cere, ca într-o reculegere. Apoi d. pre?edinte Ilie ?abrea, calm, începe citirea sentin?ei. E luat, pe rând, fiecare acuzat ?i, dup? ce vina sa este încadrat? de o seam? de articole, i se cite?te ?i osânda", este descris? atmosfera înainte de sentin??. Tribunalul poporului decidea atunci la ce pedepse vor trebui s? se supun? inculpa?ii:
„1. Pamil ?eicaru, pentru c? a p?r?sit ?ara natal? ?i s-a pus în slujba inamicilor României, a atacat prin viu grai alia?ii ??rii, pedeapsa cu moartea, iar pentru faptul de crim? pentru dezastrul ??rii, se pedepse?te cu deten?iune grea pe via??, iar conform art 1. din Codul penal, se aplic? pedeapsa cea mai grea. Osebit, mai este condamnat la confiscarea întregii averi, afar? de cea provenit? din succesiuni.
2. Ionel Dumitrescu, pentru crim? de dezastrul ??rii, fiindc? s-a pus în slujba hitlerismului ?i fascismului, la deten?iune grea pe timp de 20 de ani, degradare civic? zece ani ?i confiscarea averii so?iei ?i descenden?ilor
3. Romulus Dianu, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii ?i instigare la crime de r?zboi, la 20 de ani deten?iune grea, 10 ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
4. Romulus ?ei?anu, pentru acelea?i vini, la deten?iune pe via??, zece ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
5. Ilie R?dulescu, condamnat cu majoritate de ?apte voturi pentru instigare la crime de r?zboi, la munc? silnic? pe via?? ?i zece ani degradare civic?, iar pentru contribu?ie la dezastrul ??rii, condamnat în unanimitate la deten?iune grea pe via??, aplicându-i-se conform Codului penal, pedeapsa cea mai grea; condamnat deasemeni la confiscarea averii, aflat? atât pe numele s?u, al so?iei ?i descenden?ilor, afar? de cea provenit? din succesiuni.
6. Ilie Popescu-Prundeni, pentru crim? de dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via?? ?i confiscarea averii.
7. Al. Hodo?, pentru crima de contribu?ie la dezastrul ??rii, la 20 de ani deten?iune, zece ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
8. Radu Demetrescu-Gyr, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii, la 12 ani deten?iune riguroas?, cinci ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
9. Grigore Manoilescu, pentru c? a p?r?sit ?ara natal? ?i s-a pus în slujba inamicilor României, ca ministru al propagandei în guvernul Horia Sima, la pedeapsa cu moartea, iar pentru contribu?ie la dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via?? ?i confiscarea averii. I se va aplica pedeapsa cea mai grea.
10. Gabriel B?l?nescu, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via??, degradare civic? pe zece ani ?i confiscarea averii.
11. Pan Vizirescu, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii la deten?iune grea pe via??, degradare civic? pe zece ani ?i confiscarea averii.
12. Aurel Cosma, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via??, zece ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
13. Ion Dobre zis Nichifor Crainic, pentru crim? de dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via??, zece ani degradare civic? ?i confiscarea averii.
14. Stelian Popescu, pentru crim? de contribu?ie la dezastrul ??rii, la deten?iune grea pe via??, zece ani degradare civic? ?i confiscarea averii personale, a so?iei, ?i descenden?ilor, afar? de cea provenit? din succesiuni".

Pamfil ?eicaru, reabilitat de Ceau?escu

Personalitate complex? ?i controversat?, fondatorul ziarului „Curentul", Pamfil ?eicaru, plecat din ?ar? la 9 august 1944 la sfatul mare?alului Antonescu, înaintea nefastei zile de 23 august 1994, nu a apucat s? fie ucis a?a cum î?i dorea so?ia bol?evic? a lui Brucan. În lucrarea istoricului Gheorghe Buzatu, intitulat? „Nicolae Ceau?escu - biografii paralele, stenograme, agende, cuvânt?ri secrete, dosare inedite, procesul ?i execu?ia", (Colec?ia OPERA OMNIA, 2011), acesta a descris cum unul dintre primele acte ale lui Ceau?escu dup? preluarea Partidului Comunist a fost s? îl gra?ieze pe Pamfil ?eicaru. Prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. (p?strat secret), Pamfil ?eicaru a fost gra?iat la 12 decembrie 1966, expunerea de motive fiind semnat? de ministrul de Interne de atunci, Cornel Onescu. Astfel încât, dup? 10 ani, în august 1976, a revenit pentru câteva zile în ?ar?, la Bucure?ti, într-o total? discre?ie, pentru o întrevedere cu Nicolae Ceau?escu, care, din motive r?mase necunoscute - cum men?ioneaz? Gheorghe Buzatu - „nu ?i-a mai ?inut promisiunea". „Lupta mea nu înceteaz?. Nu am nimic de retractat, nimic de regretat dintr-o lupt? str?b?tut? din dogoarea unei convingeri. Dac? lupta a fost pierdut?, nu însemneaz? c? a fost nedreapt? cauza. A? vrea ca evenimentele s?-mi dovedeasc? netemeinicia temerilor mele ?i fericit a? fi, chiar cu pre?ul unei existen?e pribegite pentru restul vie?ii, s? nu fi avut dreptate ?i o colaborare cu Rusia sovietic? s? fie posibil?, România p?strându-?i întreaga ei suveranitate. Lupta mea încetând, nu mai am nici un rost de a conduce mai departe «Curentul»", î?i ap?ra Pamfil ?eicaru cu t?rie propriile convingeri anticipând falimentul moral ?i economic al colosului cu picioare de lut numit Uniunea Sovietic?. La moartea sa, în octombrie 1980, primul-ministru al Bavariei, Franz Josef Strau?, l-a omagiat într-un mesaj, descriindu-l drept „un patriot român ?i eminent ziarist... Mo?tenirea pe care a l?sat-o compatrio?ilor s?i este lupta pentru dreptate, omenie ?i pace".

footer