Revista Art-emis
1944 - Atentat la Mare?al (1) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Joi, 04 August 2016 06:23

Atentat la Maresal 1Ol?ne?ti. O mic? localitate aflat? sub umbra p?durilor ?i a muntelui, binecuvântat? cu ape t?m?duitoare. O localitate unde ?i-au g?sit loc de popas, lini?te ?i alinarea suferin?elor nenum?ra?i oameni anonimi, dar ?i personalit??i istorice. La începutul anilor '60, bariera de cale ferat? care desp?r?ea Râmnicul de trecerea peste Olt s-a l?sat în fa?a a dou? ma?ini; un „???" negru ?i o „?????". În „???" era Gheorghe Gheorghiu-Dej care venea deseori la Ol?ne?ti s? se trateze, iar în „?????" se afla garda personal? a celui care scosese trupele sovietice din România. La atât se rezuma garda personal? a lui Gh. Gheorghiu-Dej. Unul din agen?ii de paz? a coborât din ma?in? ?i a mers la cabina cantonierului somându-l s? ridice bariera. A fost refuzat categoric. Riscul era enorm. Dup? ce trenul a trecut, ma?inile au plecat l?sându-l pe bietul om cu teama c? fie va fi arestat, fie î?i va pierde slujba. A doua zi a fost chemat la ?eful g?rii, care i-a înmânat din partea lui Gheorghiu-Dej suma enorm? pe atunci de 3.000 de lei (echivalentul a cca. 10 salarii ale unui muncitor), drept recompens? „pentru c? ?i-a f?cut datoria!". V? închipui?i cum s-ar petrece lucrurile ast?zi, când trece actualul ?ef al statului? Geamurile fumurii ale ma?inilor blindate - nu dou?, ci nou? - girofaruri, sirene, surle ?i trâmbi?e... Ar fi în stare s? pun? barierele invers - pe calea ferat? - ca s? treac? navetistul s?pt?mânal...

In urm? cu peste ?apte decenii, la Ol?ne?ti, unde ctitorise ?i o bisericu?? (d?râmat? dup? instalarea regimului comunist), poposea uneori ?i Conduc?torul Statului, Mare?alul Ion Antonescu. F?r? tam-tam, aproape pe ne?tiute. Nu este niciun secret c? Mare?alul avea o gard? personal? simbolic?: câ?iva ofi?eri ?i câ?iva militari cu grade inferioare care-l înso?eau ?i care-i asigurau paza. Nu s-a pus niciodat? problema supliment?rii efectivului acestei mici echipe de gard? de corp. Dimpotriv?, ?eful S.S.I., Eugen Cristescu fusese aten?ionat ?i avertizat de Mare?alul Antonescu c? „dac? nu-?i retrage oamenii pu?i s?-l apere, va da ordin s? fie aresta?i ?i trimi?i pe front". Desigur, Cristescu nu i-a îndep?rtat pe agen?ii de paz? personal? a Conduc?torului Statului, ci i-a aten?ionat s? fie mai discre?i. Mare?alul se deplasa în public - subliniez: pe timp de r?zboi - în ma?in? deschis? ?i nimeni nu a manifestat un act agresiv.

S? nu uit?m c? împotriva altor ?efi de state: Hitler, Churchill au avut loc mai multe tentative de asasinat. Pe de alt? parte, este o certitudine faptul c? Mi?carea Legionar? a fost penetrat?, la un moment dat, de N.K.V.D., ceea ce l-a îndrept??it pe P?storel Teodoreanu s? enun?e cunoscutele versuri: „Camarade, nu fii trist/Garda merge înainte prin partidul comunist...". De altfel, ?i profesorul Ion Coja aminte?te în „Marele Manipulator ?i Asasinarea lui Iorga, Ceau?escu, Culianu" de 3.000 de uniforme de legionari, venite de la Moscova, cu care au fost imbraca?i tot felul de infractori. In vara anului 1944, timp ce Mare?alul Antonescu se afla la Ol?ne?ti, în noaptea de 27 spre 28 iulie 1944 cinci legionari racola?i de N.K.V.D. (Miron Nicolae, sublt. Djonat Tudor, sublt. Gheracostea Constantin, Serg. Maj. Vl?sceanu Pandele ?i frunta? Bu?? Dumitru) au fost para?uta?i în apropierea Ol?ne?tiului, misiunea lor fiind aceea de a-l suprima pe Conduc?torul Statului Român care urma s? vin? la tratament în aceast? localitate.

