Revista Art-emis
Procesul con?tiin?elor na?ionale - Pamfil ?eicaru (1) PDF Imprimare Email
M?d?lin Nec?u?u   
Duminică, 07 August 2016 16:08

Pamfil ?eicaru, art-emisAst?zi este de neînchipuit o societate liber? f?r? pres?, chiar dac? presa nu joac? tot timpul rolul onest de cîine de paz? al democra?iei. De?i au ap?rut voci care acuz? ba în stânga, ba în dreapta c? se pune botni?? presei, nici nu realiz?m probabil cât de departe suntem de acest fenomen. Am f?cut aceast? scurt? introducere pentru a putea face o incursiune în trecut pentru a exemplifica ce înseamn? pericolul „botni?ei pentru pres?" ?i teroarea politic? a unui regim de tip totalitarist în speran?a c? astfel de vremuri vor r?mâne doar pagini negre de trist? amintire ale istoriei. Soarta, sau mai degrab? r?zbunarea istoriei face ca ast?zi, la 66 de ani de la procesul în care au fost judeca?i, condamna?i la moarte sau la ani grei de temni?? marii jurnali?ti ai neamului, acuza?i de comuni?ti pentru delict de opinie, ziari?tii de la „Curentul", tributari acelora?i valori pentru care a fost condamnat la moarte Pamfil ?eicaru, întemeietorul acestui ziar acum mai bine de 80 de ani, au onoarea de a dezv?lui genocidul comandat asupra marilor con?tiin?e ale na?iunii. De?i în vćltoarea anilor nimeni nu a avut timp sau voin?? s? reabiliteze memoria marilor jurnali?ti condamna?i pentru convingerile lor, sper?m ca acest text s? contribuie, m?car din punct de vedere moral, la repunerea acestor con?tiin?e na?ionale la locul cuvenit în memoria neamului. Odat? cu sfâr?itul celei de-a doua conflagra?ii mondiale ?i venirea pe scena politic? a comunismului, ad-hoc a fost creat? o institu?ie butaforic? care mima actul de justi?ie. De sorginte sovietic?, acest surogat numit „Tribunalul Poporului", mecanism care trebuia s? împart? justi?ia în „România sovietic?", a început debarasarea ?i pedepsirea în stil stalinist a ultimelor r?m??i?e ale „elementelor du?m?noase" din politic?, armat? ?i pres?, cei care înainte de actul de la 23 august 1944 preferau „hitleri?tii" în locul „stalini?tilor", dou? elemente la fel de criminale în fa?a istoriei. Imediat dup? instalarea sa la cârma noului guvern comunist, Petru Groza avea s? rosteasc?: „V? spun dumneavoastr?, scoate?i din sufletele voastre acea otrav? care înc? mai d?inuie. Noi dorim s? sim?im c? sunte?i lupt?tori pentru libertate, c? dori?i ca noi s? f?urim o Romćnie nou?, liber?, democratic?, în locul aceleia c?lcat? de picioarele dictaturii".

Proces „kafkian"

Între 22 iunie ?i 4 mai 1945, la circa 20 de ani de la apari?ia romanului „Procesul" al lui Franz Kafka, acest episod, de data aceasta în realitate, avea s? se reediteze într-un mod morbid cu jurnali?ti români care nu zâmbiser? c?tre noua st?pânire. Acest nou „Tribunal al poporului" inventase ?i un nou tip de proces, acolo unde principiile esen?iale de drept erau eliminate cu o lejeritate debordant?: se abolea prezum?ia de nevinov??ie ?i doar faptul c? fusese?i arestat însemna c? actul condamn?rii era inevitabil, iar „litera stacojie" a vinov??iei devenise laitmotiv. Toate principiile juridice cunoscute erau r?sturnate, la fel ca ?i valorile societ??ii muribunde cu orientate pro-occidental? care se preg?tea pentru o jum?tate de secol de bezn?. „Justi?iarii" noii st?pâniri erau nou? persoane, dintre care doi erau magistra?i, iar ?apte f?ceau parte din, cum s-ar numi acum, societatea civil?, adic? „oameni de bine" care ?tiau foarte bine ce partitur? au de interpretat în acest spectacol grotesc, persoane denumite oficial „judec?tori ai poporului". Aceast? nou? instan?? se substituia astfel Consiliului de Mini?tri, singura institu?ie abilitat? s? trimit? în judecat? oameni care se f?ceau vinova?i de „crime de r?zboi sau de dezastrul ??rii".

Cine erau „criminalii"?

Cel mai interesant lot al persoanelor judecate pentru „dezastrul ??rii" a fost cel al jurnali?tilor, cei care nu simpatizaser? cu t?tuca Stalin ?i erau filogermani. În fapt erau doar jurnali?ti cu un pronun?at condei na?ionalist, care aveau anumite convingeri neconcordante cu ideile Moscovei, de rearanjare a noii ordini mondiale instituite dup? cel de-al Doilea R?zboi Mondial. Printre ziarele care au deranjat noua putere proasp?t venit? pe tancurile sovietice prin tr?d?ri ?i proaste decizii politice se num?rau cele mai mari ziare ale acelor vremuri, printre care „Universul", „Curentul", „Porunca Vremii", „Gândirea". Aceste ziare au primit rapid eticheta de promotoare ale na?ionalismului, antisovietismului sau antidemocrate. În plan politic, acestea erau acuzate c? ar fi sprijinit legionarismul, fascismul ?i hitlerismul, iar ziari?tii au devenit brusc „criminali de r?zboi". Nu mai pu?in de 14 jurnali?ti, cei mai prestigio?i din perioada interbelic?, aveau s? fie cita?i în fa?a unui „pluton moral de execu?ie". Printre ace?tia se reg?seau Pamfil ?eicaru (fondatorul ?i ?eful cotidianului „Curentul"), Nichifor Crainic (revista „Gândirea"), Stelian Popescu (fondatorul „Universului"), Ilie R?dulescu („Porunca Vremii"), Romulus Dianu, Radu Gyr, Ion Dumitrescu, Gabriel B?l?nescu, Romulus Sei?anu, Ilie Popescu-Prundeni, A. Cosma, Justin Iliesu, Nicolae Iliescu ?i Alexandru Hodo?.

Vinerea neagr?

În data de 1 iunie 1945, într-o „vinere neagr?", cei enumera?i mai sus erau adu?i în fa?a completului de judecat?, unde so?ia lui Silviu Brucan, pe numele ei de domni?oar? Alexandra Sidorovici, avea s? m?ture pe jos cu ace?ti „criminali de r?zboi". „Eri diminea?? a început în fa?a Tribunalului Poporului procesul celui de al doilea lot de acuza?i: ziari?ti. Numai ?apte din ei sunt prezen?i, restul urmeaz? a fi judeca?i în lips?. La ora 8,3 membrii tribunalului intr? în sala de ?edin?e. Sunt aceia?i care au judecat primul lot de criminali de r?zboi. Acuzarea e sus?inut? de: d. av. C. Vicol, prodecan al baroului de Ilfov ?i acuzator public, av. I. D. Ioan ?i d-na ing. Alexandra Sidorovici (so?ia lui Silviu Brucan - n. red.), acuzator public. D. pre?edinte Ilie ?abrea deschizând ?edin?a, aduce la cuno?tiin?a lui Ilie R?dulescu c? actul de acuzare împotriva sa a fost extins ?i asupra faptelor de instigare ?i participare la crimele de r?zboi, pasibile de pedeapsa cu moartea", scria ziarul „Universul", de data aceasta trecut de partea comuni?tilor, în edi?ia din 1 iunie 1945. Vom reda în continuare textul „nealterat" al acestui ziar, articol care este în fapt un fel de „necrolog al ziari?tilor nealinia?i" comunismului.
- Va urma -

footer