Dup? c?derea lui Mussolini, Ion Antonescu devenise al doilea om al Axei, dup? Hitler, prestigiul s?u ca militar ?i seriozitatea sa erau bine cunoscute ceea ce l-a determinat pe Stalin s? afirme: „Mare?alul Antonescu este singurul cu care se poate trata ?i singurul care poate garanta condi?iile unui armisti?iu". În acea perioad?, Mare?alul purta - prin ambasadorul nostru la Stokholm, F. Nanu ?i reprezentanta U.R.S.S., doamna Kolontay - tratative cu sovieticii. Atunci cum poate fi explicate tentative de asasinat? Simplu: se c?utau c?i paralele de rezolvare a contraofensivei sovietice, solu?ia venind o dat? cu marea tr?dare na?ional? a regelui Mihai I, de la 23 august 1944. Exist? „voci" - care afirm? c? actul fostului suveran nu ar fi fost str?in de „sugestiile" N.K.V.D., supozi?ie care poate fi asociat? cu misiunea generalilor Aldea ?i Racovi?? din acel august, supranumit? neoficial „Poarta Ia?ilor", adic? intrarea trupelor sovietice f?r? opunerea rezisten?ei de c?tre Armata Român?, în contextul „Opera?iunii Ia?i-Chi?in?u".

Revenind la atentatul împotriva Mare?alului Ion Antonescu, acesta a fost tratat la momentul producerii cu o discre?ie absolut? din partea S.S.I. ?i a organelor de cercetare, toate documentele fiind secrete, direc?ionate spre serviciul special ?i ascunse accesului public. Meritul dezgrop?rii acestui caz îi apar?ine în întregime dezv?luirilor fostului ?ef al Siguran?ei vâlcene, Serghie Iandola, care, în 1992 a scris în presa local? despre acest caz. Precizez c? în arhivele locale nu exist? documente sau referirI la atentatul în cauz?. Ulterior, dup? decesul lui Serghie Iandola relat?rile fostului ?ef al Siguran?ei au fost „confiscate", prelucrate ?i brodate cu suplimente literare de un profesor de istorie[1], comentate ?i de istoricul Cristian Troncot?. De necontestat este îns? faptul c?, dup? cum relateaz? chiar domnia sa, dr. Florian Bichir: „?ansa mea a fost s? descop?r, dup? doi ani de trud? ?i cercet?ri încruci?ate în dosarele din Arhiva Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (A.C.N.S.A.S.), adev?rul despre Atentatul de la Ol?ne?ti. Iar Arhiva C.N.S.A.S. are nu mai pu?in de 28 de kilometri liniari. Cu toate « periajele » f?cute de sovietici, tot au r?mas urme! Adev?rul nu dispare niciodat?! Acest demers ?tiin?ific ridic? o întrebare fundamental? pentru istoriografia româneasc?, la care de acum încolo va trebui s? se r?spund?. Dac? Mare?alul negocia cu Alia?ii, deci inclusiv cu sovieticii, de ce s-a încercat lichidarea fizic? a lui? S? fi fost toate discu?iile doar o ?arad?? A câta oar? am fost tra?i pe sfoar??"[2]. A?a a ap?rut volumul documentar „Atentat la Mare?al. Ol?ne?ti, 28 iulie 1944. Ion Antonescu - ?inta para?uti?tilor sovietici"[3].
- Va urma -

Not?: Textul face parte din comunicarea prezentat? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice ?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?i SERVICIILE SPECIALE ÎN AP?RAREA ROMÂNIEI, 12-14 iunie 2015.
--------------------------------------
[1] http://www.ligamilitarilor.ro/istorie-militara/atentatul-dejucat-de-la-olanesti-contra-maresalului-antonescu/
[2] Dr. Florian Bichir, Membru al Colegiului C.N.S.A.S., http://www.evz.ro/cum-au-vrut-sovieticii-sa-l-asasineze-pe-maresalul-antonescu.html
[3] Florian Bichir, Atentat la Mare?al. Ol?ne?ti, 28 iulie 1944. Ion Antonescu - ?inta para?uti?tilor sovietici, bucure?ti, Ed. RAO, 2015, 256p.

footer